Poradce při odstraňování problémů ToughTek MP20, MP40

Časté otázky

 • Dotáhněte stator, abyste dosáhli potřebného tlaku čerpání.
 • Povolte stator, abyste dosáhli potřebného tlaku čerpání.
 • Dotáhněte stator. 
 • Pokud nízký výkon přetrvává, vyměňte stator.
 • Dotáhněte stator. 
 • Pokud nízký výkon přetrvává, vyměňte stator.
 • Vyčistěte nebo vyměňte hadici na materiál.
 • Vyčistěte nebo vyměňte aplikátor nebo trysku.
 • Zkraťte délku hadice a/nebo zvětšete její průměr.
 • Rovnoměrně povolte šrouby statoru, abyste snížili tlak. 
 • Pokud čerpadlo stále nepracuje, když jsou šrouby volné, použijte zvedací šroub (JS) pro další rozevření objímky statoru. 
 • To by mělo snížit tlak natolik, aby se čerpadlo uvedlo do chodu. 
 • Po spuštění znovu dotáhněte šrouby statoru, abyste dosáhli potřebného tlaku čerpadla.
1493242307335.png
 • Přepněte odpojovací spínač do polohy VYPNUTO a počkejte jednu minutu, než se měnič VFD resetuje. 
 • Viz část „Porucha přetížení měniče VFD“, kde jsou popsány možné příčiny.
 • Vyčistěte nebo vyměňte hadici nebo aplikátor.
 • Vyčistěte nebo vyměňte sestavu čerpadla.
 • Nastavte výstup tlaku vzduchu na aplikátoru.
 • Proveďte údržbu stříkacího aplikátoru (viz příručka k aplikátoru).
 • Naplňte zásobník a naplňte čerpadlo materiálem.
 • Nařeďte a důkladně promíchejte materiál na nižší viskozitu, pokud to dodavatel materiálu povoluje.
 • Použijte plnicí kapalinu čerpadla (mýdlo nebo lešticí činidlo) ke smáčení systému.
 • Zkraťte délku a/nebo zvětšete průměr hadice.
 • Zkontrolujte připojení v elektrické skříni.
 • Zkontrolujte správné napájení na odpojovacím spínači a svorkách L1, L2, L3 měniče VFD.
 • Přepněte odpojovací spínač do polohy VYPNUTO a počkejte jednu minutu, než se měnič VFD resetuje. 
 • Pokud se takové podmínky vyskytují často, nechte motor vychladnout.
 • Viz část „Porucha přetížení měniče VFD“, kde jsou popsány možné příčiny.
 • Před spuštěním znovu sestavte všechny odpojené hadice a uzavřete všechny otvory pro odtok vody.
 • Pokud se čerpadlo po delší době skladování nespustí, proveďte následující kroky:
  • Povolte tři šrouby na koncové krytce přibližně o dvě otáčky.
  • Zasuňte plochý šroubovák do otvoru mezi koncovou krytkou a hlavou čerpadla.
  • Opatrně pačte na obou stranách, dokud se kryt nezvedne z hlavy čerpadla.
  • Znovu spusťte vodní čerpadlo a všimněte si, zda se spustí a pracuje správně. Během provozu čerpadla dotáhněte tři šrouby.
  • Stisknutím tlačítka vodního čerpadla (u modelů vodního čerpadla) vypněte vodní čerpadlo a stiskněte a podržte tlačítko naplnění vodou.
  • Pomalu otevírejte ventil průtokoměru, dokud není vidět voda procházející průtokoměrem.
  • Uvolněte tlačítko plnění vodou a ujistěte se, že se průtok vody zastavil. Směšovací čerpadlo je nyní připraveno k použití.

Pokud jsou poškozeny některé součásti systému vodního čerpadla, vyměňte je podle potřeby, nebo viz část Spuštění po dlouhodobém skladování.

Spuštění po dlouhodobém skladování:

 • Před spuštěním znovu sestavte všechny odpojené hadice a uzavřete všechny otvory pro odtok vody.
 • Pokud se čerpadlo po delší době skladování nespustí, proveďte následující kroky:
  • Povolte tři šrouby na koncové krytce přibližně o dvě otáčky.
  • Zasuňte plochý šroubovák do otvoru mezi koncovou krytkou a hlavou čerpadla.
  • Opatrně pačte na obou stranách, dokud se kryt nezvedne z hlavy čerpadla.
  • Znovu spusťte vodní čerpadlo a všimněte si, zda se spustí a pracuje správně. Během provozu čerpadla dotáhněte tři šrouby.
  • Stisknutím tlačítka vodního čerpadla (u modelů vodního čerpadla) vypněte vodní čerpadlo a stiskněte a podržte tlačítko naplnění vodou.
  • Pomalu otevírejte ventil průtokoměru, dokud není vidět voda procházející průtokoměrem.
  • Uvolněte tlačítko plnění vodou a ujistěte se, že se průtok vody zastavil. Směšovací čerpadlo je nyní připraveno k použití.

 

Zazimování a dlouhodobé skladování:

 • Připojte napájecí kabel k příslušnému napájecímu zdroji a zapněte hlavní spínač napájení.
 • Je-li připojen k přívodu vodního čerpadla, odpojte hadici přívodu vody.
 • Odpojte sestavu hadice vody od řídicího vstupu vody. 
 • Povolte vypouštěcí kohout za průtokoměrem vody, zcela otevřete seřizovací ventil průtoku vody, zcela otevřete kulový ventil vodního čerpadla a poté otevřete západku stříkací pistole na hadici oplachování vody.
 • Stiskněte a podržte tlačítko plnění vodou, dokud voda nepřestane proudit ze všech otvorů, a poté tlačítko uvolněte.
 • Stiskněte tlačítko vodního čerpadla (na modelech s vodním čerpadlem) pro zapnutí vodního čerpadla a nechte jej pracovat po dobu 15 sekund, aby se vytlačila přebytečná voda. 
  • Dalším stisknutím tlačítka vodní čerpadlo zastavte.
 • Přepněte hlavní spínač napájení do polohy VYPNUTO a odpojte od zdroje napájení.
 • Ponechte všechny součásti otevřené a odpojené až do dalšího použití.
 • Ujistěte se, že motor byl řádně promazaný a směšovací čerpadlo bylo důkladně vyčištěno a nezůstal v něm žádný materiál.

Graco