Algemene voorwaarden

1. AANVAARDING VAN DE VOORWAARDEN

Welkom bij Graco. Graco levert haar diensten aan u, met inachtneming van de volgende servicevoorwaarden ("TOS"), die van tijd tot tijd door ons kunnen worden bijgewerkt zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. U kunt de meest actuele versie van de TOS op elk gewenst moment bekijken op: http://www.graco.com/TermsOfService

2. BESCHRIJVING VAN DE SERVICE

Graco biedt gebruikers momenteel toegang tot een verzameling online hulpmiddelen (de "Service"). Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle nieuwe functies die de huidige Service uitbreiden of verbeteren, met inbegrip van de introductie van nieuwe Graco-eigendommen, onderworpen aan de TOS. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de Service "ALS-IS"wordt geleverd. 

3. UITVOERING

Graco is in geen geval aansprakelijk voor enige inhoud, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of voor verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van enige inhoud die is geplaatst, ge-e-maild of op andere wijze via de Service is doorgegeven.

U gaat ermee akkoord de Service niet te gebruiken: a.) voor het uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins doorgeven van inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen, lasterlijk, inbreukmakend op andermans privacy, haatdragend of racistisch, etnisch of anderszins verwerpelijk is; b.) voor het op enigerlei wijze schaden van minderjarigen; c.) door u voor te doen als een persoon of entiteit, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een Graco-functionaris, of uw connectie met een persoon of entiteit valselijk te verklaren of op een andere manier verkeerd voor te stellen; d.) om kopteksten te vervalsen of op een andere manier identificatoren te manipuleren om de oorsprong van enige inhoud te verhullen die via de Service wordt doorgegeven; e.) om inhoud te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of op andere wijze door te geven waarvoor u niet gerechtigd bent onder enige wet of onder contractuele of fiduciaire relatie (zoals voorkennis, eigendomsrechtelijke en vertrouwelijke informatie die is verkregen of bekendgemaakt als onderdeel van arbeidsrelaties of onder geheimhoudingsovereenkomsten); f.) om inhoud te uploaden, te plaatsen, te e-mailen of op andere wijze door te geven die inbreuk maakt op enig octrooi, handelsmerk, handelsgeheim, auteursrecht of andere eigendomsrechten ("Rechten") van enige partij; g.) om ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, "junkmail," "spam," "kettingbrieven," "piramidespellen" of enige andere vorm van verzoeken te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins door te geven; h.) voor het uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins doorgeven van materiaal dat softwarevirussen of enige andere computercode, bestanden of programma's bevat die zijn ontworpen om de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur te onderbreken, te vernietigen of te beperken; i.) om de Service of de servers of netwerken die met de Service zijn verbonden te verstoren of te onderbreken of zich niet te houden aan eisen, procedures, beleidslijnen of voorschriften van netwerken die met de Service zijn verbonden; j.) om opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke lokale, staats-, nationale of internationale wetgeving te schenden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, voorschriften uitgevaardigd door de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, de voorschriften van enige nationale of andere effectenbeurs, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ, en alle voorschriften die de kracht van wet hebben.

U gaat ermee akkoord dat u alle risico's die verbonden zijn aan het gebruik van de inhoud moet evalueren en dragen, inclusief het vertrouwen op de nauwkeurigheid, de volledigheid of het nut van dergelijke inhoud. In dit verband erkent u dat u niet mag vertrouwen op door Graco gecreëerde of bij Graco ingediende inhoud.

4. SPECIALE WAARSCHUWINGEN VOOR INTERNATIONAAL GEBRUIK

Omdat u het wereldwijde karakter van het internet erkent, gaat u ermee akkoord alle lokale regels met betrekking tot online gedrag en aanvaardbare inhoud na te leven. In het bijzonder gaat u ermee akkoord zich te houden aan alle toepasselijke wetten met betrekking tot de overdracht van technische gegevens die worden geëxporteerd vanuit de Verenigde Staten of het land waarin u verblijft.

5. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord Graco en haar dochterondernemingen, filialen, functionarissen, agenten of andere partners en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, die door een derde partij wordt ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit inhoud die u indient, plaatst of doorgeeft via de Service, uw gebruik van de Service, uw verbinding met de Service, uw schending van de TOS of uw schending van de rechten van een ander.

6. GEEN WEDERVERKOOP VAN SERVICE

U gaat ermee akkoord dat u geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service zult reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren voor commerciële doeleinden.

7. AANPASSINGEN AAN DE SERVICE

Graco behoudt zich het recht voor om op elk moment en van tijd tot tijd de Service (of een deel ervan) te wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, met of zonder kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Graco niet aansprakelijk is jegens u of enige derde partij voor enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

8. LINKS

U mag geen link naar deze site maken zonder een Linking Overeenkomst naar Legal@Graco.com te sturen.

9. EIGENDOMSRECHTEN VAN GRACO

U erkent en gaat ermee akkoord dat de Service en alle noodzakelijke software die in verband met de Service wordt gebruikt ("Software") eigendomsrechtelijke en vertrouwelijke informatie bevat die wordt beschermd door de toepasselijke wetten op het gebied van intellectueel eigendom en andere wetten. Behoudens met uitdrukkelijke toestemming van Graco gaat u ermee akkoord de Service of de Software, geheel of gedeeltelijk, niet te wijzigen, te verhuren, te leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of er afgeleide werken van te maken.

Graco verleent u een persoonlijk, niet-overdraagbaar en niet-exclusief recht en licentie om de objectcode van de Software op één enkele computer te gebruiken; op voorwaarde dat u (of een derde partij met uw toestemming) geen enkel recht in de Software kopieert, wijzigt, er een afgeleid werk van maakt, reverse-engineert, reverse-monteert of op een andere manier probeert broncode te ontdekken, te verkopen, toe te wijzen, in sublicentie te geven, een veiligheidsbelang in de software te verlenen of op een andere manier over te dragen. U stemt ermee in de Software op geen enkele wijze of in geen enkele vorm te wijzigen of gewijzigde versies van de Software te gebruiken, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) het verkrijgen van ongeoorloofde toegang tot de Service. U gaat ermee akkoord de Service niet te gebruiken op een andere manier dan via de interface die Graco ter beschikking stelt om toegang te krijgen tot de Service.

10. DISCLAIMER VOOR GARANTIE

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT: a. UW GEBRUIK VAN DE SERVICE OP UW EIGEN RISICO IS. DE SERVICE WORDT VERLEEND OP BASIS VAN "DE STAAT WAARIN DEZE ZICH BEVINDT" EN "IN DE MATE WAARIN DEZE BESCHIKBAAR IS". GRACO ALLE GARANTIES VAN ENIGE AARD UITDRUKKELIJK AFWIJST, ZOWEL EXPLICIET ALS IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPLICEERDE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. b. GRACO NIET GARANDEERT DAT (i) DE SERVICE AAN UW EISEN VOLDOET, (ii) DE SERVICE ONONDERBROKEN, TIJDIG, BEVEILIGD OF ZONDER FOUTEN IS, (iii) DE RESULTATEN DIE KUNNEN WORDEN VERKREGEN DOOR HET GEBRUIK VAN DE SERVICE NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZAL ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN DE PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDERE MATERIALEN DOOR U GEKOCHT OF VERKREGEN VIA DE SERVICE ZULLEN VOLDOEN AAN UW VERWACHTINGEN EN (v) EVENTUELE FOUTEN IN DE SOFTWARE WORDEN GECORRIGEERD. c. MATERIALEN DIE WORDEN GEDOWNLOAD OF ANDERSZINS VERKREGEN VIA HET GEBRUIK VAN DE SERVICE ZIJN GEDOWNLOAD OF VERKREGEN NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN VOOR UW EIGEN RISICO EN DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR EVENTUELE SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF HET VERLIES VAN GEGEVENS ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJKE MATERIALEN. d. GEEN ENKEL ADVIES OF INFORMATIE, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, DOOR U VERKREGEN VAN GRACO OF VIA OF VAN DE SERVICE KAN LEIDEN TOT ENIGE GARANTIE DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DE TOS IS VERMELD.

11. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT UITDRUKKELIJK EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT GRACO NIET AANSPRAKELIJK IS VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BIJZONDERE, GEVOLG- OF EXEMPLARISCHE SCHADE, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIK, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS ALS GRACO OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE), DIE HET GEVOLG ZIJN VAN: (i) HET GEBRUIK OF HET ONVERMOGEN OM DE SERVICE TE GEBRUIKEN; (ii) DE KOSTEN VAN DE AANSCHAF VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN ALS GEVOLG VAN ENIGE GEKOCHTE OF VERKREGEN GOEDEREN, GEGEVENS, INFORMATIE OF DIENSTEN OF ONTVANGEN BERICHTEN OF AANGEGANE TRANSACTIES VIA OF VAN DE SERVICE; (iii) ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF HANDELINGEN VAN EEN DERDE PARTIJ VOOR DE SERVICE; OF (v) EEN ANDERE KWESTIE DIE BETREKKING HEEFT OP DE SERVICE.

12. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE. DAAROM IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN VAN ANDERE SECTIES NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

13. LET OP

Kennisgevingen aan u kunnen worden gedaan via e-mail of via de gewone post. De Service kan ook kennisgevingen van wijzigingen in de TOS of andere zaken verstrekken door mededelingen of links naar mededelingen in het algemeen op de Service weer te geven.

14. HANDELSMERKINFORMATIE

Graco, het Graco-logo en andere Graco-logo's, producten en servicenamen van Graco zijn handelsmerken van Graco Inc. (de "Graco-merken"). U stemt ermee in de Graco-merken niet weer te geven of op enigerlei wijze te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Graco.

15. AUTEURSRECHTEN

Graco respecteert het intellectuele eigendom van anderen en we vragen onze gebruikers hetzelfde te doen. Als u van mening bent dat uw werk gekopieerd is op een wijze die inbreuk maakt op het auteursrecht, verzoeken wij u de relevante informatie te verstrekken aan Legal@Graco.com.

16. ALGEMENE INFORMATIE

De TOS vormen de volledige overeenkomst tussen u en Graco en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service, en komen in de plaats van eventuele eerdere overeenkomsten tussen u en Graco, met uitzondering van uw GEDI- en distributieovereenkomsten (indien van toepassing). U kunt ook onderworpen zijn aan aanvullende voorwaarden die van toepassing kunnen zijn wanneer u gebruikmaakt van gelieerde diensten, inhoud van derden of software van derden. De TOS en de relatie tussen u en Graco worden beheerst door de wetten van de staat Minnesota, zonder rekening te houden met enig conflict met de wetsbepalingen. U en Graco gaan ermee akkoord zich te onderwerpen aan de persoonlijke en exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in het district Minneapolis, Minnesota. Het niet uitoefenen of afdwingen door Graco van een recht of bepaling van de TOS vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of dergelijke bepaling. Indien een bepaling van de TOS door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, komen de partijen niettemin overeen dat de rechtbank moet trachten uitvoering te geven aan de bedoelingen van de partijen zoals die in de bepaling tot uiting komen en blijven de overige bepalingen van de TOS volledig van kracht. U gaat ermee akkoord dat, ongeacht enige wet of statuut van het tegendeel, elke claim of reden tot actie die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Service of de TOS binnen één (1) jaar na het ontstaan van een dergelijke claim of reden tot actie moet worden ingediend of voor altijd is verjaard.

Copyright © 2018 Graco Minnesota Inc. Alle rechten voorbehouden.

Graco