Poradce při odstraňování problémů produktů EcoQuip 2

Snažíme se odpovídat na vaše otázky týkající se produktů informativním a srozumitelným způsobem. Níže je uvedeno několik často kladených otázek od našich zákazníků.

Časté otázky

Odpojte funkci nouzového zastavení.

 • Ujistěte se, že vzduchový kompresor je schopen dodávat minimální požadovaný průtok vzduchu pro váš systém (viz část Technické údaje v příručce).
 • Ujistěte se, že tlakoměr vzduchu indikuje 100–175 psi (6,8–12 bar, 0,68–1,2 MPa).
 • Pokud tlakoměr neindikuje 100–175 psi, zkontrolujte, zda je vzduchový kompresor správně nastaven.
 • Ujistěte se, že filtry vstupu vzduchu jsou čisté, a v případě potřeby je vyměňte.
 • Systémy s nádržemi na vodu:
  • Ujistěte se, že nádrž na vodu je plná a vstupní kulový ventil je otevřený.
  • V případě potřeby vyčistěte nebo vyměňte filtr vstupu vody.
  • Ujistěte se, že všechny spojky jsou těsné.
 • Systémy s tlakovým připojením:
  • Zajistěte, aby přípojka vody byla připojena a natlakována.
  • Zkontrolujte, zda přívod vody splňuje příslušné požadavky na tlak a průtok (viz část Nastavení zařízení v příručce).
  • Zajistěte, aby všechny spoje byly dotaženy.
  • Zkontrolujte regulátor tlaku vstupu, zda je správně instalován s ohledem na směr průtoku.
  • Zkontrolujte, zda je vstupní sítko regulátoru tlaku vstupu vody čisté, v případě potřeby vyčistěte.
  • Vyměňte regulátor, pokud regulátorem neprochází průtok.
 • Odpojte ovládací spínač tryskání. Nastavte regulátor vstupu vzduchu čerpadla tak, aby tlakoměr regulátoru indikoval 100 psi (6,9 bar, 0,69 MPa).
 • Pokud nemůžete dosáhnout tohoto nastavení, zkontrolujte filtry vstupu vzduchu a ujistěte se, že tlak vstupu vzduchu je větší nebo roven 100 psi.
 • Pokud výše uvedené kroky problém neodstraní, vyměňte regulátor tlaku vzduchu čerpadla.
 • Otočte třícestný volicí ventil do polohy VYPNUTO.
 • Otevřete proplachovací ventil a zajistěte, aby čerpadlo cyklovalo a voda proudila z oplachovací hadice.
 • Zavřete proplachovací ventil a ověřte, zda se čerpadlo zastaví.
 • Pokud čerpadlo i nadále pracuje na velmi nízké otáčky („plazivá“ rychlost) nebo se neplní, postupujte podle příručky 333397, kde je popsána údržba čerpadla.
 • Ujistěte se, že vyskakovací prvek je čistý a bez nečistot v těsnicím prostoru o-kroužku.
 • Zkontrolujte správné zarovnání vyskakovacího prvku v uzavřené poloze (mezi o-kroužkem a vyskakovacím prvkem by neměly být žádné mezery).
 • Demontujte o-kroužek a ujistěte se, že o-kroužková ucpávka je čistá.
 • Vyměňte o-kroužek a/nebo vyskakovací prvek, pokud jsou opotřebované.
 • Nastavte regulátor tlaku vody tak, aby tlakoměr na nádobě indikoval 185 psi (12,75 bar, 1,275 MPa).
 • Pokud toto nastavení není možné, proveďte údržbu regulátoru tlaku vody (viz příručka 309474).
 • Po dokončení tryskání proplachujte, dokud se všechny zbytky abraziva nevypláchnou z hadice tryskání.
 • Otočte volicí ventil do polohy VYPNUTO a se zavřeným kulovým ventilem abraziva pokračujte v tryskání, dokud se veškerá voda z hadice neodčerpá.
  • To slouží k vysušení vnitřku hadice pro skladování.
 • Proveďte postup uvolnění tlaku podle příručky k systému.
 • S natlakovanou nádobou a abrazivním kulovým ventilem zavřeným zapněte ovládací spínač tryskání a zkontrolujte, zda je čerpadlo zastaveno.
 • Pokud pístnice čerpadla pracuje velmi pomalu („plazivá“ rychlost), vyměňte kulový ventil abraziva.
 • S nádobu pod tlakem a kulovým ventilem abraziva otevřeným zkontrolujte, zda je čerpadlo zastaveno.
 • Pokud pístnice čerpadla pracuje velmi pomalu („plazivá“ rychlost), vyměňte škrticí hadici.
 • Seřiďte regulátor tlaku vody na 185 psi (12,75 bar, 1,275 MPa).
 • Pokud toto nastavení není možné, proveďte údržbu regulátoru tlaku vody (viz příručka 309474).
 • Pokud dojde k netěsnosti při tlaku 185 psi (12,75 bar, 1,275 MPa), vyměňte tlakový bezpečnostní ventil.
 • Nastavte regulátor tryskání na požadovaný tlak, když je zapnuto řízení tryskání.
 • Zkontrolujte netěsnosti podél hadice a v připojovacích bodech (další podrobnosti viz část Schémata zapojení hadice v příručce).
 • Vyčistěte nebo vyměňte nastavitelný regulátor tryskacího vzduchu.
 • Demontujte hlavní regulátor vzduchu a zkontrolujte součásti.
 • Podle potřeby součásti vyměňte nebo opravte.
 • Odpojte funkci nouzového zastavení.
 • Ujistěte se, že vzduchový kompresor je schopen dodávat minimální požadovaný průtok vzduchu pro váš systém (viz část Technické údaje v příručce).
 • Ujistěte se, že tlakoměr vzduchu indikuje 100–175 psi (6,8–12 bar, 0,68–1,2 MPa).
 • Pokud tlakoměr neindikuje 100–175 psi, zkontrolujte, zda je vzduchový kompresor správně nastaven.
 • Ujistěte se, že filtry vstupu vzduchu jsou čisté, a v případě potřeby je vyměňte.
 • Ujistěte se, že je připojen správný stejnosměrný napájecí zdroj 12 V a je plně nabitý.
 • Zkontrolujte, zda kabel není poškozený nebo přerušený.
 • Zkontrolujte pojistku 3 A a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Zkontrolujte propojení konektorů na ovládací skříni a všech externích kabelech.
 • Zkontrolujte propojení elektrického ovládacího spínače tryskání (spínač je normálně rozpojený).
 • Pokud jsou všechny výše uvedené položky funkční, vyměňte čtyřcestný solenoidový ventil.
 • Aktivujte ovládací spínač tryskání a zkontrolujte správnou aktivaci vřetenového ventilu ve čtyřcestném ventilu.
 • Pokud nedojde k žádné aktivaci, zkontrolujte ovládací spínač tryskání a dvojitou linku odpojením žluté hadice ve skříni na samčí rychlospojce a zapněte ovládací spínač.
  • Pokud ze spojky nevychází žádný vzduch, zkontrolujte pneumatický filtr řízení tryskání.
 • Pokud je filtr čistý, zkontrolujte signální vzduch na ovládacím spínači tryskání.
  • Vyměňte pneumatický ovládací spínač tryskání, pokud signální vzduch neprochází ventilem, když je rukojeť stisknuta.
 • Pokud spínač pracuje, ujistěte se, že žlutá hadice uvnitř řídicí skříně je správně připojena a vyčistěte všechny překážky.
 • Pokud je hadice čistá a připojená, vyměňte čtyřcestný solenoidový ventil.
 • Naplňte nádrž pouze čerstvou vodou a poté otevřete vstupní kulový ventil.
 • Zavřete kulový proplachovací ventil a kulový ventil abraziva. Pokud ve výbavě, uzavřete dávkovací měřič vody.
 • Otočte volicí ventil do polohy VYPNUTO.
 • Odpojte funkci nouzového zastavení.
  • Vodní čerpadlo nebude pracovat, pokud není systém nouzového zastavení odpojen.
 • Zarovnejte rukojeť vyskakovacího prvku s otvorem pro kolík a poté pevně zatlačte a otočte rukojeť o 90 stupňů, jakmile je kolík pod drážkou držáku. Správné zapojení kolíku bude držet vyskakovací prvek dole, dokud není uvolněn.
 • Otevřete odpadový ventil nádoby.
 • Přidejte 30 litrů čerstvé vody do nádoby. Přidejte abrazivní materiál (informace o kapacitě viz část Technické údaje v příručce).
 • Zavřete odpadový ventil nádoby.
 • Pomocí zahradní nebo oplachovací hadice omyjte abrazivo v nádobě a očistěte veškeré abrazivo z vyskakovacího prvku a těsnění.
  • Ujistěte se, že voda je nad těsněním vyskakovacího prvku a těsnění je uzavřeno. Pokud tak neučiníte před natlakováním nádoby, může dojít k těžkému zranění obsluhy.
 • Když je hladina vody nad těsněním vyskakovacího prvku, otočte rukojetí, abyste kolík vyskakovacího prvku uvolnili.
 • Otočte volicí ventil do polohy TRYSKÁNÍ.
 • Aktivujte ovládací spínač tryskání a nastavte tlak vzduchu na maximálně 175 psi (12,06 bar, 1,26 MPa).
 • Otevřete kulový ventil abraziva.
 • Optimální nastavená hodnota abrazivního dávkovacího ventilu a odpovídající hodnota cykly/min na jednotce MediaTrak se výrazně liší v závislosti na aplikaci a požadovaném výkonu. Obecné pokyny pro použití v příručce popisují obecně uznávaný rozsah nastavených hodnot cykly/min na základě substrátu a nastavené hodnoty tlaku tryskání. Šedě zvýrazněná oblast znázorňuje typický rozsah nastavených hodnot tlaku tryskání a odpovídající nastavené hodnoty cykly/min pro daný substrát.
 • Chcete-li najít doporučenou nastavenou hodnotu cykly/min, vyberte tabulku, která se nejvíce shoduje se substrátem, který má být tryskán. Stanovte nastavenou hodnotu tlaku tryskání na základě použitého média a požadovaného profilu povrchu, kterého má být dosaženo. Potom pomocí odpovídajících čar v grafu vyberte příslušnou nastavenou hodnotu cykly/min.
 • Pro nezkušené uživatele: vyberte tlak tryskání v blízkosti dolního konce zvýrazněného rozsahu. Zvyšujte tlak tryskání a počet cyklů/min, dokud nebude dosaženo požadovaného profilu a rychlosti úběru.
 • Zavřete kulový ventil abraziva.
 • Otočte volicí ventil do polohy VYPNUTO.
 • Otevřete odpadový ventil nádoby pro odtok vody z nádoby.
  • Buďte připraveni zachytit vodu, která bude vypuštěna z nádoby. Likvidace odpadu musí vždy odpovídat národním, státním a místním předpisům.
 • Zapněte kolík vyskakovacího prvku stlačením pružiny a otočením rukojeti o 90 stupňů, abyste udrželi vyskakovací prvek v otevřené poloze.
 • Přidejte abrazivo (informace o kapacitě viz část Technické údaje v příručce).
 • Zavřete odpadový ventil nádoby.
 • Pomocí zahradní nebo oplachovací hadice omyjte abrazivo v nádobě a očistěte veškeré abrazivo z vyskakovacího prvku a těsnění.
  • Ujistěte se, že voda je nad těsněním vyskakovacího prvku a těsnění je uzavřeno. Pokud tak neučiníte před natlakováním nádoby, může dojít k těžkému zranění obsluhy.
 • Když je hladina vody nad těsněním vyskakovacího prvku, otočte rukojetí, abyste kolík vyskakovacího prvku uvolnili.
 • Otočte volicí ventil do polohy TRYSKÁNÍ.
 • Aktivujte ovládací spínač tryskání a nastavte tlak vzduchu na maximálně 175 psi (12,06 bar, 1,206 MPa).
 • Otevřete kulový ventil abraziva.
 • Zapněte ovládací spínač tryskání a zkontrolujte, zda není v činnosti škrticí ventil. Pokud nedojde k žádné aktivaci, odpojte oranžovou hadici u škrticího ventilu.
  • Pokud se otevře škrticí ventil a z oranžové hadice vystupuje zdrojový vzduch, zkontrolujte, zda je hadice správně vedena.
  • Pokud se škrticí ventil neotevře, vyměňte jej.
  • Pokud se otevře škrticí ventil a z hadice nevychází žádný vzduch, zkontrolujte, zda tlumiče na čtyřcestném ventilu nejsou znečištěné.
  • Pokud nejsou přítomny nečistoty, vyčistěte nebo vyměňte čtyřcestný ventil.
 • Postupujte podle pokynů pro vypuštění nádoby, po kterém následuje postup uvolnění tlaku uvedený v příručce.
 • Když je hadice abraziva odpojena, zkontrolujte vnitřek škrticí hadice, zda neobsahuje ucpání nebo nečistoty, a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Vyjměte svorku Tri-Clamp ze spodní části nádoby. Zkontrolujte dno nádoby a hadici abraziva, zda neobsahují ucpání nebo nečistoty.
 • Když je ovládání tryskání odpojeno, nechte nádobu natlakovat a počkejte, až se čerpadlo zastaví. Pokud tlakoměr na nádobě nedosáhne 185 psi (12,75 bar, 1,275 MPa), přejděte k problému "„Nelze naplnit nebo natlakovat nádobu vodou“" uvedenému výše.
 • Pokud tlakoměr tryskání indikuje 160 psi (11,03 bar, 1,103 MPa) nebo vyšší tlak, nemusí být na jednotce MediaTrak možné dosáhnout vyšší hodnoty než 15 cyklů/min. To je častější u použití jemného abraziva. Snižte tlak při tryskání na 100 psi (6,9 bar, 0,69 MPa), abyste zjistili, zda lze počte cyklů/min zvýšit.
 • Ujistěte se, že kompresor je schopen dodávat minimální požadovaný průtok vzduchu pro váš systém (viz část Technické údaje v příručce).
 • Ujistěte se, že tlakoměr vzduchu indikuje 100–175 psi (6,8–12 bar, 0,68–1,2 MPa).
 • Pokud tlakoměr neindikuje 100–175 psi, zkontrolujte, zda je vzduchový kompresor správně nastaven.
 • Demontujte hlavní regulátor vzduchu a zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání.
 • Podle potřeby součásti vyměňte nebo opravte.
 • Odpojte kabel hadice na řídicí skříni.
  • Pokud se tryskání zastaví, zkontrolujte kabel hadice, zda nevykazuje zkrat.
  • Zkontrolujte propojení elektrického ovládacího spínače tryskání (spínač je normálně rozpojený).
  • Zkontrolujte propojení konektorů zapuštěných zástrček na řídicí skříni (nemělo by existovat žádné propojení).
 • Pokud jsou všechny výše uvedené položky funkční, vyměňte čtyřcestný solenoidový ventil.
 • Aktivujte funkci nouzového zastavení.
 • Pokud se tryskání zastaví, zkontrolujte ovládací spínač tryskání odpojením žluté hadice na samčí rychlospojce skříně.
  • Pokud nezapnete ovládací spínač tryskání, neměl by být k dispozici žádný signál vzduchu.
 • Pokud spínač pracuje, odstraňte tlumiče výfuku ze čtyřcestného ventilu a zkontrolujte přítomnost nečistot, vyčistěte otvory a v případě potřeby tlumiče vyměňte.
 • Pokud jsou všechny výše uvedené položky funkční, vyměňte čtyřcestný solenoidový ventil.
 • Ujistěte se, že kompresor splňuje minimální požadavky na průtok a správně pracuje.
 • Další informace o požadavcích na průtok naleznete v příručce.
 • Demontujte hlavní regulátor vzduchu a zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání.
 • Podle potřeby součásti vyměňte nebo opravte.
 • Ujistěte se, že je připojen správný stejnosměrný napájecí zdroj 12 V a je plně nabitý.
 • Zkontrolujte, zda kabel není poškozený nebo přerušený.
 • Zkontrolujte pojistku 3 A a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Zkontrolujte propojení konektorů na ovládací skříni a všech externích kabelech.
 • Zkontrolujte propojení elektrického ovládacího spínače tryskání (spínač je normálně rozpojený).
 • Pokud jsou všechny výše uvedené položky funkční, vyměňte čtyřcestný solenoidový ventil.
 • Aktivujte ovládací spínač tryskání a zkontrolujte správnou aktivaci vřetenového ventilu ve čtyřcestném ventilu.
 • Pokud nedojde k žádné aktivaci, zkontrolujte ovládací spínač tryskání a dvojitou linku odpojením žluté hadice ve skříni na samčí rychlospojce a zapněte ovládací spínač.
  • Pokud ze spojky nevychází žádný vzduch, zkontrolujte pneumatický filtr řízení tryskání.
 • Pokud je filtr čistý, zkontrolujte signální vzduch na ovládacím spínači tryskání.
  • Vyměňte pneumatický ovládací spínač tryskání, pokud signální vzduch neprochází ventilem, když je rukojeť stisknuta.
 • Pokud spínač pracuje, ujistěte se, že žlutá hadice uvnitř řídicí skříně je správně připojena a vyčistěte všechny překážky.
 • Pokud je hadice čistá a připojená, vyměňte čtyřcestný solenoidový ventil.
 • Ujistěte se, že vzduchový kompresor je schopen dodávat minimální požadovaný průtok vzduchu pro váš systém (viz část Technické údaje v příručce).
 • Ujistěte se, že tlakoměr vzduchu indikuje 100–175 psi (6,8–12 bar, 0,68–1,2 MPa).
 • Pokud tlakoměr neindikuje 100–175 psi, zkontrolujte, zda je vzduchový kompresor správně nastaven.
 • Ujistěte se, že filtry vstupu vzduchu jsou čisté, a v případě potřeby je vyměňte.
 • Po dokončení tryskání proplachujte, dokud se všechny zbytky abraziva nevypláchnou z hadice tryskání.
 • Otočte volicí ventil do polohy VYPNUTO a se zavřeným kulovým ventilem abraziva pokračujte v tryskání, dokud se veškerá voda z hadice neodčerpá. To slouží k vysušení vnitřku hadice pro skladování.
 • Proveďte postup uvolnění tlaku podle příručky k systému.

Stručně popsáno v příručce 3A3489.

 • Optimální nastavená hodnota abrazivního dávkovacího ventilu a odpovídající hodnota cykly/min na jednotce MediaTrak se výrazně liší v závislosti na aplikaci a požadovaném výkonu. Obecné pokyny pro použití v příručce popisují obecně uznávaný rozsah nastavených hodnot cykly/min na základě substrátu a nastavené hodnoty tlaku tryskání. Šedě zvýrazněná oblast znázorňuje typický rozsah nastavených hodnot tlaku tryskání a odpovídající nastavené hodnoty cykly/min pro daný substrát.
 • Chcete-li najít doporučenou nastavenou hodnotu cykly/min, vyberte tabulku, která se nejvíce shoduje se substrátem, který má být tryskán. Stanovte nastavenou hodnotu tlaku tryskání na základě použitého média a požadovaného profilu povrchu, kterého má být dosaženo. Potom pomocí odpovídajících čar v grafu vyberte příslušnou nastavenou hodnotu cykly/min.
 • Pro nezkušené uživatele: vyberte tlak tryskání v blízkosti dolního konce zvýrazněného rozsahu. Zvyšujte tlak tryskání a počet cyklů/min, dokud nebude dosaženo požadovaného profilu a rychlosti úběru.
 • Zavřete kulový ventil abraziva.
 • Otočte volicí ventil do polohy VYPNUTO.
 • Otevřete odpadový ventil nádoby pro odtok vody z nádoby.
  • Buďte připraveni zachytit vodu, která bude vypuštěna z nádoby. Likvidace odpadu musí vždy odpovídat národním, státním a místním předpisům.
 • Zapněte kolík vyskakovacího prvku stlačením pružiny a otočením rukojeti o 90 stupňů, abyste udrželi vyskakovací prvek v otevřené poloze.
 • Přidejte abrazivo (informace o kapacitě viz část Technické údaje v příručce).
 • Zavřete odpadový ventil nádoby.
 • Pomocí zahradní nebo oplachovací hadice omyjte abrazivo v nádobě a očistěte veškeré abrazivo z vyskakovacího prvku a těsnění.
  • Ujistěte se, že voda je nad těsněním vyskakovacího prvku a těsnění je uzavřeno. Pokud tak neučiníte před natlakováním nádoby, může dojít k těžkému zranění obsluhy.
 • Když je hladina vody nad těsněním vyskakovacího prvku, otočte rukojetí, abyste kolík vyskakovacího prvku uvolnili.
 • Otočte volicí ventil do polohy TRYSKÁNÍ.
 • Aktivujte ovládací spínač tryskání a nastavte tlak vzduchu na maximálně 175 psi (12,06 bar, 1,206 MPa).
 • Otevřete kulový ventil abraziva.
 • Demontujte trysku a zkontrolujte, zda nedošlo k ucpání, nahromadění materiálu nebo poškození.
 • V případě potřeby vyměňte.
 • Ověřte, zda velikost trysky není pro použití příliš malá.
 • Postupujte podle pokynů pro vypuštění nádoby, po kterém následuje postup uvolnění tlaku uvedený v příručce.
 • Když je hadice abraziva odpojena, zkontrolujte vnitřek škrticí hadice, zda neobsahuje ucpání nebo nečistoty, a v případě potřeby ji vyměňte.
 • Vyjměte svorku Tri-Clamp ze spodní části nádoby. Zkontrolujte dno nádoby a hadici abraziva, zda neobsahují ucpání nebo nečistoty.
 • Dávkovací měřič vody je prvek používaný pouze u modelů EcoQuip 2 Elite. K dispozici je sada pro vylepšení pro modely kromě řady Elite. Tato funkce umožňuje uživateli nastavit, nakolik bude tryskání během provozu „mokré“.
 • Postupujte podle kroků 1–11 nastavení zařízení uvedených níže:
  • Naplňte nádrž pouze čerstvou vodou a poté otevřete vstupní kulový ventil.
  • Zavřete kulový proplachovací ventil a kulový ventil abraziva. Pokud ve výbavě, uzavřete dávkovací měřič vody.
  • Otočte volicí ventil do polohy VYPNUTO.
  • Odpojte funkci nouzového zastavení.
   • Vodní čerpadlo nebude pracovat, pokud není systém nouzového zastavení odpojen.
  • Zarovnejte rukojeť vyskakovacího prvku s otvorem pro kolík a poté pevně zatlačte a otočte rukojeť o 90 stupňů, jakmile je kolík pod drážkou držáku. Správné zapojení kolíku bude držet vyskakovací prvek dole, dokud není uvolněn.
  • Otevřete odpadový ventil nádoby.
  • Přidejte 30 litrů čerstvé vody do nádoby. Přidejte abrazivní materiál (informace o kapacitě viz část Technické údaje v příručce).
  • Zavřete odpadový ventil nádoby.
  • Pomocí zahradní nebo oplachovací hadice omyjte abrazivo v nádobě a očistěte veškeré abrazivo z vyskakovacího prvku a těsnění.
   • Ujistěte se, že voda je nad těsněním vyskakovacího prvku a těsnění je uzavřeno. Pokud tak neučiníte před natlakováním nádoby, může dojít k těžkému zranění obsluhy.
  • Když je hladina vody nad těsněním vyskakovacího prvku, otočte rukojetí, abyste kolík vyskakovacího prvku uvolnili.
  • Otočte volicí ventil do polohy TRYSKÁNÍ.
 • Nastavte dávkovací ventil vody a seřiďte, nakolik bude tryskání během provozu „mokré“.
  • Aktivujte ovládací spínač tryskání a nastavte tlak vzduchu na maximálně 175 psi (12,06 bar, 1,26 MPa).
  • Otevřete kulový ventil abraziva.
 • Snižte tlak tryskání a přehodnoťte úroveň prašnosti.
 • Pokud je to možné, zkuste použít hrubší nebo tvrdší abrazivo.
 • Uzavřete dávkovací ventil vody.
 • Pokud je to možné, použijte abrazivo o zrnitosti alespoň 20 (velikost ok síta).
 • V opačném případě snižujte nastavenou hodnotu cykly/min, dokud se charakter rozstřiku nezlepší.

Stručně popsáno v příručce 3A3489.

 • Optimální nastavená hodnota abrazivního dávkovacího ventilu a odpovídající hodnota cykly/min na jednotce MediaTrak se výrazně liší v závislosti na aplikaci a požadovaném výkonu. Obecné pokyny pro použití v příručce popisují obecně uznávaný rozsah nastavených hodnot cykly/min na základě substrátu a nastavené hodnoty tlaku tryskání. Šedě zvýrazněná oblast znázorňuje typický rozsah nastavených hodnot tlaku tryskání a odpovídající nastavené hodnoty cykly/min pro daný substrát.
 • Chcete-li najít doporučenou nastavenou hodnotu cykly/min, vyberte tabulku, která se nejvíce shoduje se substrátem, který má být tryskán. Stanovte nastavenou hodnotu tlaku tryskání na základě použitého média a požadovaného profilu povrchu, kterého má být dosaženo. Potom pomocí odpovídajících čar v grafu vyberte příslušnou nastavenou hodnotu cykly/min.
 • Pro nezkušené uživatele: vyberte tlak tryskání v blízkosti dolního konce zvýrazněného rozsahu. Zvyšujte tlak tryskání a počet cyklů/min, dokud nebude dosaženo požadovaného profilu a rychlosti úběru.

Graco