Plán údržby ToughTek M680a

Plán údržby

Demontujte a vyčistěte čerpadlo na konci každého dne. Postup trvá asi 10 minut.  Při demontáži součástí používejte k jejich čištění měkký kartáč a vodu nebo kompatibilní rozpouštědlo.

 • Propláchněte systému. Viz část Proplachování v příručce. Zastavte čerpadlo v dolní úvrati zdvihu.
 • Proveďte postup uvolnění tlaku. Viz část Postup uvolnění tlaku v příručce.
 • Při uvolňování tlaku kapaliny odpojte hadici materiálu z výstupu čerpadla.
 • Odpojte zásobník na výstupní rychlospojce a pak demontujte zásobník.
 • Demontujte vstupní koleno.
 • Překlopte vozík zpět, aby spočíval na zadní straně.
 • Při držení vstupního pouzdra použijte klíč 5/8 in k uvolnění dvou matic na svorce vstupního tělesa a poté demontujte vstupní těleso.
 • Demontujte kulový doraz vstupu a pružinu klece koule.
 • Pomocí klíče 5/8 in povolte dvě matice na svorce válce a poté demontujte válec.
 • Odpojte pístnici čerpadla (viz následující obrázek):
  • Zatlačte ochrannou pružinu pístnice nahoru a směrem od sestavy spojky (BF1-BF3).
  • Demontujte svorku (BF1), posuňte kryt spojení (BF2) nahoru a demontujte spojení (BF3).
 • Vytáhněte tyč směrem dolů a z krytu zásuvky.
 • Demontujte kulový doraz výstupu z tyče zatlačením o-kroužků mimo kulový doraz.
 • Povolte a demontujte matici ucpávky a poté demontujte ucpávku hrdla.
 • K čištění všech volných součástí použijte štětec a rozpouštědlo.

POZNÁMKA: Tyč čerpadla se nedemontuje, pokud není třeba vyměnit těsnění pístu nebo sedlo.

POZNÁMKA: Vstupní kryt se nedemontuje, pokud není třeba vyměnit vstupní sedlo.

1493758332160.png
 • Volně namontujte ucpávku hrdla s otevřeným koncem směřujícím do čerpadla.
 • Namontujte matici ucpávky a dotáhněte rukou.
 • Promažte koule, aby se zajistilo, že nezadrhnou.
 • Namontujte výstupní kouli, kulový doraz výstupu s o-kroužky na tyč. Ujistěte se, že o-kroužky kulového dorazu výstupu jsou v drážkách na tyči kulového dorazu výstupu.
 • Promažte těsnění na tyči.
 • Opatrně zasuňte tyč skrze ucpávku hrdla.
 • Namontujte spojku (BF3), kluzný kryt spojky (BF2) přes spojku a poté namontujte svorku (BF1) k zajištění tyče čerpadla na vzduchovém motoru.
 • Pomocí plochého šroubováku a plastové paličky dotáhněte matici ucpávky až nadoraz.
  • POZNÁMKA: Nejedná se o nastavitelnou ucpávku, ale matice ucpávky musí být usazena těsně proti ucpávce hrdla.
 • Nasuňte válec přes tyč s o-kroužkem nainstalovaným mezi výstupní těleso a válec.
  • POZNÁMKA: Pokud o-kroužek nezůstane na svém místě při montáži válce k tělesu, může být nutné, aby byl vozík nakloněn do vzpřímené polohy, aby instalace proběhla správně.  Po instalaci svorky nakloňte vozík zpět do vodorovné polohy, abyste montáž dokončili.
 • Použijte svorku válce k zajištění válce ve výstupním tělese.
  • POZNÁMKA: Každá svorka má jednu plošku, takže k dotažení svorky je nutný pouze jeden klíč. Zarovnejte šroubovou hlavu s ploškou a pak použijte klíč k dotažení matice.  Dotáhněte obě strany svorky rovnoměrně na moment asi 14 Nm.
 • Namontujte kouli vstupu, pružinu klece koule a kulový doraz vstupu do vstupního tělesa.
 • Se vstupní koulí, pružinou klece koule a kulovým dorazem vstupu na svých místech umístěte o-kroužek mezi válec a vstupní těleso a poté použijte svorku vstupního tělesa pro namontování vstupního tělesa na válec.
  • POZNÁMKA: Každá svorka má jednu plošku, takže k dotažení svorky je nutný pouze jeden klíč. Zarovnejte šroubovou hlavu s ploškou a pak použijte klíč k dotažení matice.  Dotáhněte obě strany svorky rovnoměrně na moment asi 14 Nm.
 • Namontujte vstupní koleno na vstupní těleso.
 • Překlopte vozík do vzpřímené polohy.
 • Namontujte zásobník na držák zásobníku a připojte k vstupnímu kolenu.
 • Na výstup čerpadla namontujte hadici na materiál.
 • 17. Obalte modrý suchý zip popruhu kolem každé rychlospojky a zajistěte.
  • POZNÁMKA: To zahrnuje dvě rychlospojky mezi násypkou a spodní částí čerpadla, rychlospojku na výstupu čerpadla, rychlospojky na hadici kapaliny a rychlospojku na vstupu aplikátoru. Zajišťovací popruhy by měly být těsné a nesmí sklouznout z rychlospojky.
 • Přidejte kapalinu TSL do matice ucpávky až do 1/2 naplnění.
 • Propláchněte systému. Viz část Proplachování v příručce.
 • Uvolněte tlak. Viz část Postup uvolnění tlaku v příručce.
 • Na konci každého dne demontujte a vyčistěte čerpadlo.
 • Vypusťte vodu ze vzduchového filtru.
 • Vyčistěte zásobník hrubou houbou na mytí. Doporučuje se vyčistit vnější stranu stříkacího zařízení hadrem a kompatibilním rozpouštědlem.
 • Zkontrolujte hadice, potrubí a jejich spoje. Před použitím dotáhněte všechny spoje kapalinového vedení.
 • Podle potřeby zkontrolujte a vyměňte těsnění rychlospojky.
 • Aby se zabránilo vzniku koroze, nikdy nenechávejte vodu nebo kapalinu na bázi vody v čerpadle přes noc.
 • Materiál, který zůstane na těsnění hrdla, může vyschnout a těsnění poškodit.
 • Čerpadlo vždy zastavte v dolní úvrati zdvihu, aby nedošlo k poškození těsnění hrdla.
 • Čerpadlo vždy propláchněte dříve, než kapalina zaschne na výtlačné tyči.
  • Nejprve opláchněte vodou a poté olejem. 
  • Uvolněte tlak, ale ponechte olej v čerpadle, aby chránil součásti před korozí.
 • Nápravu mezi body A a B pravidelně promažte lehkým strojním olejem. Viz následující obrázek.
 • Udržujte vozík čistý tak, že denně otřete rozlitou kapalinu pomocí kompatibilního rozpouštědla.
1493759292008.png

Graco