Servicevilkår

1. ACCEPT AF VILKÅR

Velkommen til Graco. Graco leverer sin service til dig underlagt følgende servicevilkår ("TOS"), som kan opdateres af os fra tid til anden uden varsel til dig. Du kan til enhver tid gennemse den nyeste version af servicevilkårene på: http://www.graco.com/TermsOfService

2. BESKRIVELSE AF TJENESTEN

Graco giver i øjeblikket brugerne adgang til en samling af onlineressourcer ("Tjenesten"). Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, er alle nye funktioner, der udvider eller forbedrer den nuværende Tjeneste, herunder udgivelse af nye Graco-aktiver, underlagt servicevilkårene. Du forstår og accepterer, at Tjenesten leveres "SOM DEN ER". 

3. CONDUCT

Graco er under ingen omstændigheder ansvarlig for noget indhold, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller undladelser i noget indhold, eller for tab eller skade af nogen art, der opstår som følge af brugen af indhold, der er opslået, e-mailet eller på anden måde overført via Tjenesten.

Du accepterer ikke at bruge Tjenesten til: a. at uploade, sende, e-maile eller på anden måde overføre indhold, der er ulovligt, skadeligt, truende, misbrugende, chikanerende, skadeligt, ærekrænkende, vulgært, obskønt, ærekrænkende, krænkende for andres privatliv, hadefuldt eller racemæssigt, etnisk eller på anden måde stødende; b. skade mindreårige på nogen måde; c. udgive sig for at være en person eller enhed, herunder, men ikke begrænset til, en Graco-repræsentant, eller fejlagtigt erklære eller på anden vildledende måde at hævde en tilknytning til en person eller enhed; d. forfalske headere eller på anden måde manipulere identifikatorer for at skjule oprindelsen af indhold, der overføres via Tjenesten; e. uploade, sende, e-maile eller på anden måde overføre indhold, som du ikke har ret til at overføre i henhold til nogen lov eller i henhold til kontraktlige eller forvaltningsmæssige forhold (såsom insiderinformation, ophavsretligt beskyttede og fortrolige oplysninger, der er indhentet eller videregivet som en del af ansættelsesforhold eller i henhold til fortrolighedsaftaler); f. uploade, sende, e-maile eller på anden måde overføre indhold, der krænker patenter, varemærker, forretningshemmeligheder, ophavsret eller andre ejendomsrettigheder ("Rettigheder") tilhørende nogen part; g. uploade, sende, e-maile eller på anden måde overføre uopfordret eller uautoriseret reklame, reklamemateriale, "junk mail," "spam," "kædebreve," "pyramidespil" eller nogen anden form for anmodninger; h. uploade, sende, e-maile eller på anden måde overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller anden computerkode, filer eller programmer, der er designet til at afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af nogen form for computersoftware eller hardware eller telekommunikationsudstyr; i. forstyrre eller afbryde Tjenesten eller servere eller netværk, der er tilsluttet Tjenesten, eller ikke overholde krav, procedurer, politikker eller bestemmelser for netværk, der er tilsluttet Tjenesten; j. forsætligt eller utilsigtet overtræde gældende lokal, statslig, national eller international lovgivning, herunder, men ikke begrænset til, bestemmelser udstedt af U.S. Securities and Exchange Commission, alle regler for enhver national eller anden værdipapirbørs, herunder, uden begrænsning, New York Stock Exchange, American Stock Exchange eller NASDAQ, og alle bestemmelser, der har retskraft.

Du accepterer, at du skal evaluere og bære alle risici forbundet med al brug af indhold, herunder eventuel påberåbelse af nøjagtigheden, fuldstændigheden eller anvendeligheden af sådant indhold. I denne forbindelse anerkender du, at du ikke kan henholde dig til indhold, der er oprettet af Graco eller indsendt til Graco.

4. SÆRLIGE ADVARSLER VEDRØRENEDE INTERNATIONAL BRUG

I erkendelse af internettets globale karakter accepterer du at overholde alle lokale regler vedrørende onlineadfærd og acceptabelt indhold. Specifikt accepterer du at overholde alle gældende love om overførsel af tekniske data, der eksporteres fra USA eller det land, hvor du bor.

5. SKADESLØSHOLDELSE

Du accepterer at holde Graco og dets datterselskaber, associerede selskaber, ledende medarbejdere, agenter eller andre partnere og medarbejdere skadesløse fra ethvert krav eller enhver fordring, herunder rimelige advokatsalærer, fra tredjeparter på grund af eller som følge af indhold, du indsender, poster til eller overfører via Tjenesten, din brug af Tjenesten, din forbindelse til Tjenesten, din overtrædelse af servicevilkårene eller din krænkelse af andres rettigheder.

6. INTET VIDERESALG AF TJENESTEN

Du accepterer, at du ikke vil reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af Tjenesten, brug af Tjenesten eller adgang til Tjenesten til kommercielle formål.

7. ÆNDRINGER AF TJENESTEN

Graco forbeholder sig ret til når som helst og fra tid til anden at ændre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, Tjenesten (eller en del heraf) med eller uden varsel. Du accepterer, at Graco ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen ændring, suspension eller afbrydelse af Tjenesten.

8. LINKS

Du må ikke linke til dette websted uden at effektuere en linkingaftale, som skal sendes til Legal@Graco.com.

9. GRACOS EJENDOMSRET

Du anerkender og accepterer, at Tjenesten og al nødvendig software, der anvendes i forbindelse med Tjenesten ("Software"), indeholder ophavsretligt beskyttede og fortrolige oplysninger, der er beskyttet af gældende intellektuel ejendomsret og andre love. Undtagen som udtrykkeligt autoriseret af Graco, accepterer du ikke at ændre, leje, lease, låne, sælge, distribuere eller oprette afledte værker baseret på Tjenesten eller Softwaren, hverken helt eller delvist.

Graco giver dig en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv ret og licens til at bruge objektkoden i sin software på en enkelt computer, forudsat at du ikke (og ikke tillader, at nogen tredjepart) kopierer, ændrer, skaber et afledt værk af, udfører reverse engineering eller reverse assembly på eller på anden måde forsøger at afsløre en kildekode, sælger, tildeler, underlicenserer, giver en sikkerhedsinteresse i eller på anden måde overfører en rettighed til softwaren. Du accepterer, at du ikke vil ændre Softwaren på nogen måde eller i nogen form eller bruge modificerede versioner af Softwaren, herunder (uden begrænsning) med henblik på at opnå uautoriseret adgang til Tjenesten. Du accepterer ikke at få adgang til Tjenesten på anden måde end gennem den grænseflade, som Graco stiller til rådighed til brug ved adgang til Tjenesten.

10. FRASKRIVELSE AF GARANTIER

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT: a. DIN BRUG AF TJENESTEN ER PÅ DIN EGEN RISIKO. TJENESTEN LEVERES "SOM DEN ER" OG "SOM DEN ER TILGÆNGELIG". GRACO FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ALLE GARANTIER AF ENHVER ART, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-OVERTRÆDELSE. b. GRACO GIVER INGEN GARANTI FOR, AT (i) TJENESTEN VIL OPFYLDE DINE KRAV, (ii) TJENESTEN VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER, RETTIDIG, SIKKER, ELLER FEJLFRI, (iii) DE RESULTATER, DER KAN OPNÅS VED BRUG AF TJENESTEN, VIL VÆRE NØJAGTIGE ELLER PÅLIDELIGE, (iv) KVALITETEN AF ​​EVENTUELLE PRODUKTER, TJENESTER, OPLYSNINGER, ELLER ANDET MATERIALE KØBT ELLER ERHVERVET AF DIG GENNEM TJENESTEN, VIL OPFYLDE DINE FORVENTNINGER, OG (V) EVENTUELLE FEJL I SOFTWAREN VIL BLIVE AFHJULPET. c. ALT MATERIALE, DER DOWNLOADES ELLER PÅ ANDEN MÅDE ERHVERVES GENNEM BRUG AF TJENESTEN, SKER EFTER EGET SKØN OG EGEN RISIKO, OG DU VIL VÆRE ENEANSVARLIG FOR ENHVER SKADE PÅ DIT COMPUTERSYSTEM ELLER TAB AF DATA, DER FØLGER AF DOWNLOAD AF SÅDANT MATERIALE. d. INGEN RÅDGIVNING ELLER OPLYSNINGER, UANSET OM DE ER MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE, DER ER INDHENTET AF DIG FRA GRACO ELLER GENNEM ELLER FRA TJENESTEN, KAN SKABE NOGEN GARANTI, DER IKKE UDTRYKKELIGT ER ANGIVET I SERVICEVILKÅRENE.

11. ANSVARSBEGRÆNSNING

DU FORSTÅR OG ACCEPTERER UDTRYKKELIGT, AT GRACO IKKE ER ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE ELLER TILFÆLDIGE SKADER, DOKUMENTEREDE ERSTATNINGSKRAV, FØLGESKADER ELLER ERSTATNING OMFATTENDE BOD, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, SKADER FOR TAB AF FORTJENESTE, GOODWILL, BRUG, DATA ELLER ANDRE IMMATERIELLE TAB (SELV HVIS GRACO ER BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER) SOM FØLGE AF: (i) BRUGEN AF ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT BRUGE TJENESTEN; (ii) OMKOSTNINGERNE VED INDKØB AF ERSTATNINGSVARER OG -TJENESTER SOM FØLGE AF VARER, DATA, OPLYSNINGER ELLER TJENESTER KØBT ELLER ERHVERVET ELLER MEDDELELSER MODTAGET ELLER TRANSAKTIONER INDGÅET GENNEM ELLER FRA TJENESTEN; (iii) UAUTORISERET ADGANG TIL ELLER ÆNDRING AF DINE OVERFØRSLER ELLER DATA; (iv) ERKLÆRINGER ELLER ADFÆRD FRA TREDJEPART PÅ TJENESTEN; ELLER (v) ETHVERT ANDET ANLIGGENDE VEDRØRENDE TJENESTEN.

12. UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF VISSE GARANTIER ELLER BEGRÆNSNING ELLER UDELUKKELSE AF ANSVAR FOR UTILSIGTEDE SKADER ELLER FØLGESKADER. DERFOR GÆLDER NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER I ANDRE AFSNIT MULIGVIS IKKE FOR DIG.

13. BEMÆRK

Meddelelser til dig kan ske via enten e-mail eller almindelig post. Tjenesten kan også give meddelelser om ændringer i servicevilkårene eller andre forhold ved at vise meddelelser eller links til meddelelser til dig generelt på Tjenesten.

14. VAREMÆRKEOPLYSNINGER

Graco, Graco-logoet og andre Graco-logoer samt produkt- og servicenavne er varemærker tilhørende Graco Inc. ("Graco's varemærker"). Du accepterer, at du ikke vil vise eller bruge Graco's varemærker på nogen måde uden Graco's tilladelse.

15. COPYRIGHTS

Graco respekterer andres intellektuelle ejendom, og vi beder vores brugere om at gøre det samme. Hvis du mener, at dit arbejde er blevet kopieret på en måde, der udgør en krænkelse af ophavsretten, bedes du give de relevante oplysninger til Legal@Graco.com.

16. GENERELLE OPLYSNINGER

Servicevilkårene udgør hele aftalen mellem dig og Graco og regulerer din brug af Tjenesten og træder i stedet for eventuelle tidligere aftaler mellem dig og Graco, bortset fra dine GEDI- og forhandleraftaler (hvis relevant). Du kan også være underlagt yderligere vilkår og betingelser, der kan gælde, når du bruger affilierede tjenester, tredjepartsindhold eller tredjepartssoftware. Servicevilkårene og forholdet mellem dig og Graco er underlagt lovgivningen i staten Minnesota uden hensyn til dens lovkonfliktbestemmelser. Du og Graco er enige om at underkaste jer den personlige og eksklusive jurisdiktion for domstolene i Minneapolis, Minnesota. Gracos manglende udøvelse eller håndhævelse af en rettighed eller bestemmelse i servicevilkårene udgør ikke et afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Hvis en kompetent domstol finder en bestemmelse i servicevilkårene ugyldig, er parterne ikke desto mindre enige om, at retten bør bestræbe sig på at gennemføre parternes hensigter som afspejlet i bestemmelsen, og at de øvrige bestemmelser i servicevilkårene forbliver i fuld kraft og virkning. Du accepterer, at uanset om der foreligger en statut eller lov om det modsatte, skal ethvert krav eller enhver årsag til søgsmål, der opstår som følge af eller relateret til brug af Tjenesten eller servicevilkårene, indgives inden for et (1) år efter, at et sådant krav eller en sådan årsag til søgsmål opstod, eller også vil sådanne krav eller årsager til søgsmål for evigt være forældede.

Copyright © 2018 Graco Minnesota Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Graco