Graco Inc.

Viscount 4볼 펌프  유압식 피스톤 펌프

한층 효율적인 유압식 피스톤 펌프

구매처정보 요청

Graco의 Viscount 4볼 펌프는 유사한 압축 에어 시스템에 비해 효율이 최대 3배에 달합니다. 하부 디자인의 간소화로 부품 수를 줄여 보수가 신속하고 용이하므로 소유비용이 저감됩니다.

주요 특징:

  • 저 사이클 비율에서 고용적 출력을 제공
  • 사이클당 출력이 크므로 펌프 마모 및 유지보수 필요성 저감
  • 밀봉 면적을 줄여 스로트 누설 최소화
  • 금속성 또는 수성 도료 순환에 적합한 저전단 출력
  • 세척이 용이하며 컬러 변환이 신속
19172
  • 운영 비용 절감 (공압식에 비해 3배 이상의 효율)
  • 정숙 운전
  • 유압 모터로 작동중단 감소
  • 결빙이 없음
  • 조작자 상호작용을 최소화하는 밀폐형 습식 컵으로 유지보수 필요성 저감

매뉴얼

Viscount 4–Ball Pumps
Maximum Fluid Temperature Rating
150°F
66°C
Maximum Hydraulic Motor Fluid Temperature
134°F
54°C
Hydraulic Oil Consumption
See Viscount 4–Ball Pump manual.
See Viscount 4–Ball Pump manual.
Hydraulic Oil Inlet
See Viscount Motor manual.
See Viscount Motor manual.
Fluid Inlet
See 4–Ball Lower Pump manual.
See 4–Ball Lower Pump manual.
Fluid Outlet
See 4–Ball Lower Pump manual.
See 4–Ball Lower Pump manual.
Wetted Parts
See 4–Ball Lower Pump manual.
See 4–Ball Lower Pump manual.
Sound Data
See Viscount Motor manual.
See Viscount Motor manual.
Maximum Working Fluid Pressure
Viscount I Plus, 750 cc Lower
450 psi
31.0 bar, 3.1 MPa
Viscount I Plus, 1000 cc Lower
300 psi
21.0 bar, 2.1 MPa
Viscount I Plus, 1500 cc Lower
225 psi
16.0 bar, 1.6 MPa
Viscount I Plus, 2000 cc Lower
167 psi
12.0 bar, 1.2 MPa
Viscount II, 2000 cc Lower
460 psi
32.0 bar, 3.2 MPa
Viscount II, 3000 cc Lower
400 psi
28.0 bar, 2.8 MPa
Viscount II, 4000 cc Lower
300 psi
21.0 bar, 2.1 MPa
Maximum Hydraulic Working Pressure
Viscount I Plus
1500 psi
103.0 bar, 10.3 MPa
Viscount II
1200 psi
83.0 bar, 8.3 MPa
Fluid Flow at 60 cycles per minute
Viscount I Plus, 750 cc Lower
9.6 gpm
36.4 lpm
Viscount I Plus, 1000 cc Lower
14.1 gpm
53.5 lpm
Viscount I Plus, 1500 cc Lower
19.4 gpm
73.6 lpm
Viscount I Plus, 2000 cc Lower
26.8 gpm
101.5 lpm
Viscount II, 2000 cc Lower
31.5 gpm
119.3 lpm
Viscount II, 3000 cc Lower
47.3 gpm
179.0 lpm
Viscount II, 4000 cc Lower
63.0 gpm
238.6 lpm
Fluid Output per Cycle
Viscount I Plus, 750 cc Lower
610 cc
610 cc
Viscount I Plus, 1000 cc Lower
890 cc
890 cc
Viscount I Plus, 1500 cc Lower
1230 cc
1230 cc
Viscount I Plus, 2000 cc Lower
1690 cc
1690 cc
Viscount II, 2000 cc Lower
2000 cc
2000 cc
Viscount II, 3000 cc Lower
3000 cc
3000 cc
Viscount II, 4000 cc Lower
4000 cc
4000 cc
Weight
Viscount I Plus, 750 cc Lower
74 lb
33.6 kg
Viscount I Plus, 1000 cc Lower
75 lb
34.0 kg
Viscount I Plus, 1500 cc Lower
76 lb
34.5 kg
Viscount I Plus, 2000 cc Lower
77 lb
34.9 kg
Viscount II, 2000 cc Lower
150 lb
68.0 kg
Viscount II, 3000 cc Lower
215 lb
97.5 kg
Viscount II, 4000 cc Lower
217 lb
98.4 kg