Felsökningsråd om EcoQuip 2-produkter

Vi gör vårt bästa för att besvara dina produktrelaterade frågor på ett informativt och lättförståeligt sätt. Nedan följer flera vanliga frågor från våra kunder.

Vanliga frågor

Inaktivera nödstoppsknappen.

 • Kontrollera att kompressorn klarar att leverera minimiluftflödet som krävs för ditt system (se Tekniska specifikationer i manualen).
 • Kontrollera om manometern visar 6,8-12 bar.
 • Kontrollera om luftkompressorn är korrekt inställd om mätaren inte visar 100-175 psi.
 • Kontrollera att inloppsfiltren är rena och byt ut dem vid behov.
 • System med vattentankar:
  • Säkerställ att vattentanken är full och att inloppskulkranen är öppen.
  • Rengör eller byt ut vatteninloppsfiltret efter behov.
  • Kontrollera att alla kopplingar är täta.
 • System med tryckmatningsanslutning:
  • Kontrollera att vattenmatningen är ansluten och trycksatt.
  • Kontrollera att vattenmatningen har rätt tryck och flöde, (se Uppsättning av utrustningen i handboken).
  • Kontrollera att alla kopplingar är täta.
  • Kontrollera vattentryckregulatorn är rättvänd i förhållande till flödesriktningen.
  • Kontrollera om tryckregulatorfiltret är smutsigt och rengör om det är möjligt.
  • Byt ut regulatorn om flödet inte kan passera den.
 • Inaktivera blästerstyrningen. Justera pumpluftregulatorn tills manometern visar 6,9 bar.
 • Kontrollera luftintagsfiltren och se till att matningslufttrycket är minst 0,69 MPa (6,9 bar; 100 psi).
 • Byt ut pumplufttrycksregulatorn om stegen ovan inte åtgärdar problemet.
 • Vrid trevägsomkopplingsventilen till OFF.
 • Öppna spolventilen och kontrollera att pumpen slår och att vatten strömmar ur spolslangen.
 • Stäng spolventilen och kontrollera att pumpen stoppar.
 • Utför service på pumpen enligt handbok 333397 om den kryper eller inte går att lufta.
 • Kontrollera att den utskjutbara tätningen är ren och att det inte finns skräp vid o-ringen.
 • Kontrollera att den utskjutbara tätningen är rätt inriktad i stängt läge (det får inte finnas mellanrum mellan o-ringen och den utskjutbara tätningen).
 • Ta bort o-ringen och kontrollera att o-ringpackningen är ren.
 • Byt ut o-ringen och/eller den utskjutbara tätningen om de är slitna.
 • Justera vattentryckregulatorn tills manometern visar 1,275 MPa (12,75 bar; 185 psi).
 • Utför service på vattentryckregulatorn om det inte går att justera (se handbok 309474).
 • Kör tvätt tills allt blästermedel har spolats ut ur blästerslangen när du blästrat färdigt.
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF och fortsätt att blästra med stängd blästermedelskran tills slangen är tömd på vatten.
  • Detta är för att torka slangens insida för förvaring.
 • Utför den tryckavlastande proceduren i handboken.
 • Aktivera blästerstyrningen med kärlet trycksatt och blästermedelskranen stängd och kontrollera att pumpen stoppar.
 • Byt ut blästermedelskranen om pumpstången kryper.
 • Kontrollera att pumpen stoppar med kärlet trycksatt och blästermedelskranen öppen.
 • Byt ut nypslangen om pumpstången kryper.
 • Ställ in regulatortrycket till 12,75 bar.
 • Utför service på vattentryckregulatorn om det inte går att justera (se handbok 309474).
 • Byt ut tryckavlastningskranen om det läcker vid tryck på 12,75 bar eller lägre.
 • Justera blästerregulatorn till rätt tryck med blästerstyrningen är aktiverad.
 • Kontrollera om det finns läckage längs röret och vid anslutningspunkterna (se rörschemat i handboken för mer information).
 • Rengör eller byt ut blästerlufttryckregulatorn.
 • Demontera och rengör huvudregulatorn och inspektera komponenterna.
 • Byt eller reparera ut delar efter behov.
 • Inaktivera nödstoppsknappen.
 • Kontrollera att kompressorn klarar att leverera minimiluftflödet som krävs för ditt system (se Tekniska specifikationer i manualen).
 • Kontrollera om manometern visar 6,8-12 bar.
 • Kontrollera om luftkompressorn är korrekt inställd om mätaren inte visar 100-175 psi.
 • Kontrollera att inloppsfiltren är rena och byt ut dem vid behov.
 • Kontrollera att 12 VDC-matningen är inkopplad och ger full effekt.
 • Inspektera slangen och se efter skador eller kretsavbrott.
 • Kontrollera 3 A-säkringen och byt ut vid behov.
 • Kontrollera att kretsen är obruten genom kontakterna på styrboxen och alla externa kablar.
 • Kontrollera kretsen genom den elektriska blästerstyrningen (brytaren är normalt öppen).
 • Byt ut fyrvägsmagnetventilen om alla komponenter ovan fungerar.
 • Aktivera blästerstyrningen och kontrollera att spolventilen aktiveras korrekt i fyrvägsventilen.
 • Kontrollera blästerstyrningen och tvillingledningarna genom att koppla loss det gula röret vid höljets hankoppling och aktivera styrbrytaren om den inte aktiveras.
  • Kontrollera det pneumatiska blästerstyrningsfiltret om det inte kommer luft ur kopplingen.
 • Kontrollera att det finns signalluft vid blästerstyrbrytaren om filtret är rent.
  • Byt ut den pneumatiska blästerstyrningen om signalluften inte går genom ventilen när handtaget trycks in.
 • Kontrollera att de gula rören inuti styrboxen är korrekt anslutna och inte är igensatta om brytaren fungerar.
 • Byt ut fyrvägsmagnetventilen om rören är rena och anslutna.
 • Fyll endast på färskvatten i tanken. Öppna sedan inloppskulventilen.
 • Stäng renspolningskranen och blästermedelskranen. Stäng vattendoseringsmätaren om sådan finns.
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF.
 • Inaktivera nödstoppsknappen.
  • Vattenpumpen går inte om inte nödstoppet frigjorts.
 • Rikta in pop-uphandtaget med stiftspåret och tryck stadigt samtidigt som du vrider handtaget i 90 grader när stiftet är beläget under spåret i fästet. Om stiftet aktiveras ordentligt kommer pop-upen att hållas nere tills den släpps.
 • Öppna behållarens tömningsventil.
 • Tillsätt 30 liter (10 gallon) färskvatten i tryckbehållaren. Fyll på blästermedel (kapacitetsinformation finns i Tekniska specifikationer).
 • Stäng urtappningskranen.
 • Använd en trädgårdsslang eller sköljslangen för att spola ner blästermedlet i kärlet och tvätta bort blästermedlet från pop-upen och packningen.
  • Se till att vattnet går över pop-uptätningen och att denna är stängd. Operatören kan skadas allvarligt om detta inte är fallet innan kärlet trycksätts.
 • Rotera handtaget för när vattennivån når luckans packning för att frigöra pop-upstiftet.
 • Vrid omkopplingsventilen till BLAST (BLÄSTRA).
 • Aktivera blästerstyrningen och ställ in blästerlufttrycket till högst 12,06 bar.
 • Öppna blästermedelskranen.
 • Optimal inställning av blästermedeldoserventilen och motsvarande MediaTrak-slagfrekvensvärde varierar mycket beroende på tillämpning och vilka prestanda användaren önskar. Allmänna tillämpningsguiderna i handboken beskriver allmänt accepterade slagfrekvensintervall utifrån ytmaterialet och blästertrycksinställningen. Den grå ytan anger det vanliga blästertrycksområdet och motsvarande slagfrekvenser för ytmaterialet.
 • Välj den tabell som närmast motsvarar ytmaterialet som ska blästras för att hitta rekommenderad slagfrekvens. Bestäm blästertrycket utifrån mediet som används och vilken ytprofil som ska uppnås. Använd sedan motsvarande linjer i diagrammet för att välja rätt slagfrekvensinställning.
 • Välj ett blästertryck nära underkanten av området för oerfarna användare. Öka blästertrycket och slagfrekvensen tills önskad profil och avverkning uppnås.
 • Stäng blästermedelskranen.
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF.
 • Öppna behållarens tömningsventil så att vattnet tappas ur behållaren.
  • Var beredd att fånga upp vattnet som kommer ut ur behållaren. All avfallshantering måste ske i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Aktivera fjäderstiftet genom att trycka ned luckan och vrida handtaget 90 grader så att pop-up hålls i öppet läge.
 • Tillsätt blästermedel (kapacitetsinformation finns i Tekniska specifikationer).
 • Stäng urtappningskranen.
 • Använd en trädgårdsslang eller sköljslangen för att spola ner blästermedlet i behållaren och tvätta bort blästermedlet från pop-upen och packningen.
  • Se till att vattnet går över pop-uptätningen och att denna är stängd. Operatören kan skadas allvarligt om detta inte är fallet innan kärlet trycksätts.
 • Rotera handtaget för när vattennivån når luckans packning för att frigöra pop-upstiftet.
 • Vrid omkopplingsventilen till BLAST (BLÄSTRA).
 • Aktivera blästerstyrningen och ställ in blästerlufttrycket till högst 12,06 bar.
 • Öppna blästermedelskranen.
 • Aktivera blästerstyrningen och kontrollera att klämventilen aktiveras. Koppla loss det orange röret vid klämventilen om den inte aktiveras.
  • Kontrollera att röret är rätt draget om klämventilen öppnar och det strömmar luft ur det orange röret.
  • Byt ut klämventilen om den inte öppnar.
  • Kontrollera om det finns skräp i ljuddämparna på fyrvägsventilen om klämventilen öppnar och det inte kommer luft ut röret.
  • Rengör eller byt ut fyrvägsventilen om det inte finns skräp.
 • Följ dräneringsproceduren för behållaren, följt av den tryckavlastningsprocedur som beskrivs i handboken.
 • Kontrollera med blästerslangen losskopplad om det finns skräp och blockeringar inuti nypslangen och byt ut den vid behov.
 • Ta bort tri-clampen från botten på kärlet. Se efter om det finns blockeringar eller skräp på botten av kärlet eller i blästerslangen.
 • Släpp blästerstyrningen och låt trycket byggas upp i kärlet och vänta på att pumpen stoppar. Se ”Kan inte fylla tryckkärlet med vatten”-problemet i tabellen om tryckkärlsmanometern inte når 12,75 bar.
 • Om blästertryckmanometern visar 11,03 bar eller mer kan det vara omöjligt att nå högre slagfrekvens än 15 cykler/min på MediaTrak. Detta är vanligare vid användning av finare blästermedia. Sänk trycket till 6,9 bar och kontrollera om slagfrekvensen kan ökas.
 • Kontrollera att kompressorn klarar att leverera minimiluftflödet som krävs för ditt system (se Tekniska specifikationer i manualen).
 • Kontrollera om manometern visar 6,8-12 bar.
 • Kontrollera om luftkompressorn är korrekt inställd om mätaren inte visar 100-175 psi.
 • Demontera huvudregulatorn och kontrollera om det finns hinder i den.
 • Byt eller reparera ut delar efter behov.
 • Koppla bort slangkabeln från kopplingsdosan.
  • Kontrollera om det finns kortslutning i slangkabeln om blästringen stoppar.
  • Kontrollera kretsen genom den elektriska blästerstyrningen (brytaren är normalt öppen).
  • Kontrollera om det finns kontakt mellan kontakterna i de försänkta pluggarna på styrboxen (det ska inte vara kontakt mellan dem).
 • Byt ut fyrvägsmagnetventilen om alla komponenter ovan fungerar.
 • Aktivera nödstoppet.
 • Kontrollera blästerstyrningen genom att koppla loss det gula röret vid höljets hankoppling om blästringen stoppar.
  • Det ska inte komma någon signalluft om du inte aktiverar blästerstyrningen.
 • Demontera utblåsljuddämparna på fyrvägsventilen och kontrollera om där finns skräp, rengör portarna och byt vid behov ut ljuddämparna om brytaren fungerar.
 • Byt ut fyrvägsmagnetventilen om alla komponenter ovan fungerar.
 • Kontrollera att kompressorn uppfyller minimiflödeskraven och att den fungerar korrekt.
 • Mer information om flödeskrav finns i handboken.
 • Demontera huvudregulatorn och kontrollera om det finns hinder i den.
 • Byt eller reparera ut delar efter behov.
 • Kontrollera att 12 VDC-matningen är inkopplad och ger full effekt.
 • Inspektera slangen och se efter skador eller kretsavbrott.
 • Kontrollera 3 A-säkringen och byt ut vid behov.
 • Kontrollera att kretsen är obruten genom kontakterna på styrboxen och alla externa kablar.
 • Kontrollera kretsen genom den elektriska blästerstyrningen (brytaren är normalt öppen).
 • Byt ut fyrvägsmagnetventilen om alla komponenter ovan fungerar.
 • Aktivera blästerstyrningen och kontrollera att spolventilen aktiveras korrekt i fyrvägsventilen.
 • Kontrollera blästerstyrningen och tvillingledningarna genom att koppla loss det gula röret vid höljets hankoppling och aktivera styrbrytaren om den inte aktiveras.
  • Kontrollera det pneumatiska blästerstyrningsfiltret om det inte kommer luft ur kopplingen.
 • Kontrollera att det finns signalluft vid blästerstyrbrytaren om filtret är rent.
  • Byt ut den pneumatiska blästerstyrningen om signalluften inte går genom ventilen när handtaget trycks in.
 • Kontrollera att de gula rören inuti styrboxen är korrekt anslutna och inte är igensatta om brytaren fungerar.
 • Byt ut fyrvägsmagnetventilen om rören är rena och anslutna.
 • Kontrollera att kompressorn klarar att leverera minimiluftflödet som krävs för ditt system (se Tekniska specifikationer i manualen).
 • Kontrollera om manometern visar 6,8-12 bar.
 • Kontrollera om luftkompressorn är korrekt inställd om mätaren inte visar 100-175 psi.
 • Kontrollera att inloppsfiltren är rena och byt ut dem vid behov.
 • Kör tvätt tills allt blästermedel har spolats ut ur blästerslangen när du blästrat färdigt.
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF och fortsätt att blästra med stängd blästermedelskran tills slangen är tömd på vatten. Detta är för att torka slangens insida för förvaring.
 • Utför tryckavlastningsproceduren i systemhandboken.

Beskrivs i handbok 3A3489

 • Optimal inställning av blästermedeldoserventilen och motsvarande MediaTrak-slagfrekvensvärde varierar mycket beroende på tillämpning och vilka prestanda användaren önskar. Allmänna tillämpningsguiderna i handboken beskriver allmänt accepterade slagfrekvensintervall utifrån ytmaterialet och blästertrycksinställningen. Den grå ytan anger det vanliga blästertrycksområdet och motsvarande slagfrekvenser för ytmaterialet.
 • Välj den tabell som närmast motsvarar ytmaterialet som ska blästras för att hitta rekommenderad slagfrekvens. Bestäm blästertrycket utifrån mediet som används och vilken ytprofil som ska uppnås. Använd sedan motsvarande linjer i diagrammet för att välja rätt slagfrekvensinställning.
 • Välj ett blästertryck nära underkanten av området för oerfarna användare. Öka blästertrycket och slagfrekvensen tills önskad profil och avverkning uppnås.
 • Stäng blästermedelskranen.
 • Vrid omkopplingsventilen till OFF.
 • Öppna behållarens tömningsventil så att vattnet tappas ur behållaren.
  • Var beredd att fånga upp vattnet som kommer ut ur behållaren. All avfallshantering måste ske i enlighet med gällande föreskrifter.
 • Aktivera fjäderstiftet genom att trycka ned luckan och vrida handtaget 90 grader så att pop-up hålls i öppet läge.
 • Tillsätt blästermedel (kapacitetsinformation finns i Tekniska specifikationer).
 • Stäng urtappningskranen.
 • Använd en trädgårdsslang eller sköljslangen för att spola ner blästermedlet i behållaren och tvätta bort blästermedlet från pop-upen och packningen.
  • Se till att vattnet går över pop-uptätningen och att denna är stängd. Operatören kan skadas allvarligt om detta inte är fallet innan kärlet trycksätts.
 • Rotera handtaget för när vattennivån når luckans packning för att frigöra pop-upstiftet.
 • Vrid omkopplingsventilen till BLAST (BLÄSTRA).
 • Aktivera blästerstyrningen och ställ in blästerlufttrycket till högst 12,06 bar.
 • Öppna blästermedelskranen.
 • Demontera munstycket och titta efter blockeringar, avlagringar och skador.
 • Byt ut vid behov.
 • Kontrollera att munstycket inte är för litet för applicering.
 • Följ dräneringsproceduren för behållaren, följt av den tryckavlastningsprocedur som beskrivs i handboken.
 • Kontrollera med blästerslangen losskopplad om det finns skräp och blockeringar inuti nypslangen och byt ut den vid behov.
 • Ta bort tri-clampen från botten på kärlet. Se efter om det finns blockeringar eller skräp på botten av kärlet eller i blästerslangen.
 • Vattendoseraren finns endast på EcoQuip2 Elite-modeller. En uppgraderingssats finns för icke Elite-modeller. Funktionen gör att användaren kan ställa in hur våt blästringen ska vara.
 • Följ steg 1–11 för att konfigurera utrustningen som anges nedan:
  • Fyll endast på färskvatten i tanken. Öppna sedan inloppskulventilen.
  • Stäng renspolningskranen och blästermedelskranen. Stäng vattendoseringsmätaren om sådan finns.
  • Vrid omkopplingsventilen till OFF.
  • Inaktivera nödstoppsknappen.
   • Vattenpumpen går inte om inte nödstoppet frigjorts.
  • Rikta in pop-uphandtaget med stiftspåret och tryck stadigt samtidigt som du vrider handtaget i 90 grader när stiftet är beläget under spåret i fästet. Om stiftet aktiveras ordentligt kommer pop-upen att hållas nere tills den släpps.
  • Öppna behållarens tömningsventil.
  • Tillsätt 30 liter (10 gallon) färskvatten i tryckbehållaren. Fyll på blästermedel (kapacitetsinformation finns i Tekniska specifikationer).
  • Stäng urtappningskranen.
  • Använd en trädgårdsslang eller sköljslangen för att spola ner blästermedlet i kärlet och tvätta bort blästermedlet från pop-upen och packningen.
   • Se till att vattnet går över pop-uptätningen och att denna är stängd. Operatören kan skadas allvarligt om detta inte är fallet innan kärlet trycksätts.
  • Rotera handtaget för när vattennivån når luckans packning för att frigöra pop-upstiftet.
  • Vrid omkopplingsventilen till BLAST (BLÄSTRA).
 • Ställ in hur våt blästringen ska vara med vattendoserventilen.
  • Aktivera blästerstyrningen och ställ in blästerlufttrycket till högst 12,06 bar.
  • Öppna blästermedelskranen.
 • Sänk blästertrycket och utvärdera dammnivån.
 • Prova om möjligt ett grövre eller hårdare blästermedel.
 • Använd om möjligt blästermedel med minst 20 mesh grovlek.
 • Minska annars slagfrekvensen tills mönstret förbättras.

Beskrivs i handbok 3A3489

 • Optimal inställning av blästermedeldoserventilen och motsvarande MediaTrak-slagfrekvensvärde varierar mycket beroende på tillämpning och vilka prestanda användaren önskar. Allmänna tillämpningsguiderna i handboken beskriver allmänt accepterade slagfrekvensintervall utifrån ytmaterialet och blästertrycksinställningen. Den grå ytan anger det vanliga blästertrycksområdet och motsvarande slagfrekvenser för ytmaterialet.
 • Välj den tabell som närmast motsvarar ytmaterialet som ska blästras för att hitta rekommenderad slagfrekvens. Bestäm blästertrycket utifrån mediet som används och vilken ytprofil som ska uppnås. Använd sedan motsvarande linjer i diagrammet för att välja rätt slagfrekvensinställning.
 • Välj ett blästertryck nära underkanten av området för oerfarna användare. Öka blästertrycket och slagfrekvensen tills önskad profil och avverkning uppnås.

Graco