Skötselschema för Xtreme XL

Underhållsschema

 • Stoppa pumpen när den är längst ner i slaget så att inte vätska torkar på kolvstången och skadar halstätningarna när pumpen ska stå över natten. Följ anvisningarna för tryckavlastning.
 • Spola enligt anvisningarna nedan.
 • Avlasta trycket enligt anvisningarna nedan.
 • Kontrollera tätningsmuttern.
  • Justera tätningarna och fyll på TSL efter behov.
  • Applicera ett vridmoment på 25-30 ft-lbs.
 • Tappa ur vatten ur luftfiltret.
 • Rengör sugröret med lämpligt lösningsmedel.
 • Tvätta utsidan på sprutan med en trasa och lämpligt lösningsmedel.
 • Kontrollera slangar, rör och kopplingar.
 • Dra åt alla slangkopplingar före varje sprutning.
 • Rengör vätskefiltret.

Spola med lägsta möjliga tryck. Renspola med en vätska som är kemiskt förenlig med den vätska du pumpar och med materialen i de delar i systemet som kommer i kontakt med vätskan. Kontrollera med tillverkaren eller leverantören vilka vätskor som rekommenderas för renspolning och hur ofta det ska göras.

 • Följ anvisningarna för tryckavlastning enligt beskrivningen nedan.
 • Skruva av munstycket och skyddet från pistolen.
 • Ta om så önskas bort vätskefiltret.  Sätt tillbaka filterlocket när du tagit bort färgfiltret.
 • Sätt ner sugröret i lämpligt lösningsmedel.
 • Vrid regulatorns justeringsvred moturs tills den stannar och manometern visar noll.
 • Öppna den avluftande huvudkranen.
 • Renspola slang och pistol.
  • Frigör pistolens avtryckarlås.  Håll pistolen mot kanten av ett jordat metallkärl.
  • Tryck in pistolavtryckaren och öppna regulatorvredet sakta tills pumpen börjar slå och det flödar en stabil ström från pistolen.  Håll inne avtryckaren i 10-25 sekunder.
  • Vrid regulatorvredet moturs tills motorn stannar och manometern visar noll när det kommer rent lösningsmedel.  Pumpen kommer att stanna.  Släpp avtryckaren och lås avtryckarlåset när materialflödet avstannat.  Stoppa pumpen med stången inuti pumpen.
  • Stäng den avluftande huvudluftventilen.
 • Om du renspolar genom dränerings-/luftningskranen:
  • Sätt ner dräneringsröret i ett jordat spillkärl.  Öppna dränerings-/rensningskranen något genom att vrida moturs.
  • Starta pumpen genom att vrida tryckluftregulatorratten medurs tills pumpen börjar röra sig.
  • Stäng dränerings-/rensningskranen genom att vrida medurs när rent lösningsmedel strömmar ur dräneringsröret.  Pumpen stoppar.
  • Stoppa pumpen med stången inuti pumpen.
  • Följ anvisningarna för tryckavlastning enligt beskrivningen ovan.  Lämna kvar lösningsmedel och ställ undan sprutan.
 • Ta bort vätskefiltret och blötlägg i lösningsmedel.  Sätt tillbaka filterlocket.
 • Lås avtryckarlåset.
 • Stäng den avluftande huvudluftkranen.
 • Frigör pistolens avtryckarlås.
 • Håll pistolen stadigt mot kanten av ett jordat metallkärl.
 • Aktivera pistolen tills allt vätsketryck har frigjorts.
 • Lås avtryckarspärren.
 • Tappa ur vätskan. Öppna alla dräneringskranar sakta, inklusive dränerings-/rensningskranen så att vätskan rinner ner i ett spillkärl. Öppna kulkranen på returledningen om det finns en returledning. Stäng ventil när vätskan har tappats ur.
 • Misstänker du att sprutmunstycket eller slangen är blockerad eller att trycket inte är helt avlastat.
  • Lossa munstycksskyddets hållarmutter eller slangkoppling MYCKET LÅNGSAMT för att gradvis avlasta trycket.
  • Lossa muttern eller kopplingen helt och hållet.
  • Rensa munstycket eller slangen.
 • Renspola alltid pumpen innan vätskan torkar på kolvstången. 
 • Lämna aldrig en vattenburen vätska i pumpen över natten. 
  • Renspola först med vatten eller lämpligt lösningsmedel och sedan med lacknafta. 
  • Sänk trycket men lämna spritlösningen i pumpen som skydd mot korrosion.
 • Smörj regelbundet axeln mellan punkterna A och B med tunn olja.
 • Håll vagnen ren genom att dagligen torka upp spill med lämpligt lösningsmedel.
1497279029214.png

Graco