Podmínky využívání služeb

1. PŘIJETÍ PODMÍNEK

Vítejte u společnosti Graco. Společnost Graco vám poskytuje své služby v souladu s následujícími podmínkami poskytování služeb ("TOS"), které můžeme občas aktualizovat bez předchozího upozornění. Nejnovější verzi podmínek poskytování služeb si můžete kdykoliv přečíst na webu: http://www.graco.com/TermsOfService

2. POPIS SLUŽBY

Společnost Graco v současné době poskytuje uživatelům přístup ke sbírce online zdrojů („služba“). Není-li výslovně uvedeno jinak, veškeré nové funkce, které rozšiřují nebo vylepšují stávající službu, včetně vydání nových funkcí společnosti Graco, podléhají TOS. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služba je poskytována „tak, jak je“. 

3. CONDUCT

Společnost Graco nebude za žádných okolností odpovědná za žádný obsah, kromě jiného za jakékoliv chyby nebo opomenutí v jakémkoliv obsahu nebo za jakoukoliv ztrátu či škodu jakéhokoliv druhu vzniklou v důsledku použití jakéhokoliv obsahu zaslaného poštou, e-mailem nebo jinak přeneseného prostřednictvím služby.

Souhlasíte s tím, že službu nebudete používat k následujícímu: a. nahrávání, odesílání, zasílání e-mailem nebo jinému přenášení jakéhokoliv obsahu, který je nezákonný, škodlivý, výhružný, urážlivý, obtěžující, protiprávní, pomlouvačný, vulgární, obscénní, hanlivý, narušující soukromí jiné osoby, nenávistný nebo rasově, etnicky či jinak nežádoucí; b. jakýmkoliv způsobem poškozuje nezletilé; c. vydávat se za jakoukoliv osobu nebo subjekt, kromě jiného včetně pracovníka společnosti Graco, nebo nepravdivě uvádět či jinak zkreslovat vaše spojení s osobou nebo subjektem; d. falšovat záhlaví nebo jinak manipulovat s identifikátory za účelem zamaskování původu jakéhokoliv obsahu přenášeného prostřednictvím služby; e. nahrávat, odesílat, odesílat e-mailem nebo jinak přenášet jakýkoliv obsah, který nemáte právo přenášet podle jakéhokoliv zákona nebo na základě smluvních nebo důvěrných vztahů (jako jsou důvěrné informace, vlastnické a soukromé informace získané nebo zveřejněné v rámci pracovněprávních vztahů nebo v rámci dohod o mlčenlivosti); f. nahrávat, zveřejňovat, posílat e-maily nebo jinak přenášet jakýkoliv obsah, který porušuje jakýkoliv patent, ochrannou známku, obchodní tajemství, autorská práva nebo jiná vlastnická práva"(práva") jakékoliv strany; g. zasílat e-mailem nebo jinak přenášet nevyžádanou nebo neoprávněnou reklamu, propagační materiály, "nevyžádanou" "poštu," "spam, řetězové" "dopisy, pyramidová" schémata nebo jakoukoliv jinou formu obtěžování; h. nahrávat, zveřejňovat, odesílat, posílat e-mailem nebo jinak přenášet jakýkoliv materiál, který obsahuje softwarové viry nebo jakýkoliv jiný počítačový kód, soubory nebo programy určené k přerušení, zničení nebo omezení funkčnosti jakéhokoliv počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení; i. zasahovat nebo narušovat službu nebo servery či sítě připojené k službě, nebo neuposlechnout jakékoliv požadavky, postupy, zásady nebo předpisy sítí připojených ke službě; j. úmyslně nebo neúmyslně porušovat platné místní, státní, národní nebo mezinárodní právo, kromě jiného včetně předpisů vyhlášených Americkou komisí pro cenné papíry a burzy, jakákoliv pravidla jakékoliv národní nebo jiné burzy cenných papírů, kromě jiného včetně Newyorské burzy cenných papírů, Americké burzy cenných papírů nebo NASDAQ, a jakýchkoliv předpisů, které mají platnost zákona.

Souhlasíte s tím, že musíte vyhodnotit a nést veškerá rizika spojená s používáním jakéhokoliv obsahu, včetně spoléhání se na přesnost, úplnost nebo užitečnost takového obsahu. V tomto ohledu berete na vědomí, že se nesmíte spoléhat na žádný obsah vytvořený společností Graco nebo předložený společnosti Graco.

4. SPECIÁLNÍ VÝSTRAHY PRO MEZINÁRODNÍ POUŽITÍ

S ohledem na globální povahu internetu souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechna místní pravidla týkající se chování online a přijatelného obsahu. Konkrétně souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony týkající se přenosu technických údajů exportovaných ze Spojených států amerických nebo země, ve které máte bydliště.

5. INDEMNITY

Souhlasíte s tím, že odškodníte a zajistíte bezúhonnost pro společnost Graco a její dceřiné společnosti, přidružené společnosti, vedoucí pracovníky, zástupce nebo jiné partnery a zaměstnance, a to bez ohledu na jakékoliv nároky nebo požadavky, včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení, které jakékoliv třetí strany vynakládají nebo které vyplývají z obsahu, který odešlete, zveřejníte nebo přenášíte prostřednictvím služby, vašeho používání služby, vašeho připojení ke službě, porušení TOS nebo vašeho porušení jakýchkoliv práv jiné strany.

6. ŽÁDNÝ DALŠÍ PRODEJ SLUŽEB

Souhlasíte s tím, že pro žádné komerční účely nebudete reprodukovat, duplikovat, kopírovat, prodávat, dále prodávat nebo využívat žádnou část služby, používání služby nebo přístup ke službě.

7. ZMĚNY SLUŽBY

Společnost Graco si vyhrazuje právo kdykoliv a čas od času upravit nebo dočasně či trvale službu (nebo jakoukoliv její část) s oznámením nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že společnost Graco nenese odpovědnost vůči vám ani žádné třetí straně za jakékoliv změny, pozastavení nebo ukončení služby.

8. LINKS

Na tuto stránku nesmíte odkazovat bez uzavření smlouvy o propojení zaslané na adresu Legal@Graco.com.

9. VLASTNICKÁ PRÁVA SPOLEČNOSTI GRACO

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že služba a veškerý potřebný software používaný v souvislosti se službou ("software") obsahují vlastnické a důvěrné informace, které jsou chráněny příslušnými zákony na ochranu duševního vlastnictví a dalšími zákony. S výjimkou případů výslovně schválených společností Graco souhlasíte s tím, že nebudete zcela ani zčásti upravovat, pronajímat, pronajímat na leasing, půjčovat, prodávat, distribuovat nebo vytvářet odvozená díla založená na službě nebo softwaru.

Společnost Graco vám uděluje osobní, nepřenosné a nevýhradní právo a licenci k používání objektového kódu svého softwaru na jednom počítači; za předpokladu, že nebudete (ani to nepovolíte žádné další straně) kopírovat, upravovat, vytvářet odvozené dílo, zpětně analyzovat, rozebírat nebo se jinak pokoušet zjistit jakýkoliv zdrojový kód, prodávat, přiřazovat, sublicencovat, poskytovat zástavní nárok nebo jinak převádět jakékoliv právo na software. Souhlasíte s tím, že nebudete software žádným způsobem ani žádnou formou upravovat ani používat upravené verze softwaru, (kromě jiného) včetně za účelem získání neoprávněného přístupu ke službě. Souhlasíte s tím, že ke službě nebudete přistupovat žádným jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní, které společnost Graco poskytuje pro použití k přístupu ke službě.

10. ZŘEKNUTÍ SE ZÁRUK

VÝSLOVNĚ CHÁPETE A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE: a. VAŠE POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA „TAK, JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“. SPOLEČNOST GRACO SE VÝSLOVNĚ ZŘÍKÁ VŠECH ZÁRUK JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ UŽ VÝSLOVNÝCH, NEBO PŘEDPOKLÁDANÝCH, KROMĚ JINÉHO VČETNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL A NEPORUŠENÍ. b. SPOLEČNOST GRACO NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE (i) SLUŽBA SPLNÍ VAŠE POŽADAVKY, (ii) SLUŽBA BUDE NEPŘERUŠOVANÁ, VČASNÁ, BEZPEČNÁ NEBO BEZCHYBNÁ, (iii) VÝSLEDKY, KTERÉ MOHOU BÝT ZÍSKÁNY Z POUŽÍVÁNÍ SLUŽBY, BUDOU PŘESNÉ NEBO SPOLEHLIVÉ, (iv) KVALITA JAKÝCHKOLIV PRODUKTŮ, SLUŽEB, INFORMACÍ NEBO JINÉHO MATERIÁLU ZAKOUPENÉHO NEBO ZÍSKANÉHO PROSTŘEDNICTVÍM SLUŽBY SPLNÍ VAŠE OČEKÁVÁNÍ A ŽE (v) VŠECHNY CHYBY V SOFTWARU BUDOU OPRAVENY. c. JAKÉKOLIV STAŽENÍ NEBO JINÉ ZÍSKÁNÍ MATERIÁLU POUŽÍVÁNÍM SLUŽBY SE PROVÁDÍ NA VLASTNÍ UVÁŽENÍ A NA VLASTNÍ RIZIKO A ŽE NESETE VÝHRADNÍ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLIV POŠKOZENÍ VAŠEHO POČÍTAČOVÉHO SYSTÉMU NEBO ZTRÁTU DAT, KTERÁ VYPLÝVÁ ZE STAŽENÍ TAKOVÉHO MATERIÁLU. d. ŽÁDNÁ RADA NEBO INFORMACE, ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÉ, KTERÉ JSTE ZÍSKALI OD SPOLEČNOSTI GRACO NEBO PROSTŘEDNICTVÍM NEBO ZE SLUŽBY, NEZAKLÁDAJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, KTERÁ NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENA V TOS.

11. OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI

VÝSLOVNĚ BERETE NA VĚDOMÍ A SOUHLASÍTE S TÍM, ŽE SPOLEČNOST GRACO NENESE ODPOVĚDNOST ZA ŽÁDNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ NEBO PŘÍKLADNÉ ŠKODY, KROMĚ JINÉHO VČETNĚ ZA ŠKODY ZA UŠLÝ ZISK, DOBROU VŮLI, POUŽITÍ, ÚDAJE NEBO JINÉ NEHMOTNÉ ZTRÁTY (I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST GRACO UPOZORNĚNA NA MOŽNOST TAKOVÝCH ŠKOD), VYPLÝVAJÍCÍ Z NÁSLEDUJÍCÍHO: (i) POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍVAT SLUŽBU; (ii) NÁKLADY NA NÁKUP NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ A SLUŽEB VYPLÝVAJÍCÍ Z JAKÉHOKOLIV ZBOŽÍ, DAT, INFORMACÍ NEBO ZAKOUPENÝCH NEBO ZÍSKANÝCH NEBO PŘIJATÝCH ZPRÁV NEBO TRANSAKCÍ UZAVŘENÝCH PROSTŘEDNICTVÍM NEBO V RÁMCI SLUŽBY; (iii) NEOPRÁVNĚNÉHO PŘÍSTUPU NEBO ZMĚNY VAŠICH PŘENOSŮ NEBO DAT; (iv) PROHLÁŠENÍ NEBO CHOVÁNÍ JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANY V OBLASTI SLUŽBY; NEBO (v) JAKÉKOLIV JINÉ ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE SLUŽBY.

12. VYLOUČENÍ A OMEZENÍ

NĚKTERÉ JURISDIKCE NEUMOŽŇUJÍ VYLOUČENÍ URČITÝCH ZÁRUK NEBO OMEZENÍ ČI VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY. PROTO SE NA VÁS NEMUSÍ VZTAHOVAT NĚKTERÁ Z VÝŠE UVEDENÝCH OMEZENÍ V JINÝCH ČÁSTECH.

13. UPOZORNĚNÍ

Oznámení vám mohou být podána prostřednictvím e-mailu nebo běžné pošty. Služba může také poskytovat oznámení o změnách TOS nebo jiných záležitostech zobrazením oznámení nebo odkazů na oznámení v rámci služby obecně.

14. INFORMACE O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

Graco, logo Graco a další loga a názvy produktů a služeb společnosti Graco jsou ochranné známky společnosti Graco Inc. („ochranné známky společnosti Graco“). Bez předchozího svolení společnosti Graco je zakázáno zobrazovat či jakýmkoliv způsobem používat ochranné známky společnosti Graco.

15. COPYRIGHTS

Společnost Graco respektuje duševní vlastnictví ostatních a žádáme proto naše uživatele, aby tak činili též. Pokud se domníváte, že vaše dílo bylo zkopírováno způsobem, který představuje porušení autorských práv, poskytněte příslušné informace na adrese Legal@Graco.com.

16. VŠEOBECNÉ INFORMACE

TOS představují celou dohodu mezi vámi a společností Graco a řídí se jimi vaše používání služby, čímž nahrazují veškeré předchozí smlouvy mezi vámi a společností Graco jiné než vaše GEDI a distributorské smlouvy (pokud jsou k dispozici). Mohou se na vás vztahovat také další podmínky, které mohou platit při používání partnerských služeb, obsahu třetích stran nebo softwaru třetích stran. TOS a vztah mezi vámi a společností Graco se řídí zákony státu Minnesota bez ohledu na ustanovení o střetu právních norem. Vy a společnost Graco souhlasíte s tím, že se podřídíte osobní a výlučné jurisdikci soudů nacházejících se v okrese Minneapolis v Minnesotě. Pokud společnost Graco neuplatní nebo nevymáhá jakékoliv právo nebo ustanovení TOS, neznamená to zřeknutí se takového práva nebo ustanovení. Pokud soud příslušné jurisdikce shledá některé ustanovení TOS neplatným, strany přesto souhlasí s tím, že by se soud měl snažit uskutečnit záměry stran, jak je uvedeno v takovém ustanovení, a ostatní ustanovení TOS zůstávají v plné platnosti a účinnosti. Souhlasíte s tím, že bez ohledu na jakýkoliv předpis nebo zákon v opačném smyslu, jakýkoliv nárok nebo důvod žaloby vyplývající z nebo v souvislosti s používáním služby nebo TOS musí být podán do jednoho (1) roku poté, co takový nárok nebo důvod žaloby vznikl, nebo bude navždy promlčen.

Copyright © 2018 Graco Minnesota Inc. Všechna práva vyhrazena.

Graco