Felsökningsråd om EcoQuip-produkter

Vi gör vårt bästa för att besvara dina produktrelaterade frågor på ett informativt och lättförståeligt sätt. Nedan följer flera vanliga frågor från våra kunder.

Vanliga frågor

Kontrollera om manometern visar 0,68–0,86 MPa (6,8–8,6 bar, 100–125 psi). Kontrollera om luftkompressorn är korrekt inställd om mätaren inte visar 100–125 psi.

Inaktivera nödstoppsknappen.

Säkerställ att vattentanken är full och att inloppskulkranen är öppen.

Öka inställningen på tryckbehållarens tryckregulator.

 • Försök att trycka in och snabbt släppa ventilen med fingret. Om det gör att ventilen stängs, öppna snabbtömningskranen för att lätta på allt trycket i tryckbehållaren.
 • Öppna snabbtömningskranen för att släppa på trycket i tryckbehållaren. Öppna luckan och töm tryckbehållaren tills vattennivån är under luckan.
 • Vrid omkopplingsventilen till RINSE (SKÖLJ).
 • Spruta in vatten baklänges in i ventilskaftet med sköljslangen.
 • Byt ut hela ventilen om stegen ovan inte löser problemet.
 • Minska trycket i tryckbehållaren till 1,02 MPa (10, 3 bar, 145 psi) eller mindre. 
 • Byt ut ventilen om den läcker eller frisätts vid 1,03 MPa (10,3 bar, 145 psi).
 • Säkerställ att kulkranen för slipmedel och snabbtömningskranen är stängda. 
 • Om tryckmätaren fortfarande kryper nedåt, se följande steg:
  • Öppna urtappningsventilen. Kontrollera tryckbehållarens manometer och stäng sedan snabbtömningskranen.
  • Se manometern för att bekräfta att allt tryck har avlastats från tryckbehållaren.
  • Koppla från slangarna vid blästringsbackventilen och vid påfyllningsportens backventil.
  • Säkerställ att luckan och packningen sluter tätt. Vrid omkopplingsventilen till WASH (SPOLA) och öppna sedan kulkranen för att trycksätta tryckbehållaren. Ställ in regulatortrycket till 0,99 MPa, 9,9 bar (145 psi)
  • Kontrollera vattenpumpen för att säkerställa att inget vatten läcker från TSL-påfyllningsporten.
  • Pumpen ska stanna efter att behållaren trycksatts, om den inte gör det ska du byta tätningarna i pumpen.
  • Kontrollera om det läcker vid någon av backventilerna. Om en backventil läcker måste den lagas eller bytas ut. Om en ventil är skadad kommer tryckbehållaren inte att kunna bibehålla trycket. Kontrollera också tryckavlastningsventilen. Om ventilen läcker när tryckbehållaren har ett tryck på 1 MPa (10 bar, 145 psi) måste den bytas ut.
  • Stäng kulkranen för slipmedel, stäng kulkranen till luftinloppet och aktivera sedan blästerkontrollbrytaren för att avlasta trycket från blästerkretsen. Kontrollera att manometern för lufttillförsel står på 0 psi.
  • Koppla från snabbkopplingen och kontrollera att kulkranen inte läcker. Byt ut kulkranen för slipmedel om den läcker.

Byt ut tryckbehållarens manometer.

Kontrollera om manometern visar 0,68–0,86 MPa (6,8–8,6 bar, 100–125 psi). Kontrollera om luftkompressorn är korrekt inställd om mätaren inte visar 100–125 psi.

Byt ut blästertryckregulatorn.

 • Utför tryckavlastande procedur.
 • Kontrollera att trycket avlastats helt i systemet. Avlägsna tryckluftfiltret vid behov för att komma åt tryckluftregulatorn.
 • Ta bort kolvkåpan.
 • Avlägsna membrankåpan för att nå membranet och kolvskaftets ände.
 • Ta bort membranet och titta om det finns sprickor och revor. Byt ut membranet vid behov.
 • Avlägsna försiktigt fjädern och kolvenheten. Avlägsna sedan smuts från regulatorkroppen.
 • Inspektera kolven och dess tätning och se om det finns främmande material som kan ha fått kolven att stå öppen.
 • Inspektera för skada på kolvaxeln där den interagerar med membrankupan. Byt ut komponenter som är alltför slitna.
 • Stäng blästermedelskranen.
 • Vrid omkopplingsventilen till RINSE (SKÖLJ).
 • Öppna långsamt snabbtömningskranen för att lätta på vattentrycket i tryckbehållaren.
  • Var beredd att fånga upp vattnet som kommer ut ur behållaren. All avfallshantering måste ske i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Efter att allt tryck i behållaren har lättats aktiverar du fjäderstiftet genom att trycka ned luckan och vrida handtaget 90 grader för att hålla luckan i öppet läge.
 • Tillsätt slipmedel (minst fyra påsar, max tio påsar på 23 kg (50lb) med slipmedel med hög massa eller åtta påsar med slipmedel på 23 kg (50lb) med låg massa) och fortsätt med installationsprocedurerna.
  • Du kan behöva tappa ur mer vatten ur kärlet för att kunna fylla på mer blästermedel.
 • Se installationsproceduren i handboken.
 • Kontrollera att kärltrycket är korrekt inställt.
 • Trycket i tryckbehållaren måste vara 0,2 MPa (2 bar, 30 psi) över blästertrycket.
 • Säkerställ att omkopplingsventilen är inställd på BLAST (BLÄSTRING).
 • Kulkranen för slipmedel måste vara öppen.
 • Doseringsventilen för slipmedel måste vara minst 1/8 varv öppen.
 • Kör enheten i läget WASH tills allt blästermedel rensats bort ur blästerslangen.
 • Stäng blästermedelskranen och vrid väljarventilen till RINSE. Blästra tills slangen är fri från allt slipmedel och vatten.
 • Lossa snabbkopplingen vid blästermedelkulkranen (inte vid botten av behållaren).
 • Vrid omkopplingsventilen till WASH (Spola). Låt den vara i WASH-läget tills smutsen är borta. Sätt tillbaka genomföringen på snabbkopplingen.
 • Säkerställ att ingenting sitter i vägen för den öppna snabbkopplingen och aktivera sedan snabbt blästerstyrningen flera gånger.
  • Ett högt luftflöde bör lämna kamlåskopplingen. Om detta inte inträffar är membranventilen defekt. Byt ut hela membranbehållaren.
 • Håll upp hanänden på snabbkopplingen mot vattnet som kommer Camlock-änden på kopplingen. Rengör allt smuts och slipmedel.
 • Vrid omkopplarventilen till RINSE (SKÖLJ) för att stoppa vattenflödet.
 • Fäst isoleringsringen i dess interna spår inuti kamlåset.
 • Sätt tillbaka snabbkopplingen. Om den är korrekt rengjord och ansluten bör det inte läcka från kopplingen vid drift.
 • Utför tryckavlastningsproceduren i systemhandboken.
 • Ett lufttryck på över 0,55 MPa (5,5 bar, 80 psi) krävs för att regulatorinloppet ska göra att kolven dras tillbaka.
 • Lossa alla fyra insexbultarna och ta bort dem medan du håller i membranventilbehållaren.
  • Demontera INTE behållaren.
 • Byt ut membranet (naturgummiblandning) och dra åt det för hand (bara så mycket som krävs) för att rikta in behållaren.
  • Det finns ett eller två mellanlägg mellan membranet och manöverdonet. Behåll mellanläggen och återanvänd dem (de medföljer inte reservdelsmembranet). Dra inte åt membranet för hårt eller felinpassat så att det belastas eller vrids.
 • Sätt tillbaka de fyra insexskruvarna och dra åt för hand.
 • Dra åt skruvarna i ett växlande mönster (överst till vänster, nederst till höger, överst till höger, nederst till vänster) till 9 Nm. Detta ger en liten bula i membranet mellan behållaren och höljet av rostfritt stål.
 • Lossa på trycket som applicerades i steg 2.
 • Testa och bekräfta att enheten fungerar som den ska.
  • Utrustningen kan laddas med enbart vatten. Slipmedel behövs inte för det här testet.
 • Kontrollera att kranen är stängd och lossa sedan Camlock-kopplingen.
 • Öppna kulventilen för slipmedel försiktigt och säkerställ att slipmedel flödar från slipmedelsslangen. 
 • Om inte, följ nedstängningsproceduren i handboken. Spola noggrant ur tryckbehållaren och slipmedelsslangen efter att ha tömt slipmedlet och vattnet.

Justera blästerregulatorn till rätt tryck med blästerstyrningen är aktiverad.

Kontrollera att röret från blästerregulatorn till huvudluftregulatorn är helt. Se Slangschema i handboken för mer information.

Byt ut blästertryckregulatorn.

 • Utför tryckavlastande procedur.
 • Kontrollera att trycket avlastats helt i systemet. Avlägsna tryckluftfiltret vid behov för att komma åt tryckluftregulatorn.
 • Ta bort kolvkåpan.
 • Avlägsna membrankåpan för att nå membranet och kolvskaftets ände.
 • Ta bort membranet och titta om det finns sprickor och revor. Byt ut membranet vid behov.
 • Avlägsna försiktigt fjädern och kolvenheten. Avlägsna sedan smuts från regulatorkroppen.
 • Inspektera kolven och dess tätning och se om det finns främmande material som kan ha fått kolven att stå öppen.
 • Inspektera för skada på kolvaxeln där den interagerar med membrankupan. Byt ut komponenter som är alltför slitna.

Kontrollera om manometern visar 0,68–0,86 MPa (6,8–8,6 bar, 100–125 psi). Kontrollera om luftkompressorn är korrekt inställd om mätaren inte visar 100–125 psi.

Inaktivera nödstoppsknappen.

 • Inspektera slangen för skador eller kortslutning.
 • Kontrollera batteriet och kontrollpanelens anslutningar.
 • Kontrollera att DC-strömkällan är på 12 V.
 • Kontrollera säkringen på 3 A inuti kontrollpanelen och byt ut vid behov.
 • Kontrollera strömflödet i kretsen. Ersätt reläet om ström förekommer.
 • Lossa röret vid luftrelät och kontrollera avtryckarenheten (från blästerhandtaget).
 • Kontrollera att luft flödar från det frånkopplade röret med blästerkontrollbrytaren aktiverad.
  • Luftflödet ska ha matningstryck men flödet är reducerat på grund av kopplingarnas och rörens dimensioner. Kontrollera att blästerstyrningen fungerar och kontrollera att blästerstyrslangarna inte har knäckts eller är igensatta om du inte får något matningslufttryck
 • Kontrollera filtret i ledningen på den industriella utbytbara nippelanslutningen på panelens sida (där du fäster blästerkontrollslangen).
 • Byt ut luftreläet om de tidigare stegen inte åtgärdar problemet.
 • Utför den tryckavlastande proceduren i handboken.
 • Kontrollera att trycket avlastats helt i systemet. Avlägsna tryckluftfiltret vid behov för att komma åt tryckluftregulatorn.
 • Ta bort kolvkåpan.
  • Det sitter en fjäder inuti locket.
 • Avlägsna membrankåpan för att nå membranet och kolvskaftets ände.
 • Ta bort membranet och titta om det finns sprickor och revor. Byt ut membranet vid behov.
 • Avlägsna försiktigt fjädern och kolvenheten. Avlägsna sedan smuts från regulatorkroppen.
 • Inspektera kolven och dess tätning och se om det finns främmande material som kan ha fått kolven att stå öppen.
 • Inspektera för skada på kolvaxeln där den interagerar med membrankupan. Byt ut komponenter som är alltför slitna.

Säkerställ att tryckluftslangarna är korrekt dragna och ansluta. Se Slangschema i handboken för mer information.

 • Inspektera slangen för skador eller kortslutning.
 • Kontrollera batteriet och kontrollpanelens anslutningar.
 • Kontrollera att DC-strömkällan är på 12 V.
 • Kontrollera säkringen på 3 A inuti kontrollpanelen och byt ut vid behov.
 • Kontrollera strömflödet i kretsen. Ersätt reläet om ström förekommer.
 • Lossa röret vid luftrelät och kontrollera avtryckarenheten (från blästerhandtaget).
 • Kontrollera att luft flödar från det frånkopplade röret med blästerkontrollbrytaren aktiverad.
  • Luftflödet ska ha matningstryck men flödet är reducerat på grund av kopplingarnas och rörens dimensioner. Kontrollera att blästerstyrningen fungerar och kontrollera att blästerstyrslangarna inte har knäckts eller är igensatta om du inte får något matningslufttryck
 • Kontrollera filtret i ledningen på den industriella utbytbara nippelanslutningen på panelens sida (där du fäster blästerkontrollslangen).
 • Byt ut luftreläet om de tidigare stegen inte åtgärdar problemet.
 • Använd rätt slipmedel.
 • Det finns inga fasta regler för vad som fungerar bäst i en given tillämpning. Informationen nedan fungerar bra i de flesta fall. Justeringar kan göras både uppåt och nedåt från den ursprungliga inställningen för att uppnå kraftigast slipverkan utan att skada ytan.
 • Normala inställningar är:
  • 0,75 MPa (7,5 bar, 110 psi) initial behållarinställning.
  • Mindre än 1/2 varv öppen doseringsventil.
  • Blästertryck på 0,55 MPa (5,5 bar, 80 psi) 
  • För tillämpningar som kräver högre prestanda bör ett högpresterande slipmedel användas (den tyngsta massan vid en grovlek på 80), till exempel Garnet, och det högsta tryck som systemet stödjer.
  • Förtrycket i tryckbehållaren bör alltid vara 0,2 MPa (2 bar, 30 psi) över avsett blästertryck.
 • Gör gradvis justeringar för att uppfylla de specifika kraven för varje tillämpning. Justera (se DataTrak-kontroller i handboken) tills du uppnår 7-10 cykler per minut som ger högst effektivitet (avverka så fort som möjligt med minsta möjliga blästermedelförbrukning). Blästertrycket kan sträcka sig från 0,2 MPa till max 0,82 MPa (2–8,2 bar, 30–120 psi).
 • Till skillnad från vid konventionell blästring innebär högre tryck inte nödvändigtvis bättre rengöring. Munstyckets avstånd och vinkeln mot ytan påverkar, liksom blästertrycket, prestandan. Val av blästermedel har också stor effekt. Högpresterande slipmedel ger bästa resultat och kan spara tillräckligt mycket tid för att spara in skillnaden i pris. 
 • Vid blästring med en blästerslang på 45 m (150 fot) eller mer krävs en elektrisk blästerstyrning.
 • En justering av blästertrycket kräver justering av blästermedeldoseringsventilen.
 • Se handboken för mer information.
 • Stäng blästermedelskranen.
 • Vrid omkopplingsventilen till RINSE (SKÖLJ).
 • Öppna långsamt snabbtömningskranen för att lätta på vattentrycket i tryckbehållaren.
  • Var beredd att fånga upp vattnet som kommer ut ur behållaren. All avfallshantering måste ske i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Efter att allt tryck i behållaren har lättats aktiverar du fjäderstiftet genom att trycka ned luckan och vrida handtaget 90 grader för att hålla luckan i öppet läge.
 • Tillsätt slipmedel (minst fyra påsar, max tio påsar på 23 kg (50lb) med slipmedel med hög massa eller åtta påsar med slipmedel på 23 kg (50lb) med låg massa) och fortsätt med installationsprocedurerna.
  • Du kan behöva tappa ur mer vatten ur kärlet för att kunna fylla på mer blästermedel.
 • Utför tryckavlastningsproceduren i systemhandboken.
 • Återställ kärltrycket enligt installationsproceduren i handboken.
 • Säkerställ att den automatiska luftningsventilen fungerar.
 • Utför rengöringsproceduren för automatisk avluftning.
  • Försök att trycka in och snabbt släppa ventilen med fingret. Om det gör att ventilen stängs, öppna snabbtömningskranen för att lätta på allt trycket i tryckbehållaren.
  • Öppna snabbtömningskranen för att släppa på trycket i tryckbehållaren. Öppna luckan och töm tryckbehållaren tills vattennivån är under luckan.
  • Vrid omkopplingsventilen till RINSE (SKÖLJ).
  • Spruta in vatten baklänges in i ventilskaftet med sköljslangen.
 • Byt ut hela ventilen om stegen ovan inte löser problemet.
 • Spola rent membranet.
  • Kör enheten i läget WASH tills allt blästermedel rensats bort ur blästerslangen.
  • Stäng blästermedelskranen och vrid väljarventilen till RINSE. Blästra tills slangen är fri från allt slipmedel och vatten.
  • Koppla från snabbkopplingen vid kulkranen för slipmedel (inte i tryckbehållarens botten). 
  • Vrid omkopplingsventilen till WASH (Spola). Låt den vara i WASH-läget tills smutsen är borta.
  • Sätt tillbaka genomföringen på snabbkopplingen.
  • Säkerställ att ingenting sitter i vägen för den öppna snabbkopplingen och aktivera sedan snabbt blästerstyrningen flera gånger.
   • Ett högt luftflöde bör lämna kamlåskopplingen. Om inte så fungerar inte membranventilen. Ersätt hela membranbehållaren.
   • Demontera INTE behållaren.
  • Håll upp hanänden på snabbkopplingen mot vattnet som kommer Camlock-änden på kopplingen. Rengör allt smuts och slipmedel.
  • Vrid omkopplarventilen till RINSE (SKÖLJ) för att stoppa vattenflödet.
  • Fäst isoleringsringen i dess interna spår inuti kamlåset.
  • Sätt tillbaka snabbkopplingen. Om den är korrekt rengjord och ansluten bör det inte läcka från kopplingen vid drift.
 • Reparera membranventilen om spolning inte löser problemet.
  • Utför tryckavlastningsproceduren i systemhandboken.
  • Ett lufttryck på över 0,55 MPa (5,5 bar, 80 psi) krävs för att regulatorinloppet ska göra att kolven dras tillbaka.
  • Lossa alla fyra insexbultarna och ta bort dem medan du håller i membranventilbehållaren.
   • Demontera INTE behållaren.
  • Ersätt membranet (naturlig gummiförening) och dra åt det för hand (bara så mycket som krävs) för att rikta in behållaren.
   • Det finns ett eller två mellanlägg mellan membranet och manöverdonet. Behåll mellanläggen och återanvänd dem (de medföljer inte reservdelsmembranet). Dra inte åt membranet för hårt eller felinpassat så att det belastas eller vrids.
  • Sätt tillbaka de fyra insexskruvarna och dra åt för hand.
  • Dra åt skruvarna i ett växlande mönster (överst till vänster, nederst till höger, överst till höger, nederst till vänster) till 9 Nm. Detta ger en liten bula i membranet mellan behållaren och höljet av rostfritt stål.
  • Lossa på trycket som applicerades i steg 2.
  • Testa och bekräfta att enheten fungerar som den ska.
   • Utrustningen kan laddas med enbart vatten. Slipmedel behövs inte för det här testet.
 • Kontrollera att kranen är stängd och lossa sedan Camlock-kopplingen.
 • Öppna kulventilen för slipmedel försiktigt och säkerställ att slipmedel flödar från slipmedelsslangen.
 • Om inte, följ nedstängningsproceduren i handboken.
 • Spola noggrant ur tryckbehållaren och slipmedelsslangen efter att ha tömt slipmedlet och vattnet.
 • Placera enheten på ett jämnt underlag.
 • Om det inte går måste den automatiska luftningen vara på den sida av enheten som är högst belägen.

Kontrollera att den automatiska luftningsventilen fungerar och ställ in ursprungstrycket i tryckbehållaren till 0,2 MPa (2 bar, 30 psi) över blästertrycket.

 • Utför rengöringsproceduren för automatisk avluftning.
  • Försök att trycka in och snabbt släppa ventilen med fingret. Om det gör att ventilen stängs, öppna snabbtömningskranen för att lätta på allt trycket i tryckbehållaren.
  • Öppna snabbtömningskranen för att släppa på trycket i tryckbehållaren. Öppna luckan och töm tryckbehållaren tills vattennivån är under luckan.
  • Vrid omkopplingsventilen till RINSE (SKÖLJ).
  • Spruta in vatten baklänges in i ventilskaftet med sköljslangen.
 • Byt ut hela ventilen om stegen ovan inte löser problemet.
 • Spola rent membranet.
  • Kör enheten i läget WASH tills allt blästermedel rensats bort ur blästerslangen.
  • Stäng blästermedelskranen och vrid väljarventilen till RINSE. Blästra tills slangen är fri från allt slipmedel och vatten.
  • Koppla från snabbkopplingen vid kulkranen för slipmedel (inte i tryckbehållarens botten). 
  • Vrid omkopplingsventilen till WASH (Spola). Låt den vara i WASH-läget tills smutsen är borta.
  • Sätt tillbaka genomföringen på snabbkopplingen.
  • Säkerställ att ingenting sitter i vägen för den öppna snabbkopplingen och aktivera sedan snabbt blästerstyrningen flera gånger.
   • Ett högt luftflöde bör lämna kamlåskopplingen. Om inte så fungerar inte membranventilen. Ersätt hela membranbehållaren.
   • Demontera INTE behållaren.
  • Håll upp hanänden på snabbkopplingen mot vattnet som kommer Camlock-änden på kopplingen. Rengör allt smuts och slipmedel.
  • Vrid omkopplarventilen till RINSE (SKÖLJ) för att stoppa vattenflödet.
  • Fäst isoleringsringen i dess interna spår inuti kamlåset.
  • Sätt tillbaka snabbkopplingen. Om den är korrekt rengjord och ansluten bör det inte läcka från kopplingen vid drift.
 • Reparera membranventilen om spolning inte löser problemet.
  • Utför tryckavlastningsproceduren i systemhandboken.
  • Ett lufttryck på över 0,55 MPa (5,5 bar, 80 psi) krävs för att regulatorinloppet ska göra att kolven dras tillbaka.
  • Lossa alla fyra insexbultarna och ta bort dem medan du håller i membranventilbehållaren.
   • Demontera INTE behållaren.
  • Ersätt membranet (naturlig gummiförening) och dra åt det för hand (bara så mycket som krävs) för att rikta in behållaren.
   • Det finns ett eller två mellanlägg mellan membranet och manöverdonet. Behåll mellanläggen och återanvänd dem (de medföljer inte reservdelsmembranet). Dra inte åt membranet för hårt eller felinpassat så att det belastas eller vrids.
  • Sätt tillbaka de fyra insexskruvarna och dra åt för hand.
  • Dra åt skruvarna i ett växlande mönster (överst till vänster, nederst till höger, överst till höger, nederst till vänster) till 9 Nm. Detta ger en liten bula i membranet mellan behållaren och höljet av rostfritt stål.
  • Lossa på trycket som applicerades i steg 2.
  • Testa och bekräfta att enheten fungerar som den ska.
   • Utrustningen kan laddas med enbart vatten. Slipmedel behövs inte för det här testet.

Graco