Användarvillkor

1. GODKÄNNANDE AV VILLKOR

Välkommen till Graco. Graco tillhandahåller tjänsten till dig, med förbehåll för följande "användarvillkor" som kan uppdateras av oss från tid till annan utan förvarning till dig. Du kan när som helst granska den senaste versionen av användarvillkoren på: http://www.graco.com/TermsOfService

2. BESKRIVNING AV TJÄNSTEN

Graco ger för närvarande användarna tillgång till en samling onlineresurser ("tjänsten"). Om inte annat uttryckligen anges ska alla nya funktioner som utökar eller förbättrar den nuvarande tjänsten, inklusive lanseringen av nya Graco-egenskaper, omfattas av användarvillkoren. Du förstår och godkänner att tjänsten tillhandahålls "I BEFINTLIGT SKICK". 

3. CONDUCT

Graco ansvarar under inga omständigheter eller på något sätt för något innehåll, inklusive, men inte begränsat till, eventuella fel eller utelämnanden i något innehåll, eller för någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av något innehåll som postats, e-postats eller på annat sätt överförts via tjänsten.

Du samtycker till att inte använda tjänsten för att: a. ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra innehåll som är olagligt, skadligt, hotfullt, kränkande, trakasserande, skadevållande, nedsättande, vulgärt, obscent, ärekränkande, inkräktande på andras integritet, hatiskt eller rasistiskt, etniskt eller på annat sätt stötande; b. skada minderåriga på något sätt; c. utge dig för att vara en person eller enhet, inklusive, men inte begränsat till, en Graco-tjänsteman, eller falskt ange eller på annat sätt vilseleda gällande din anknytning till en person eller enhet; d. förfalska rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till det innehåll som överförs via tjänsten; e. ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra innehåll som du inte har rätt att överföra enligt någon lag eller enligt avtal eller förvaltningsavtal (såsom insiderinformation, äganderättsligt skyddad och konfidentiell information som du tagit del av eller som avslöjats som en del av anställningsförhållanden eller enligt sekretessavtal); f. ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra innehåll som kränker någon parts patent, varumärken, affärshemligheter, upphovsrätt eller andra äganderätter ("rättigheter"); g. ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra oönskad eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, "skräppost," "reklammeddelanden," "kedjebrev." "pyramidspel" eller någon annan form av uppmaning; h. ladda upp, posta, e-posta eller på annat sätt överföra material som innehåller programvaruvirus eller datorkoder, filer eller program som är utformade för att avbryta, förstöra eller begränsa funktionaliteten hos någon datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning; i. störa eller avbryta tjänsten eller servrar eller nätverk som är anslutna till tjänsten, eller åsidosätta eventuella krav, förfaranden, policyer eller föreskrifter för nätverk som är anslutna till tjänsten; j. uppsåtligen eller oavsiktligt bryta mot tillämplig lokal, statlig, nationell eller internationell lagstiftning, inklusive, men inte begränsat till, bestämmelser som utfärdats av U.S. Securities and Exchange Commission, regler för någon nationell eller annan värdepappersbörs, inklusive, utan begränsning, New York-börsen, den amerikanska börsen eller NASDAQ, och bestämmelser som har gällande lag.

Du samtycker till att du måste utvärdera och bära alla risker som är förknippade med användningen av allt innehåll, inklusive all tillit till riktigheten, fullständigheten eller användbarheten av sådant innehåll. I detta avseende bekräftar du att du inte får förlita dig på något innehåll som skapats av Graco eller skickats till Graco.

4. SÄRSKILDA UPPMANINGAR FÖR INTERNATIONELL ANVÄNDNING

Med tanke på Internets globala karaktär samtycker du till att följa alla lokala regler om onlinebeteende och godtagbart innehåll. Specifikt samtycker du till att följa alla tillämpliga lagar om överföring av tekniska data som exporteras från USA eller det land där du är bosatt.

5. SKADESLÖSHET

Du samtycker till att gottgöra och hålla Graco och dess filialer, dotterbolag, tjänstemän, agenter eller andra partner och anställda skadeslösa från alla anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som framställts av tredje part på grund av eller som uppstår till följd av innehåll som du skickar in, postar till eller överför via tjänsten, din användning av tjänsten, din anslutning till tjänsten, ditt brott mot användarvillkoren eller ditt brott mot någon annans rättigheter.

6. INGEN ÅTERFÖRSÄLJNING AV TJÄNSTEN

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller för kommersiella ändamål utnyttja någon del av tjänsten, användning av tjänsten eller tillgång till tjänsten.

7. ÄNDRINGAR AV TJÄNSTEN

Graco förbehåller sig rätten att när som helst och från tid till annan ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, tjänsten (eller någon del därav) med eller utan förvarning. Du samtycker till att Graco inte är ansvarigt gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, avstängning eller upphörande av tjänsten.

8. LÄNKAR

Du får inte länka till denna webbplats utan att utföra ett länkningsavtal som skickats till Legal@Graco.com.

9. GRACOS ÄGANDERÄTT

Du bekräftar och godkänner att tjänsten och all nödvändig programvara som används i samband med tjänsten ("programvaran") innehåller äganderättsligt skyddad och konfidentiell information som skyddas av tillämplig immateriell äganderätt och andra lagar. Förutom vad som uttryckligen godkänts av Graco samtycker du till att inte ändra, hyra ut, leasa, låna ut, sälja, distribuera eller skapa härledda verk baserade på tjänsten eller programvaran, helt eller delvis.

Graco ger dig en personlig, icke-överförbar och icke-exklusiv rättighet och licens att använda objektkoden för programvaran på en enda dator,; förutsatt att du inte kommer att (och inte tillåter någon tredje part att) kopiera, modifiera, skapa ett härlett verk av, baklänges konstruera, baklänges assemblera eller på annat sätt försöka upptäcka någon källkod, sälja, tilldela, underlicensiera, bevilja ett säkerhetsintresse i eller på annat sätt överföra någon rättighet i programvaran. Du samtycker till att inte ändra programvaran på något sätt eller i någon form, eller att använda modifierade versioner av programvaran, inklusive (utan begränsning) i syfte att erhålla obehörig åtkomst till tjänsten. Du samtycker till att inte få tillgång till tjänsten på något annat sätt än genom det gränssnitt som tillhandahålls av Graco för användning vid åtkomst till tjänsten.

10. FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT: a. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN SKER PÅ EGEN RISK. TJÄNSTEN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH " I MÅN AV TILLGÄNGLIGHET ". GRACO FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER AV NÅGOT SLAG, OAVSETT OM DE ÄR UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. b. GRACO GER INGEN GARANTI FÖR ATT (i) TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA KRAV, (ii) TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA OAVBRUTEN, SNABB, SÄKER, ELLER FELFRI, (iii) RESULTATEN SOM KAN ERHÅLLAS FRÅN ANVÄNDNINGEN AV TJÄNSTEN KOMMER ATT VARA KORREKTA ELLER TILLFÖRLITLIGA, (iv) KVALITETEN PÅ ALLA PRODUKTER, TJÄNSTER, INFORMATION, ELLER ANNAT MATERIAL SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS AV DIG GENOM TJÄNSTEN KOMMER ATT UPPFYLLA DINA FÖRVÄNTNINGAR, OCH (V) EVENTUELLA FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT KORRIGERAS. ALLT MATERIAL SOM LADDAS NER ELLER PÅ ANNAT SÄTT ERHÅLLS GENOM ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN GÖRS EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH PÅ EGEN RISK OCH DU ÄR ENSAMT ANSVARIG FÖR EVENTUELLA SKADOR PÅ DITT DATORSYSTEM ELLER FÖRLUST AV DATA SOM FÖLJER AV NEDLADDNING AV SÅDANT MATERIAL. d. INGEN RÅDGIVNING ELLER INFORMATION, VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG, SOM DU ERHÅLLIT FRÅN GRACO ELLER GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTEN, UTGÖR NÅGON GARANTI SOM INTE UTTRYCKLIGEN ANGES I VILLKOREN.

11. BEGRÄNSNING AV ÅTAGANDE

DU FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER UTTRYCKLIGEN TILL ATT GRACO INTE ÄR ANSVARIGT FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA, FÖLJDSKADOR ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST, GOODWILL, ANVÄNDNING, DATA ELLER ANDRA IMMATERIELLA FÖRLUSTER (ÄVEN OM GRACO HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR), TILL FÖLJD AV: (i) ANVÄNDNINGEN ELLER OFÖRMÅGAN ATT ANVÄNDA TJÄNSTEN; (ii) KOSTNADEN FÖR UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR OCH TJÄNSTER SOM HÄRRÖR FRÅN VAROR, DATA, INFORMATION ELLER TJÄNSTER SOM KÖPTS ELLER ERHÅLLITS ELLER MEDDELANDEN SOM MOTTAGITS ELLER TRANSAKTIONER SOM GENOMFÖRTS GENOM ELLER FRÅN TJÄNSTEN; (iii) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ÄNDRING AV DINA ÖVERFÖRINGAR ELLER DATA; (iv) EN TREDJE PARTS UTTALANDEN ELLER UPPFÖRANDE I SAMBAND MED TJÄNSTEN; ELLER (v) NÅGON ANNAN FRÅGA SOM RÖR TJÄNSTEN.

12. UNDANTAG OCH BEGRÄNSNINGAR

VISSA JURISDIKTIONER TILLÅTER INTE UTESLUTANDE AV VISSA GARANTIER ELLER BEGRÄNSNING ELLER UTESLUTANDE AV ANSVAR FÖR TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR. FÖLJAKTLIGEN GÄLLER VISSA AV OVANSTÅENDE BEGRÄNSNINGAR I ANDRA AVSNITT EVENTUELLT INTE DIG.

13. MEDDELANDEN

Meddelanden till dig kan skickas via e-post eller vanlig post. Tjänsten kan också tillhandahålla meddelanden om ändringar i användarvillkoren eller andra frågor genom att visa meddelanden eller länkar till meddelanden till dig i allmänhet om tjänsten.

14. VARUMÄRKESINFORMATION

Graco, Gracos logotyp och andra logotyper, produkt- och tjänstenamn från Graco är varumärken tillhörande Graco Inc. ("Gracos varumärken"). Du godkänner att du inte får visa eller på annat sätt använda Gracos varumärken utan föregående tillstånd från Graco.

15. UPPHOVSRÄTT

Graco respekterar andras immateriella rättigheter, och vi ber våra användare att göra detsamma. Om du anser att ditt arbete har kopierats på ett sätt som utgör upphovsrättsintrång, ber vi dig att lämna relevant information till Legal@Graco.com.

16. ALLMÄN INFORMATION

Villkoren utgör hela avtalet mellan dig och Graco och reglerar din användning av tjänsten och ersätter eventuella tidigare avtal mellan dig och Graco förutom dina GEDI- och distributörsavtal (om tillämpligt). Ytterligare villkor kan också vara tillämpliga när du använder dotterbolagstjänster, innehåll från tredje part eller programvara från tredje part. Villkoren och förhållandet mellan dig och Graco ska regleras av lagarna i delstaten Minnesota utan hänsyn till dess regler om lagkonflikter. Du och Graco samtycker till att underkasta er den personliga och exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Minneapolis, Minnesota. Gracos underlåtenhet att utöva eller verkställa någon rättighet eller bestämmelse i användarvillkoren ska inte utgöra ett avstående från en sådan rättighet eller bestämmelse. Om någon bestämmelse i villkoren bedöms vara ogiltig av en behörig domstol, är parterna ändå överens om att domstolen bör sträva efter att förverkliga parternas avsikter enligt bestämmelsen, och övriga bestämmelser i villkoren förblir i full kraft och verkan. Du samtycker till att oavsett någon stadga eller lag om motsatsen, måste alla rättsanspråk eller krav som uppstår till följd av eller i samband med användning av tjänsten eller användarvillkoren framställas inom ett (1) år efter det att sådana rättsanspråk eller krav uppstod, annars blir de föremål för preskription.

Copyright © 2018 Graco Minnesota Inc. Alla rättigheter förbehålls.

Graco