EcoQuip bekräftat som lämpligt för explosiva miljöer

Gracos EcoQuip ångblästringsutrustning har testats noggrant för användning i potentiellt farliga områden med explosiva miljöer som orsakas av gaser och ångor
 

Blästring måste ofta utföras i farliga eller explosiva miljöer. Några exempel är elproduktions-, bygg-, olja och gas-, transport-, petrokemi- och kemikaliebranscherna, där arbete i en potentiellt explosiv miljö – med förekomst av antändliga vätskor, ångor eller brännbart damm – kan vara normen snarare än undantaget. I sådana miljöer är det av största vikt att man använder blästringsutrustning som har testats till fullo i syfte att fastställa huruvida blästringsprocessen kan leda till antändning.

EcoQuip är Gracos ångblästringsutrustning. Det har bevisats att den är lämplig inom olika branscher för rad olika användningsområden så som avlägsnande av målarfärg, rost, korrosion, industriellt tillverkade färgskikt och ytbeläggningar, för rengöring av metall, sten och trädetaljer samt underhåll av byggnader och anläggningar. Inom alla dessa användningsområden har det påvisats att användning av EcoQuip ger minskade produktionskostnader och ökad hastighet, effektivitet och produktivitet vid blästring.

Upp till bevis för EcoQuip

Gexcon AS i norska Bergen är ett världsledande företag inom säkerhet och riskhantering samt avancerad modellering av inneslutning, explosioner och bränder. De blev ombedda att utföra tester för att fastställa huruvida gnistor som genereras av EcoQuip-systemet skulle kunna vara potentiella antändningskällor. Experimenten utfördes på Gexcons testanläggning i norska Børnesskogen i maj 2019.

EcoQuip är avsett – och ATEX-godkänt – för användning i miljöer där antändliga material förekommer inom skyddsnivå (EPL) undergrupp IIA. Denna undergrupp med explosiva gaser innefattar dieselbränslen, bensin, hexan, metanol, propan, etan, aceton, toluen, bensen och metan.

I detta test använde man sig av hexan. Redan vid en koncentration på bara 4 % i luft är hexan inte bara extremt känsligt för elektriska gnistor utan också lätt att antända med en gnista. Självantändningstemperaturen för hexan är 230 °C. Testerna utfördes därför i explosiva miljöer med hög koncentration av n-hexan.

Gexcon – brand- och explosionskonsulter
Testmiljö med EcoQuip ångblästringsutrustning

Testerna utfördes i ett testutrymme på 50 kubikmeter. Utrymmet behövde vara relativt stort på grund av den luft som kommer in i systemet när blästringsutrustningen späder ut gasblandningen. Testerna skulle också kunna vara längre i ett större utrymme. Utrymmet var öppet i en ände som täcktes över med en plastfilm i syfte att hålla den brännbara gasen/luften inne i utrymmet samt att frigöra trycket från en explosion om en sådan skulle inträffa.

Utrymmet var utrustat med ett system för recirkulering som var försett med ett system för avdunstning av n-hexan Ren n-hexan-ånga sprutades in i cirkulationssystemet för att gradvis öka koncentrationen av n-hexan inne i utrymmet. Koncentrationer av n-hexan på cirka 7 % användes normalt sett som startkoncentration och späddes ut till cirka 4 % för alla tester. Blandningen av n-hexan-ånga och luft inne i utrymmet övervakades med en binär gasanalysator från Stanford Research Systems Inc. 

EcoQuip placerades utanför testutrymmet medan dess munstycke var inne i testutrymmet. Ett blästermunstycke av standardtyp nr 7 från Graco (11 mm", 7/16 tum) användes under testerna. Munstycket var anslutet till utrustningen via en 15 meter lång slang. EcoQuip jordades till testutrymmet via sin gröna jordningskabel. Munstycket monterades i gummimonteringsfästen för att förhindra att det jordades mot stålet inne i utrymmet så att simuleringen av att en människa höll i munstycket skulle bli så verklighetstrogen som möjligt. EcoQuip försågs med vatten från en 1 000-liters vattentank ovanpå testutrymmets tak på ungefär tre meters höjd från marken. Enbart tyngdkraft användes för att leverera vatten från tanken till systemet. En tryckluftskompressor av typen Kaeser M122 tillhandahöll ett stabilt tryck som vanligtvis låg på 7,5 bar (110 psi).

Fem olika blästermedel användes tillsammans med Gracos EcoQuip ångblästringsutrustning under testet:

  • 30/60 mesh Garnet (GMA)
  • 80 mesh Garnet (GMA)
  • Fin kopparslagg med en kornstorlek på 0,2–1,0 mm (Star Grit)
  • Grov kopparslagg med en kornstorlek på 0,4–1,9 mm (Star Grit)
  • Finkrossat glas på 0,2–0,6 mm.


Blästring utfördes på rostiga stål- och aluminiumplåtar som var cirka en kvadratmeter vardera i storlek. Plåtarna kunde flyttas omkring under testning vilket gjorde det möjligt att blästra på nytt material. De fem blästermedlen användes på både stål- och aluminiumplåtar, vilket gav tio testomgångar totalt. Varje testomgång varade i mellan 3,2 och 7,5 minuter. Blästermedlen och de material som blästrades valdes ut i syfte att avspegla de typiska värsta tänkbara kombinationerna vad gäller gnistbildning.

En titt inuti testanläggningen för ångblästring

EcoQuip klarar testerna med bravur

Ingen antändning inträffade under något av testerna. Efter det sista testet antändes den explosiva miljön inne i utrymmet med hjälp av en oscillerande gnista i syfte att bekräfta att miljön faktiskt var explosiv. (Det var den!)

Gexcon godkänner därmed Gracos EcoQuip ångblästringsutrustning fullt ut som lämplig för användning i  potentiellt farliga miljöer som innefattar explosiva miljöer orsakade av gaser och ångor som ingår i undergrupp IIA. Dessa tester understödjer EcoQuips ATEX-antändningsriskanalys för kategori 2-utrustning, zon 1 – explosiva miljöer.

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco