Dammfri blästring är bara en myt

Sanningen bakom dammfri blästring

Det finns inget som heter dammbefriad eller dammfri blästring i branschen för förbehandling av ytor. All slipande blästringsutrustning som arbetar vid normala förhållanden producerar damm.

Luftkvalitetsstudier har visat att de mest effektiva blästringsapparaterna för ångslipning undertrycker högst 92 % av det damm som produceras vid torrblästring. Tillverkare som hävdar att deras utrustning är "dammbefriad" eller "dammfri" kanske vilseleder dig.

 

Hur damm genereras

När en partikel av slipmedel spricker, bryts den ner till underpartiklar. De minsta underpartiklarna saknar massan att sjunka ner till marken i närvaro av den luftturbulens som produceras vid blästringsprocessen.

Med en  våtblästringsprocess inkapslas den ursprungliga partikeln i en vattenmantel. När partikeln sprängs vid påverkan tyngs de efterföljande våta underpartiklarna ned av vattnet och tyngdkraften drar ner dem till golvet, trots luftturbulensen.

Wet blasting media impacting the surface

Med våt blästring lindas slippartiklar in i en vattenmantel när de kommer i kontakt med ytan.

Vissa underpartiklar är emellertid så små att även om de är inkapslade i vatten tar de inte tillräckligt med vikt för att motverka kraften i luftturbulensen och de hänger kvar i atmosfären. Dessutom är inte alla underpartiklar inkapslade i vattenmantlar. Underpartiklar som avges från det torra inre av den ursprungliga partikeln kanske inte blir fuktade alls. Därför kan inga våtbaserade blästringssystem helt eliminera damm.

 

Den ekonomiska risken

När en blästrare investerar i utrustning som han tror eliminerar damm, kan hans missuppfattning bli kostsam: man kan rimligen anta att i frånvaro av damm, skulle det inte behövas några luftkvalitetskontrollåtgärder, vilket sparar tid och pengar när blästraren ska konstruera inneslutning.

Verkligheten är att SSPC placerar alla slipande ångblästringssystem i samma klass, och även om kraven är mindre stränga existerar de ändå. Så även om den “dammfria” hobbyblästraren kan strunta i EPA-standarder och ignorera krav på inneslutning - förutsatt att han inte har några grannar som klagar - kommer en entreprenör som arbetar med ett projekt som följer lagarna att behöva bibehålla samma standard på anläggningen som för alla andra slipande ångblästrar.

 

Hälsorisken

Slipande blästrare använder andningsskydd för att hålla damm, tungmetaller och andra skadliga partiklar borta från lungorna. Särskilt oroande är kiseldioxid, vilket orsakar silikos, en livsfarlig lungsjukdom som orsakar över 100 dödsfall per år i USA. Enligt CDC blir mer än två miljoner amerikanska arbetare utsatta för respirerande kristallin kiseldioxid. En blästrare som har missuppfattningen att hans process inte producerar damm, kan rimligen anta att andningsskydd inte är nödvändigt.

Värre är att om hans utrustning är "dammfri", varför inte blästra med kiselsand, som är mycket vanligare och billigare än de andra slipmedlen? När allt kommer omkring är orsaken till stigmatisering mot sandblästring av kiselsyra att kiseldamm orsakar silikos. Hur skulle då en dammfri miljö kunna utgöra fara för silikos? Om tillverkaren hävdar att systemet är "dammbefriat" eller "dammfritt", men inte rekommenderar blästring med kiselsand, bör du vara skeptisk till hans påstående. Varför skulle de annars rekommendera att man använder något annat än det mest kostnadseffektiva slipmedlet?

Illustration av en person som andas in damm

År 2016 implementerade OSHA en ny kiselregel som började gälla den 23 juni. Enligt OSHA:s webbplats, skapades den slutliga regeln för att motverka lungcancer, KOL och njursjukdomar hos amerikanska arbetare genom att begränsa deras exponering för inandningsbar kristallin kisel.

När en tillverkare hävdar att deras blästringsutrustning eliminerar damm, är han ute på hal is: när en blästrare tror att hans blästringssystem inte genererar damm, kan det leda till potentiellt dödliga konsekvenser.
 

Så här skyddar du dig

Innan du investerar i slipande ångblästringsutrustning, ska du be tillverkaren att tillhandahålla en luftkvalitetsrapport författad av en respekterad, neutral tredje part. Varje samvetsgrann tillverkare som kommer med dammdämpande påståenden har gjort mycket för att upptäcka i vilken utsträckning deras produkt undertrycker damm och kommer inte att göra oförsvarliga påståenden som sätter deras kunders hälsa i riskzonen. För mer information om personlig skyddsutrustning, läs vår artikel om personlig skyddsutrustning för slipande blästring.

Tro inte på myten: blästring genererar damm, oavsett vilken utrustning man använder.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde

Kontakta en blästringsexpert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco