Ecoquip atex – najczęściej zadawane pytania

Obróbka strumieniowo-ścierna za pomocą urządzeń zgodnych z dyrektywą ATEX


Czym jest ATEX i dlaczego taki certyfikat jest wymagany?


Dyrektywa ATEX to europejskie prawo, które dotyczy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Klienci klasyfikują swój obszar roboczy i muszą używać sprzętu odpowiednio dostosowanego do tej lokalizacji.

 

Czym są oznaczenia EcoQuip ATEX? Co oznaczają? Z jakimi konkretnymi normami są zgodne?

 

atex-classifications-standards.png


System EcoQuip ATEX jest zgodny z następującymi normami ATEX: EN 13463-1, EN 13463-5. W przypadku DataTrak normą ATEX jest EN 60079-11 dla urządzeń iskrobezpiecznych.

Czy cały system posiada aprobatę ATEX, czy tylko określone komponenty?

Cały system EcoQuip ATEX posiada aprobatę ATEX. Konkretne numery katalogowe podano w instrukcji.

Czy system naprawdę uzyskuje temperaturę 200°C (T3)?

Cały system nie uzyskuje temperatury 200°C (392°F) w normalnych warunkach pracy. Maksymalna temperatura 200°C jest osiągana tylko w przypadku wystąpienia dwóch usterek w DataTrak. Kolejna najwyższa temperatura jest osiągana w stanie niekontrolowanej pracy za pomocą pompy wodnej pracującej na sucho. Maksymalna temperatura osiągana przez pompę to 135°C (275°F).

Gdzie system EcoQuip ATEX jest zatwierdzony do użytku?

Urządzenie EcoQuip ATEX zostało zatwierdzone do użytku tylko w strefach 1 i 2. Nie jest zatwierdzone do użytku w strefie 0. Oznacza to, że system jest dopuszczony do pracy w atmosferze wybuchowej składającej się z mieszaniny substancji łatwopalnych, które mogą występować sporadycznie podczas normalnej pracy. Rysunek 1 przedstawia różnice między strefami określonymi w klasyfikacji.

Pozostawienie oryginalnej powierzchni w stanie nienaruszonym

Firma Creative Fabrications początkowo zaczęła obróbkę strumieniowo-ścierną skorupami orzecha włoskiego, ale szybko zdała sobie sprawę, że takie materiały są zbyt miękkie. Z tego powodu podjęto decyzję o użyciu większej twardości i wypróbowania różnych rodzajów materiałów, ostatecznie decydując się na użycie szklanego granulatu (MOHS 5,5-6) z EcoQuip 2 EQm, ponieważ usuwa on matowienie i rdzę z pomnika ze stali nierdzewnej, pozostawiając bardzo mały profil. Szklany granulat służy do ogólnego czyszczenia, obierania i kosmetycznego wykończenia wrażliwych powierzchni metalowych. Ponieważ ten materiał jest "miękki" i nie szkodzi oryginalnej powierzchni, idealnie nadaje się do prac konserwatorskich. Ponadto granulat jest zazwyczaj wykonany z materiałów pochodzących z recyklingu, bezpiecznych dla środowiska.

Firma zaczęła od zastosowania 3 cm węża z dyszą nr 6, ale przestawiono się na dyszę nr 8, aby zwiększyć produkcję i uzyskać większą objętość. Aby osiągnąć pożądaną wydajność, firma Creative Fabrications wypożyczyła również drugą sprężarkę o przepustowości 5,2 metra sześciennego na minutę zapewniając dodatkowy przepływ powietrza. Tworząc kolektor, zespół podłączył dwie sprężarki do EQm. Na koniec projektu, dodano do pomnika obróbkę ze stali nierdzewnej, aby przedłużyć ochronę przed ewentualnym rdzewieniem w przyszłości.

Fontanna Julie Penrose podczas obróbki strumieniowo-ściernej za pomocą EcoQuip 2 firmy Graco

Rysunek 1. Klasyfikacja stref

 

Czy system EcoQuip ATEX jest systemem iskrobezpiecznym (IS) czy systemem w wykonaniu przeciwwybuchowym? Czy jest to klasa 1, rejon 1 dla USA/Kanady?

System EcoQuip ATEX jest sklasyfikowany jako urządzenie nieelektryczne. Nie zawiera komponentów w wykonaniu przeciwwybuchowym. Zawiera moduł DataTrak posiadający aprobatę ATEX oraz zatwierdzony jako urządzenie iskrobezpieczne (IS) klasy 1 rejonu 1. System EcoQuip nie podlega klasyfikacji według klas/rejonów stosowanej w USA/Kanadzie, jest klasyfikowany jako urządzenie nieelektryczne.

 

System posiada aprobatę ATEX, ale co z aprobatą IECEx określającą międzynarodowe dopuszczenie do pracy w strefach niebezpiecznych?

System EcoQuip ATEX jest sklasyfikowany jako urządzenie nieelektryczne. Obecnie IECEx (Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna) nie klasyfikuje urządzeń nieelektrycznych pod kątem pracy w strefach niebezpiecznych. Urządzenia nieelektryczne są klasyfikowane tylko pod kątem dyrektywy ATEX. Firma Graco przestrzega przepisów określonych w tej dyrektywie poprzez samoocenę zgodnie z normami EN 13463-1 i EN 13463-5 dla urządzeń nieelektrycznych dopuszczonych do użytku w atmosferach zagrożonych wybuchem.

EcoQuip zawiera moduł DataTrak, który został również zatwierdzony do użytku w atmosferach wybuchowych zgodnie z dyrektywą ATEX. System EcoQuip ATEX jest klasyfikowany w taki sam sposób, jak inne urządzenia nieelektryczne firmy Graco, podobnie jak urządzenia natryskowe Xtreme, Merkur itp.

 

Czym różni się system EcoQuip ATEX od systemu przeznaczonego do pracy w zwykłej lokalizacji?

System EcoQuip ATEX nie posiada podwójnego elektrycznego/pneumatycznego przełącznika sterowania strumieniem powietrza. Posiada tylko opcję pneumatyczną. Należy wykonać dodatkowe uziemienie systemu. W celu zapewnienia dodatkowego uziemienia z tyłu szafki strumienia powietrza znajduje się kołek, który należy podłączyć do uziemienia. Instrukcje dotyczące uziemienia zamieszczono w instrukcji obsługi.

Czy system EcoQuip jest nieiskrzący? Czy jest dopuszczony do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem?

Urządzenie EcoQuip ATEX zostało zatwierdzone do użytku tylko w strefach 1 i 2. Graco nie potwierdza, że system EcoQuip jest nieiskrzący. Przeprowadzono wiele testów w celu ustalenia, czy iskry spowodowane uderzeniem ścierniwa o podłoże są uważane za źródło zapłonu.

W dokumencie American Petroleum Institute (API) Recommended Practice 2027 stwierdzono, że „iskry generowane podczas obróbki strumieniowo-ściernej zwykle nie są uważane za źródło zapłonu, ponieważ mają stosunkowo niską energię cieplną i są chłodzone strumieniem powietrza lub wody. Strumień powietrza ma również tendencję do rozpraszania i rozrzedzania wszystkich oparów palnych znajdujących się w obrębie danego obszaru, w którym pojawiają się iskry, co dodatkowo zmniejsza ryzyko zapłonu”.

Ponadto firma Shell Research Ltd. przeprowadziła test TRCP.2039 (poprawiony) w celu ustalenia, czy iskry spowodowane uderzeniem ścierniwa o podłoże mogą być źródłem zapłonu. Na potrzeby tego testu skonstruowano aparat, który zawierał dyszę strumienia powietrza, stalową płytkę, świecę zapłonową i wloty gazu. W teście jako ścierniwo zastosowano gruboziarnisty i drobny żużel pomiedziowy, a także śrut stalowy. Materiał ścierny był aplikowany w strumieniu powietrza pod ciśnieniem 100 psi na zardzewiałą płytę stalową, tworząc widoczne iskry.

Podczas obróbki strumieniowo-ściernej do aparatu dozowano propan w dolnej granicy palności do górnej granicy palności. Podczas testów do zapalania atmosfery używano świecy zapłonowej, aby zapewnić łatwopalną mieszaninę powietrza/ścierniwa/gazu.

Po wielokrotnym powtarzaniu procedury w lokalizacjach na wlocie gazu i wlocie strumienia powietrza iskry wywołane przez ścierniwo na płycie stalowej nie spowodowały zapalenia atmosfery. Po przeprowadzeniu testu w raporcie stwierdzono, że „iskry wytwarzane przez strumienie ścierniwa były liczne, ale stłumione i można je było zaobserwować tylko w ciemności. W żadnym wypadku nie spowodowały zapłonu palnej mieszaniny gazów obecnych w komorze testowej. Uważamy, że może to być spowodowane tym, że iskry wykazują niską energię i prawdopodobnie są chłodzone przez otaczające powietrze, zanim osiągnięty zostanie zakres wybuchu”.

Czy mogę wykonywać obróbkę strumieniowo-ścierną przy użyciu wszystkich materiałów w potencjalnie wybuchowej atmosferze?

W testach przeprowadzonych w Shell Research Center zastosowano dwa ścierniwa z żużla pomiedziowego, zarówno drobnego, jak i gruboziarnistego, a także śrut stalowy na płycie stalowej. Wyniki pokazały, że iskry zostały wytworzone, ale nie spowodowały zapłonu wybuchowej atmosfery. Używanie bardziej miękkiego materiału ściernego, takiego jak wodorowęglan sodu (soda), podczas obróbki strumieniowo-ściernej nie spowoduje wytworzenia iskier, tak jak w przypadku twardszego ścierniwa.

Czy system EcoQuip ATEX jest uziemiony od dyszy strumieniowania do uziemienia?

Czy nagromadzenie ładunków elektrostatycznych może spowodować zagrożenie zapłonem? System EcoQuip ATEX jest uziemiony od dyszy strumieniowania przez wąż piaskarski do uziemienia. System wykorzystuje przewodzący wąż, złączki i dyszę, aby zapewnić prawidłowe połączenie elektryczne z systemem. Instrukcje dotyczące uziemienia zawarte w instrukcjach obsługi zawierają wytyczne dla użytkowników dotyczące prawidłowego uziemienia urządzenia.

Ponadto, zgodnie z instrukcją, jeśli całkowita rezystancja między dyszą a uziemieniem przekracza 29 megaomów, należy natychmiast wymienić wąż. Zgodnie z API RP 2027 „istotnym potencjalnym zagrożeniem zapłonem podczas obróbki strumieniowo-ściernej jest wytworzenie i nagromadzenie takiej ilości ładunków elektrostatycznych, która wystarczy do wytworzenia iskry zapalającej”. Ładunki elektrostatyczne powstają, gdy ścierniwo przepływa przez system, wąż i dyszę, a następnie uderza w podłoże.

Czym jest praca na gorąco i na zimno i jakiego pozwolenia potrzebuję do wykonywania obróbki strumieniowo-ściernej za pomocą systemu EcoQuip ATEX?

Definicje związane z obróbką strumieniowo-ścierną zawarte w dokumencie API RP 2027:

Praca na gorąco: Wszelkie prace, które mogą spowodować wytworzenie wystarczającej ilości energii cieplnej, aby zapewnić źródło zapłonu w obszarze, w którym istnieje możliwość występowania palnego gazu lub pary w powietrzu w atmosferze potencjalnie wybuchowej (łatwopalnej).

Praca na zimno: Wszelkie prace związane z obróbką strumieniowo-ścierną, które nie mogą wytworzyć źródła zapłonu.

Zgodnie z dokumentem API RP 2027 „minimalnym wymaganiem w przypadku obróbki strumieniowo-ściernej jest wydanie pozwolenia na prace na gorąco”. Cały raport dotyczy obróbki strumieniowo-ściernej na sucho. W co najmniej jednym przypadku firma Brunei Shell Petroleum Company zatwierdziła system EcoQuip jako system dopuszczony do pracy na zimno. Jednak w przypadku korzystania z EcoQuip należy określić typ pozwolenia na pracę dla każdego zastosowania. W raporcie Shell CPDP07 konwencjonalna obróbka strumieniowo-ścierna na sucho została porównana z obróbką strumieniowo-ścierną na mokro (za pomocą pary) na platformie wiertniczej na morzu. W części 7.2 podano wnioski dotyczące działań operacyjnych.

Nr Czynność Obróbka strumieniowo-ścierna na mokro (VAB) Konwencjonalna obróbka strumieniowo-ścierna na sucho (CDB)
1 Pozwolenie na pracę Pozwolenie na PRACĘ NA ZIMNO Pozwolenie na PRACĘ NA GORĄCO
2 Kategoria pracy Klasyfikowana jako praca na zimno, a zatem nie ma ograniczenia wydajności platformy. Klasyfikowana jako praca na gorąco. Odwierty muszą być wyłączone, co wpływa na wydajność platformy.


Tabela 5 – Porównanie obróbki strumieniowo-ściernej na mokro i konwencjonalnej obróbki strumieniowo-ściernej na sucho pod kątem działań operacyjnych

Materiały referencyjne:

  1. API Publication 2027 (2007) – Ignition Hazards and Safe Work Practices for Abrasive Blasting of Atmospheric Storage Tanks in Hydrocarbon Service, wyd. 3.
  2. Singleton, D. W. „Blast Cleaning in Inflammable Atmospheres”. Shell Research Ltd. TRCP.2039 (wersja z lutego 1976).
  3. Brunei Shell Petroleum Company (2014) – Final Inspection Report For Vapour Abrasive Blasting (VAB) on CPDP-07.
     

Raporty z testów firm zewnętrznych

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco