Poradce při odstraňování problémů produktů EcoQuip

Snažíme se odpovídat na vaše otázky týkající se produktů informativním a srozumitelným způsobem. Níže je uvedeno několik často kladených otázek od našich zákazníků.

Časté otázky

Ujistěte se, že tlakoměr vzduchu indikuje 100–125 psi (6,8–8,6 bar, 0,68–0,86 MPa). Pokud tlakoměr neindikuje 100–125 psi, zkontrolujte, zda je vzduchový kompresor správně nastaven.

Odpojte funkci nouzového zastavení.

Ujistěte se, že nádrž na vodu je plná a vstupní kulový ventil je otevřený.

Zvyšte nastavenou hodnotu regulátoru tlaku nádoby.

 • Stiskněte a rychle uvolněte ventil prstem. Pokud to nezpůsobí utěsnění ventilu, otevřete odpadový ventil, aby se uvolnil veškerý tlak v nádobě.
 • Otevřete odpadový ventil, abyste uvolnili tlak v nádobě. Otevřete vyskakovací prvek a vypouštějte nádobu, dokud hladina vody není pod vyskakovacím prvkem.
 • Otočte volicí ventil do polohy PROPLACH.
 • Pomocí proplachovací hadice vytlačte vodu dozadu do dříku ventilu.
 • Pokud předchozí kroky problém nevyřeší, vyměňte celou sestavu ventilu.
 • Snižte tlak nádoby na hodnotu 145 psi (10,3 bar, 1,02 MPa) nebo méně. 
 • Pokud ventil prosakuje nebo odpouští na hodnotě 145 psi, vyměňte ventil.
 • Ujistěte se, že kulový ventil abraziva a odpadový ventil jsou uzavřeny. 
 • Pokud tlakoměr nádoby stále indikuje únik, postupujte následujícími kroky:
  • Otevřete odpadový ventil. Zkontrolujte tlakoměr nádoby, pak zavřete odpadový ventil.
  • Podívejte se na tlakoměr, abyste si ověřili, že veškerý tlak byl z nádoby uvolněn.
  • Odpojte hadici pojistného ventilu a zpětného ventilu plnicího hrdla.
  • Ujistěte se, že vyskakovací prvek je zapojen i s těsněním. Otočte volicí ventil do polohy MYTÍ, pak otevřete kulový ventil abraziva a natlakujte nádobu. Snižte tlak nádoby na hodnotu 145 psi (9,9 bar, 0,99 MPa) nebo méně.
  • Zkontrolujte vodní čerpadlo, zda z plnicího otvoru TSL neprosakuje žádná voda.
  • Čerpadlo by se mělo po natlakování nádoby zastavit. Pokud tomu tak není, vyměňte těsnění v čerpadle.
  • Zkontrolujte, zda z některého zpětného ventilu neuniká voda. Pokud zpětný ventil netěsní, musí být opraven nebo vyměněn. Pokud je ventil poškozen, nádoba nebude schopna udržet tlak. Také zkontrolujte tlakový bezpečnostní ventil nádoby. Pokud ventil netěsní při tlaku v nádobě 145 psi nebo nižším, je třeba jej vyměnit.
  • Uzavřete kulový ventil abraziva, uzavřete kulový ventil vstupu vzduchu a poté zapněte spínač regulace tryskání, abyste uvolnili tlak v tryskacím okruhu. Zkontrolujte, zda tlakoměr vzduchu indikuje 0 psi.
  • Odpojte rychlospojku a zkontrolujte, zda kulový ventil řádně těsní. Pokud netěsní, vyměňte kulový ventil abraziva.

Vyměňte sestavu regulátoru tlaku nádoby.

Ujistěte se, že tlakoměr vzduchu indikuje 100–125 psi (6,8–8,6 bar, 0,68–0,86 MPa). Pokud tlakoměr neindikuje 100–125 psi, zkontrolujte, zda je vzduchový kompresor správně nastaven.

Vyměňte regulátor vzduchu tryskání.

 • Proveďte postup uvolnění tlaku.
 • Ujistěte se, že v jednotce je uvolněn veškerý tlak vzduchu. V případě potřeby odstraňte vzduchový filtr pro zajištění přístupu k regulátoru vzduchu.
 • Demontujte kryt pístu.
 • Demontujte kryt membrány pro zajištění přístupu k membráně a ke konci hřídele pístu.
 • Demontujte membránu a zkontrolujte, zda nevykazuje trhliny. V případě potřeby membránu vyměňte.
 • Opatrně vyjměte sestavu pružiny a pístu a poté vyčistěte veškeré nečistoty na těle regulátoru.
 • Zkontrolujte píst a jeho těsnění, zda neobsahují jakékoliv cizorodé látky, které mohly být příčinou toho, aby píst zůstal otevřený.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hřídele pístu, kde je v kontaktu s miskou membrány. Nadměrně opotřebované součásti vyměňte.
 • Zavřete kulový ventil abraziva.
 • Otočte volicí ventil do polohy PROPLACH.
 • Pomalu otevírejte odpadový ventil, abyste uvolnili tlak vody v nádobě.
  • Buďte připraveni zachytit vodu, která bude vypuštěna z nádoby. Likvidace odpadu musí vždy odpovídat národním, státním a místním předpisům.
 • Poté, co byl veškerý tlak v nádobě uvolněn, zapojte vyskakovací prvek stisknutím pružiny a otočte rukojeť o 90 stupňů, aby držela vyskakovací prvek v otevřené poloze.
 • Přidejte abrazivo (minimálně čtyři sáčky, maximálně deset 23kg sáčků s vysokou hmotností abraziva, nebo osm 23kg sáčků s nízkou hmotností abraziva) a pokračujte v postupech nastavení.
  • Z nádoby může být nutné vypustit více vody, aby bylo možné přidat další abrazivo.
 • Viz část Postup nastavení v příručce.
 • Ujistěte se, že tlak v nádobě je správně nastaven.
 • Tlak v nádobě musí být nastaven 30 psi (2 bar, 0,2 MPa) nad hodnotou tlaku tryskání.
 • Ujistěte se, že je volicí ventil nastaven do polohy TRYSKÁNÍ.
 • Kulový ventil abraziva musí být otevřený.
 • Dávkovací ventil abraziva musí být otevřen do polohy nejméně 1/8.
 • Přístroj používejte v režimu MYTÍ, dokud veškeré abraziva neopustí tryskací hadici.
 • Zavřete kulový ventil abraziva a poté otočte volicím ventilem do polohy PROPLACH. Tryskejte, dokud hadici neopustí veškeré abrazivo a voda.
 • Odpojte rychlospojku na kulovém ventilu abraziva (ne na dně nádoby).
 • Otočte volicí ventil do polohy MYTÍ. Zůstaňte v poloze MYTÍ, dokud nebudou všechny nečistoty odstraněny. Demontujte průchodku v rychlospojce.
 • Ujistěte se, že nic není v cestě otevřené rychlospojky, pak krátce několikrát zapněte ovládací spínač tryskání.
  • Z rychlospojky by měl unikat vzduch vysokým průtokem. Pokud k tomu nedojde, membránový ventil nepracuje správně. Vyměňte celou vložku membrány.
 • Držte samčí konec rychlospojky až k vodě vycházející z konce rychlospojky. Vyčistěte nečistoty nebo abrazivo.
 • Otočte volicí ventil do polohy PROPLACH a zastavte průtok vody.
 • Zasuňte průchodku znovu do vnitřní drážky uvnitř rychlospojky.
 • Znovu připojte rychlospojku. Při správném vyčištění a připojení by neměly být během provozu na spojce žádné netěsnosti.
 • Proveďte postup uvolnění tlaku podle příručky k systému.
 • Na vstup regulátoru přiveďte více než 80 psi (5,5 bar, 0,55 MPa), aby se píst zasunul.
 • Povolte rovnoměrně všechny 4 šrouby s vnitřním šestihranem a poté je zcela vyjměte a zároveň podepřete vložku membránového ventilu.
  • NEROZEBÍREJTE vložku.
 • Nasaďte membránu (přírodní kaučuková směs) a ručně ji dotáhněte (pouze v případě potřeby), abyste dosáhli vyrovnání s vložkou.
  • Mezi membránou a servoovladačem je jedna nebo dvě podložky. Ponechte podložky a znovu je použijte (nejsou dodávány s náhradní membránou). Nevystavujte membránu působení předpětí nebo krouticího momentu nadměrným dotažením ve vychýlené poloze.
 • Vložte všechny 4 šrouby s vnitřním šestihranem a ručně dotáhněte.
 • Dotáhněte šrouby střídavým způsobem (vlevo nahoře, vpravo dole, vpravo nahoře, vlevo dole) na moment 9 Nm. To způsobí mírné vyboulení v membráně mezi vložkou a odlitkem z nerezové oceli.
 • Uvolněte tlak přivedený v kroku 2.
 • Otestujte a potvrďte, že jednotka pracuje správně.
  • To lze provést pouze pomocí vody pro plnění zařízení, pro tuto zkoušku není třeba používat abrazivo.
 • Ujistěte se, že je kulový ventil zavřený, a poté odpojte rychlospojku.
 • Kulový ventil abraziva lehce otevřete a ujistěte se, že z hadice abraziva proudí abrazivo. 
 • Pokud tomu tak není, řiďte se postupem vypnutí v příručce. Po vypuštění média a vody důkladně opláchněte nádobu a hadici média.

Nastavte regulátor tryskání na požadovaný tlak, když je zapnuto řízení tryskání.

Ověřte si, zda je hadice od regulátoru tryskání k hlavnímu regulátoru vzduchu neporušená. Další podrobnosti naleznete ve schématu zapojení hadice v příručce.

Vyměňte regulátor vzduchu tryskání.

 • Proveďte postup uvolnění tlaku.
 • Ujistěte se, že v jednotce je uvolněn veškerý tlak vzduchu. V případě potřeby odstraňte vzduchový filtr pro zajištění přístupu k regulátoru vzduchu.
 • Demontujte kryt pístu.
 • Demontujte kryt membrány pro zajištění přístupu k membráně a ke konci hřídele pístu.
 • Demontujte membránu a zkontrolujte, zda nevykazuje trhliny. V případě potřeby membránu vyměňte.
 • Opatrně vyjměte sestavu pružiny a pístu a poté vyčistěte veškeré nečistoty na těle regulátoru.
 • Zkontrolujte píst a jeho těsnění, zda neobsahují jakékoliv cizorodé látky, které mohly být příčinou toho, aby píst zůstal otevřený.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hřídele pístu, kde je v kontaktu s miskou membrány. Nadměrně opotřebované součásti vyměňte.

Ujistěte se, že tlakoměr vzduchu indikuje 100–125 psi (6,8–8,6 bar, 0,68–0,86 MPa). Pokud tlakoměr neindikuje 100–125 psi, zkontrolujte, zda je vzduchový kompresor správně nastaven.

Odpojte funkci nouzového zastavení.

 • Zkontrolujte kabel hadice, zda není poškozen nebo zda není zkratován.
 • Zkontrolujte připojení akumulátoru a ovládacího panelu.
 • Ujistěte se, že stejnosměrný napájecí zdroj je 12 V.
 • Zkontrolujte pojistku 3 A uvnitř ovládacího panelu a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Zkontrolujte tok proudu v okruhu. Pokud je proud k dispozici, vyměňte relé.
 • Na vzduchovém relé odpojte násuvnou hadici a zkontrolujte spouštěcí obvod (na rukojeti řízení tryskání).
 • S aktivovaným spínačem řízení tryskání se předpokládá, že z odpojené trubice proudí vzduch.
  • Proudění vzduchu by mělo být na tlaku přívodu vzduchu, ale objem vzduchu je snížen v důsledku velikosti spojek a potrubí. Pokud není tlak vzduchu k dispozici, zkontrolujte, zda ovládací spínač tryskání správně pracuje, a zkontrolujte také hadice řízení tryskání, abyste se ujistili, že nejsou zalomené nebo uvnitř ucpané.
 • Zkontrolujte vřazený filtr na průmyslové spojce na straně panelu (kde připojujete hadici pro řízení tryskání).
 • Pokud předchozí kroky problém nevyřeší, vyměňte vzduchové relé.
 • Proveďte postup uvolnění tlaku podle příručky k systému.
 • Ujistěte se, že v jednotce je uvolněn veškerý tlak vzduchu. V případě potřeby odstraňte vzduchový filtr pro zajištění přístupu k regulátoru vzduchu.
 • Demontujte kryt pístu.
  • Uvnitř tohoto krytu je pružina.
 • Demontujte kryt membrány pro zajištění přístupu k membráně a ke konci hřídele pístu.
 • Demontujte membránu a zkontrolujte, zda nevykazuje trhliny. V případě potřeby membránu vyměňte.
 • Opatrně vyjměte sestavu pružiny a pístu a poté vyčistěte veškeré nečistoty na těle regulátoru.
 • Zkontrolujte píst a jeho těsnění, zda neobsahují jakékoliv cizorodé látky, které mohly být příčinou toho, aby píst zůstal otevřený.
 • Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hřídele pístu, kde je v kontaktu s miskou membrány. Nadměrně opotřebované součásti vyměňte.

Ujistěte se, že vzduchová hadice je vedena a připojena správně. Další podrobnosti naleznete v části Schéma zapojení hadice v příručce.

 • Zkontrolujte kabel hadice, zda není poškozen nebo zda není zkratován.
 • Zkontrolujte připojení akumulátoru a ovládacího panelu.
 • Ujistěte se, že stejnosměrný napájecí zdroj je 12 V.
 • Zkontrolujte pojistku 3 A uvnitř ovládacího panelu a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Zkontrolujte tok proudu v okruhu. Pokud je proud k dispozici, vyměňte relé.
 • Na vzduchovém relé odpojte násuvnou hadici a zkontrolujte spouštěcí obvod (na rukojeti řízení tryskání).
 • S aktivovaným spínačem řízení tryskání se předpokládá, že z odpojené trubice proudí vzduch.
  • Proudění vzduchu by mělo být na tlaku přívodu vzduchu, ale objem vzduchu je snížen v důsledku velikosti spojek a potrubí. Pokud není tlak vzduchu k dispozici, zkontrolujte, zda ovládací spínač tryskání správně pracuje, a zkontrolujte také hadice řízení tryskání, abyste se ujistili, že nejsou zalomené nebo uvnitř ucpané.
 • Zkontrolujte vřazený filtr na průmyslové spojce na straně panelu (kde připojujete hadici pro řízení tryskání).
 • Pokud předchozí kroky problém nevyřeší, vyměňte vzduchové relé.
 • Používejte správné abrazivo.
 • Neexistuje žádný pevný daný způsob pro nalezení toho, co nejlépe funguje v každé aplikaci. Níže uvedené informace jsou většinou nejvhodnější. Z tohoto počátečního nastavení lze provést seřízení směrem nahoru nebo dolů, aby se dosáhlo nejrychlejšího úběru bez poškození povrchu.
 • Normální nastavení jsou následující:
  • 110 psi (7,5 bar, 0,75 MPa), počáteční nastavení nádoby.
  • Otočte o méně než 1/2 dávkovací ventil do otevřené polohy.
  • Tlak tryskání při 80 psi (5,5 bar, 0,55 MPa) 
  • Pro aplikace vyžadující vyšší výkon používejte vysoce výkonné abrazivo (nejvyšší hmotnost při zrnitosti 80), jako je granát, a nejvyšší tlaky, které může systém podporovat.
  • Počáteční tlak v nádobě musí být nastaven vždy 30 psi (2 bar, 0,2 MPa) nad zamýšlenou hodnotou tlaku tryskání.
 • Postupně nastavujte tak, aby byly splněny specifické požadavky pro každou aplikaci. Proveďte úpravy (viz část Ovládací prvky DataTrak v příručce), abyste dosáhli 7–10 cyklů za minutu a tím nejvyšší účinnosti (nejvyšší rychlost tempem při použití nejmenšího množství abraziva). Tlaky tryskání se mohou pohybovat maximálně mezi 30–120 psi (2 bar / 0,2 MPa – 8,2 bar / 0,82 MPa).
 • Na rozdíl od běžného pískování nemusí vyšší tlaky nutně znamenat lepší čištění. Vzdálenost trysky a úhel k povrchu mají vliv na výkon, stejně jako tlak tryskání. Výběr abraziva má také velký účinek. Vysoce výkonné abrazivo dosahuje nejlepší výkon a může ušetřit dostatek času, aby eliminovalo rozdíl v nákladech. 
 • Tryskání s hadicí o délce 45 m nebo více vyžaduje použití elektrického řízení tryskání.
 • Nastavení tlaku při tryskání vyžaduje nastavení dávkovacího ventilu abraziva.
 • Další podrobnosti viz příručka.
 • Zavřete kulový ventil abraziva.
 • Otočte volicí ventil do polohy PROPLACH.
 • Pomalu otevírejte odpadový ventil, abyste uvolnili tlak vody v nádobě.
  • Buďte připraveni zachytit vodu, která bude vypuštěna z nádoby. Likvidace odpadu musí vždy odpovídat národním, státním a místním předpisům.
 • Poté, co byl veškerý tlak v nádobě uvolněn, zapojte vyskakovací prvek stisknutím pružiny a otočte rukojeť o 90 stupňů, aby držela vyskakovací prvek v otevřené poloze.
 • Přidejte abrazivo (minimálně čtyři sáčky, maximálně deset 23kg sáčků s vysokou hmotností abraziva, nebo osm 23kg sáčků s nízkou hmotností abraziva) a pokračujte v postupech nastavení.
  • Z nádoby může být nutné vypustit více vody, aby bylo možné přidat další abrazivo.
 • Proveďte postup uvolnění tlaku podle příručky k systému.
 • Vynulujte tlak v nádobě podle postupu nastavení v příručce.
 • Ujistěte se, že ventil automatického odvzdušnění pracuje.
 • Proveďte postup čištění automatického odvzdušnění.
  • Stiskněte a rychle uvolněte ventil prstem. Pokud to nezpůsobí utěsnění ventilu, otevřete odpadový ventil, aby se uvolnil veškerý tlak v nádobě.
  • Otevřete odpadový ventil, abyste uvolnili tlak v nádobě. Otevřete vyskakovací prvek a vypouštějte nádobu, dokud hladina vody není pod vyskakovacím prvkem.
  • Otočte volicí ventil do polohy PROPLACH.
  • Pomocí proplachovací hadice vytlačte vodu dozadu do dříku ventilu.
 • Pokud předchozí kroky problém nevyřeší, vyměňte celou sestavu ventilu.
 • Proveďte postup proplachování membrány.
  • Přístroj používejte v režimu MYTÍ, dokud veškeré abraziva neopustí tryskací hadici.
  • Zavřete kulový ventil abraziva a poté otočte volicím ventilem do polohy PROPLACH. Tryskejte, dokud hadici neopustí veškeré abrazivo a voda.
  • Odpojte rychlospojku na kulovém ventilu abraziva (ne na dně nádoby). 
  • Otočte volicí ventil do polohy MYTÍ. Zůstaňte v poloze MYTÍ, dokud nebudou všechny nečistoty odstraněny.
  • Demontujte průchodku v rychlospojce.
  • Ujistěte se, že nic není v cestě otevřené rychlospojky, pak krátce několikrát zapněte ovládací spínač tryskání.
   • Z rychlospojky by měl unikat vzduch vysokým průtokem. Pokud k tomu nedojde, membránový ventil nepracuje správně. Vyměňte celou vložku membrány.
   • NEROZEBÍREJTE vložku.
  • Držte samčí konec rychlospojky až k vodě vycházející z konce rychlospojky. Vyčistěte nečistoty nebo abrazivo.
  • Otočte volicí ventil do polohy PROPLACH a zastavte průtok vody.
  • Zasuňte průchodku znovu do vnitřní drážky uvnitř rychlospojky.
  • Znovu připojte rychlospojku. Při správném vyčištění a připojení by neměly být během provozu na spojce žádné netěsnosti.
 • Pokud proplachování nevyřeší problém, opravte membránový ventil.
  • Proveďte postup uvolnění tlaku podle příručky k systému.
  • Na vstup regulátoru přiveďte více než 80 psi (5,5 bar, 0,55 MPa), aby se píst zasunul.
  • Povolte rovnoměrně všechny 4 šrouby s vnitřním šestihranem a poté je zcela vyjměte a zároveň podepřete vložku membránového ventilu.
   • NEROZEBÍREJTE vložku.
  • Nasaďte membránu (přírodní kaučuková směs) a ručně ji dotáhněte (pouze v případě potřeby), abyste dosáhli vyrovnání s vložkou.
   • Mezi membránou a servoovladačem je jedna nebo dvě podložky. Ponechte podložky a znovu je použijte (nejsou dodávány s náhradní membránou). Nevystavujte membránu působení předpětí nebo krouticího momentu nadměrným dotažením ve vychýlené poloze.
  • Vložte všechny 4 šrouby s vnitřním šestihranem a ručně dotáhněte.
  • Dotáhněte šrouby střídavým způsobem (vlevo nahoře, vpravo dole, vpravo nahoře, vlevo dole) na moment 9 Nm. To způsobí mírné vyboulení v membráně mezi vložkou a odlitkem z nerezové oceli.
  • Uvolněte tlak přivedený v kroku 2.
  • Otestujte a potvrďte, že jednotka pracuje správně.
   • To lze provést pouze pomocí vody pro plnění zařízení, pro tuto zkoušku není třeba používat abrazivo.
 • Ujistěte se, že je kulový ventil zavřený, a poté odpojte rychlospojku.
 • Kulový ventil abraziva lehce otevřete a ujistěte se, že z hadice abraziva proudí abrazivo.
 • Pokud tomu tak není, řiďte se postupem vypnutí v příručce.
 • Po vypuštění média a vody důkladně opláchněte nádobu a hadici média.
 • Umístěte jednotku na rovný povrch.
 • Pokud to není možné, musí být ventil automatického odvzdušnění na vyšší straně jednotky.

Zkontrolujte, zda ventil automatického odvzdušnění pracuje a nastavte počáteční tlak v nádobě 30 psi (2 bar, 0,2 MPa) nad tlakem tryskání.

 • Proveďte postup čištění ventilu automatického odvzdušnění.
  • Stiskněte a rychle uvolněte ventil prstem. Pokud to nezpůsobí utěsnění ventilu, otevřete odpadový ventil, aby se uvolnil veškerý tlak v nádobě.
  • Otevřete odpadový ventil, abyste uvolnili tlak v nádobě. Otevřete vyskakovací prvek a vypouštějte nádobu, dokud hladina vody není pod vyskakovacím prvkem.
  • Otočte volicí ventil do polohy PROPLACH.
  • Pomocí proplachovací hadice vytlačte vodu dozadu do dříku ventilu.
 • Pokud předchozí kroky problém nevyřeší, vyměňte celou sestavu ventilu.
 • Proveďte postup proplachování membrány.
  • Přístroj používejte v režimu MYTÍ, dokud veškeré abraziva neopustí tryskací hadici.
  • Zavřete kulový ventil abraziva a poté otočte volicím ventilem do polohy PROPLACH. Tryskejte, dokud hadici neopustí veškeré abrazivo a voda.
  • Odpojte rychlospojku na kulovém ventilu abraziva (ne na dně nádoby). 
  • Otočte volicí ventil do polohy MYTÍ. Zůstaňte v poloze MYTÍ, dokud nebudou všechny nečistoty odstraněny.
  • Demontujte průchodku v rychlospojce.
  • Ujistěte se, že nic není v cestě otevřené rychlospojky, pak krátce několikrát zapněte ovládací spínač tryskání.
   • Z rychlospojky by měl unikat vzduch vysokým průtokem. Pokud k tomu nedojde, membránový ventil nepracuje správně. Vyměňte celou vložku membrány.
   • NEROZEBÍREJTE vložku.
  • Držte samčí konec rychlospojky až k vodě vycházející z konce rychlospojky. Vyčistěte nečistoty nebo abrazivo.
  • Otočte volicí ventil do polohy PROPLACH a zastavte průtok vody.
  • Zasuňte průchodku znovu do vnitřní drážky uvnitř rychlospojky.
  • Znovu připojte rychlospojku. Při správném vyčištění a připojení by neměly být během provozu na spojce žádné netěsnosti.
 • Pokud proplachování nevyřeší problém, opravte membránový ventil.
  • Proveďte postup uvolnění tlaku podle příručky k systému.
  • Na vstup regulátoru přiveďte více než 80 psi (5,5 bar, 0,55 MPa), aby se píst zasunul.
  • Povolte rovnoměrně všechny 4 šrouby s vnitřním šestihranem a poté je zcela vyjměte a zároveň podepřete vložku membránového ventilu.
   • NEROZEBÍREJTE vložku.
  • Nasaďte membránu (přírodní kaučuková směs) a ručně ji dotáhněte (pouze v případě potřeby), abyste dosáhli vyrovnání s vložkou.
   • Mezi membránou a servoovladačem je jedna nebo dvě podložky. Ponechte podložky a znovu je použijte (nejsou dodávány s náhradní membránou). Nevystavujte membránu působení předpětí nebo krouticího momentu nadměrným dotažením ve vychýlené poloze.
  • Vložte všechny 4 šrouby s vnitřním šestihranem a ručně dotáhněte.
  • Dotáhněte šrouby střídavým způsobem (vlevo nahoře, vpravo dole, vpravo nahoře, vlevo dole) na moment 9 Nm. To způsobí mírné vyboulení v membráně mezi vložkou a odlitkem z nerezové oceli.
  • Uvolněte tlak přivedený v kroku 2.
  • Otestujte a potvrďte, že jednotka pracuje správně.
   • To lze provést pouze pomocí vody pro plnění zařízení, pro tuto zkoušku není třeba používat abrazivo.

Graco