Plán údržby stříkacích zařízení Xtreme XL

Plán údržby

 • Pro vypnutí přes noc zastavte čerpadlo na konci zdvihu, aby se zabránilo zasychání kapaliny na exponované vytlačovací tyči a poškození ucpávek hrdla. Postupujte podle části Postup uvolnění tlaku.
 • Propláchněte, jak je uvedeno níže.
 • Uvolněte tlak, jak je uvedeno níže.
 • Dotáhněte matici ucpávky.
  • Podle potřeby upravte těsnění a vyměňte kapalinu TSL.
  • Dotáhněte na moment 25–30 ft-lbs.
 • Vypusťte vodu ze vzduchového filtru.
 • Sací trubku vyčistěte kompatibilním rozpouštědlem.
 • Vyčistěte vnějšek stříkacího zařízení hadrem a kompatibilním rozpouštědlem.
 • Zkontrolujte hadice, potrubí a jejich spoje.
 • Před použitím dotáhněte všechny spoje kapalinového vedení.
 • Vyčistěte filtr potrubí kapaliny.

Při proplachování používejte vždy nejnižší možný tlak. Použijte kapalinu, která je kompatibilní s čerpanou kapalinou a se smáčenými součástmi systému. Doporučené proplachovací kapaliny a četnost proplachování zjistíte u výrobce nebo dodavatele.

 • Proveďte postup uvolnění tlaku popsaný níže.
 • Demontujte trysku a ochranný kryt ze stříkací pistole.
 • Pokud je to žádoucí, demontujte filtr kapaliny.  Po demontáži filtru namontujte kryt filtru.
 • Sací trubku umístěte do kompatibilního rozpouštědla.
 • Otočte seřizovací ovladač proti směru hodinových ručiček, na doraz, až bude měřidlo indikovat nulovou hodnotu.
 • Otevřete hlavní ventil vypouštěcího typu.
 • Propláchněte hadici a stříkací pistoli.
  • Odpojte pojistku spouště stříkací pistole.  Podržte stříkací pistoli na dotek v uzemněné kovové nádobě.
  • Stiskněte spoušť stříkací pistole, pomalu otevírejte seřizovací ovladač regulátoru, dokud čerpadlo nezačne cyklus a z pistole nebude vycházet stálý proud materiálu.  Stiskněte spoušť stříkací pistole na dobu 10–25 sekund.
  • Jakmile začne vytékat čisté rozpouštědlo, otáčejte seřizovacím ovladačem regulátoru proti směru hodinových ručiček, na doraz, až bude měřidlo indikovat nulovou hodnotu.  Čerpadlo se zastaví.  Jakmile materiál přestane proudit, uvolněte spoušť a aktivujte pojistku spouště.  Zastavte čerpadlo s tyčí zasunutou v čerpadle.
  • Zavřete hlavní ventil vypouštěcího typu.
 • Pokud proplachuje vypouštěcím/proplachovacím ventilem.
  • Vložte vypouštěcí trubku do uzemněné nádoby na odpad.  Mírně otevřete vypouštěcí/proplachovací ventil otáčením proti směru hodinových ručiček.
  • Spusťte čerpadlo otáčením ovladače regulátoru vzduchu po směru hodinových ručiček a nechejte jej spuštěné, dokud se čerpadlo nezačne pohybovat.
  • Jakmile z vypouštěcí trubky začne vytékat čisté rozpouštědlo, uzavřete vypouštěcí/proplachovací ventil otáčením po směru hodinových ručiček.  Čerpadlo se zastaví.
  • Zastavte čerpadlo s tyčí zasunutou v čerpadle.
  • Proveďte postup uvolnění tlaku popsaný výše.  Nechte rozpouštědlo ve stříkacím zařízení a uložte jej.
 • Vyjměte filtr kapaliny a namočte jej do rozpouštědla.  Nasaďte kryt filtru.
 • Zajistěte spoušť pistole.
 • Zavřete hlavní ventil vypouštěcího typu.
 • Odpojte pojistku spouště stříkací pistole.
 • Podržte stříkací pistoli pevně na dotek v uzemněné kovové nádobě.
 • Tiskněte spoušť stříkací pistole, dokud se tlak neuvolní.
 • Zajistěte pojistku spouště.
 • Vypusťte kapalinu. Chcete-li vypustit kapalinu, pomalu otevřete všechny vypouštěcí ventily kapaliny, včetně vypouštěcího/proplachovacího ventilu, ze systému do odpadní nádoby. Pokud je použito zpětné vedení, otevřete kulový ventil zpětného vedení. Po vypuštění kapaliny ventil uzavřete.
 • Máte-li podezření, že jsou stříkací pistole nebo hadice ucpané nebo že po provedení výše uvedených kroků nebyl tlak zcela uvolněn.
  • VELICE POMALU povolte přídržnou matici krytu trysky nebo koncovou hadicovou spojku a postupně uvolněte tlak.
  • Povolte přídržnou matici nebo koncovou hadicovou spojku úplně.
  • Odstraňte překážku z hadice nebo trysky.
 • Čerpadlo vždy propláchněte dříve, než kapalina zaschne na výtlačné tyči. 
 • Nikdy neponechávejte kapalinu na bázi vody v čerpadle přes noc. 
  • Nejprve vypláchněte vodou nebo kompatibilním rozpouštědlem, poté lakovým benzínem. 
  • Uvolněte tlak, ale ponechte lakový benzín v čerpadle, aby chránil součásti před korozí.
 • Nápravu mezi body A a B pravidelně promažte lehkým strojním olejem.
 • Udržujte vozík čistý tak, že denně otřete rozlitou kapalinu pomocí kompatibilního rozpouštědla.
1497279029214.png

Graco