Warunki Świadczenia Usług

1. AKCEPTACJA WARUNKÓW

Witamy w Graco. Firma Graco świadczy usługi na rzecz użytkowników zgodnie z następującymi Warunkami Świadczenia Usług („WŚU”), które mogą być przez nas okresowo aktualizowane bez uprzedniego powiadomienia. W każdej chwili możesz przejrzeć najbardziej aktualną wersję WŚU: http://www.graco.com/TermsOfService

2. OPIS USŁUGI

Obecnie Graco zapewnia użytkownikom dostęp do zbioru zasobów online („Usługa”). O ile wyraźnie nie określono inaczej, wszelkie nowe funkcje rozszerzające lub ulepszające obecną Usługę, w tym udostępnianie nowych właściwości Graco, podlegają niniejszym WŚU. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że Usługa jest świadczona w stanie „tak, jak jest”. 

3. CONDUCT

W żadnym wypadku firma Graco nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek treści, w tym między innymi za błędy lub pominięcia w treści, ani za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku korzystania z treści zamieszczonych, przesłanych pocztą elektroniczną lub w inny sposób przekazanych za pośrednictwem Usługi.

Użytkownik zobowiązuje się nie wykorzystywać Usługi do: a) zamieszczania, publikowania, przesyłania pocztą elektroniczną lub w inny sposób jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, zawierających groźby, obraźliwych, napastliwych, dręczących, zniesławiających, wulgarnych, obscenicznych, oszczerczych, naruszających prywatność, nienawistnych, rasistowskich, etnicznych lub w inny sposób budzących zastrzeżenia; b) szkodzących w jakikolwiek sposób nieletnim; c) stanowiących podszywanie się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot, w tym, między innymi, pracownika kadr kierowniczych Graco, fałszywe oświadczenie lub w inny sposób wprowadzające w błąd co do przynależności do osoby lub podmiotu; d) podrabianie lub w inny sposób manipulowanie identyfikatorami w celu ukrycia pochodzenia jakichkolwiek treści przekazywanych za pośrednictwem Usługi; e) przesyłanie, zamieszczanie, przesyłanie pocztą e-mail lub przekazywanie w inny sposób jakiejkolwiek Zawartości, której nie ma prawa przekazywać na mocy jakiegokolwiek prawa lub na mocy stosunków umownych lub powierniczych (takich jak informacje wewnętrzne, informacje zastrzeżone i poufne, zdobyte lub ujawnione w ramach stosunku pracy lub na mocy umów o nieujawnianiu informacji); f) przesyłanie, zamieszczanie, przesyłanie pocztą e-mail lub przekazywanie w inny sposób jakiejkolwiek Zawartości, która narusza jakikolwiek patent, znak towarowy, tajemnicę handlową, prawa autorskie lub inne prawa własności („Prawa”) jakiejkolwiek strony; g) przesyłanie, zamieszczanie, przesyłanie pocztą e-mail lub przekazywanie w inny sposób niezamówionych lub nieautoryzowanych reklam, materiałów promocyjnych, „wiadomości uznawanych za śmieci”, „spam”, „łańcuszek wiadomości”, „piramidy” lub innej formy nagabywania; h) przesyłanie, zamieszczanie, przesyłanie pocztą e-mail lub przekazywanie w inny sposób jakichkolwiek materiałów, które zawierają wirusy komputerowe lub inny kod komputerowy, pliki lub programy mające na celu przerwanie, zniszczenie lub ograniczenie funkcjonalności jakiegokolwiek oprogramowania lub sprzętu komputerowego lub telekomunikacyjnego; i) zakłócanie Usługi, serwerów lub sieci podłączonych do Usługi, bądź nieprzestrzeganie żadnych wymagań, procedur, zasad lub przepisów sieci podłączonych do Usługi; j) które naruszają celowo lub nieumyślnie wszelkie obowiązujące lokalne, stanowe, krajowe lub międzynarodowe prawo, w tym, ale nie wyłącznie, przepisy ogłoszone przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd, wszelkie zasady jakiejkolwiek krajowej lub innej giełdy papierów wartościowych, w tym, bez ograniczeń, New York Stock Exchange, American Stock Exchange lub NASDAQ, a także wszelkich innych przepisów mających moc prawną.

Użytkownik zgadza się, że musi ocenić i ponieść wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z jakichkolwiek Treści, w tym w odniesieniu do polegania na dokładności, kompletności lub przydatności takich Treści. W związku z tym użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie może polegać na żadnej Treści stworzonej przez Graco lub przesłanej do Graco.

4. POSTANOWIENIA SPECJALNE DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA MIĘDZYNARODOWEGO

Uznając globalny charakter Internetu, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich lokalnych zasad dotyczących postępowania w sieci i akceptowalnych treści. W szczególności użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących przesyłania danych technicznych, eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych lub kraju, w którym mieszka.

5. INDEMNITY

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić firmę Graco, jej spółki zależne, stowarzyszone, członków zarządu, agentów i innych partnerów oraz pracowników z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń lub żądań, w tym uzasadnionych honorariów adwokackich, wysuwanych przez strony trzecie z tytułu lub wynikających z Treści przesyłanych, publikowanych lub przekazywanych za pośrednictwem Usługi, korzystania z Usługi, połączenia z Usługą, naruszenia przez użytkownika niniejszych WŚU lub naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw innych osób.

6. BRAK ODSPRZEDAŻY USŁUGI

Użytkownik zobowiązuje się nie reprodukować, nie powielać, nie kopiować, nie sprzedawać, nie odsprzedawać ani nie wykorzystywać do żadnych celów komercyjnych, żadnej części Usługi, prawa wykorzystywania Usługi lub dostępu do Usługi.

7. ZMIANY DOTYCZĄCE USŁUGI

Firma Graco zastrzega sobie prawo do zmiany lub zaprzestania udostępniania Usługi (lub jej części), tymczasowo lub na stałe, w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik zgadza się, że Graco nie ponosi odpowiedzialności wobec niego ani wobec osób trzecich za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub przerwanie udostępniania Usługi.

8. LINKS

Zabrania się umieszczania linków do tej strony bez zawarcia Umowy dotyczącej Linków, wysłanej na adres Legal@Graco.com.

9. PRAWA WŁASNOŚCI GRACO

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Usługa i wszelkie niezbędne oprogramowanie wykorzystywane w związku z Usługą ("Oprogramowanie") zawierają informacje zastrzeżone i poufne, które są chronione przez obowiązujące przepisy dotyczące prawa własności intelektualnej i inne. O ile Graco nie udzieli wyraźnej zgody, użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować, nie wypożyczać, nie wypożyczać, nie sprzedawać, nie rozprowadzać ani nie tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Usługę lub Oprogramowanie, w całości lub w części.

Firma Graco udziela użytkownikowi osobistego, niezbywalnego i niewyłącznego prawa oraz licencji na użytkowanie kodu obiektowego swojego Oprogramowania na jednym komputerze; pod warunkiem, że użytkownik nie będzie kopiować, modyfikować, tworzyć dzieł pochodnych, dokonywać inżynierii wstecznej, montować wstecznie ani w inny sposób próbować odkryć jakikolwiek kod źródłowy, sprzedawać, przekazywać, udzielać sublicencji, przyznawać zabezpieczeń ani w inny sposób przenosić jakichkolwiek praw do Oprogramowania. Użytkownik zobowiązuje się nie modyfikować Oprogramowania w żaden sposób ani w żadnej formie, ani nie używać zmodyfikowanych wersji Oprogramowania, w tym (bez ograniczeń) w celu uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Usługi. Użytkownik zobowiązuje się nie uzyskiwać dostępu do Usługi w żaden inny sposób niż za pośrednictwem interfejsu udostępnionego przez Graco w celu uzyskania dostępu do Usługi.

10. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE OŚWIADCZA I ZGADZA SIĘ, ŻE: a) KORZYSTANIE Z USŁUGI ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA. USŁUGA JEST DOSTARCZANA NA ZASADZIE "TAKA, JAKA JEST" I "W ZALEŻNOŚCI OD DOSTĘPNOŚCI". GRACO WYRAŹNIE ZRZEKA SIĘ WSZELKICH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, W TYM MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANYCH GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZANIA PRAW. b) GRACO NIE GWARANTUJE, ŻE (i) USŁUGA SPEŁNI WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA, (ii) USŁUGA BĘDZIE NIEPRZERWANA, ZAPEWNIANA NA CZAS, BEZPIECZNA LUB WOLNA OD BŁĘDÓW, (iii) WYNIKI, KTÓRE MOŻNA WYNIKAĆ Z KORZYSTANIA Z USŁUGI BĘDĄ DOKŁADNE LUB NIEZAWODNE, (iv) JAKOŚĆ JAKICHKOLWIEK PRODUKTÓW, USŁUG, INFORMACJI LUB INNYCH MATERIAŁÓW ZAKUPIONYCH LUB UZYSKANYCH PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI BĘDĄ ZGODNE Z OCZEKIWANIAMI UŻYTKOWNIKA oraz (v) wszelkie błędy w oprogramowaniu zostaną skorygowane. c) WSZELKIE MATERIAŁY POBRANE LUB UZYSKANE W INNY SPOSÓB W WYNIKU KORZYSTANIA Z USŁUGI SĄ WYKONYWANE WEDŁUG WŁASNEGO UZNANIA I NA WŁASNE RYZYKO, A UŻYTKOWNIK PONOSI WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA SYSTEMU KOMPUTEROWEGO LUB UTRATĘ DANYCH W WYNIKU POBRANIA TAKICH MATERIAŁÓW. d) ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA, USTNA LUB PISEMNA, UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD FIRMY GRACO, ZA POŚREDNICTWEM LUB W RAMACH USŁUGI, NIE TWORZY ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE OKREŚLONA W WŚU.

11. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI

UŻYTKOWNIK WYRAŹNIE ROZUMIE I ZGADZA SIĘ, ŻE GRACO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE SZKODY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, PRZYPADKOWE, SZCZEGÓLNE, WYNIKOWE LUB PRZYKŁADOWE, W TYM MIĘDZY INNYMI ZA UTRATĘ ZYSKÓW, WARTOŚCI FIRMY, MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA DANYCH LUB INNE STRATY NIEMATERIALNE (NAWET JEŚLI FIRMA GRACO ZOSTAŁA POINFORMOWANA O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD), WYNIKAJĄCYCH Z: (i) WYKORZYSTANIE LUB NIEMOŻNOŚĆ WYKORZYSTANIA USŁUGI; (ii) KOSZT ZAMAWIANIA TOWARÓW STANOWIĄCYCH ZMIENNIKI I USŁUG WYNIKAJĄCYCH Z JAKICHKOLWIEK TOWARÓW, DANYCH, INFORMACJE LUB USŁUGI ZAKUPIONE LUB UZYSKANE BĄDŹ WIADOMOŚCI UZYSKANE ZA POŚREDNICTWEM USŁUGI; (iii) NIEDOZWOLONY DOSTĘP LUB ZMIANY JAKICHKOLWIEK TRANSMISJI LUB DANYCH UŻYTKOWNIKA; (iv) OŚWIADCZENIA LUB USŁUGI JAKIEJKOLWIEK STRONY TRZECIEJ; LUB (v) JAKIEKOLWIEK INNE KWESTIE ZWIĄZANE Z USŁUGĄ.

12. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

NIEKTÓRE JURYSDYKCJE NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE OKREŚLONYCH GWARANCJI LUB WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE. W ZWIĄZKU Z TYM NIEKTÓRE Z POWYŻSZYCH OGRANICZEŃ OKREŚLONYCH W INNYCH SEKCJACH MOGĄ NIE MIEĆ ZASTOSOWANIA DO UŻYTKOWNIKA.

13. INFORMACJA

Powiadomienia mogą być wysyłane pocztą elektroniczną lub zwykłą. W ramach Usługi mogą być również przekazywane powiadomienia o zmianach WŚU lub innych kwestiach poprzez wyświetlanie powiadomień lub linków do powiadomień ogólnie dostępnych w Usłudze.

14. INFORMACJE DOTYCZĄCE ZNAKÓW HANDLOWYCH

Graco, logo Graco, inne logo Graco oraz nazwy produktów i usług są znakami handlowymi firmy Graco Inc. ("Znaki Graco"). Klient zobowiązuje się do niepokazywania oraz nieużywania w jakikolwiek sposób znaków firmy Graco bez uzyskania jej uprzedniego zezwolenia.

15. COPYRIGHTS

Graco szanuje własność intelektualną stron trzecich i wymaga tego samego od swoich użytkowników. Jeśli uważasz, że Twoje dzieło zostało skopiowane w sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, prosimy o przesłanie odpowiednich informacji na adres Legal@Graco.com.

16. INFORMACJE OGÓLNE

WŚU stanowią całość umowy między użytkownikiem a Graco i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między użytkownikiem a Graco, inne niż umowy GEDI i umowy dystrybucyjne (jeśli mają zastosowanie). Użytkownik może również podlegać dodatkowym warunkom, które mogą mieć zastosowanie w przypadku korzystania z usług podmiotów stowarzyszonych, treści osób trzecich lub oprogramowania osób trzecich. WŚU i stosunki między użytkownikiem a Graco podlegają prawu stanu Minnesota, bez uwzględnienia przepisów dotyczących kolizji prac. Użytkownik i Graco wyrażają zgodę na poddanie się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się na terenie hrabstwa Minneapolis w stanie Minnesota. Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez Graco jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszych WŚU nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeżeli którekolwiek z postanowień WŚU zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, strony zgadzają się jednak, że sąd powinien dołożyć starań, aby nadać moc prawną zamiarom stron odzwierciedlonym w danym postanowieniu, a pozostałe postanowienia WŚU pozostają w pełnej mocy i skuteczności. Użytkownik wyraża zgodę na fakt, że niezależnie od jakichkolwiek innych postanowień bądź obowiązujących przepisów, wszelkie roszczenia dotyczące wykorzystywania Usługi lub WŚU muszą być wnoszone pod rygorem nieważności w terminie jednego (1) roku od zdarzenia stanowiącego przedmiot roszczenia.

Prawa autorskie © 2018 Nuance Communications, Inc. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Graco