Därför är det viktigt med en extern ATEX-certifiering av en spruta

När det gäller explosiva atmosfärer innefattar ATEX-direktivet två centrala EU-direktiv. EU-direktiv 2014/34 reglerar vilken utrustning som får användas i farliga områden medan direktiv 99/92/EG reglerar arbetstagarnas säkerhet och hälsa i farliga områden. Den här artikeln handlar framför allt om det första direktivet.

Enligt EU-direktiv 2014/34 indelas produkter i tre kategorier:

· Kategori 1: produkten är säker även vid två av varandra oberoende fel;

· Kategori 2: produkten är säker även vid ett enda fel;

· Kategori 3: produkten är säker även vid normal funktion.

Om en tillverkare tar fram en produkt hemmahörande i kategori 3 (utrustningen är säker vid normal funktion) lämpar den sig enbart för användning i områden där en explosiv atmosfär endast kan förekomma när fel föreligger. Utrustning för kategori 1 och 2 som är installerad i explosionsfarliga omgivningar måste övervakas, inte bara av tillverkaren utan även av ett oberoende anmält organ som kan utvärdera efterlevnaden med ATEX-direktivet och certifiera produkten.

Det är därför mycket viktigt att välja en produkt med rätt ATEX-certifiering. Många arbetsplatser betraktas kanske inte som riskområden trots att aktiviteter som kan tänkas ge upphov till explosiva områden kan förekomma. Det kan bland annat handla om verkstäder där brandfarliga gaser eller ångor kan uppstå, till exempel lackeringsverkstäder.

Det säkraste och klokaste alternativet är då att välja en ATEX-godkänd spruta. Gracos elektriska airless-spruta KING är världens första elektriska spruta för korrosionsskydd som är godkänd för brandfarliga miljöer. ATEX-, IECEx-, och klass 1, div. 1-godkännande innebär att KING kan användas på kemiska anläggningar, lackeringsverkstäder, raffinaderier och offshoreanläggningar, och på alla platser där gnistbildning utgör en fara.

KING är grundligt testad och certifierad av ett externt certifieringsorgan (anmält organ). Så är inte fallet med många andra tillverkare som erbjuder ”egencertifierad” utrustning som är tänkt att användas i mindre farliga miljöer. Så snart utrustningen har certifierats av ett anmält organ får den märkas med EX-symbolen. Certifieringen av KING-sprutorna garanterar att utrustningen är lämpad för användning i farliga områden.

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco