Graco Inc.

Gebruiksvoorwaarden

1. ACCEPTATIE VAN DE VOORWAARDEN

Welkom bij Graco. Graco biedt u diensten aan onder voorbehoud van de hiernavolgende voorwaarden (Terms of Service - "TOS") die van tijd tot tijd door ons kunnen worden gewijzigd zonder dat wij u daarover in kennis stellen. U kunt te allen tijde de meest actuele versie van de TOS inzien via: http://www.graco.com/Internet/T_Corp.nsf/Webpages/Terms

2. OMSCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Graco stelt gebruikers momenteel een verzameling van online hulpmiddelen (de “dienst”) ter beschikking. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vallen alle nieuwe facetten die de dienst uitbreiden of verbeteren – incl. de lancering van nieuwe Graco eigendommen – onder de TOS. U begrijpt en stemt ermee in dat de dienst wordt verleend "zoals hij is".

3. GEDRAGSREGELS

In geen geval stelt Graco zich aansprakelijk voor enige inhoud waaronder – maar niet beperkt tot – eventuele fouten of omissies in enige inhoud of voor enig verlies of enige schade van welke aard dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van op enige inhoud die via de dienst is gepubliceerd, als e-mail werd verstuurd of op andere wijze via de dienst werd doorgegeven.

U gaat ermee akkoord de dienst niet te zullen gebruiken om: a. inhoud te uploaden, e-mailen of anderszins te verzenden die onwettig is, schadelijk, bedreigend, beledigend, hinderlijk, onrechtmatig, lasterlijk, vulgair, obsceen of smadelijk is, iemands privacy aantast, haatdragend of vanuit raciaal of ethisch oogpunt of anderszins onacceptabel is; b. minderjarigen op enigerlei wijze schade te berokkenen; c. de identiteit van enige persoon of entiteit aan te nemen, waaronder Graco medewerkers of om op enigerlei wijze banden met een persoon of entiteit te claimen of foutief weer te geven; d. om briefpapier te vervalsen of om op enige andere wijze herkenningstekens te manipuleren om de oorsprong van enige inhoud te verhullen die via de dienst wordt verzonden; e. om enige inhoud de uploaden, plaatsen per e-mail of anderszins te versturen die u wettelijk gezien of uit hoofde van contractuele of fiduciaire relaties niet mag versturen (zoals interne of vertrouwelijke informatie of informatie waarop eigendomsrecht berust, waarvan u kennis heeft genomen als onderdeel van een arbeidsrelatie of van een geheimhoudingsovereenkomst); f. om enige inhoud te oploaden, plaatsen of per e-mail of anderszins te verzenden, die een inbreuk vormt op enig patent, handelsmerk, handelsgeheim, copyright of ander eigendomsrecht ("Rechten") van welke partij dan ook; g. ongevraagd of zonder toestemming advertenties, promotiematerialen, “junk mail”, “spam”, kettingbrieven, piramidespelen of enige andere vorm van wervende materialen te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins te verzenden; h. enig materiaal dat software virussen of enige andere computercode, bestanden of programma’s bevat dat de werking van computer soft- en hardware en telecommunicatieapparatuur ontregelt, vernielt of belemmert, te uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins te verzenden; i. om de dienst of de servers of netwerken die op de dienst zijn aangesloten te manipuleren of te ontregelen of om overtredingen te begaan tegen de vereisten, procedures, beleidslijnen of regels van op de service aangesloten netwerken; j. opzettelijk of onopzettelijk enige toepasselijke plaatselijke, nationale of internationale wetgeving – inclusief maar niet beperkt tot de regelgeving die is afgekondigd door de U.S. Securities and Exchange Commission – of om de regels van enige nationale of andere effectenbeurs, de New York Stock Exchange, de American Stock Exchange of de NASDAQ en elke andere regelgeving die dezelfde geldig heeft als een wet, te overtreden.

U gaat ermee akkoord dat u zelf een afweging moet maken over de risico’s en de gevolgen moet dragen van het gebruik van enige inhoud en van het vertrouwen dat u stelt in de nauwkeurigheid, de volledigheid en de nuttigheid van dergelijke inhoud. In dat opzicht erkent u dat u niet kunt vertrouwen op een geen rechten kunt ontlenen aan door Graco gecreëerde inhoud of bij Graco aangeleverde inhoud.

4. SPECIALE WAARSCHUWINGEN I.V.M. INTERNATIONAAL GEBRUIK

In erkenning van de wereldwijde reikwijdte van het Internet gaat u ermee akkoord dat u dient te voldoen aan alle plaatselijke regels over online gedrag en aanvaardbare inhoud. In het bijzonder gaat u ermee akkoord dat u dient te voldoeen aan de wetten m.b.t. de export van technische gegevens vanuit de VS of het land, waar u gevestigd bent.

5. VRIJWARING

U stemt ermee in Graco, zijn dochterbedrijven, zusterbedrijven, managers, agenten of andere partners en werknemers te vrijwaren van alle claims of eisen, incl. redelijke juridische bijstandskosten, die derden indienen of kenbaar maken als gevolg van door u via de dienst ingediende, geplaatste of verzonden inhoud, als gevolg van uw gebruik van de dienst , als gevolg van uw verbinding met de dienst of als gevolg van uw inbreuk op de TOS of de rechten van derden.

6. VERBOD OP DOORVERKOOP VAN DE DIENST

U stemt ermee in dat het niet toegestaan is om (delen van) de dienst, het gebruik ervan of de toegang ertoe te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te gebruiken voor commerciële doeleinden.

7. WIJZIGINGEN VAN DE DIENST

Graco behoudt zich te allen tijde het recht voor om van tijd tot tijd de dienst (of een deel daarvan) te modificeren of tijdelijke of permanent te staken met of zonder voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord dat Graco niet door u of derden aansprakelijk kan worden gesteld voor enige modificatie, onderbreking of stopzetting van de dienst.

8. LINKS

U mag geen link naar deze site maken zonder een Linking Overeenkomst naar Legal@Graco.com te sturen.

9. GRACO'S EIGENDOMSRECHTEN

U aanvaardt en gaat ermee akkoord dat de dienst en de in verband met de dienst benodigde software ("software") informatie bevat die vertrouwelijk is en/of waarop eigendomsrechten berusten en die beschermd wordt door de toepasselijke wetgeving over intellectueel eigendom en andere wetgeving. U gaat ermee akkoord dat het niet toegestaan is om op basis van de dienst of de software (geheel of ten dele) afgeleide producten te modificeren, verhuren, leasen, uit te lenen, te verkopen, te distribueren of te maken, tenzij Graco daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Graco verleent u een persoonlijke, niet overdraagbare en niet exclusieve toestemming en licentie om de objectcode van zijn software op één enkele computer te gebruiken op voorwaarde dat u (of een door u daartoe in staat gestelde/aangewezen derde) geen van de broncodes probeert te ontdekken, kopieert, wijzigt, gebruikt om een afgeleid product te maken of ontleedt om hem na te kunnen maken of enig recht op de software verkoopt, toekent, in sublicentie geeft, als zekerheid stelt of anderszins de rechten erop overdraagt. U gaat ermee akkoord dat het niet toegestaan is om de software op enige wijze te modificeren of om gemodificeerde versies van de software te gebruiken, onder andere (zonder beperking) om ongeautoriseerde toegang tot de dienst te krijgen. U gaat ermee akkoord dat het u niet toegestaan is om u op enige andere manier toegang tot de dienst te verschaffen dan via de door Graco ter beschikking gestelde interface.

10. BEPERKING VAN DE GARANTIES

U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT: a. U OP EIGEN RISICO GEBRUIK MAAKT VAN DE DIENST. DE DIENST WORDT NAAR VORM EN BESCHIKBAARHEID VRIJBLIJVEND TER BESCHIKKING VAN DE GEBRUIKERS GESTELD. GRACO GEEFT UITDRUKKELIJK GEEN ENKELE IMPLICIETE OF EXPLICIETE GARANTIE AF, INCL. –MAAR NIET BEPERKT TOT – IMPLICIETE GARANTIES OVER VERHANDELBAARHEID. GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF HET VRIJ ZIJN VAN INBREUKEN OP RECHTEN. b. GRACO GEEFT GEEN GARANTIE DAT (i) DE DIENST ZAL VOLDOEN AAN UW BEHOEFTEN, (ii) DE DIENST VRIJ IS VAN ONDERBREKINGEN, OP TIJD BESCHIKBAAR, VEILIG OF VRIJ VAN FOUTEN IS, (iii) DE RESULTATEN DIE WORDEN VERKREGEN DOOR GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST NAUWKEURIG OF BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN, (iv) DE KWALITEIT VAN PRODUCTEN, DIENSTEN, INFORMATIE OF ANDERE DOOR U VIA DE DIENST GEKOCHT OF VERWORVEN MATERIAAL AAN UW VERWACHTINGEN ZAL VOLDOEN EN (V) FOUTEN IN DE SOFTWARE ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD. c. ALLE GEDOWNLOADE OF ANDERSZINS VIA DE DIENST VERKREGEN MATERIAAL VERWERFT U OP EIGEN INITIATIEF EN OP EIGEN RISICO EN U DRAAGT ZELF ALS ENIGE DE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADES AAN UW COMPUTERSYSTEEM OF GEGEVENSVERLIES IDE HET GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN VAN DERGELIJK MATERIAAL. d. GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN OF INFORMATIES DIE U VAN GRACO OF VIA DE DIENST HEEFT ONTVANGEN KUNNEN WORDEN UITGELEGD ALS EEN GARANTIE DIE NIET EXPLICIET IS VERMELD IN DE TOS.

11. BEPERKING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID

U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT GRACO NIET AANSPRAKELIJK KAN WORDEN GESTELD VOOR ENIGE VERVOLGSCHADES, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADES OF VOOR SMARTENGELD, INCLUSIEF – MAAR NIET BEPERKT TOT – SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, GEBRUIKSMOGELIJKHEDEN, GEGEVENS OF ANDERE IMMATERIËLE VERLIEZEN (ZELFS WANNEER MEN GRACO HEEFT GEÏNFORMEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADES), DIE HET GEVOLG ZIJN VAN: (i) HET GEBRUIK VAN OF HET NIET IN STAAT ZIJN OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE DIENST; (ii) DE KOSTEN VOOR HET INKOPEN VAN VERVANGENDE GOEDEREN EN DIENSTEN DIE HET GEVOLG ZIJN VAN GOEDEREN, DATA, INFORMATIE OF DIENSTEN DIE ZIJN GEKOCHT OF VERKREGEN OF VAN BERICHTEN DIE ZIJN ONTVANGEN OF VAN TRANSACTIES DIE MEN IS AANGEGAAN VIA DE DIENST; (iii) NIET GEAUTORISEERDE TOEGANG TOT OF WIJZIGING VAN UW TRANSMISSIES OF GEGEVENS; (iv) VERKLARINGEN OF GEDRAGINGEN VAN DERDEN IN DE DIENST OF (v) ENIGE ANDERE AANGELEGENHEID DIE OP DE DIENST BETREKKING HEEFT.

12. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN/LANDEN STAAN DE UITSLUITING VAN BEPAALDE GARANTIES OF DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN DE AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE SCHADES OF VERVOLGSCHADES NIET TOE. OVEREENKOMSTIG IS HET MOGELIJK DAT SOMMIGE VAN DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OF ANDERE PARAGRAFEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

13. KENNISGEVING

Kennisgevingen kunnen wij u per e-mail of via de normale post doen toekomen. De dienst kan u over het algemeen de kennisgevingen over wijzigingen van de TOS of andere aangelegenheden tevens doen toekomen door kennisgevingen of links naar kennisgevingen in de dienst weer te geven.

14. HANDELSMERKINFORMATIE

Graco, het Graco logo en de overige Graco logo’s en de namen van producten en diensten zijn handelsmerken van Graco Inc. (de "Graco merktekens"). U gaat ermee akkoord dat het niet toegestaan is om de Graco merktekens te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Graco.

15. COPYRIGHT

Graco respecteert het intellectuele eigendom van anderen en wij vragen anderen om hetzelfde te doen. Wanneer u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die een inbreuk vormt op uw auteursrechten, kunt u relevante informatie doorgeven aan Legal@Graco.com.

16. ALGEMENE INFORMATIE

Deze voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen u en Graco en zijn bepalend voor uw gebruik van de dienst. Zij vervangen alle vroegere overeenkomsten tussen u en Graco met uitzondering van uw GEDI en distributeurovereenkomst (indien van toepassing). U kunt tevens onderworpen zijn aan additionele bepalingen en voorwaarden die van toepassing kunnen zijn, wanneer u gebruik maakt van diensten van filialen of inhoud of sotware van derden. Op de TOS en de relatie tussen u en Graco is de wetgeving van de Staat Minnesota van toepassing ongeacht de eventuele conflicten met wettelijke bepalingen. U en Graco komen overeen zich te onderwerpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken binnen de county Minneapolis in Minnesota. Wanneer Graco enig recht of enige voorziening in de TOS niet uitoefent of afdwingt, dan betekent dat niet das Graco van dat recht of die voorziening afziet. Indien een bevoegde rechtbank vaststelt dat enige bepaling in de TOS ongeldig is, komen de partijen desondanks overeen dat de rechtbank zou moeten proberen om gevolg te geven aan de intentie van de partijen, zoals die in de bepaling besloten ligt. De overige bepalingen van de TOS blijven volledig geldig. U gaat er akkoord mee dat, ongeacht enige wet of regelgeving die anderszins bepaalt, elke claim of grond voor een juridische actie die het gevolg is van of verband houdt met het gebruik van de dienst of de TOS binnen één (1) jaar, nadat de claim of grond voor een juridische actie is ontstaan, aanhangig moet worden gemaakt of anders voor altijd wordt uitgesloten.

Copyright © 2018 Graco Minnesota Inc. Alle rechten voorbehouden.