Porady dotyczące rozwiązywania problemów z urządzeniami EcoQuip 2 EQp

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące produktów w sposób informacyjny i łatwy do zrozumienia. Poniżej znajduje się kilka często zadawanych pytań od naszych klientów.

Często zadawane pytania

 • Otworzyć zawór doprowadzania powietrza.
 • Upewnić się, że sprężarka jest w stanie zapewnić minimalne natężenie przepływu powietrza, wymagane do pracy systemu (patrz Parametry techniczne w podręczniku).
 • Upewnić się, że ciśnieniomierz wlotu powietrza wskazuje wartość 100–150 psi (6,8–10,3 bar, 0,68–1,03 MPa).
 • Jeśli wskaźnik nie wskazuje 100–150 psi, sprawdzić konfigurację sprężarki.
 • Upewnić się, że filtry otworów wlotowych powietrza są czyste, a w razie potrzeby wymienić je.
 • Systemy wyposażone w zbiorniki wodne:
  • Upewnić się, że zbiornik wodny jest pełny i że zawór kulowy wlotu jest otwarty.
  • Wyczyścić lub wymienić filtr otworu wlotowego wody, jeśli to konieczne.
  • Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są szczelne.
 • Systemy wyposażone w ciśnieniowe złącze doprowadzające:
  • Upewnić się, że złącze doprowadzenia wody jest prawidłowo podłączone i znajduje się pod ciśnieniem.
  • Sprawdzić, czy doprowadzenie wody spełnia wymogi dotyczące ciśnienia i natężenia przepływu (patrz Konfigurowanie sprzętu w podręczniku).
  • Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są szczelne.
  • Sprawdzić regulator ciśnienia wody na wlocie pod kątem prawidłowego kierunku przepływu w instalacji (patrz Części w podręczniku).
  • Sprawdzić filtr w obudowie regulatora ciśnienia pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń, w razie potrzeby wyczyścić go.
  • Wymienić regulator, jeżeli przepływ przez niego nie jest możliwy.
  • upewnić się, że regulator ciśnienia wlotu wody nie jest używany, jeśli używany jest syfon lub zewnętrzny zbiornik wody.
 • Zwolnić element sterujący strumieniem powietrza.
 • Wyregulować regulator ciśnienia powietrza na wlocie pompy aż do chwili, kiedy na mierniku regulatora ciśnienia powietrza pojawi się odczyt 50 psi (3,4 bar, 0,34 MPa).
 • Jeżeli osiągnięcie tego ustawienia nie jest możliwe, sprawdzić filtry otworów wlotowych powietrza i upewnić się, że ciśnienie doprowadzanego powietrza wynosi co najmniej 50 psi.
 • Jeśli wymienione czynności nie spowodują rozwiązania problemu, wymienić regulator ciśnienia powietrza pompy.
 • Obrócić 3-drogowy zawór rozdzielczy w pozycję WASH (Mycie).
 • Sprawdzić, czy pompa wyłącza się.
 • Jeżeli pompa nadal się ślizga lub nie może zostać zalana, należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi serwisowania pompy w instrukcji 3A5023.
 • Upewnić się, że jest czysta i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń.
 • Sprawdzić prawidłowe wyrównanie uszczelki w pozycji zamkniętej (nie może istnieć żaden prześwit pomiędzy pierścieniem a uszczelką).
 • Wyjąć pierścień i upewnić się, że jego dławik jest wolny od zabrudzeń.
 • Wymienić pierścień lub uszczelkę, jeżeli są zużyte.
 • Wyregulować regulator ciśnienia wody aż do chwili, kiedy na mierniku regulatora ciśnienia zbiornika pojawi się odczyt 185 psi (12,75 bar, 1,275 MPa).
 • Jeżeli wykonanie tej regulacji nie jest możliwe, należy przeprowadzić serwisowanie regulatora ciśnienia wody (patrz instrukcja 309474).
 • Po zakończeniu strumieniowania należy wykonać procedurę płukania, aby wypłukać całość materiału ściernego z węża strumieniowego (patrz Korzystanie z funkcji mycia w podręczniku).
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.) i po zamknięciu zaworu kulowego materiału ściernego kontynuować strumieniowanie do momentu usunięcia wody z węża.
  • Ta czynność ma na celu osuszenie wnętrza węża przed schowaniem go do magazynu.
 • Wykonać Procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia.
  • Zamknąć zawór kulowy ścierniwa.
  • Zamknąć zawór powietrza doprowadzanego do sprężarki, a następnie wyłączyć sprężarkę.
  • Upewnić się, że ciśnieniomierz powietrza zasilającego wskazuje 0 psi i zamknąć zawór dopływu powietrza.
  • Odłączyć wąż wlotowy powietrza do systemu.
  • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.).
  • Zamknąć zawór do napełniania/przepłukiwania i odłączyć źródło wody pod ciśnieniem.
  • Otwierać zawór spustowy zbiornika, dopóki na manometrze zbiornika nie pokaże się wartość 0 psi.
 • Kiedy zbiornik znajduje się pod ciśnieniem, zawór rozdzielczy w pozycji BLAST (Strumieniowanie), a zawór kulowy materiału ściernego jest zamknięty, wcisnąć przełącznik sterowania strumieniowaniem i upewnić się, że pompa jest wstrzymana.
 • Jeżeli pręt pompy pracuje, wymienić zawór kulowy materiału ściernego.
 • Kiedy zbiornik znajduje się pod ciśnieniem, a zawór kulowy materiału ściernego jest otwarty, upewnić się, że pompa jest wstrzymana.
 • Jeżeli pręt pompy pracuje, wymienić wąż ściskany (patrz Wymiana węża ściskanego w podręczniku).
 • Zamknąć zawór napełniania/płukania.
 • Ustawić regulator ciśnienia wody na 185 psi (12,75 bar, 1,275 MPa).
 • Jeżeli wykonanie tej regulacji nie jest możliwe, należy przeprowadzić serwisowanie regulatora ciśnienia wody (patrz instrukcja 309474).
 • Wymienić zawór nadmiarowy ciśnienia, jeżeli zawór przepuszcza przy ciśnieniu 185 psi (12,75 bar, 1,275 MPa).
 • Dostosować regulator strumieniowania do żądanego ciśnienia, kiedy używane jest sterowanie strumieniowaniem.
 • Wyczyścić lub wymienić regulator powietrza strumieniowania.
 • Zdemontować główny regulator powietrza i sprawdzić jego części.
 • Wymienić lub naprawić części. Patrz Części w podręczniku.
 • Wyłączyć wyłącznik awaryjny.
 • Upewnić się, że sprężarka jest w stanie zapewnić minimalne natężenie przepływu powietrza, wymagane do pracy systemu (patrz Parametry techniczne w podręczniku, aby uzyskać więcej informacji).
 • Upewnić się, że ciśnieniomierz wlotu powietrza wskazuje wartość 100–150 psi (6,8–10,3 bar, 0,68–1,03 MPa).
 • Jeżeli wskaźnik nie wskazuje wartości 100–150 psi, należy sprawdzić, czy prawidłowo skonfigurowano sprężarkę powietrza (patrz instrukcja obsługi sprężarki, Powiązane instrukcje w podręczniku).
 • Włączyć przełącznik sterowania strumieniowaniem i sprawdzić, czy zawór ze zwojem zaworu 4-drogowego działa prawidłowo.
  • Jeżeli nie jest on aktywowany, sprawdzić przełącznik sterowania strumieniowaniem i linię podwójną, odłączając wąż żółty przy złączce męskiej szybkiego odłączania w obudowie i włączyć przełącznik.
  • Jeśli z łącznika nie wydobywa się powietrze, sprawdzić powietrze sygnałowe przy przełączniku sterowania.
  • Wymienić przełącznik sterowania instalacji pneumatycznej strumieniowania, jeżeli powietrze sygnałowe nie przechodzi przez zawór, kiedy uchwyt został zwolniony.
 • Jeżeli przełącznik działa prawidłowo, upewnić się, że żółty przewód wewnątrz skrzynki sterowniczej jest prawidłowo podłączony i wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń.
 • Jeżeli przewód jest czysty, wymienić elektrozawór 4-drogowy.
 • Podłączyć do źródła wody.
 • Zamknąć zawór kulowy ścierniwa.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.).
 • Otworzyć zawór doprowadzania powietrza.
  • UWAGA: System nie będzie działał, jeśli nie jest otwarty zawór powietrza.
 • Napełnić zbiornik wodą. Użyć zaworu napełniania/płukania lub zewnętrznego źródła.
 • Otworzyć zawór spustowy zbiornika.
 • Dodać materiał ścierny (patrz Parametry techniczne dotyczące pojemności w podręczniku).
 • Zamknąć zawór spustowy zbiornika.
 • Otworzyć zawór napełniania/płukania, aż poziom wody znajdzie się powyżej uszczelki, następnie pociągnąć za uchwyt, aby doprowadzić ciśnienie do zbiornika.
 • Zamknąć zawór napełniania/płukania, gdy zbiornik jest pod ciśnieniem.
  • UWAGA: Jeśli woda nie jest pod ciśnieniem, napełnić zbiornik w trybie BLAST (Strumieniowanie) lub użyć zewnętrznego źródła.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję WASH (Mycie), aż pompa zatrzyma się w celu usunięcia powietrza z przewodów.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję BLAST (Strumieniowanie).
 • Otworzyć zawór pomiarowy materiału ściernego o 1/4 obrotu.
 • Sprawdzić wskazanie ciśnieniomierza zbiornika, czy zbiornik znajduje się pod ciśnieniem.
 • Jeśli zbiornik nie jest pod ciśnieniem, pociągnąć uchwyt, gdy pompa pracuje.
 • Wcisnąć przełącznik strumieniowania i ustawić żądane ciśnienie powietrza strumieniowania
 • Otworzyć zawór kulowy ścierniwa.
 • Podczas strumieniowania ustawiać zawór pomiarowy materiału ściernego do osiągnięcia żądanej wydajności produkcji.
  • UWAGA: Być może trzeba będzie poczekać 1–2 min, aż materiał ścierny dotrze do dyszy.
 • Podłączyć do źródła wody.
 • Zamknąć zawór kulowy ścierniwa.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.).
 • Otworzyć zawór doprowadzania powietrza.
  • UWAGA: System nie będzie działał, jeśli nie jest otwarty zawór powietrza.
 • Napełnić zbiornik wodą. Użyć zaworu napełniania/płukania lub zewnętrznego źródła.
 • Otworzyć zawór spustowy zbiornika.
 • Dodać materiał ścierny (patrz Parametry techniczne dotyczące pojemności w podręczniku).
 • Zamknąć zawór spustowy zbiornika.
 • Otworzyć zawór napełniania/płukania, aż poziom wody znajdzie się powyżej uszczelki, następnie pociągnąć za uchwyt, aby doprowadzić ciśnienie do zbiornika.
 • Zamknąć zawór napełniania/płukania, gdy zbiornik jest pod ciśnieniem.
  • UWAGA: Jeśli woda nie jest pod ciśnieniem, napełnić zbiornik w trybie BLAST (Strumieniowanie) lub użyć zewnętrznego źródła.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję WASH (Mycie), aż pompa zatrzyma się w celu usunięcia powietrza z przewodów.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję BLAST (Strumieniowanie).
 • Otworzyć zawór pomiarowy materiału ściernego o 1/4 obrotu.
 • Sprawdzić wskazanie ciśnieniomierza zbiornika, czy zbiornik znajduje się pod ciśnieniem.
 • Jeśli zbiornik nie jest pod ciśnieniem, pociągnąć uchwyt, gdy pompa pracuje.
 • Wcisnąć przełącznik strumieniowania i ustawić żądane ciśnienie powietrza strumieniowania
 • Otworzyć zawór kulowy ścierniwa.
 • Podczas strumieniowania ustawiać zawór pomiarowy materiału ściernego do osiągnięcia żądanej wydajności produkcji.
  • UWAGA: Być może trzeba będzie poczekać 1–2 min, aż materiał ścierny dotrze do dyszy.
 • Zamknąć zawór kulowy ścierniwa.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.).
 • Otworzyć zawór spustowy zbiornika, aby opróżnić zbiornik z wody.
  • UWAGA: Przygotować się na zebranie wody spuszczonej ze zbiornika. Utylizacja wszystkich materiałów musi spełniać przepisy krajowe i lokalne.
 • Dodać materiał ścierny (patrz Parametry techniczne dotyczące pojemności w podręczniku).
 • Zamknąć zawór spustowy zbiornika.
 • Otworzyć zawór napełniania/płukania, aż poziom wody znajdzie się powyżej uszczelki, następnie pociągnąć za uchwyt, aby doprowadzić ciśnienie do zbiornika.
 • Zamknąć zawór napełniania/płukania, gdy zbiornik jest pod ciśnieniem.
  • UWAGA: Jeśli woda nie jest pod ciśnieniem, napełnić zbiornik w trybie BLAST (Strumieniowanie) lub użyć zewnętrznego źródła.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję WASH (Mycie), aż pompa zatrzyma się w celu usunięcia powietrza z przewodów.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję BLAST (Strumieniowanie).
 • Otworzyć zawór pomiarowy materiału ściernego o 1/4 obrotu.
 • Sprawdzić wskazanie ciśnieniomierza zbiornika, czy zbiornik znajduje się pod ciśnieniem. Jeśli zbiornik nie jest pod ciśnieniem, pociągnąć uchwyt, gdy pompa pracuje.
 • Wcisnąć przełącznik strumieniowania i ustawić żądane ciśnienie powietrza strumieniowania
 • Otworzyć zawór kulowy ścierniwa.
 • Podczas strumieniowania ustawiać zawór pomiarowy materiału ściernego do osiągnięcia żądanej wydajności produkcji.
  • UWAGA: Być może trzeba będzie poczekać 1–2 min, aż materiał ścierny dotrze do dyszy.
 • Włączyć przełącznik sterowania strumieniowaniem i sprawdzić, czy zawór zaciskowy działa prawidłowo.
 • Jeżeli zawór nie działa, odłączyć pomarańczowy przewód przy zaworze zaciskowym.
  • Jeżeli zawór zaciskowy otwiera się i powietrze wydostaje się z pomarańczowego przewodu, sprawdzić, czy przewód jest prawidłowo poprowadzony.
  • Jeżeli zawór zaciskowy nie otwiera się, należy go wymienić.
 • Jeżeli zawór zaciskowy otwiera się, ale powietrze nie wydostaje się z przewodu, sprawdzić, czy tłumiki zaworu 4-drogowego nie są zabrudzone.
  • Jeżeli nie ma zabrudzeń, wyczyścić lub wymienić zawór 4-drogowy.
 • Wykonać procedurę Opróżnianie zbiornika (w podręczniku), aby usunąć jak najwięcej mediów i wody.
 • Wykonać Procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia w podręczniku.
 • Odłączyć wąż ścierniwa w skrzynce sterowniczej i wąż strumieniowania. Poświecić latarką przez przyłącze wylotowe strumieniowania. Sprawdzić wnętrze węża ściskanego i wylotu instalacji strumieniowania, czy nie ma tam resztek. Jeśli są, usunąć je i ponownie zamontować węże. Wznowić strumieniowanie.
 • Usunąć lejek zbiornika, aby uzyskać dostęp do wnętrza zbiornika.
 • Jeżeli są one widoczne, należy usunąć duże zanieczyszczenia i przejść do kroku 11. Jeżeli w zbiorniku nadal pozostaje woda i nośnik, a zanieczyszczenia nie są widoczne, należy przejść do kroku 6.
 • Odłączyć wąż ścierniwa od skrzynki sterowniczej i zbiornika na łącznikach krzywkowych. Jeśli media płyną swobodnie ze zbiornika, resztki znajdują się w wężu ścierniwa. Oczyścić wąż i zamontować ponownie.
 • Jeśli media utkwiły w zbiorniku, poluzować zacisk, aby zdjąć rozdzielacz wylotowy.
 • Wyszukać pozostałe resztki w zbiorniku.
 • Usunąć je, sprawdzić uszczelkę i wymienić, jeśli to konieczne. Ponownie zamontować rozdzielacz wylotowy i dokręcić zacisk momentem 15 ft-lb (19,5 N·m).
  • UWAGA: Po usunięciu resztek media powinny swobodnie wypływać z wylotu zbiornika. Przed zamontowaniem rozdzielacza trzeba całkowicie przepłukać zbiornik. Wszystkie materiały muszą być utylizowane zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
 • Podłączyć wąż ścierniwa na przyłączach krzywkowych.
 • Sprawdzić uszczelki zespołu lejka zbiornika i w razie potrzeby wymienić. Ponownie zainstalować zespół lejka zbiornika.
 • Wykonać procedurę Opróżnianie zbiornika (w podręczniku), aby usunąć jak najwięcej mediów i wody.
 • Wykonać Procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia w podręczniku.
 • Odłączyć wąż ścierniwa w skrzynce sterowniczej i wąż strumieniowania. Poświecić latarką przez przyłącze wylotowe strumieniowania. Sprawdzić wnętrze węża ściskanego i wylotu instalacji strumieniowania, czy nie ma tam resztek. Jeśli są, usunąć je i ponownie zamontować węże. Wznowić strumieniowanie.
 • Usunąć lejek zbiornika, aby uzyskać dostęp do wnętrza zbiornika.
 • Jeżeli są one widoczne, należy usunąć duże zanieczyszczenia i przejść do kroku 11. Jeżeli w zbiorniku nadal pozostaje woda i nośnik, a zanieczyszczenia nie są widoczne, należy przejść do kroku 6.
 • Odłączyć wąż ścierniwa od skrzynki sterowniczej i zbiornika na łącznikach krzywkowych. Jeśli media płyną swobodnie ze zbiornika, resztki znajdują się w wężu ścierniwa. Oczyścić wąż i zamontować ponownie.
 • Jeśli media utkwiły w zbiorniku, poluzować zacisk, aby zdjąć rozdzielacz wylotowy.
 • Wyszukać pozostałe resztki w zbiorniku.
 • Usunąć je, sprawdzić uszczelkę i wymienić, jeśli to konieczne. Ponownie zamontować rozdzielacz wylotowy i dokręcić zacisk momentem 15 ft-lb (19,5 N·m).
  • UWAGA: Po usunięciu resztek media powinny swobodnie wypływać z wylotu zbiornika. Przed zamontowaniem rozdzielacza trzeba całkowicie przepłukać zbiornik. Wszystkie materiały muszą być utylizowane zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
 • Podłączyć wąż ścierniwa na przyłączach krzywkowych.
 • Sprawdzić uszczelki zespołu lejka zbiornika i w razie potrzeby wymienić. Ponownie zainstalować zespół lejka zbiornika.
 • Kiedy przełącznik sterowania strumieniowaniem jest wyłączony, doprowadzić ciśnienie do zbiornika i zaczekać, aż pompa zostanie wstrzymana.
 • Jeżeli ciśnienie wskazywane na mierniku nie osiąga wartości 185 psi (12,75 bar, 1,275 MPa), patrz „Napełnienie zbiornika wodą lub doprowadzenie ciśnienia jest niemożliwe” w tej tabeli.
 • Upewnić się, że sprężarka jest w stanie zapewnić minimalne natężenie przepływu powietrza, wymagane do pracy systemu (patrz Parametry techniczne w podręczniku, aby uzyskać więcej informacji).
 • Upewnić się, że ciśnieniomierz wlotu powietrza wskazuje wartość 100–150 psi (6,8–10,3 bar, 0,68–1,03 MPa).
 • Jeżeli wskaźnik nie wskazuje wartości 100–150 psi, należy sprawdzić, czy prawidłowo skonfigurowano sprężarkę powietrza (patrz instrukcja obsługi sprężarki, Powiązane instrukcje w podręczniku).
 • Zdemontować główny regulator powietrza i sprawdzić pod kątem zatkania. 
 • W razie potrzeby wymienić lub naprawić części (patrz Części w podręczniku).
 • Włączyć przełącznik sterowania strumieniowaniem i sprawdzić, czy zawór ze zwojem zaworu 4-drogowego działa prawidłowo.
  • Jeżeli nie jest on aktywowany, sprawdzić przełącznik sterowania strumieniowaniem i linię podwójną, odłączając wąż żółty przy złączce męskiej szybkiego odłączania w obudowie i włączyć przełącznik.
  • Jeśli z łącznika nie wydobywa się powietrze, sprawdzić powietrze sygnałowe przy przełączniku sterowania.
  • Wymienić przełącznik sterowania instalacji pneumatycznej strumieniowania, jeżeli powietrze sygnałowe nie przechodzi przez zawór, kiedy uchwyt został zwolniony.
 • Jeżeli przełącznik działa prawidłowo, upewnić się, że żółty przewód wewnątrz skrzynki sterowniczej jest prawidłowo podłączony i wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń.
 • Jeżeli przewód jest czysty, wymienić elektrozawór 4-drogowy.
 • Upewnić się, że sprężarka spełnia wymogi dotyczące minimalnego natężenia przepływu i działa prawidłowo.
 • Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Parametry techniczne w podręczniku.
 • Zdemontować główny regulator powietrza i sprawdzić pod kątem zatkania.
 • W razie potrzeby wymienić lub naprawić części (patrz Części w podręczniku).
 • Włączyć przełącznik sterowania strumieniowaniem i sprawdzić, czy zawór ze zwojem zaworu 4-drogowego działa prawidłowo.
  • Jeżeli nie jest on aktywowany, sprawdzić przełącznik sterowania strumieniowaniem i linię podwójną, odłączając wąż żółty przy złączce męskiej szybkiego odłączania w obudowie i włączyć przełącznik.
  • Jeśli z łącznika nie wydobywa się powietrze, sprawdzić powietrze sygnałowe przy przełączniku sterowania.
  • Wymienić przełącznik sterowania instalacji pneumatycznej strumieniowania, jeżeli powietrze sygnałowe nie przechodzi przez zawór, kiedy uchwyt został zwolniony.
 • Jeżeli przełącznik działa prawidłowo, upewnić się, że żółty przewód wewnątrz skrzynki sterowniczej jest prawidłowo podłączony i wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń.
 • Jeżeli przewód jest czysty, wymienić elektrozawór 4-drogowy.
 • Upewnić się, że sprężarka jest w stanie zapewnić minimalne natężenie przepływu powietrza, wymagane do pracy systemu (patrz Parametry techniczne w podręczniku).
 • Upewnić się, że ciśnieniomierz wlotu powietrza wskazuje wartość 100–150 psi (6,8–10,3 bar, 0,68–1,03 MPa).
 • Jeżeli wskaźnik nie wskazuje wartości 100–150 psi, należy sprawdzić, czy prawidłowo skonfigurowano sprężarkę powietrza (patrz instrukcja obsługi sprężarki, Powiązane instrukcje w podręczniku).
 • Upewnić się, że filtry otworów wlotowych powietrza są czyste, a w razie potrzeby wymienić je.
 • Po zakończeniu strumieniowania należy wykonać procedurę płukania, aby wypłukać całość materiału ściernego z węża strumieniowego (patrz Korzystanie z funkcji mycia na stronie 16).
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.) i po zamknięciu zaworu kulowego materiału ściernego kontynuować strumieniowanie do momentu usunięcia wody z węża. Ta czynność ma na celu osuszenie wnętrza węża przed schowaniem go do magazynu.
 • Wykonać Procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia.
 • Zamknąć zawór kulowy ścierniwa.
 • Zamknąć zawór powietrza doprowadzanego do sprężarki, a następnie wyłączyć sprężarkę.
 • Upewnić się, że ciśnieniomierz powietrza zasilającego wskazuje 0 psi i zamknąć zawór dopływu powietrza.
 • Odłączyć wąż wlotowy powietrza do systemu.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.).
 • Zamknąć zawór do napełniania/przepłukiwania i odłączyć źródło wody pod ciśnieniem.
 • Otwierać zawór spustowy zbiornika, dopóki na manometrze zbiornika nie pokaże się wartość 0 psi.
 • Podłączyć do źródła wody.
 • Zamknąć zawór kulowy ścierniwa.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.).
 • Otworzyć zawór doprowadzania powietrza.
  • UWAGA: System nie będzie działał, jeśli nie jest otwarty zawór powietrza.
 • Napełnić zbiornik wodą. Użyć zaworu napełniania/płukania lub zewnętrznego źródła.
 • Otworzyć zawór spustowy zbiornika.
 • Dodać materiał ścierny (patrz Parametry techniczne dotyczące pojemności w podręczniku).
 • Zamknąć zawór spustowy zbiornika.
 • Otworzyć zawór napełniania/płukania, aż poziom wody znajdzie się powyżej uszczelki, następnie pociągnąć za uchwyt, aby doprowadzić ciśnienie do zbiornika.
 • Zamknąć zawór napełniania/płukania, gdy zbiornik jest pod ciśnieniem.
  • UWAGA: Jeśli woda nie jest pod ciśnieniem, napełnić zbiornik w trybie BLAST (Strumieniowanie) lub użyć zewnętrznego źródła.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję WASH (Mycie), aż pompa zatrzyma się w celu usunięcia powietrza z przewodów.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję BLAST (Strumieniowanie).
 • Otworzyć zawór pomiarowy materiału ściernego o 1/4 obrotu.
 • Sprawdzić wskazanie ciśnieniomierza zbiornika, czy zbiornik znajduje się pod ciśnieniem.
 • Jeśli zbiornik nie jest pod ciśnieniem, pociągnąć uchwyt, gdy pompa pracuje.
 • Wcisnąć przełącznik strumieniowania i ustawić żądane ciśnienie powietrza strumieniowania
 • Otworzyć zawór kulowy ścierniwa.
 • Podczas strumieniowania ustawiać zawór pomiarowy materiału ściernego do osiągnięcia żądanej wydajności produkcji.
  • UWAGA: Być może trzeba będzie poczekać 1–2 min, aż materiał ścierny dotrze do dyszy.
 • Zamknąć zawór kulowy ścierniwa.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.).
 • Otworzyć zawór spustowy zbiornika, aby opróżnić zbiornik z wody.
  • UWAGA: Przygotować się na zebranie wody spuszczonej ze zbiornika. Utylizacja wszystkich materiałów musi spełniać przepisy krajowe i lokalne.
 • Dodać materiał ścierny (patrz Parametry techniczne dotyczące pojemności w podręczniku).
 • Zamknąć zawór spustowy zbiornika.
 • Otworzyć zawór napełniania/płukania, aż poziom wody znajdzie się powyżej uszczelki, następnie pociągnąć za uchwyt, aby doprowadzić ciśnienie do zbiornika.
 • Zamknąć zawór napełniania/płukania, gdy zbiornik jest pod ciśnieniem.
  • UWAGA: Jeśli woda nie jest pod ciśnieniem, napełnić zbiornik w trybie BLAST (Strumieniowanie) lub użyć zewnętrznego źródła.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję WASH (Mycie), aż pompa zatrzyma się w celu usunięcia powietrza z przewodów.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję BLAST (Strumieniowanie).
 • Otworzyć zawór pomiarowy materiału ściernego o 1/4 obrotu.
 • Sprawdzić wskazanie ciśnieniomierza zbiornika, czy zbiornik znajduje się pod ciśnieniem. Jeśli zbiornik nie jest pod ciśnieniem, pociągnąć uchwyt, gdy pompa pracuje.
 • Wcisnąć przełącznik strumieniowania i ustawić żądane ciśnienie powietrza strumieniowania
 • Otworzyć zawór kulowy ścierniwa.
 • Podczas strumieniowania ustawiać zawór pomiarowy materiału ściernego do osiągnięcia żądanej wydajności produkcji.
  • UWAGA: Być może trzeba będzie poczekać 1–2 min, aż materiał ścierny dotrze do dyszy.
 • Wymontować dyszę i sprawdzić pod kątem zatkania, zabrudzeń lub uszkodzenia.
 • Wymienić, jeśli to konieczne.
 • Wykonać procedurę Opróżnianie zbiornika (w podręczniku), aby usunąć jak najwięcej mediów i wody.
 • Wykonać Procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia w podręczniku.
 • Odłączyć wąż ścierniwa w skrzynce sterowniczej i wąż strumieniowania. Poświecić latarką przez przyłącze wylotowe strumieniowania. Sprawdzić wnętrze węża ściskanego i wylotu instalacji strumieniowania, czy nie ma tam resztek. Jeśli są, usunąć je i ponownie zamontować węże. Wznowić strumieniowanie.
 • Usunąć lejek zbiornika, aby uzyskać dostęp do wnętrza zbiornika.
 • Jeżeli są one widoczne, należy usunąć duże zanieczyszczenia i przejść do kroku 11. Jeżeli w zbiorniku nadal pozostaje woda i nośnik, a zanieczyszczenia nie są widoczne, należy przejść do kroku 6.
 • Odłączyć wąż ścierniwa od skrzynki sterowniczej i zbiornika na łącznikach krzywkowych. Jeśli media płyną swobodnie ze zbiornika, resztki znajdują się w wężu ścierniwa. Oczyścić wąż i zamontować ponownie.
 • Jeśli media utkwiły w zbiorniku, poluzować zacisk, aby zdjąć rozdzielacz wylotowy.
 • Wyszukać pozostałe resztki w zbiorniku.
 • Usunąć je, sprawdzić uszczelkę i wymienić, jeśli to konieczne. Ponownie zamontować rozdzielacz wylotowy i dokręcić zacisk momentem 15 ft-lb (19,5 N·m).
  • UWAGA: Po usunięciu resztek media powinny swobodnie wypływać z wylotu zbiornika. Przed zamontowaniem rozdzielacza trzeba całkowicie przepłukać zbiornik. Wszystkie materiały muszą być utylizowane zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
 • Podłączyć wąż ścierniwa na przyłączach krzywkowych.
 • Sprawdzić uszczelki zespołu lejka zbiornika i w razie potrzeby wymienić. Ponownie zainstalować zespół lejka zbiornika.
 • Zamknąć zawór napełniania/płukania.
 • W miarę możliwości użyć materiału ściernego o ziarnistości 40.
 • Jeżeli nie jest to możliwe, zmienić ustawienie CPM aż do chwili, kiedy wzór poprawi się.
 • Podłączyć do źródła wody.
 • Zamknąć zawór kulowy ścierniwa.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.).
 • Otworzyć zawór doprowadzania powietrza.
  • UWAGA: System nie będzie działał, jeśli nie jest otwarty zawór powietrza.
 • Napełnić zbiornik wodą. Użyć zaworu napełniania/płukania lub zewnętrznego źródła.
 • Otworzyć zawór spustowy zbiornika.
 • Dodać materiał ścierny (patrz Parametry techniczne dotyczące pojemności w podręczniku).
 • Zamknąć zawór spustowy zbiornika.
 • Otworzyć zawór napełniania/płukania, aż poziom wody znajdzie się powyżej uszczelki, następnie pociągnąć za uchwyt, aby doprowadzić ciśnienie do zbiornika.
 • Zamknąć zawór napełniania/płukania, gdy zbiornik jest pod ciśnieniem.
  • UWAGA: Jeśli woda nie jest pod ciśnieniem, napełnić zbiornik w trybie BLAST (Strumieniowanie) lub użyć zewnętrznego źródła.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję WASH (Mycie), aż pompa zatrzyma się w celu usunięcia powietrza z przewodów.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję BLAST (Strumieniowanie).
 • Otworzyć zawór pomiarowy materiału ściernego o 1/4 obrotu.
 • Sprawdzić wskazanie ciśnieniomierza zbiornika, czy zbiornik znajduje się pod ciśnieniem.
 • Jeśli zbiornik nie jest pod ciśnieniem, pociągnąć uchwyt, gdy pompa pracuje.
 • Wcisnąć przełącznik strumieniowania i ustawić żądane ciśnienie powietrza strumieniowania
 • Otworzyć zawór kulowy ścierniwa.
 • Podczas strumieniowania ustawiać zawór pomiarowy materiału ściernego do osiągnięcia żądanej wydajności produkcji.
  • UWAGA: Być może trzeba będzie poczekać 1–2 min, aż materiał ścierny dotrze do dyszy.
 • Zamknąć zawór napełniania/płukania.
 • Wykonać procedurę Opróżnianie zbiornika (w podręczniku), aby usunąć jak najwięcej mediów i wody.
 • Wykonać Procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia w podręczniku.
 • Odłączyć wąż ścierniwa w skrzynce sterowniczej i wąż strumieniowania. Poświecić latarką przez przyłącze wylotowe strumieniowania. Sprawdzić wnętrze węża ściskanego i wylotu instalacji strumieniowania, czy nie ma tam resztek. Jeśli są, usunąć je i ponownie zamontować węże. Wznowić strumieniowanie.
 • Usunąć lejek zbiornika, aby uzyskać dostęp do wnętrza zbiornika.
 • Jeżeli są one widoczne, należy usunąć duże zanieczyszczenia i przejść do kroku 11. Jeżeli w zbiorniku nadal pozostaje woda i nośnik, a zanieczyszczenia nie są widoczne, należy przejść do kroku 6.
 • Odłączyć wąż ścierniwa od skrzynki sterowniczej i zbiornika na łącznikach krzywkowych. Jeśli media płyną swobodnie ze zbiornika, resztki znajdują się w wężu ścierniwa. Oczyścić wąż i zamontować ponownie.
 • Jeśli media utkwiły w zbiorniku, poluzować zacisk, aby zdjąć rozdzielacz wylotowy.
 • Wyszukać pozostałe resztki w zbiorniku.
 • Usunąć je, sprawdzić uszczelkę i wymienić, jeśli to konieczne. Ponownie zamontować rozdzielacz wylotowy i dokręcić zacisk momentem 15 ft-lb (19,5 N·m).
  • UWAGA: Po usunięciu resztek media powinny swobodnie wypływać z wylotu zbiornika. Przed zamontowaniem rozdzielacza trzeba całkowicie przepłukać zbiornik. Wszystkie materiały muszą być utylizowane zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
 • Podłączyć wąż ścierniwa na przyłączach krzywkowych.
 • Sprawdzić uszczelki zespołu lejka zbiornika i w razie potrzeby wymienić. Ponownie zainstalować zespół lejka zbiornika.

Graco