Standardowa gwarancja firmy Graco

Firma Graco gwarantuje, że wszystkie urządzenia wyprodukowane przez firmę Graco i opatrzone jej nazwą w dniu ich sprzedaży pierwotnemu nabywcy były wolne od wad materiałowych i wykonawczych. O ile firma Graco nie wystawiła specjalnej, przedłużonej lub skróconej gwarancji, produkt jest objęty dwunastomiesięczną gwarancją na naprawę lub wymianę wszystkich uszkodzonych części urządzenia, które firma Graco uzna za wadliwe. Gwarancja zachowuje ważność wyłącznie dla urządzeń montowanych, obsługiwanych i konserwowanych zgodnie z zaleceniami pisemnymi producenta.

Gwarancja nie obejmuje przypadków ogólnego zużycia urządzenia oraz wszelkich uszkodzeń, zniszczeń lub zużycia urządzenia, powstałych w wyniku niewłaściwego montażu czy wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, korozji, wytarcia elementów, niewłaściwej lub niefachowej konserwacji, zaniedbań, wypadku przy pracy, niedozwolonych manipulacji lub wymiany części na inne, nie oryginalne. Za takie przypadki firma Graco nie ponosi odpowiedzialności, podobnie jak za niewłaściwe działanie urządzenia, jego zniszczenie lub zużycie spowodowane niezgodnością z konstrukcjami, akcesoriami, sprzętem lub materiałami innych producentów, a także ich niewłaściwą konstrukcją, montażem, działaniem lub konserwacją.

Gwarancja zachowuje ważność pod warunkiem opłaconego z góry zwrotu wadliwie działającego sprzętu do autoryzowanego dystrybutora firmy Graco w celu sprawdzenia, czy żądanie gwarancyjne jest uzasadnione. Jeśli tak, wszystkie uszkodzone części zostaną naprawione lub wymienione przez firmę Graco bezpłatnie. Opłatę za transport naprawionego sprzętu do nabywcy pokrywa Graco. Jeśli kontrola sprzętu nie wykaże, że przyczyną uszkodzenia była wada materiałowa lub wykonawcza, ewentualne naprawy zostaną wykonane odpłatnie, a opłata może obejmować koszt części, robocizny i transportu.

TA GWARANCJA JEST GWARANCJĄ WYŁĄCZNĄ, A JEJ WARUNKI ZNOSZĄ POSTANOWIENIA WSZELKICH INNYCH GWARANCJI, JAWNYCH LUB DOROZUMIANYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM MIĘDZY INNYMI GWARANCJI USTAWOWEJ ORAZ GWARANCJI DZIAŁANIA URZĄDZENIA W DANYM ZASTOSOWANIU. Wszystkie zobowiązania firmy Graco i prawa gwarancyjne nabywcy podano powyżej. Nabywca potwierdza, że nie ma prawa do żadnych innych form zadośćuczynienia (między innymi odszkodowania za utracone przypadkowo lub wynikowo zyski, zarobki, obrażenia u osób lub uszkodzenia mienia, lub inne zawinione lub niezawinione straty). Wszelkie czynności związane z dochodzeniem praw w związku z tymi zastrzeżeniami należy zgłaszać w ciągu dwóch (2) lat od daty zakupu.

FIRMA GRACO NIE DAJE ŻADNEJ GWARANCJI RZECZYWISTEJ LUB DOMNIEMANEJ ORAZ NIE GWARANTUJE, ŻE URZĄDZENIE BĘDZIE DZIAŁAĆ ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM, STOSOWANE Z AKCESORIAMI, SPRZĘTEM, MATERIAŁAMI I ELEMENTAMI INNYCH PRODUCENTÓW SPRZEDAWANYMI PRZEZ FIRMĘ GRACO. Części innych producentów sprzedawane przez firmę Graco (takie jak silniki elektryczne, spalinowe, przełączniki, wąż itp.), mogą być objęte tylko gwarancją ich producentów. Firma Graco zapewni nabywcy pomoc w dochodzeniu roszczeń w ramach tych gwarancji.

Firma Graco nie ponosi odpowiedzialności prawnej z tytułu roszczeń odszkodowawczych wynikających z jej bezpośredniej, pośredniej, wyłącznej lub wynikowej winy związanej z dostarczaniem przez Graco sprzętu w ramach niniejszej umowy, a także działaniem lub użytkowaniem innych urządzeń sprzedawanych w ramach niniejszej umowy, bez względu na bezpośrednią przyczynę powstania szkody w drodze naruszenia zasad umowy, naruszenia zasad ustawowej gwarancji, zaniedbania lub z innych przyczyn.

Niektóre produkty są objęte specjalnymi, rozszerzonymi lub ograniczonymi gwarancjami, wykraczającymi poza standardową gwarancję Graco. Gwarancja na każdy produkt znajduje się na odwrocie formularza instrukcji lub listy części dołączonej do produktu lub w instrukcji obsługi produktu.

Znajdź centrum serwisowe

Wyszukiwanie ręczne

Wsparcie techniczne firmy Graco

Graco