Gracos standardgaranti

Graco garanterar att all utrustning tillverkad av Graco och som bär dess namn är fri från material- och tillverkningsfel vid tidpunkten för försäljningen till den första användaren. Med undantag för särskilda, utökade eller begränsade garantiåtaganden som utges av Graco, åtar sig Graco att under en tolvmånadersperiod från inköpsdatumet reparera eller byta ut delar som av Graco befinns vara defekta. Garantin gäller endast under förutsättning att utrustningen installeras, används och sköts i enlighet med Gracos skriftliga rekommendationer.

Garantin omfattar ej, och Graco ansvarar ej för allmänt slitage eller felfunktion, skada eller slitage som orsakats av felaktig installation, felaktig användning, slitage, korrosion, otillräckligt eller felaktigt underhåll, misskötsel, olycka, ombyggnad eller utbyte mot icke-originalreservdelar som inte kommer från Graco. Inte heller ansvarar Graco för felfunktion, skada eller slitage som orsakas av att Graco-utrustningen inte är lämplig för strukturer, tillbehör, utrustning eller material som inte levererats av Graco, eller felaktig konstruktion, tillverkning, installation, drift eller underhåll av strukturer, utrustning eller material som inte levererats av Graco.

Garantin gäller under förutsättning att utrustningen, som anses vara felaktig, sänds med frakten betald till en auktoriserad Graco-distributör för kontroll av det påstådda felet. Om det påstådda felet kan verifieras, reparerar eller byter Graco ut defekta delar kostnadsfritt. Utrustningen returneras till kunden med frakten betald. Påvisar kontrollen inga material- eller tillverkningsfel utförs reparationer till rimlig kostnad, vilken kan innefatta kostnader för delar, arbete och frakt.

DENNA GARANTI UTESLUTER OCH ERSÄTTER ALLA ANDRA GARANTIER, UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INRÄKNAT GARANTI FÖR ANVÄNDBARHET OCH ATT UTRUSTNINGEN PASSAR FÖR ETT GIVET ÄNDAMÅL. Gracos enda åtagande och köparens enda gottgörelse för brott mot garantin är de som anges ovan. Köparen medger att ingen annan ersättning (inklusive, men inte begränsat till, skadestånd för följdskada för förlorad vinst, förlorad försäljning, personskador, materiella skador eller andra följdskador) är aktuell. Åtgärder för brott mot garantiåtagandet måste läggas fram inom två (2) år efter inköpet.

GRACO TAR INGET ANSVAR FÖR, OCH FRÅNSÄGER SIG ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL TILLSAMMANS MED TILLBEHÖR, UTRUSTNING, MATERIAL OCH KOMPONENTER SOM SÅLTS AV MEN EJ TILLVERKATS AV GRACO. Dessa artiklar som sålts av men inte tillverkats av Graco (t.ex. elmotorer, strömbrytare, slangar etc.) omfattas i förekommande fall av respektive tillverkares garanti. Graco ger köparen rimlig assistans när dessa garantiåtaganden utlöses.

Under inga omständigheter ansvarar Graco för indirekta skador, följdskador eller speciella skador som uppkommit genom att Graco levererat sådan utrustning eller användning av produkter som sålts i samband med denna, oavsett om skadorna uppkommit genom kontraktsbrott, utlösning av garanti, förbiseende av Graco eller på annat sätt.

Vissa produkter har särskilda, utökade eller begränsade garantier utanför Gracos standardgaranti. Garantin för varje produkt finns på baksidan av instruktionsformuläret eller reservdelslistan som medföljer produkten eller i produktens bruksanvisning.

Hitta en serviceverkstad

Manuell sökning

Kontakta teknisk support

Graco