Felsökningsråd om EcoQuip 2 EQp-produkter

Vi gör vårt bästa för att besvara dina produktrelaterade frågor på ett informativt och lättförståeligt sätt. Nedan följer flera vanliga frågor från våra kunder.

Vanliga frågor

 • Öppna luftförsörjningsventilen.
 • Kontrollera att kompressorn klarar att leverera minimiluftflödet som krävs för ditt system (se Tekniska specifikationer i handboken).
 • Kontrollera om manometern visar 0,68-1,03 MPa (6,8-10,3 bar, 100-150 psi).
 • Kontrollera om luftkompressorn är korrekt inställd om mätaren inte visar 100-150 psi.
 • Kontrollera att inloppsfiltren är rena och byt ut dem vid behov.
 • System med vattentankar:
  • Säkerställ att vattentanken är full och att inloppskulkranen är öppen.
  • Rengör eller byt ut vatteninloppsfiltret efter behov.
  • Kontrollera att alla kopplingar är täta.
 • System med tryckmatningsanslutning:
  • Kontrollera att vattenmatningen är ansluten och trycksatt.
  • Kontrollera att vattenmatningen har rätt tryck och flöde, (se Uppsättning av utrustningen i handboken).
  • Kontrollera att alla kopplingar är täta.
  • Kontrollera att vattentryckregulatorn är rättvänd i förhållande till flödesriktningen, (se Delar i handboken).
  • Kontrollera om tryckregulatorfiltret är smutsigt och rengör om det är möjligt.
  • Byt ut regulatorn om flödet inte kan passera den.
  • Se till att vatteninloppets tryckregulator inte används vid matning med hävert eller användning av en extern vattentank.
 • Inaktivera blästerstyrningen.
 • Justera pumpluftregulatorn tills manometern visar 0,34 MPa, (3,4 bar; 50 psi).
 • Kontrollera luftintagsfiltren och se till att matningslufttrycket är minst 0,69 MPa (6,9 bar; 50 psi).
 • Byt ut pumpluftregulatorn om stegen ovan inte åtgärdar problemet.
 • Vrid trevägsomkopplingsventilen till WASH (SPOLA).
 • Kontrollera att pumpen stoppar.
 • Utför service på pumpen enligt handbok 3A5023 om den kryper eller inte går att lufta.
 • Kontrollera att den utskjutbara tätningen är ren och att det inte finns skräp vid o-ringen.
 • Kontrollera att den utskjutbara tätningen är rätt inriktad i stängt läge (det får inte finnas mellanrum mellan o-ringen och den utskjutbara tätningen).
 • Ta bort o-ringen och kontrollera att o-ringpackningen är ren.
 • Byt ut o-ringen och/eller den utskjutbara tätningen om de är slitna.
 • Justera vattentryckregulatorn tills manometern visar 1,275 MPa, (12,75 bar; 185 psi).
 • Utför service på vattentryckregulatorn om det inte går att justera (se handbok 309474).
 • Kör tvätt tills allt blästermedel har spolats ut ur blästerslangen när du blästrat färdigt (se Användning av spolfunktionen i handboken).
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF och fortsätt att blästra med stängd blästermedelskran tills slangen är tömd på vatten.
  • Detta är för att torka slangens insida för förvaring.
 • Utför tryckavlastande procedur.
  • Stäng blästermedelskranen.
  • Stäng tryckluftmatningen till kompressorn och stäng sedan av kompressorn.
  • Kontrollera att tryckluftsmanometern visar 0 och stäng sedan luftförsörjningsventilen.
  • Lossa systemets luftinloppsslang.
  • Vrid omkopplingsventilen till OFF.
  • Stäng påfyllnings-/spolventilen och koppla från tryckvattenförsörjningen.
  • Öppna tömningskranen tills manometern på tryckkärlet visar 0 psi.
 • Aktivera blästerstyrningen med behållaren trycksatt, omkopplingsventilen i läget BLAST, blästermedelskranen stängd och kontrollera att pumpen stoppar.
 • Byt ut blästermedelskranen om pumpstången är igång.
 • Kontrollera att pumpen stoppar med kärlet trycksatt och blästermedelskranen öppen.
 • Om pumpstången är i drift, byt tryckslangen (se Byta tryckslang i handboken).
 • Stäng påfyllnings-/spolventilen.
 • Ställ in regulatortrycket till 12,75 bar.
 • Utför service på vattentryckregulatorn om det inte går att justera (se handbok 309474).
 • Byt ut tryckavlastningskranen om det läcker vid tryck på 12,75 bar eller lägre.
 • Justera blästerregulatorn till rätt tryck med blästerstyrningen är aktiverad.
 • Se Rörschema i handboken.
 • Kontrollera om det finns läckage vid anslutningarna.
 • Rengör eller byt ut blästerlufttryckregulatorn.
 • Demontera och rengör huvudregulatorn och inspektera komponenterna.
 • Byt eller reparera ut delar efter behov. Se Delar i handboken.
 • Inaktivera nödstoppsknappen.
 • Kontrollera att kompressorn klarar att leverera minimiluftflödet som krävs för ditt system (se Tekniska specifikationer i handboken för ytterligare information).
 • Kontrollera om manometern visar 0,68-1,03 MPa (6,8-10,3 bar, 100-150 psi).
 • Kontrollera om luftkompressorn är korrekt inställd om mätaren inte visar 0,68-1,2 MPa (6,8-12 bar; 100– 150 psi) (se kompressorhandboken i Tillhörande handböcker i handboken)
 • Aktivera blästerstyrningen och kontrollera att spolventilen aktiveras korrekt i fyrvägsmagnetventilen.
  • Kontrollera blästerstyrningen och tvillingledningarna genom att koppla loss det gula röret vid höljets hankoppling och aktivera styrbrytaren om den inte aktiveras.
  • Om ingen luft kommer från kopplingen, kontrollera att det finns signalluft vid blästringens manöverkopplare.
  • Byt ut den pneumatiska blästerstyrningen om signalluften inte går genom ventilen när handtaget trycks in.
 • Se till att de gula rören inuti styrboxen är korrekt anslutna och inte är igensatta om brytaren fungerar.
 • Byt ut fyrvägsmagnetventilen om rören är rena.
 • Anslut till vattenförsörjningen.
 • Stäng blästermedelskranen.
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF.
 • Öppna luftförsörjningsventilen.
  • OBS! Systemet fungerar inte om inte luftförsörjningsventilen är öppen.
 • Fyll på kärlet med vatten. Använd påfyllnings-/spolventil eller en extern källa.
 • Öppna behållarens tömningsventil.
 • Fyll på blästermedel (kapacitetsinformation finns i Tekniska specifikationer i handboken).
 • Stäng urtappningskranen.
 • Öppna påfyllnings-/spolventilen tills vattnet är över den utskjutbara tätningen, dra sedan upp det utskjutbara handtaget för att trycksätta kärlet.
 • Stäng påfyllnings-/spolventilen när kärlet är trycksatt.
  • OBS! Om icke trycksatt vatten används ska kärlet fyllas med vatten i läget BLAST (BLÄSTRA) eller använd en extern källa.
 • Vrid väljaren till läget WASH (TVÄTTA) tills pumpen stannar för att avlägsna luft från spolslangen.
 • Vrid omkopplingsventilen till BLAST (BLÄSTRA).
 • Öppna blästermedeldoserventilen 1/4 varv.
 • Kontrollera på manometern att kärlet är trycksatt.
 • Om kärlet inte är trycksatt, dra upp utskjutbara handtaget medan pumpen är igång.
 • Aktivera blästerstyrningen och ställ in blästerlufttrycket.
 • Öppna blästermedelskranen.
 • Se blästermedlets mätventil under blästringen tills önskad prestanda uppnås.
  • OBS! Du kan behöva vänta i 1–2 minuter innan slipmedlet når munstycket.
 • Anslut till vattenförsörjningen.
 • Stäng blästermedelskranen.
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF.
 • Öppna luftförsörjningsventilen.
  • OBS! Systemet fungerar inte om inte luftförsörjningsventilen är öppen.
 • Fyll på kärlet med vatten. Använd påfyllnings-/spolventil eller en extern källa.
 • Öppna behållarens tömningsventil.
 • Fyll på blästermedel (kapacitetsinformation finns i Tekniska specifikationer i handboken).
 • Stäng urtappningskranen.
 • Öppna påfyllnings-/spolventilen tills vattnet är över den utskjutbara tätningen, dra sedan upp det utskjutbara handtaget för att trycksätta kärlet.
 • Stäng påfyllnings-/spolventilen när kärlet är trycksatt.
  • OBS! Om icke trycksatt vatten används ska kärlet fyllas med vatten i läget BLAST (BLÄSTRA) eller använd en extern källa.
 • Vrid väljaren till läget WASH (TVÄTTA) tills pumpen stannar för att avlägsna luft från spolslangen.
 • Vrid omkopplingsventilen till BLAST (BLÄSTRA).
 • Öppna blästermedeldoserventilen 1/4 varv.
 • Kontrollera på manometern att kärlet är trycksatt.
 • Om kärlet inte är trycksatt, dra upp utskjutbara handtaget medan pumpen är igång.
 • Aktivera blästerstyrningen och ställ in blästerlufttrycket.
 • Öppna blästermedelskranen.
 • Se blästermedlets mätventil under blästringen tills önskad prestanda uppnås.
  • OBS! Du kan behöva vänta i 1–2 minuter innan slipmedlet når munstycket.
 • Stäng blästermedelskranen.
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF.
 • Öppna behållarens tömningsventil så att vattnet tappas ur behållaren.
  • OBS! Var beredd att fånga upp vattnet som kommer ut ur behållaren. All avfallshantering måste ske i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Fyll på blästermedel (kapacitetsinformation finns i Tekniska specifikationer i handboken).
 • Stäng urtappningskranen.
 • Öppna påfyllnings-/spolventilen tills vattnet är över den utskjutbara tätningen, dra sedan upp det utskjutbara handtaget för att trycksätta kärlet.
 • Stäng påfyllnings-/spolventilen när kärlet är trycksatt.
  • OBS! Om icke trycksatt vatten används ska kärlet fyllas med vatten i läget BLAST (BLÄSTRA) eller använd en extern källa.
 • Vrid väljaren till läget WASH (TVÄTTA) tills pumpen stannar för att avlägsna luft från spolslangen.
 • Vrid omkopplingsventilen till BLAST (BLÄSTRA).
 • Öppna blästermedeldoserventilen 1/4 varv.
 • Kontrollera på manometern att kärlet är trycksatt. Om kärlet inte är trycksatt, dra upp utskjutbara handtaget medan pumpen är igång.
 • Aktivera blästerstyrningen och ställ in blästerlufttrycket.
 • Öppna blästermedelskranen.
 • Se blästermedlets mätventil under blästringen tills önskad prestanda uppnås.
  • OBS! Du kan behöva vänta i 1–2 minuter innan slipmedlet når munstycket.
 • Aktivera blästerstyrningen och kontrollera att klämventilen aktiveras.
 • Koppla loss det orange röret vid klämventilen om den inte aktiveras.
  • Kontrollera att röret är rätt draget om klämventilen öppnar och det strömmar luft ur det orange röret.
  • Byt ut klämventilen om den inte öppnar.
 • Kontrollera om det finns skräp i ljuddämparna på fyrvägsventilen om klämventilen öppnar och det inte kommer luft ut röret.
  • Rengör eller byt ut fyrvägsventilen om det inte finns skräp.
 • Dränera kärlet (i handboken) för att ta bort så mycket medel och vatten som möjligt.
 • Utför den tryckavlastande proceduren i handboken.
 • Koppla från blästringsmedlets slang från styrboxen och koppla från blästslangen. Lys med ficklampan i blästringsmedlets utloppsanslutning. Kontrollera tryckslangen invändigt och blästerkretsens utlopp för skräp. Om skräp eller samlat medel finns, avlägsna och sätt sedan tillbaka blästerslangen och återuppta blästringen.
 • Avlägsna kärlets ränna för att nå kärlet invändigt.
 • Om synligt ska du ta bort stora mängder skräp och fortsätta till steg 11. Om vatten och medel fortfarande finns kvar i behållaren och du inte ser något skräp ska du fortsätta till steg 6.
 • Avlägsna blästerslangen från styrboxen och kärlet vid kamlåskopplingarna. Om medlet flyter fritt från kärlet finns det skräp i blästerslangen. Rensa slangen och sätt tillbaka den.
 • Lossa klämman för att ta bort utloppets fördelningsrör om medel fortfarande blockeras i kärlet.
 • Sök i kärlet från utloppet tills skräpet hittas.
 • Avlägsna skräpet, kontrollera packningen och byt om den är skadad. Sätt tillbaka utloppets fördelningsrör och momentdra klämman till 15 ft-lb (19,5 Nm).
  • OBS! När skräpet tagits bort ska medel flyta fritt från kärlets utlopp. Kärlet måste spolas fullständigt innan utloppets fördelningsrör kan installeras om. All avfallshantering måste ske i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Anslut blästerslangen till kamlåsanslutningarna.
 • Kontrollera packningarna till kärlets ränna och byt ut om så behövs. Sätt tillbaka behållarens ränna.
 • Dränera kärlet (i handboken) för att ta bort så mycket medel och vatten som möjligt.
 • Utför den tryckavlastande proceduren i handboken.
 • Koppla från blästringsmedlets slang från styrboxen och koppla från blästslangen. Lys med ficklampan i blästringsmedlets utloppsanslutning. Kontrollera tryckslangen invändigt och blästerkretsens utlopp för skräp. Om skräp eller samlat medel finns, avlägsna och sätt sedan tillbaka blästerslangen och återuppta blästringen.
 • Avlägsna kärlets ränna för att nå kärlet invändigt.
 • Om synligt ska du ta bort stora mängder skräp och fortsätta till steg 11. Om vatten och medel fortfarande finns kvar i behållaren och du inte ser något skräp ska du fortsätta till steg 6.
 • Avlägsna blästerslangen från styrboxen och kärlet vid kamlåskopplingarna. Om medlet flyter fritt från kärlet finns det skräp i blästerslangen. Rensa slangen och sätt tillbaka den.
 • Lossa klämman för att ta bort utloppets fördelningsrör om medel fortfarande blockeras i kärlet.
 • Sök i kärlet från utloppet tills skräpet hittas.
 • Avlägsna skräpet, kontrollera packningen och byt om den är skadad. Sätt tillbaka utloppets fördelningsrör och momentdra klämman till 15 ft-lb (19,5 Nm).
  • OBS! När skräpet tagits bort ska medel flyta fritt från kärlets utlopp. Kärlet måste spolas fullständigt innan utloppets fördelningsrör kan installeras om. All avfallshantering måste ske i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Anslut blästerslangen till kamlåsanslutningarna.
 • Kontrollera packningarna till kärlets ränna och byt ut om så behövs. Sätt tillbaka behållarens ränna.
 • Släpp blästerstyrningen och låt trycket byggas upp i kärlet och vänta på att pumpen stoppar.
 • Se ”Kan inte fylla tryckkärlet med vatten”-problemet i tabellen om tryckkärlsmanometern inte når 1,275 MPa (12,75 bar; 185 psi).
 • Kontrollera att kompressorn klarar att leverera minimiluftflödet som krävs för ditt system (se Tekniska specifikationer i handboken för ytterligare information).
 • Kontrollera om manometern visar 0,68-1,03 MPa (6,8-10,3 bar, 100-150 psi).
 • Kontrollera om luftkompressorn är korrekt inställd om mätaren inte visar 0,68-1,2 MPa (6,8-12 bar; 100– 150 psi) (se kompressorhandboken i Tillhörande handböcker i handboken)
 • Demontera huvudregulatorn och kontrollera om det finns hinder i den. 
 • Byt eller reparera ut delar efter behov (se Delar i handboken).
 • Aktivera blästerstyrningen och kontrollera att spolventilen aktiveras korrekt i fyrvägsmagnetventilen.
  • Kontrollera blästerstyrningen och tvillingledningarna genom att koppla loss det gula röret vid höljets hankoppling och aktivera styrbrytaren om den inte aktiveras.
  • Om ingen luft kommer från kopplingen, kontrollera att det finns signalluft vid blästringens manöverkopplare.
  • Byt ut den pneumatiska blästerstyrningen om signalluften inte går genom ventilen när handtaget trycks in.
 • Se till att de gula rören inuti styrboxen är korrekt anslutna och inte är igensatta om brytaren fungerar.
 • Byt ut fyrvägsmagnetventilen om rören är rena.
 • Kontrollera att kompressorn uppfyller minimiflödeskraven och att den fungerar korrekt.
 • Mer information finns i avsnittet Tekniska specifikationer i handboken.
 • Demontera huvudregulatorn och kontrollera om det finns hinder i den.
 • Byt eller reparera ut delar efter behov (se Delar i handboken).
 • Aktivera blästerstyrningen och kontrollera att spolventilen aktiveras korrekt i fyrvägsmagnetventilen.
  • Kontrollera blästerstyrningen och tvillingledningarna genom att koppla loss det gula röret vid höljets hankoppling och aktivera styrbrytaren om den inte aktiveras.
  • Om ingen luft kommer från kopplingen, kontrollera att det finns signalluft vid blästringens manöverkopplare.
  • Byt ut den pneumatiska blästerstyrningen om signalluften inte går genom ventilen när handtaget trycks in.
 • Se till att de gula rören inuti styrboxen är korrekt anslutna och inte är igensatta om brytaren fungerar.
 • Byt ut fyrvägsmagnetventilen om rören är rena.
 • Kontrollera att kompressorn klarar att leverera minimiluftflödet som krävs för ditt system (se Tekniska specifikationer i handboken).
 • Kontrollera om manometern visar 0,68-1,03 MPa (6,8-10,3 bar, 100-150 psi).
 • Kontrollera om luftkompressorn är korrekt inställd om mätaren inte visar 100-150 psi (se tryckluftskompressorhandboken i Tillhörande handböcker i handboken).
 • Kontrollera att inloppsfiltren är rena och byt ut dem vid behov.
 • Kör tvätt tills allt blästermedel har spolats ut ur blästerslangen när du blästrat färdigt (se Användning av spolfunktionen på sidan 16).
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF och fortsätt att blästra med stängd blästermedelskran tills slangen är tömd på vatten. Detta är för att torka slangens insida för förvaring.
 • Utför tryckavlastande procedur.
 • Stäng blästermedelskranen.
 • Stäng tryckluftmatningen till kompressorn och stäng sedan av kompressorn.
 • Kontrollera att tryckluftsmanometern visar 0 och stäng sedan luftförsörjningsventilen.
 • Lossa systemets luftinloppsslang.
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF.
 • Stäng påfyllnings-/spolventilen och koppla från tryckvattenförsörjningen.
 • Öppna tömningskranen tills manometern på tryckkärlet visar 0 psi.
 • Anslut till vattenförsörjningen.
 • Stäng blästermedelskranen.
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF.
 • Öppna luftförsörjningsventilen.
  • OBS! Systemet fungerar inte om inte luftförsörjningsventilen är öppen.
 • Fyll på kärlet med vatten. Använd påfyllnings-/spolventil eller en extern källa.
 • Öppna behållarens tömningsventil.
 • Fyll på blästermedel (kapacitetsinformation finns i Tekniska specifikationer i handboken).
 • Stäng urtappningskranen.
 • Öppna påfyllnings-/spolventilen tills vattnet är över den utskjutbara tätningen, dra sedan upp det utskjutbara handtaget för att trycksätta kärlet.
 • Stäng påfyllnings-/spolventilen när kärlet är trycksatt.
  • OBS! Om icke trycksatt vatten används ska kärlet fyllas med vatten i läget BLAST (BLÄSTRA) eller använd en extern källa.
 • Vrid väljaren till läget WASH (TVÄTTA) tills pumpen stannar för att avlägsna luft från spolslangen.
 • Vrid omkopplingsventilen till BLAST (BLÄSTRA).
 • Öppna blästermedeldoserventilen 1/4 varv.
 • Kontrollera på manometern att kärlet är trycksatt.
 • Om kärlet inte är trycksatt, dra upp utskjutbara handtaget medan pumpen är igång.
 • Aktivera blästerstyrningen och ställ in blästerlufttrycket.
 • Öppna blästermedelskranen.
 • Se blästermedlets mätventil under blästringen tills önskad prestanda uppnås.
  • OBS! Du kan behöva vänta i 1–2 minuter innan slipmedlet når munstycket.
 • Stäng blästermedelskranen.
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF.
 • Öppna behållarens tömningsventil så att vattnet tappas ur behållaren.
  • OBS! Var beredd att fånga upp vattnet som kommer ut ur behållaren. All avfallshantering måste ske i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Fyll på blästermedel (kapacitetsinformation finns i Tekniska specifikationer i handboken).
 • Stäng urtappningskranen.
 • Öppna påfyllnings-/spolventilen tills vattnet är över den utskjutbara tätningen, dra sedan upp det utskjutbara handtaget för att trycksätta kärlet.
 • Stäng påfyllnings-/spolventilen när kärlet är trycksatt.
  • OBS! Om icke trycksatt vatten används ska kärlet fyllas med vatten i läget BLAST (BLÄSTRA) eller använd en extern källa.
 • Vrid väljaren till läget WASH (TVÄTTA) tills pumpen stannar för att avlägsna luft från spolslangen.
 • Vrid omkopplingsventilen till BLAST (BLÄSTRA).
 • Öppna blästermedeldoserventilen 1/4 varv.
 • Kontrollera på manometern att kärlet är trycksatt. Om kärlet inte är trycksatt, dra upp utskjutbara handtaget medan pumpen är igång.
 • Aktivera blästerstyrningen och ställ in blästerlufttrycket.
 • Öppna blästermedelskranen.
 • Se blästermedlets mätventil under blästringen tills önskad prestanda uppnås.
  • OBS! Du kan behöva vänta i 1–2 minuter innan slipmedlet når munstycket.
 • Demontera munstycket och titta efter blockeringar, avlagringar och skador.
 • Byt ut vid behov.
 • Dränera kärlet (i handboken) för att ta bort så mycket medel och vatten som möjligt.
 • Utför den tryckavlastande proceduren i handboken.
 • Koppla från blästringsmedlets slang från styrboxen och koppla från blästslangen. Lys med ficklampan i blästringsmedlets utloppsanslutning. Kontrollera tryckslangen invändigt och blästerkretsens utlopp för skräp. Om skräp eller samlat medel finns, avlägsna och sätt sedan tillbaka blästerslangen och återuppta blästringen.
 • Avlägsna kärlets ränna för att nå kärlet invändigt.
 • Om synligt ska du ta bort stora mängder skräp och fortsätta till steg 11. Om vatten och medel fortfarande finns kvar i behållaren och du inte ser något skräp ska du fortsätta till steg 6.
 • Avlägsna blästerslangen från styrboxen och kärlet vid kamlåskopplingarna. Om medlet flyter fritt från kärlet finns det skräp i blästerslangen. Rensa slangen och sätt tillbaka den.
 • Lossa klämman för att ta bort utloppets fördelningsrör om medel fortfarande blockeras i kärlet.
 • Sök i kärlet från utloppet tills skräpet hittas.
 • Avlägsna skräpet, kontrollera packningen och byt om den är skadad. Sätt tillbaka utloppets fördelningsrör och momentdra klämman till 15 ft-lb (19,5 Nm).
  • OBS! När skräpet tagits bort ska medel flyta fritt från kärlets utlopp. Kärlet måste spolas fullständigt innan utloppets fördelningsrör kan installeras om. All avfallshantering måste ske i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Anslut blästerslangen till kamlåsanslutningarna.
 • Kontrollera packningarna till kärlets ränna och byt ut om så behövs. Sätt tillbaka behållarens ränna.
 • Stäng påfyllnings-/spolventilen.
 • Medlet är för tunt, använd ett grövre.
 • Sänk blästertrycket och utvärdera dammnivån.
 • Använd om möjligt blästermedel med minst 40 mesh grovlek.
 • Minska annars slagfrekvensen tills mönstret förbättras.
 • Anslut till vattenförsörjningen.
 • Stäng blästermedelskranen.
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF.
 • Öppna luftförsörjningsventilen.
  • OBS! Systemet fungerar inte om inte luftförsörjningsventilen är öppen.
 • Fyll på kärlet med vatten. Använd påfyllnings-/spolventil eller en extern källa.
 • Öppna behållarens tömningsventil.
 • Fyll på blästermedel (kapacitetsinformation finns i Tekniska specifikationer i handboken).
 • Stäng urtappningskranen.
 • Öppna påfyllnings-/spolventilen tills vattnet är över den utskjutbara tätningen, dra sedan upp det utskjutbara handtaget för att trycksätta kärlet.
 • Stäng påfyllnings-/spolventilen när kärlet är trycksatt.
  • OBS! Om icke trycksatt vatten används ska kärlet fyllas med vatten i läget BLAST (BLÄSTRA) eller använd en extern källa.
 • Vrid väljaren till läget WASH (TVÄTTA) tills pumpen stannar för att avlägsna luft från spolslangen.
 • Vrid omkopplingsventilen till BLAST (BLÄSTRA).
 • Öppna blästermedeldoserventilen 1/4 varv.
 • Kontrollera på manometern att kärlet är trycksatt.
 • Om kärlet inte är trycksatt, dra upp utskjutbara handtaget medan pumpen är igång.
 • Aktivera blästerstyrningen och ställ in blästerlufttrycket.
 • Öppna blästermedelskranen.
 • Se blästermedlets mätventil under blästringen tills önskad prestanda uppnås.
  • OBS! Du kan behöva vänta i 1–2 minuter innan slipmedlet når munstycket.
 • Stäng påfyllnings-/spolventilen.
 • Ta bort spolledningen och avlägsna skräp.
 • Dränera kärlet (i handboken) för att ta bort så mycket medel och vatten som möjligt.
 • Utför den tryckavlastande proceduren i handboken.
 • Koppla från blästringsmedlets slang från styrboxen och koppla från blästslangen. Lys med ficklampan i blästringsmedlets utloppsanslutning. Kontrollera tryckslangen invändigt och blästerkretsens utlopp för skräp. Om skräp eller samlat medel finns, avlägsna och sätt sedan tillbaka blästerslangen och återuppta blästringen.
 • Avlägsna kärlets ränna för att nå kärlet invändigt.
 • Om synligt ska du ta bort stora mängder skräp och fortsätta till steg 11. Om vatten och medel fortfarande finns kvar i behållaren och du inte ser något skräp ska du fortsätta till steg 6.
 • Avlägsna blästerslangen från styrboxen och kärlet vid kamlåskopplingarna. Om medlet flyter fritt från kärlet finns det skräp i blästerslangen. Rensa slangen och sätt tillbaka den.
 • Lossa klämman för att ta bort utloppets fördelningsrör om medel fortfarande blockeras i kärlet.
 • Sök i kärlet från utloppet tills skräpet hittas.
 • Avlägsna skräpet, kontrollera packningen och byt om den är skadad. Sätt tillbaka utloppets fördelningsrör och momentdra klämman till 15 ft-lb (19,5 Nm).
  • OBS! När skräpet tagits bort ska medel flyta fritt från kärlets utlopp. Kärlet måste spolas fullständigt innan utloppets fördelningsrör kan installeras om. All avfallshantering måste ske i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Anslut blästerslangen till kamlåsanslutningarna.
 • Kontrollera packningarna till kärlets ränna och byt ut om så behövs. Sätt tillbaka behållarens ränna.

Graco