Felsökningsråd om Gusmer H20/35

Vi gör vårt bästa för att besvara dina produktrelaterade frågor på ett informativt och lättförståeligt sätt. Nedan följer flera vanliga frågor från våra kunder.

Vanliga frågor

 • Kontrollera reläets läge. 
  • Om reläet är i nedfällt läge ska du kontrollera motorn. 
  • Om reläet är i uppfällt läge ska du kontrollera kablaget.
 • Kontrollera ledningsdragningen mellan följande komponenter:
  • Motorns kopplingsbox och CB4
  • Ledningar på säkringarna F1 och F2
  • RLY2 och huvudströmbrytare
 • Kontrollera att kablaget är korrekt och att isoleringen är hel. 
 • Återställ CB4 i den elektriska kapslingen.
 • Verifiera att alla FTS-anslutningar sitter i ordentligt och att anslutningsstiften är rena. Dra ut och sätt tillbaka FTS-ledningar längsmed slanglängden och torka av eventuell smuts.
 • FTS bör installeras nära änden av slangen i samma miljö som pistolen. Kontrollera FTS-installationen. Se Reparera vätsketemperaturgivaren (FTS) i handboken.
 • Trycket på matarpumpen är för lågt inställt. Ställ in trycket så att minst 0,7 MPa (7 bar, 100 psi) bibehålls.
 • För tjockflytande vätska Konsultera materialleverantören angående rekommenderad vätsketemperatur för att hålla viskositeten mellan 250–1500 centipois.
 1. Kontrollera funktionen för varje närhetsbrytare.
  • Ta bort frontkåpan.
  • Kontrollera med motorn avstängd att indikatorlamporna på båda närhetsbrytarna tänds när ett metallföremål som en skruvmejsel placeras på brytaren.
  • Tänds indikatorlamporna så fungerar troligen närhetsbrytarna och inkopplingen korrekt. Fortsätt med steg 2. Fortsätt med steg 6 om indikatorlamporna inte tänds.
 2. Kontrollera att närhetsbrytarna, brytarfästet och växelplattan sitter ordentligt monterade och är oskadade.
 3. Kontrollera avståndet mellan de närhetsbrytarna och växelplattan.
  • Parkera pumpen.
  • Kontrollera att närhetsbrytaren närmast A-sidan på pumpen har dragits tillbaka ett halvt till halvannat varv från att vara i kontakt med växelplattan.
  • Koppla loss kabeln från närhetsbrytaren närmast B-sidan på pumpen. Kör pumpen tills växelplattan är ovanför B-sidans närhetsbrytare och stäng sedan av motorn/pumpen. 
  • Kontrollera att närhetsbrytaren närmast B-sidan på pumpen har dragits tillbaka ett halvt till halvannat varv från att vara i kontakt med växelplattan. 
  • Anslut kabeln på B-sidans närhetsbrytare.
 4. Kontrollera riktningsventilens funktion.
  • Inspektera ledningsdragningen inuti riktningsventilens kåpa. Se Elscheman i handboken.
  • Under drift växlar indikatorlamporna på riktningsventilen efter vilken ventil som är öppen.
  • Slå på motorn och stoppa pumparna vid lägsta tryckinställning (kompenseringsvredet vridet helt moturs). Pumpen går i endera A- eller B-riktning tills inställt tryck uppnås.
  • Se efter vilken magnetventil som arbetar genom att titta på indikatorlamporna på riktningsventilens kåpa. Mät spänningen över tillhörande kontakter som kontroll av att ventil matas med korrekt spänning (cirka 200–240 VAC). Se Elscheman i handboken och pumppositionstabellen för att identifiera lämpliga anslutningar att mäta efter.
  • Aktivera närhetsbrytarna en i taget med en skruvmejsel och kontrollera att magnetventilerna inuti riktningsventilen arbetar enligt beskrivningen i pumppositionstabellen.
  • Om ena eller båda sidorna inte fungerar korrekt enligt pumppositionstabellen ska du först kontrollera kablaget till riktningsventilen enligt Elscheman i handboken, och sedan byta ut riktningsventilen.
 5. Kontrollera om en kolvtätningsbult har lossnat om inget av ovanstående är orsak till problemet. Detta gör att kolven tar i insidan på pumpens inloppsfläns innan växelplattan aktiverar beröringsfria brytaren. Stäng av enheten och demontera pumpen för reparation.
 6. Följ steg 1 om närhetsbrytarens indikatorlampor inte tänds:
  • Kontrollera om kablage och anslutningar sitter fast och är oskadade. Kontrollera att anslutningarna till närhetsbrytarna är åtdragna och rena från olja och andra föroreningar.
  • Växla ledningarna på närhetsbrytarna som kontroll om felet följer brytaren eller finns i kablaget. Byt ut brytaren eller kablaget.
 • Gusmer-doseraren kräver standardiserade uppvärmda tvåkomponentsslangar med termoelement.
 • Kontrollera FTS. Se Reparera vätsketemperaturgivaren (FTS) i handboken.
 • FTS bör installeras nära änden av slangen i samma miljö som pistolen. Kontrollera FTS-installationen. Se Reparera vätsketemperaturgivaren (FTS) i handboken.
 • Kontrollera anslutningarna. Reparera vid behov.
 • Återställ reläerna CB3 och CB5. Se Elektrisk kapsling i handboken.
 • Slå på slangvärmezon.
 • Kontrollera börvärden. Öka vid behov.
 • Öka börvärdena för A och B. Slangen är utformad för att hålla temperaturen, inte att öka den.
 • Öka börvärdena för A och B för att höja vätsketemperaturen och hålla den.
 • Använd mindre blandningskammare. Minska trycket.
 • Vänta tills slangen har värmts upp till rätt temperatur innan sprutning.
 • Verifiera nätspänning. Låg nätspänning reducerar kraftigt den tillgängliga strömmen till slangens värmesystem, vilket påverkar längre slanglängder.
 • Dra slangarna till ett varmare område eller återcirkulera den uppvärmda vätskan genom slangen.
 • Kontrollera FTS. Se Reparera vätsketemperaturgivaren (FTS) i handboken.
 • Verifiera nätspänning. Låg nätspänning reducerar kraftigt den tillgängliga strömmen till slangens värmesystem, vilket påverkar längre slanglängder.
 • Matcha kraninställningen på transformatorn med den slanglängd som används.
 • Kontrollera primära värmare beträffande antingen ett termoelementproblem eller ett trasigt element kopplat till ett termoelement. Se Elscheman i handboken.
 • Verifiera att alla FTS-anslutningar sitter i ordentligt och att anslutningsstiften är rena. Dra ur och plugga in termokopplingskablarna igen, och ta bort allt skräp.
 • Täck slangar och flytta till en plats med lägre omgivningstemperatur.
 • Matcha kraninställningen på transformatorn med den slanglängd som används.
 • Kontrollera elmotorns rotation. Både motor och hydraulpump måste rotera moturs sett från axeländen. Byt plats på ledarna L1 och L2 om den roterar åt fel håll. Se Ansluta ström i handboken.
 • Kontrollera på oljestickan att hydraulbehållaren är fylld. Se Förebyggande underhållsschema i handboken.
 • Kontrollera att inloppskopplingen är helt åtdragen så att ingen luft läcker in i pumpinloppet.
 • Kör enheten med lägsta möjliga tryckinställning och höj sakta så att pumpen fylls. I vissa fall kan det vara nödvändigt att ta bort motorkåpan och drivremmen så att det går att rotera hydraulpumpen manuellt (moturs). Vrid fläktremmen med handen. Ta bort oljefiltret och kontrollera oljeflödet in i filtergrenröret Sätt tillbaka oljefiltret. Kör inte enheten utan ett korrekt installerat oljefilter.
 • Om ljudet fortsätter längre än en halv minut ska du stänga av motorn genom att vrida motorströmbrytaren (c36) till AV-läget. Kontrollera att inloppskopplingarna är åtdragna och att pumpen inte har tömts.
 • Kontrollera att behållaren är i gott skick. 
 • Förbättra ventilationen så att värmen kan ledas bort effektivare.
 • Motorn måste gå moturs från remskivans ände.
 • Kontrollera att motorn är korrekt ansluten enligt schemat i motorns kopplingsbox.
 • Kontrollera drivremmens skick. 
 • Byt ut om trasig.
 • Öka börvärdena för A och B. Slangen är utformad för att hålla temperaturen, inte för att öka den.
 • Kontrollera börvärdet. Öka vid behov för att upprätthålla värmen.
 • Använd mindre blandningskammare. Minska trycket.
 • Installera FTS. Anvisningar finns i handboken till värmeslangen.
 • Låt slangen värmas upp eller förvärm vätskan.
 • Kontrollera anslutningarna. Reparera vid behov.
 • Placera slangar i ett varmare område eller öka börvärden för A och B.
 • Matcha kraninställningen på transformatorn med den slanglängd som används. 
 • Systemet är begränsat till 94,5 m.
 • Rengör pistolen. Se pistolhandboken.
 • Öka materialmatningen till doserpumpen:
  • Använd 2:1 eller en större matarpump
  • Använd matarslang med minst 19 mm (3/4 tum) invändig diameter, så kort som möjligt.
 • För tjockflytande vätska Konsultera materialleverantören angående rekommenderad vätsketemperatur för att hålla viskositeten mellan 250–1500 centipois.
 • Rengör inloppssilen.
 • Sliten kula/säte eller packning i pumpinloppsventilen. Byt ut pumpen.
 • Lossa returledningen och kontrollera om det finns flöde i läge SPRUTA.
 • Kontrollera om värmaren eller tryckavlastningsventilerna är blockerade. Rensa.
 • Byt ut sprängblecket med ett nytt, ersätt inte med en rörplugg.
 • Kontrollera matarpumptrycket och justera till minst 0,7 MPa (7 bar, 100 psi).
 • Kontrollera om det finns läckor i systemet. 
 • Om det inte finns några läckor ska du höja tryckobalansen.
 • Kontrollera orsaken till tryckobalans. Rätt problem. Se Tryck-/materialobalans i handboken.
 • Vrid tryckbalansbrytaren till läget AV/ÅTERSTÄLL.
 • Kontrollera termoelementets anslutningar och ledning med avseende på skador. Byt ut vid behov.
 • Lossa hylsmuttern.
 • Tryck in termoelementledningen så att spetsen kommer i kontakt med värmeelementet.
 • Dra åt skoningsmuttern 1/4 varv mer än stadigt, och håll termokopplingsspetsen tätt mot värmeelementet.
 • Se Byt värmeelement i handboken.
 • Vid signalfel från termoelementet kommer termoelementregulatorn att hindra värmarna från att fungera.
 • Om detta inträffar ska du byta ut termoelement. Se Byt termoelement i handboken.
 • Kontrollera om det finns ett motstånd på 4-6 ohm mellan de lila och röda ledningarna på temperaturregulatorn. Det bör finnas en infinity-avläsning mellan jordledningen och den lila ledningen.
 • Slå på värmezoner.
 • Kontrollera CB1 för A-sidovärmare och CB2 för B-sidovärmare.
 • Mät spänningen (5 VDC) mellan T3 och T4 på solid state-reläet när lampan för den röda temperaturregulatorn lyser.
 • Mät nätspänningen (230 V) mellan T2 för värmarens kontrollrelä och T2 för solid state-reläet medan lampan för den röda temperaturregulatorn lyser.
 • Byt solid state-relä om testningen misslyckas att fastställa problemet.
 • De två primära värmarnas styrenheter är utbytbara.
 • Stäng av huvudströmmen och koppla bort inkommande ström för att kontrollera om en styrenhet är defekt.
 • Byt ut den styrenhet du misstänker är defekt och testa igen.
 • Om detta inträffar ska du byta ut termoelement. Se Byt termoelement i handboken.
 • Kontrollera om det finns ett motstånd på 4-6 ohm mellan de lila och röda ledningarna på temperaturregulatorn.
 • Det bör finnas en infinity-avläsning mellan jordledningen och den lila ledningen.
 • Termoelementet måste komma i kontakt med värmarpatronen.
 • Värmarpatronen måste fungera korrekt.
 • Brist på någon av dessa förhållanden kan orsaka oregelbunden temperaturreglering och eventuell överhettning. För kontroll av termoelementets läge, se Byt termoelement i handboken.
 • Se Byt primärvärmare i handboken.
 • Titta på manometrarna för att se vilken pump som tappar trycket.
 • Avgör var pumpen har stannat genom att kontrollera riktningsindikeringslampan (c35).
 • Reparera luftventilen. Se din pumphandbok.
 • Öppna vätskeslangen för att rensa bort tilltäppningen eller använd slang med större invändig diameter.
 • Kontrollera matarpumptrycket och justera till minst 0,7 MPa (7 bar, 100 psi).

OBS! För diagnostisering är det möjligt att förbigå riktningsventilen genom att trycka på knappen i ändlocket på respektive riktningsventil med en liten skruvmejsel. Trycker man på knappen på höger ändlock ska pumpen gå åt höger. Trycker man på vänster knapp ska pumpen gå åt vänster.

 1. Kontrollera funktionen för varje närhetsbrytare.
  • Ta bort frontkåpan.
  • Kontrollera med motorn avstängd att indikatorlamporna på båda närhetsbrytarna tänds när ett metallföremål som en skruvmejsel placeras på brytaren.
  • Tänds indikatorlamporna så fungerar troligen närhetsbrytarna och inkopplingen korrekt. Fortsätt med steg 2. Fortsätt med steg 6 om indikatorlamporna inte tänds.
 2. Kontrollera att närhetsbrytarna, brytarfästet och växelplattan sitter ordentligt monterade och är oskadade.
 3. Kontrollera avståndet mellan de närhetsbrytarna och växelplattan.
  • Parkera pumpen.
  • Kontrollera att närhetsbrytaren närmast A-sidan på pumpen har dragits tillbaka ett halvt till halvannat varv från att vara i kontakt med växelplattan.
  • Koppla loss kabeln från närhetsbrytaren närmast B-sidan på pumpen. Kör pumpen tills växelplattan är ovanför B-sidans närhetsbrytare och stäng sedan av motorn/pumpen. 
  • Kontrollera att närhetsbrytaren närmast B-sidan på pumpen har dragits tillbaka ett halvt till halvannat varv från att vara i kontakt med växelplattan. 
  • Anslut kabeln på B-sidans närhetsbrytare.
 4. Kontrollera riktningsventilens funktion.
  • Inspektera ledningsdragningen inuti riktningsventilens kåpa. Se Elscheman i handboken.
  • Under drift växlar indikatorlamporna på riktningsventilen efter vilken ventil som är öppen.
  • Slå på motorn och stoppa pumparna vid lägsta tryckinställning (kompenseringsvredet vridet helt moturs). Pumpen går i endera A- eller B-riktning tills inställt tryck uppnås.
  • Se efter vilken magnetventil som arbetar genom att titta på indikatorlamporna på riktningsventilens kåpa. Mät spänningen över tillhörande kontakter som kontroll av att ventil matas med korrekt spänning (cirka 200–240 VAC). Se Elscheman i handboken och pumppositionstabellen för att identifiera lämpliga anslutningar att mäta efter.
  • Aktivera närhetsbrytarna en i taget med en skruvmejsel och kontrollera att magnetventilerna inuti riktningsventilen arbetar enligt beskrivningen i pumppositionstabellen.
  • Om ena eller båda sidorna inte fungerar korrekt enligt pumppositionstabellen ska du först kontrollera kablaget till riktningsventilen enligt Elscheman i handboken, och sedan byta ut riktningsventilen.
 5. Kontrollera om en kolvtätningsbult har lossnat om inget av ovanstående är orsak till problemet. Detta gör att kolven tar i insidan på pumpens inloppsfläns innan växelplattan aktiverar beröringsfria brytaren. Stäng av enheten och demontera pumpen för reparation.
 6. Följ steg 1 om närhetsbrytarens indikatorlampor inte tänds:
  • Kontrollera om kablage och anslutningar sitter fast och är oskadade. Kontrollera att anslutningarna till närhetsbrytarna är åtdragna och rena från olja och andra föroreningar.
  • Växla ledningarna på närhetsbrytarna som kontroll om felet följer brytaren eller finns i kablaget. Byt ut brytaren eller kablaget.

Graco