Poradce při odstraňování problémů Gusmer H20/35

Snažíme se odpovídat na vaše otázky týkající se produktů informativním a srozumitelným způsobem. Níže je uvedeno několik často kladených otázek od našich zákazníků.

Časté otázky

 • Zkontrolujte polohu relé. 
  • Pokud je relé v dolní poloze, zkontrolujte motor. 
  • Pokud je relé v horní poloze, zkontrolujte kabeláž.
 • Zkontrolujte kabeláž mezi následujícími součástmi:
  • Rozvodná skříň motoru a CB4
  • Vodiče v pojistkách F1 a F2
  • RLY2 a hlavní odpojovací spínač
 • Zkontrolujte, zda je kabeláž správná a izolace neporušená. 
 • Resetujte CB4 v elektrické skříni.
 • Zkontrolujte, zda jsou připojení snímače FTS dotažená a zda jsou kolíky konektorů čisté. Odpojte a znovu připojte vodiče snímače FTS po délce hadice a očistěte veškeré nečistoty.
 • Snímač FTS by měl být instalován v blízkosti konce hadice ve stejném prostředí jako pistole. Zkontrolujte instalaci snímače FTS. Viz část Oprava snímače teploty kapaliny (FTS) v příručce.
 • Tlak plnicího čerpadla je příliš nízký. Nastavte tlak tak, aby byl udržován minimálně na 100 psi (0,7 MPa, 7 bar).
 • Kapalina je příliš hustá. Informujte se u dodavatele materiálu, který vám doporučí teplotu kapaliny pro zachování viskozity 250–1500 centipoise.
 1. Zkontrolujte funkci bezdotykového spínače.
  • Sejměte přední kryt.
  • S vypnutým motorem ověřte, zda se kontrolky na tělese každého bezdotykového spínače rozsvítí, když na čelo každého spínače umístíte kovový předmět, například dřík šroubováku.
  • Pokud se kontrolka rozsvítí, bezdotykové spínače a kabeláž spínače pravděpodobně pracují správně,; pokračujte krokem 2. Pokud se kontrolka nerozsvítí, pokračujte krokem 6.
 2. Zkontrolujte, zda jsou bezdotykové spínače, držák spínače a spínací deska pevně namontovány a nejsou poškozeny.
 3. Zkontrolujte vzdálenost mezi bezdotykovými spínači a spínací deskou.
  • Odstavte čerpadlo.
  • Zkontrolujte, zda je bezdotykový spínač nejblíže čerpadlu strany A odsunut o 0,5 až 1,5 otáčky od polohy v kontaktu se spínací deskou.
  • Odpojte kabel od bezdotykového spínače, nejblíže čerpadlu strany B. Nechte čerpadlo pracovat, dokud nebude spínací deska nad bezdotykovým spínačem strany B, pak motor/čerpadlo vypněte. 
  • Zkontrolujte, zda je bezdotykový spínač nejblíže čerpadlu strany B odsunut o 0,5 až 1,5 otáčky od polohy v kontaktu se spínací deskou. 
  • Připojte kabel k bezdotykovému spínači strany B.
 4. Zkontrolujte funkci směrového ventilu.
  • Zkontrolujte kabeláž pod krytem směrového ventilu. Viz část Schémata elektrického zapojení v příručce.
  • Během provozu by se kontrolka směru na tělese směrového ventilu měla rozsvítit podle ventilu, který se otevře.
  • Zapněte motor a zastavte čerpadla na nejnižším nastavení tlaku (otočný ovladač kompenzátoru zcela vlevo). Čerpadlo bude pracovat buď ve směru A, nebo B, dokud není dosaženo nastaveného tlaku.
  • Identifikujte solenoid, který pracuje, a to pohledem na kontrolky směru na krytu směrového ventilu. Změřte napětí v souvisejících svorkách a určete, zda se k ventilu dostává správné napětí (asi 200 až 240 V stříd.). Viz část Schémata elektrického zapojení v příručce a tabulka Polohy čerpadla, která slouží k identifikaci správné svorky pro měření křížem.
  • Aktivujte každý bezdotykový spínač dříkem šroubováku, ověřte funkci každého solenoidu na směrovém ventilu podle popisu v tabulce Polohy čerpadla.
  • Pokud jedna nebo obě strany nepracují správně podle tabulky, nejprve zkontrolujte kabeláž do směrového ventilu podle části Schémata elektrického zapojení v příručce, pak vyměňte směrový ventil.
 5. Pokud zjistíte, že příčina není ani jedna z výše uvedených, zkontrolujte, zda není uvolněný upevňovací šroub těsnění pístu. To způsobuje kontakt pístu s vnitřním čelem vstupní příruby čerpadla předtím, než spínací deska aktivuje bezdotykový spínač. Zastavte jednotku a demontujte příslušné čerpadlo pro opravu.
 6. Následující krok 1, pokud kontrolky bezdotykového spínače nesvítí:
  • Zkontrolujte uvolněný nebo vadný kabel či připojení bezdotykového spínače. Ověřte propojení bezdotykových spínačů, zda jsou dotažená a zbavená oleje a dalších nečistot.
  • Přepojte kabely bezdotykových spínačů a ověřte, zda se problém přesune podle spínače, nebo je v kabelu. Vyměňte vadný spínač nebo kabel.
 • Dávkovač Gusmer vyžaduje standardní, 2dílné vyhřívané hadice s termočlánkem.
 • Zkontrolujte snímač FTS. Viz část Oprava snímače teploty kapaliny (FTS) v příručce.
 • Snímač FTS by měl být instalován v blízkosti konce hadice ve stejném prostředí jako pistole. Zkontrolujte instalaci snímače FTS. Viz část Oprava snímače teploty kapaliny (FTS) v příručce.
 • Zkontrolujte připojení. Opravte podle potřeby.
 • Resetujte jističe CB3 a CB5. Viz část Elektrická skříň v příručce.
 • Zapněte topnou zónu hadice.
 • Zkontrolujte nastavené hodnoty. V případě potřeby zvyšte.
 • Zvyšte nastavené hodnoty A a B. Hadice je navržena k udržení teploty, nikoliv pro její zvyšování.
 • Zvyšte nastavené hodnoty A a B, tím zvyšte teploty kapaliny a udržujte ji na stálé hodnotě.
 • Použijte malou směšovací komoru. Snižte tlak.
 • Před nástřikem vyčkejte na zahřátí hadice na správnou teplotu.
 • Ověřte síťové napětí. Nízké síťové napětí významně snižuje výkon dostupný systém vyhřívání hadice, což ovlivňuje větší délky hadice.
 • Přemístěte hadice do teplejšího místa nebo recirkulujte vyhřívanou kapalinu skrze hadici.
 • Zkontrolujte snímač FTS. Viz část Oprava snímače teploty kapaliny (FTS) v příručce.
 • Ověřte síťové napětí. Nízké síťové napětí významně snižuje výkon dostupný systém vyhřívání hadice, což ovlivňuje větší délky hadice.
 • Sesouhlaste nastavení odbočky na transformátoru s používanou délkou hadice.
 • Zkontrolujte primární ohřívač, zda nevykazuje problém termočlánku nebo zda není k termočlánku připojen vadný topný článek. Viz část Schémata elektrického zapojení v příručce.
 • Zkontrolujte, zda jsou připojení snímače FTS dotažená a zda jsou kolíky konektorů čisté. Odpojte a znovu připojte vodiče termočlánku a očistěte veškeré nečistoty.
 • Zakryjte hadice nebo je přesuňte do místa s nižší okolní teplotou.
 • Poškozenou izolaci vyměňte.
 • Sesouhlaste nastavení odbočky na transformátoru s používanou délkou hadice.
 • Zkontrolujte směr otáčení motoru. Motor a hydraulické čerpadlo se musí otáčet proti směru hodinových ručiček při pohledu od konce hřídele. Pokud je směr otáčení nesprávný, obraťte zapojení vodičů L1 a L2. Viz část Připojení napájení v příručce.
 • Zkontrolujte ponornou měrku a zajistěte, aby nádrž hydraulické kapaliny byla řádně naplněna. Viz část Plán preventivní údržby v příručce.
 • Zkontrolujte, zda je vstupní šroubení řádně dotaženo a do vstupu čerpadla nemůže pronikat žádný vzduch.
 • Chcete-li zaplavit čerpadlo, nechte jednotku pracovat na nejnižší nastavený tlak a pomalu tlak zvyšujte. V některých případech může být nutné demontovat kryt motoru a hnací řemen, aby hydraulické čerpadlo bylo možné otáčet ručně (proti směru hodinových ručiček). Otáčejte řemenicí ventilátoru rukou. Zkontrolujte průtok oleje demontováním olejového filtru a pohledem do sběrného potrubí filtru. Namontujte olejový filtr. Neprovozujte jednotku bez řádně namontovaného olejového filtru.
 • Pokud hluk trvá déle než 30 sekund, vypněte motor otočením spínače motoru (c36) do polohy VYPNUTO. Zkontrolujte, zda jsou vstupní přípojky dotažené a zda je čerpadlo řádně zaplavené.
 • Zajistěte, aby nádrž byla řádně naplněna. 
 • Zlepšete ventilaci, aby se teplo lépe rozptylovalo.
 • Motor musí pracovat proti směru hodinových ručiček při pohledu od konce řemenice.
 • Ověřte, zda je motor správně zapojen podle schématu uvnitř rozvodné skříně motoru.
 • Zkontrolujte stav hnacího řemenu. 
 • V případě poškození vyměňte.
 • Zvyšte nastavené hodnoty A a B. Hadice je navržená pro udržování teploty, nikoliv pro její zvyšování.
 • Zkontrolujte nastavenou hodnotu. V případě potřeby zvyšte hodnotu a udržujte teplo.
 • Použijte malou směšovací komoru. Snižte tlak.
 • Namontujte snímač FTS. Podrobné pokyny k zapojení naleznete v příručce k vyhřívaným hadicím.
 • Zkontrolujte připojení. Opravte podle potřeby.
 • Přemístěte hadice do teplejší oblasti nebo zvyšte nastavené hodnoty A a B.
 • Sesouhlaste nastavení odbočky na transformátoru s používanou délkou hadice. 
 • Systém je omezen na 94,5 m.
 • Vyčistěte stříkací pistoli. Informujte se v příručce k pistoli.
 • Zvyšte přívod kapaliny k dávkovacímu čerpadlu:
  • Použijte napájecí čerpadlo s poměrem 2 : 1 nebo vyšším.
  • Použijte co nejkratší přívodní hadici s vnitřním průměrem minimálně 3/4“ (19 mm)
 • Kapalina je příliš hustá. Informujte se u dodavatele materiálu, který vám doporučí teplotu kapaliny pro zachování viskozity 250–1500 centipoise.
 • Vyčistěte síto vstupního filtru.
 • Opotřebená koule/sedlo nebo těsnění přívodního ventilu čerpadla. Vyměňte čerpadlo.
 • Demontujte zpětné potrubí a stanovte, zda je průtok v režimu stříkání SPRAY k dispozici.
 • Zkontrolujte, zda nejsou ohřívač a tlakové bezpečnostní ventily ucpané. Vyčistěte.
 • Vyměňte průtržnou desku za novou, nenahrazujte zátkou potrubí.
 • Zkontrolujte tlak plnicího čerpadla a nastavte ho minimálně na 100 psi (0,7 MPa, 7 bar).
 • Zkontrolujte prosakování systému. 
 • Pokud nedochází k únikům, nastavte nevyváženost tlaku na vyšší hodnotu.
 • Určete příčinu nevyváženosti tlaku. Opravte problém. Viz část Nevyváženost tlaku/materiálu v příručce.
 • Přepněte přepínač vyvážení tlaku do polohy VYPNUTO/RESET.
 • Zkontrolujte připojení a poškození vodiče. V případě potřeby vyměňte.
 • Povolte převlečnou matici.
 • Zatlačte do termočlánku tak, aby se špička dostala do kontaktu s topným tělesem.
 • Podržte špičku termočlánku proti topnému článku a dotáhněte převlečnou matici o 1/4 otáčky za dotaženou polohu.
 • Viz část Výměna topného článku v příručce.
 • Pokud dojde k výpadku signálu z termočlánku, řídicí jednotka termočlánku zabrání chodu ohřívačů.
 • Pokud k tomu dojde, vyměňte termočlánek. Viz část Výměna termočlánku v příručce.
 • Zkontrolujte odpor 4–6 ohmů mezi fialovým a červeným vodičem na řídicí jednotce teploty. Mezi zemnicím vodičem a fialovým vodičem by měl být nekonečný odpor.
 • Zapněte topné zóny.
 • Zkontrolujte CB1 pro ohřívač strany A a CB2 pro ohřívač strany B.
 • Zatímco svítí červená kontrolka řídicí jednotky teploty, změřte napětí (5 V DC) mezi T3 a T4 na SSR.
 • Zatímco svítí červená kontrolka řídicí jednotky teploty, změřte síťové napětí (230 V) mezi řídicím relé ohřívače T2 a T2 relé SSR.
 • Pokud testování problém neručí, vyměňte relé SSR.
 • Dvě řídicí jednotky teploty primárního ohřívače jsou zaměnitelné.
 • Chcete-li otestovat vadnou řídicí jednotku, vypněte odpojovač hlavního napájení a odpojte vstupní napájení.
 • Vyměňte podezřelou řídicí jednotku a znovu otestujte.
 • Pokud k tomu dojde, vyměňte termočlánek. Viz část Výměna termočlánku v příručce.
 • Zkontrolujte odpor 4–6 ohmů mezi fialovým a červeným vodičem na řídicí jednotce teploty.
 • Mezi zemnicím vodičem a fialovým vodičem by měl být nekonečný odpor.
 • Termočlánek musí navázat kontakt s topnou vložkou.
 • Vložka ohřívače musí správně pracovat.
 • Nesplnění některé z těchto podmínek může způsobit nepravidelnou regulaci teploty a možné přehřátí. Chcete-li zkontrolovat polohu termočlánku, přečtěte si pokyny Výměna termočlánku v příručce.
 • Viz část Výměna primárního ohřívač v příručce.
 • Sledujte měřicí přístroje, abyste určili, které čerpadlo ztrácí tlak.
 • Určete, kde se čerpadlo zastavilo, ověřením kontrolky směru (c35).
 • Ventil opravte. Viz příručka čerpadla.
 • Otevřete hadici kapaliny, uvolněte zablokování, nebo použijte hadici s větším vnitřním průměrem.
 • Zkontrolujte tlak plnicího čerpadla a nastavte ho minimálně na 100 psi (0,7 MPa, 7 bar).

POZNÁMKA:  Pro diagnostické účely je možné ručně přestavit směrový ventil pomocí malého šroubováku – stiskněte tlačítko uprostřed koncové krytky každého směrového ventilu. Stiskněte tlačítko na pravé koncové krytce a čerpadlo se bude pohybovat doprava. Stiskněte tlačítko na levé koncové krytce a čerpadlo se bude pohybovat doleva.

 1. Zkontrolujte funkci bezdotykového spínače.
  • Sejměte přední kryt.
  • S vypnutým motorem ověřte, zda se kontrolky na tělese každého bezdotykového spínače rozsvítí, když na čelo každého spínače umístíte kovový předmět, například dřík šroubováku.
  • Pokud se kontrolka rozsvítí, bezdotykové spínače a kabeláž spínače pravděpodobně pracují správně,; pokračujte krokem 2. Pokud se kontrolka nerozsvítí, pokračujte krokem 6.
 2. Zkontrolujte, zda jsou bezdotykové spínače, držák spínače a spínací deska pevně namontovány a nejsou poškozeny.
 3. Zkontrolujte vzdálenost mezi bezdotykovými spínači a spínací deskou.
  • Odstavte čerpadlo.
  • Zkontrolujte, zda je bezdotykový spínač nejblíže čerpadlu strany A odsunut o 0,5 až 1,5 otáčky od polohy v kontaktu se spínací deskou.
  • Odpojte kabel od bezdotykového spínače, nejblíže čerpadlu strany B. Nechte čerpadlo pracovat, dokud nebude spínací deska nad bezdotykovým spínačem strany B, pak motor/čerpadlo vypněte. 
  • Zkontrolujte, zda je bezdotykový spínač nejblíže čerpadlu strany B odsunut o 0,5 až 1,5 otáčky od polohy v kontaktu se spínací deskou. 
  • Připojte kabel k bezdotykovému spínači strany B.
 4. Zkontrolujte funkci směrového ventilu.
  • Zkontrolujte kabeláž pod krytem směrového ventilu. Viz část Schémata elektrického zapojení v příručce.
  • Během provozu by se kontrolka směru na tělese směrového ventilu měla rozsvítit podle ventilu, který se otevře.
  • Zapněte motor a zastavte čerpadla na nejnižším nastavení tlaku (otočný ovladač kompenzátoru zcela vlevo). Čerpadlo bude pracovat buď ve směru A, nebo B, dokud není dosaženo nastaveného tlaku.
  • Identifikujte solenoid, který pracuje, a to pohledem na kontrolky směru na krytu směrového ventilu. Změřte napětí v souvisejících svorkách a určete, zda se k ventilu dostává správné napětí (asi 200 až 240 V stříd.). Viz část Schémata elektrického zapojení v příručce a tabulka Polohy čerpadla, která slouží k identifikaci správné svorky pro měření křížem.
  • Aktivujte každý bezdotykový spínač dříkem šroubováku, ověřte funkci každého solenoidu na směrovém ventilu podle popisu v tabulce Polohy čerpadla.
  • Pokud jedna nebo obě strany nepracují správně podle tabulky, nejprve zkontrolujte kabeláž do směrového ventilu podle části Schémata elektrického zapojení v příručce, pak vyměňte směrový ventil.
 5. Pokud zjistíte, že příčina není ani jedna z výše uvedených, zkontrolujte, zda není uvolněný upevňovací šroub těsnění pístu. To způsobuje kontakt pístu s vnitřním čelem vstupní příruby čerpadla předtím, než spínací deska aktivuje bezdotykový spínač. Zastavte jednotku a demontujte příslušné čerpadlo pro opravu.
 6. Následující krok 1, pokud kontrolky bezdotykového spínače nesvítí:
  • Zkontrolujte uvolněný nebo vadný kabel či připojení bezdotykového spínače. Ověřte propojení bezdotykových spínačů, zda jsou dotažená a zbavená oleje a dalších nečistot.
  • Přepojte kabely bezdotykových spínačů a ověřte, zda se problém přesune podle spínače, nebo je v kabelu. Vyměňte vadný spínač nebo kabel.

Graco