ToughTek F680e vedligeholdelsesplan

Vedligeholdelsesplan

 • Udskyl systemet.
 • Reducér trykket. Se
 • Rengør tragten med en skrubbesvamp. 
  • Det anbefales, at du rengør ydersiden af sprøjten med en klud og vand.
 • Kontroller slanger, rør og koblinger for slid, skader og lækager. 
 • Tilspænd alle væsketilslutninger, hver gang udstyret tages i brug.
 • Kontroller og udskift kamlåsepakninger efter behov.
 • Kontrollér hydraulikoliestanden, og påfyld olie efter behov.
 • Kontrollér kompressoroliestanden, og påfyld olie efter behov. 
  • Kompressorolien skal udskiftes efter 50 timer (indkøring) og hver 200 timer efter første olieskift. 
  • Hvis kompressorolien er mørk sort og har bundfald, inden 200 timers perioden er afsluttet, skal olien udskiftes.
  • Hvis den røde prik på kompressorens skueglas er synlig, tilsættes der olie.
 • Inspicer hydrauliske ledninger og væskeledninger for lækager.
 • Kontrollér væskeaftapningsventilen/gennemskylningsventilen for at sikre korrekt drift. 
  • Rens/skyl ventilen, hvis det er nødvendigt.
 • Kontrollér TSL-væskeniveau i stempelpumpens pakningsomløber. 
  • Påfyld omløberen om nødvendigt. 
  • Hold TSL i møtrikken som hjælp til at forhindre materialeophobning på stempelstangen og for tidlig slitage af pakninger og pumpekorrosion.
 • Hvis motoren betjenes i et usædvanligt støvet miljø: kontrollér filteret dagligt, og udskift det om nødvendigt.
1493218096848.png
 • Afmontér kompressorens luftfilterdæksel, og rengør elementet. 
  • Udskift om nødvendigt elementet.
 • Kontroller hydraulikvæskeniveauet ugentligt ved hjælp af en målepind. 
  • Væskeniveauet skal være mellem mærkerne på målepinden. 
  • Påfyld efter behov med godkendt hydraulikvæske (se Tekniske specifikationer i manualen). 
  • Hvis væsken er mørk i farven, skal du udskifte væske og filter. 
 • Udskift indkøringsolien på en ny enhed efter de første 250 timers brug eller inden for 3 måneder, alt efter hvad der kommer først. 
 • Se nedenstående tabel for anbefalet hyppighed af olieskift.
1493218337714.png
 • Rengør forfilteret og lyddæmperen på luftkompressorens overtryksventil. 
 • Udskift overtryksventilen (del 17H606) og lyddæmperen (del 120206) om nødvendigt.
 • Kontrollér remmen for slitage. 
 • Udskift om nødvendigt.
 • For at forebygge rust: Efterlad aldrig vand eller vand-baseret væske i pumpen natten over.
 • Materialerester på halspakningen kan tørre ud og beskadige pakningen.
 • Stop altid pumpen i bunden af ​​slaget for at undgå skader på halspakningen.
 • Gennemskyl altid pumpen, før væsken tørrer ind på stempelstangen.
  • Skyl først med vand, derefter med olie. 
  • Fjern trykket, men lad olien forblive i pumpen for at beskytte dens dele mod korrosion.
 • Udsættelse af motoren og/eller betjeningsenheden for vand kan forårsage skade og muligt motorsvigt.
 • Pumpen må ikke opbevares udenfor.
 • Sprøjt ikke vand direkte ind i motorventilatoren.

Graco