Skötselschema för ToughTek CM40, CM40 Silo

Underhållsschema

När du är klar med blandning och dispensering av material eller tar en längre paus, ska blandaren tömmas och rengöras noggrant så att materialet inte härdar och hårdnar i systemet.

 • Fortsätt att blanda och fördela materialet tills inget torrt material återstår.
  • CM-40: Tillsätt inte fler påsar med torrt material i behållaren. Kör blandaren tills behållaren är tom och endast rent vatten kommer ut ur blandningsrörets utloppsmunstycke.
  • CM-40 Silo: Stäng silons fjärilsventil och kör blandaren tills endast rent vatten kommer ut ur blandningsrörets utloppsmunstycke.
 • Tryck på STOPP-knappen och vrid vattenpumpstyrningen till AV.
 • Vrid strömbrytaren till AV.
 • Rengöra blandningsröret:
  • Avlägsna blandningsrörets utloppsmunstycke, blandningsaxel och blandningsrör.
  • Rengör de borttagna delarna noggrant med vatten. En vattenslang kan fästas på vattenkranens ventil för att spruta rent blandningsdelarna.
   • Blandningsröret kan avlägsnas från sin stödhylsa i stål för enklare och grundligare rengöring.
  • Torka av det invändiga skiktet. Om något material eller rester har byggts upp i vattenmatningsutrymmet ska det rengöras noggrant. Häll vatten genom matningsöppningen vid behov.
 • Rengöra behållaren och matarskruven:
  • Koppla bort strömkabeln från huvudströmmen i kontaktstycket.
  • Avlägsna kilhållarna och ta bort motorenheten från systemet.
   • Vid borttagning av en kilhållare (K) ska du slå mot undersidan med en gummiklubba. Slå inte mot den spetsiga änden av kilhållaren. Kilens ände kan bli skadad eller böjd och inte längre passa i öppningen.
  • Ta bort behållarens galler.
  • Dra ut matarskruven.
  • Rengör behållaren, matarskruven och alla andra komponenter som fortfarande är täckta med material med en trasa.
  • Torka alla komponenter noggrant.
  • Sätt tillbaka matarskruven i behållaren och fäst behållarens galler.
  • Fäst motorenheten på basenheten.  Rikta och koppla motoraxeladaptern i matarskruvens plana ände innan du fäster motorenheten med kilhållarna.
 • Sätt tillbaka blandningsrörets utloppsmunstycke, blandningsaxel och blandningsrör.
 • Kassera allt avfallsmaterial i enlighet med lokala regler och föreskrifter. Se tillverkarens säkerhetsdatablad för mer information.
 • Utför rengöringsproceduren som beskrivs ovan.
 • Rengör behållaren med en skrubbdyna och torka behållaren och matarskruven noggrant. Avtvättning av blandarens utsida med en trasa och vatten rekommenderas.
  • Underlåtenhet att rengöra ordentligt efter användning kan skada tätningar och rörliga delar på grund av slitage från materialuppbyggnad.
  • Underlåtenhet att torka behållaren och matarskruven ordentligt kan leda till materialuppbyggnad och att materialet matas och blandas inkonsekvent.
 • Kontrollera blandningsaxeln, lagret på blandningsrörets utloppsmunstycke, blandningsröret, matarskruven och motortätningen med avseende på slitage och skador.
 • Byt ut vid behov.
1493748698554.png
 • Byt smörjfett i motorns växellåda. 
 • Använd smörjfett avsett för växellådor.

Graco