Produkty EcoQuip 2 – Porady dotyczące rozwiązywania problemów

Dokładamy wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa pytania dotyczące produktów w sposób informacyjny i łatwy do zrozumienia. Poniżej znajduje się kilka często zadawanych pytań od naszych klientów.

Często zadawane pytania

Wyłączyć wyłącznik awaryjny.

 • Upewnić się, że sprężarka powietrza jest w stanie zapewnić minimalne natężenie przepływu powietrza, wymagane do pracy systemu (patrz Dane techniczne w podręczniku).
 • Upewnić się, że ciśnieniomierz wlotu powietrza wskazuje wartość 100–175 psi (6,8–12 bar, 0,68–1,2 MPa).
 • Jeśli wskaźnik nie wskazuje 100–175 psi, sprawdzić konfigurację sprężarki.
 • Upewnić się, że filtry otworów wlotowych powietrza są czyste, a w razie potrzeby wymienić je.
 • Systemy wyposażone w zbiorniki wodne:
  • Upewnić się, że zbiornik wodny jest pełny i że zawór kulowy wlotu jest otwarty.
  • Wyczyścić lub wymienić filtr otworu wlotowego wody, jeśli to konieczne.
  • Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są szczelne.
 • Systemy wyposażone w ciśnieniowe złącze doprowadzające:
  • Upewnić się, że złącze doprowadzenia wody jest prawidłowo podłączone i znajduje się pod ciśnieniem.
  • Sprawdzić, czy doprowadzenie wody spełnia wymogi dotyczące ciśnienia i natężenia przepływu (patrz Konfigurowanie sprzętu w podręczniku).
  • Sprawdzić, czy wszystkie połączenia są szczelne.
  • Sprawdzić regulator wody na wlocie pod kątem prawidłowego kierunku przepływu w instalacji.
  • Sprawdzić filtr w obudowie regulatora ciśnienia pod kątem ewentualnych zanieczyszczeń, w razie potrzeby wyczyścić go.
  • Wymienić regulator, jeżeli przepływ przez niego nie jest możliwy.
 • Zwolnić element sterujący strumieniem powietrza. Wyregulować regulator ciśnienia powietrza na wlocie pompy aż do chwili, kiedy na mierniku regulatora ciśnienia powietrza pojawi się odczyt 100 psi (6,9 bar, 0,69 MPa).
 • Jeżeli osiągnięcie tego ustawienia nie jest możliwe, sprawdzić filtry otworów wlotowych powietrza i upewnić się, że ciśnienie doprowadzanego powietrza wynosi co najmniej 100 psi.
 • Jeśli wymienione czynności nie spowodują rozwiązania problemu, wymienić regulator ciśnienia powietrza pompy.
 • Obrócić 3-drogowy zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wyłączone).
 • Otworzyć zawór płukania i sprawdzić, czy podczas cyklu działania pompy woda wypływa z przewodu do płukania.
 • Zamknąć zawór płukania i sprawdzić wstrzymanie pracy pompy.
 • Jeżeli pompa nadal się ślizga lub nie może zostać zalana, należy zapoznać się z zamieszczonymi w instrukcji 333397 informacjami dotyczącymi serwisowania pompy.
 • Upewnić się, że jest czysta i wolna od jakichkolwiek zanieczyszczeń.
 • Sprawdzić prawidłowe wyrównanie uszczelki w pozycji zamkniętej (nie może istnieć żaden prześwit pomiędzy pierścieniem a uszczelką).
 • Wyjąć pierścień i upewnić się, że jego dławik jest wolny od zabrudzeń.
 • Wymienić pierścień lub uszczelkę, jeżeli są zużyte.
 • Wyregulować regulator ciśnienia wody aż do chwili, kiedy na mierniku regulatora ciśnienia zbiornika pojawi się odczyt 185 psi (12,75 bar, 1,275 MPa).
 • Jeżeli wykonanie tej regulacji nie jest możliwe, należy przeprowadzić serwisowanie regulatora ciśnienia wody (patrz instrukcja 309474).
 • Po zakończeniu strumieniowania należy wykonać procedurę płukania do wypłukania całości materiału ściernego z węża strumieniowania.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie) i po zamknięciu zaworu kulowego materiału ściernego kontynuować strumieniowanie do momentu usunięcia wody z węża.
  • Ta czynność ma na celu osuszenie wnętrza węża przed schowaniem go do magazynu.
 • Przeprowadzić procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia w podręczniku.
 • Kiedy zbiornik znajduje się pod ciśnieniem, a zawór kulowy materiału ściernego jest zamknięty, wcisnąć przełącznik sterowania strumieniem powietrza i upewnić się, że pompa jest wstrzymana.
 • Jeżeli pręt pompy ślizga się, wymienić zawór kulowy materiału ściernego.
 • Kiedy zbiornik znajduje się pod ciśnieniem, a zawór kulowy materiału ściernego jest otwarty, upewnić się, że pompa jest wstrzymana.
 • Jeżeli pręt pompy ślizga się, wymienić wąż zaciskany.
 • Ustawić regulator ciśnienia wody na 185 psi (12,75 bar, 1,275 MPa).
 • Jeżeli wykonanie tej regulacji nie jest możliwe, należy przeprowadzić serwisowanie regulatora ciśnienia wody (patrz instrukcja 309474).
 • Wymienić zawór nadmiarowy ciśnienia, jeżeli zawór przepuszcza przy ciśnieniu 185 psi (12,75 bar, 1,275 MPa).
 • Dostosować regulator strumieniowania do żądanego ciśnienia, kiedy używane jest sterowanie strumieniowaniem.
 • Sprawdzić szczelność wzdłuż rury i w miejscach połączeń (więcej szczegółów na schemacie rury w podręczniku).
 • Wyczyścić lub wymienić regulator powietrza strumieniowania.
 • Zdemontować główny regulator powietrza i sprawdzić jego części.
 • Wymienić lub naprawić części.
 • Wyłączyć wyłącznik awaryjny.
 • Upewnić się, że sprężarka powietrza jest w stanie zapewnić minimalne natężenie przepływu powietrza, wymagane do pracy systemu (patrz Dane techniczne w podręczniku).
 • Upewnić się, że ciśnieniomierz wlotu powietrza wskazuje wartość 100–175 psi (6,8–12 bar, 0,68–1,2 MPa).
 • Jeśli wskaźnik nie wskazuje 100–175 psi, sprawdzić konfigurację sprężarki.
 • Upewnić się, że filtry otworów wlotowych powietrza są czyste, a w razie potrzeby wymienić je.
 • Zapewnić prawidłowe zasilanie elektryczne 12 V DC przy pełnym obciążeniu.
 • Sprawdzić kabel węża pod kątem uszkodzonych lub „otwartych” przewodów.
 • Sprawdzić bezpiecznik 3 A i wymienić w razie konieczności.
 • Sprawdzić ciągłość pomiędzy złączami skrzynki sterowania, a wszystkimi przewodami zewnętrznymi.
 • Sprawdzić ciągłość przy przełączniku sterowania elektrycznego strumieniem powietrza (przełącznik jest normalnie otwarty).
 • Jeżeli wszystkie powyższe elementy działają prawidłowo, wymienić elektrozawór 4-drogowy.
 • Włączyć przełącznik sterowania strumieniem powietrza i sprawdzić, czy zawór ze zwojem zaworu 4-drogowego działa prawidłowo.
 • Jeżeli nie jest on aktywowany, sprawdzić przełącznik sterowania strumieniowaniem i linię podwójną, odłączając wąż żółty przy złączce męskiej szybkiego odłączania w obudowie i włączyć przełącznik.
  • Jeżeli z łącznika nie wypływa powietrza, sprawdzić filtr sterowania instalacją pneumatyczną strumieniowania.
 • Jeżeli filtr jest czysty, sprawdzić powietrze sygnałowe przy przełączniku sterowania.
  • Wymienić przełącznik sterowania instalacji pneumatycznej strumieniowania, jeżeli powietrze sygnałowe nie przechodzi przez zawór, kiedy uchwyt został zwolniony.
 • Jeżeli przełącznik działa prawidłowo, upewnić się, że żółty przewód wewnątrz skrzynki sterowniczej jest prawidłowo podłączony i wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń.
 • Jeżeli przewód jest czysty i podłączony, wymienić 4-drogowy zawór elektromagnetyczny.
 • Zbiornik wody należy napełnić wyłącznie świeżą wodą, a następnie otworzyć wlotowy zawór kulowy.
 • Zamknąć zawór kulowy płukania i zawór kulowy materiału ściernego. Zamknąć miernik dozowania wody, jeżeli jest wykorzystywany w urządzeniu.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.).
 • Wyłączyć wyłącznik awaryjny.
  • Pompa wodna nie będzie działać, dopóki nie zostanie wyłączona funkcja zatrzymania awaryjnego.
 • Wyrównać pokrywkę ze szczeliną szpilki, a następnie silnie wcisnąć i obrócić uchwyt o 90 stopni po ustawieniu sworznia pod szczeliną wspornika. Prawidłowe zablokowanie szpilki będzie utrzymywać pokrywkę aż do zwolnienia.
 • Otworzyć zawór spustowy zbiornika.
 • Dolać 10 gal (30 l) świeżej wody do zbiornika. Dodać materiał ścierny (patrz Parametry techniczne dotyczące pojemności w podręczniku).
 • Zamknąć zawór spustowy zbiornika.
 • Użyć węża ogrodowego lub węża do płukania do nalania materiału ściernego do zbiornika oraz usunięcia materiału ściernego z pokrywki i uszczelki.
  • Upewnić się, że woda znajduje się powyżej uszczelki pokrywki, a uszczelka pokrywki jest zamknięta. Brak przestrzegania tego zalecenia przed doprowadzeniem ciśnienia do zbiornika może spowodować odniesienie poważnych obrażeń przez operatora.
 • Kiedy woda osiągnie poziom uszczelki pokrywki, obrócić uchwyt w celu zwolnienia szpilki pokrywki.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję BLAST (Strumieniowanie).
 • Wcisnąć przełącznik strumienia powietrza i ustawić ciśnienie powietrza na maksymalnie 175 psi (12,06 bar, 1,26 MPa).
 • Otworzyć zawór kulowy ścierniwa.
 • Optymalne ustawienie zaworu pomiarowego materiału ściernego i odpowiadająca mu wartość CPM w układzie MediaTrak różnią się w znaczącej mierze od zastosowania i wydajności oczekiwanej przez użytkownika. W Ogólnym Przewodniku Zastosowań w podręczniku zamieszczone zostały informacje dotyczące ogólnie akceptowanego zakresu wartości CPM, w zależności od rodzaju podłoża i ustawienia ciśnienia strumieniowania. Obszar zaznaczony na szaro odpowiada typowemu zakresowi ustawień ciśnienia strumieniowania oraz odpowiadających im ustawień CPM dla danego podłoża.
 • Aby znaleźć zalecane ustawienie CPM, należy wybrać tabelę odpowiadającą w największym możliwym stopniu rodzajowi podłoża, które będzie piaskowane. Określić ustawienie ciśnienia strumieniowania dla wykorzystywanego materiału oraz powierzchni profilu, jaka ma zostać uzyskana. Następnie, korzystając z krzywych na wykresie, wybrać najbardziej odpowiednie ustawienie CPM.
 • W przypadku użytkowników niedoświadczonych zalecane jest wybranie ciśnienia strumieniowania znajdującego się w pobliżu dolnej granicy zaznaczonego zakresu. Zwiększyć ciśnienie strumieniowania i wartość CPM, aż do uzyskania odpowiedniego profilu i współczynnika usuwania powłoki.
 • Zamknąć zawór kulowy ścierniwa.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.).
 • Otworzyć zawór spustowy zbiornika, aby opróżnić zbiornik z wody.
  • Przygotować się na zebranie wody spuszczonej ze zbiornika. Wszystkie materiały muszą być utylizowane zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
 • Włożyć sworzeń pokrywki, ściskając sprężynę i obracając uchwyt o 90 stopni, co zablokuje pokrywkę w pozycji otwartej.
 • Dodać materiał ścierny (patrz Parametry techniczne dotyczące pojemności w podręczniku).
 • Zamknąć zawór spustowy zbiornika.
 • Użyć węża ogrodowego lub węża do płukania do nalania materiału ściernego do zbiornika oraz usunięcia materiału ściernego z pokrywki i uszczelki.
  • Upewnić się, że woda znajduje się powyżej uszczelki pokrywki, a uszczelka pokrywki jest zamknięta. Brak przestrzegania tego zalecenia przed doprowadzeniem ciśnienia do zbiornika może spowodować odniesienie poważnych obrażeń przez operatora.
 • Kiedy woda osiągnie poziom uszczelki pokrywki, obrócić uchwyt w celu zwolnienia szpilki pokrywki.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję BLAST (Strumieniowanie).
 • Wcisnąć przełącznik strumieniowania i ustawić ciśnienie powietrza strumieniowania maksymalnie na 175 psi (12,06 bar, 1,206 MPa).
 • Otworzyć zawór kulowy ścierniwa.
 • Włączyć przełącznik sterowania strumieniowaniem i sprawdzić, czy zawór zaciskowy działa prawidłowo. Jeżeli zawór nie działa, odłączyć pomarańczowy przewód przy zaworze zaciskowym.
  • Jeżeli zawór zaciskowy otwiera się i powietrze wydostaje się z pomarańczowego przewodu, sprawdzić, czy przewód jest prawidłowo poprowadzony.
  • Jeżeli zawór zaciskowy nie otwiera się, należy go wymienić.
  • Jeżeli zawór zaciskowy otwiera się, ale powietrze nie wydostaje się z przewodu, sprawdzić, czy tłumiki zaworu 4-drogowego nie są zabrudzone.
  • Jeżeli nie ma zabrudzeń, wyczyścić lub wymienić zawór 4-drogowy.
 • Należy postępować zgodnie z procedurą opróżniania zbiornika, a następnie z procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia opisaną w instrukcji.
 • Kiedy przewód materiału ściernego jest odłączony, sprawdzić wnętrze węża zaciskanego pod kątem zatkania lub zanieczyszczeń i w razie potrzeby wymienić go.
 • Zdjąć potrójny zacisk ze spodu zbiornika. Sprawdzić spód zbiornika i wąż materiału ściernego pod kątem zatkania lub zanieczyszczeń.
 • Kiedy przełącznik sterowania strumieniowaniem jest wyłączony, doprowadzić ciśnienie do zbiornika i zaczekać, aż pompa zostanie wstrzymana. Jeżeli ciśnienie wskazywane na mierniku nie osiąga wartości 185 psi (12,75 bar, 1,275 MPa), patrz problem "Napełnienie zbiornika wodą lub doprowadzenie ciśnienia jest niemożliwe" w tej tabeli.
 • Jeżeli odczyt ciśnienia strumieniowania wynosi 160 psi (11,03 bar, 1,103 MPa) lub więcej, w układzie MediaTrak może nie być możliwe uzyskanie wartości wyższej, niż 15 CPM. Problem ten występuje częściej w przypadku użycia materiału ściernego z sitem o drobnych oczkach. Zmniejszyć ciśnienie strumieniowania do 100 psi (6,9 bar, 0,69 MPa), aby sprawdzić, czy wartość CPM może zostać zwiększona.
 • Upewnić się, że sprężarka jest w stanie zapewnić minimalne natężenie przepływu powietrza, wymagane do pracy systemu (patrz Dane techniczne w podręczniku).
 • Upewnić się, że ciśnieniomierz wlotu powietrza wskazuje wartość 100–175 psi (6,8–12 bar, 0,68–1,2 MPa).
 • Jeśli wskaźnik nie wskazuje 100–175 psi, sprawdzić konfigurację sprężarki.
 • Zdemontować główny regulator powietrza i sprawdzić pod kątem zatkania.
 • Wymienić lub naprawić części.
 • Odłączyć przewód węża od skrzynki sterującej.
  • Jeżeli strumieniowanie zatrzyma się, sprawdzić przewód węża pod kątem zwarcia przewodów.
  • Sprawdzić ciągłość przy przełączniku sterowania elektrycznego strumieniowaniem (przełącznik jest normalnie otwarty).
  • Sprawdzić ciągłość na złączach gniazd schowanych we wnętrzu skrzynki sterowniczej (nie powinno być ciągłości).
 • Jeżeli wszystkie powyższe elementy działają prawidłowo, wymienić elektrozawór 4-drogowy.
 • Włączyć wyłącznik awaryjny.
 • Jeżeli strumień powietrza zatrzyma się, sprawdzić przełącznik sterowania strumieniowaniem, odłączając wąż żółty przy złączce męskiej szybkiego odłączania w obudowie.
  • Nie powinno być sygnału powietrza, dopóki nie zostanie wciśnięty przełącznik sterowania.
 • Jeżeli przełącznik działa prawidłowo, wyjąć tłumiki z zaworu 4-drogowego i sprawdzić pod kątem zanieczyszczenia, a w razie potrzeby wyczyścić porty i wymienić tłumiki.
 • Jeżeli wszystkie powyższe elementy działają prawidłowo, wymienić elektrozawór 4-drogowy.
 • Upewnić się, że sprężarka spełnia wymogi dotyczące minimalnego natężenia przepływu i działa prawidłowo.
 • Patrz dalsze informacje dotyczące minimalnego natężenia przepływu w podręczniku.
 • Zdemontować główny regulator powietrza i sprawdzić pod kątem zatkania.
 • Wymienić lub naprawić części.
 • Zapewnić prawidłowe zasilanie elektryczne 12 V DC przy pełnym obciążeniu.
 • Sprawdzić kabel węża pod kątem uszkodzonych lub „otwartych” przewodów.
 • Sprawdzić bezpiecznik 3 A i wymienić w razie konieczności.
 • Sprawdzić ciągłość pomiędzy złączami skrzynki sterowania, a wszystkimi przewodami zewnętrznymi.
 • Sprawdzić ciągłość przy przełączniku sterowania elektrycznego strumieniem powietrza (przełącznik jest normalnie otwarty).
 • Jeżeli wszystkie powyższe elementy działają prawidłowo, wymienić elektrozawór 4-drogowy.
 • Włączyć przełącznik sterowania strumieniem powietrza i sprawdzić, czy zawór ze zwojem zaworu 4-drogowego działa prawidłowo.
 • Jeżeli nie jest on aktywowany, sprawdzić przełącznik sterowania strumieniowaniem i linię podwójną, odłączając wąż żółty przy złączce męskiej szybkiego odłączania w obudowie i włączyć przełącznik.
  • Jeżeli z łącznika nie wypływa powietrza, sprawdzić filtr sterowania instalacją pneumatyczną strumieniowania.
 • Jeżeli filtr jest czysty, sprawdzić powietrze sygnałowe przy przełączniku sterowania.
  • Wymienić przełącznik sterowania instalacji pneumatycznej strumieniowania, jeżeli powietrze sygnałowe nie przechodzi przez zawór, kiedy uchwyt został zwolniony.
 • Jeżeli przełącznik działa prawidłowo, upewnić się, że żółty przewód wewnątrz skrzynki sterowniczej jest prawidłowo podłączony i wolny od jakichkolwiek zanieczyszczeń.
 • Jeżeli przewód jest czysty i podłączony, wymienić 4-drogowy zawór elektromagnetyczny.
 • Upewnić się, że sprężarka powietrza jest w stanie zapewnić minimalne natężenie przepływu powietrza, wymagane do pracy systemu (patrz Dane techniczne w podręczniku).
 • Upewnić się, że ciśnieniomierz wlotu powietrza wskazuje wartość 100–175 psi (6,8–12 bar, 0,68–1,2 MPa).
 • Jeśli wskaźnik nie wskazuje 100–175 psi, sprawdzić konfigurację sprężarki.
 • Upewnić się, że filtry otworów wlotowych powietrza są czyste, a w razie potrzeby wymienić je.
 • Po zakończeniu strumieniowania należy wykonać procedurę płukania do wypłukania całości materiału ściernego z węża strumieniowania.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję RINSE (Płukanie) i po zamknięciu zaworu kulowego materiału ściernego kontynuować strumieniowanie do momentu usunięcia wody z węża. Ta czynność ma na celu osuszenie wnętrza węża przed schowaniem go do magazynu.
 • Przeprowadzić procedurę usuwania nadmiaru ciśnienia opisaną w instrukcji obsługi systemu.

Opisano w podręczniku 3A3489

 • Optymalne ustawienie zaworu pomiarowego materiału ściernego i odpowiadająca mu wartość CPM w układzie MediaTrak różnią się w znaczącej mierze od zastosowania i wydajności oczekiwanej przez użytkownika. W Ogólnym Przewodniku Zastosowań w podręczniku zamieszczone zostały informacje dotyczące ogólnie akceptowanego zakresu wartości CPM, w zależności od rodzaju podłoża i ustawienia ciśnienia strumieniowania. Obszar zaznaczony na szaro odpowiada typowemu zakresowi ustawień ciśnienia strumieniowania oraz odpowiadających im ustawień CPM dla danego podłoża.
 • Aby znaleźć zalecane ustawienie CPM, należy wybrać tabelę odpowiadającą w największym możliwym stopniu rodzajowi podłoża, które będzie piaskowane. Określić ustawienie ciśnienia strumieniowania dla wykorzystywanego materiału oraz powierzchni profilu, jaka ma zostać uzyskana. Następnie, korzystając z krzywych na wykresie, wybrać najbardziej odpowiednie ustawienie CPM.
 • W przypadku użytkowników niedoświadczonych zalecane jest wybranie ciśnienia strumieniowania znajdującego się w pobliżu dolnej granicy zaznaczonego zakresu. Zwiększyć ciśnienie strumieniowania i wartość CPM, aż do uzyskania odpowiedniego profilu i współczynnika usuwania powłoki.
 • Zamknąć zawór kulowy ścierniwa.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.).
 • Otworzyć zawór spustowy zbiornika, aby opróżnić zbiornik z wody.
  • Przygotować się na zebranie wody spuszczonej ze zbiornika. Wszystkie materiały muszą być utylizowane zgodnie z przepisami krajowymi i lokalnymi.
 • Włożyć sworzeń pokrywki, ściskając sprężynę i obracając uchwyt o 90 stopni, co zablokuje pokrywkę w pozycji otwartej.
 • Dodać materiał ścierny (patrz Parametry techniczne dotyczące pojemności w podręczniku).
 • Zamknąć zawór spustowy zbiornika.
 • Użyć węża ogrodowego lub węża do płukania do nalania materiału ściernego do zbiornika oraz usunięcia materiału ściernego z pokrywki i uszczelki.
  • Upewnić się, że woda znajduje się powyżej uszczelki pokrywki, a uszczelka pokrywki jest zamknięta. Brak przestrzegania tego zalecenia przed doprowadzeniem ciśnienia do zbiornika może spowodować odniesienie poważnych obrażeń przez operatora.
 • Kiedy woda osiągnie poziom uszczelki pokrywki, obrócić uchwyt w celu zwolnienia szpilki pokrywki.
 • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję BLAST (Strumieniowanie).
 • Wcisnąć przełącznik strumieniowania i ustawić ciśnienie powietrza strumieniowania maksymalnie na 175 psi (12,06 bar, 1,206 MPa).
 • Otworzyć zawór kulowy ścierniwa.
 • Wymontować dyszę i sprawdzić pod kątem zatkania, zabrudzeń lub uszkodzenia.
 • Wymienić, jeśli to konieczne.
 • Sprawdzić, czy rozmiar dyszy nie jest zbyt mały dla określonego zastosowania.
 • Należy postępować zgodnie z procedurą opróżniania zbiornika, a następnie z procedurą usuwania nadmiaru ciśnienia opisaną w instrukcji.
 • Kiedy przewód materiału ściernego jest odłączony, sprawdzić wnętrze węża zaciskanego pod kątem zatkania lub zanieczyszczeń i w razie potrzeby wymienić go.
 • Zdjąć potrójny zacisk ze spodu zbiornika. Sprawdzić spód zbiornika i wąż materiału ściernego pod kątem zatkania lub zanieczyszczeń.
 • Miernik dozowania wody jest wykorzystywany jedynie w modelach EcoQuip2 Elite. Specjalny zestaw modernizacyjny jest dostępny dla modeli innych, niż Elite. Umożliwia on użytkownikowi przeprowadzenie regulacji poziomu wilgotności mieszanki podczas strumieniowania.
 • Postępować zgodnie z krokami 1–11 ustawiania urządzeń wymienionych poniżej:
  • Zbiornik wody należy napełnić wyłącznie świeżą wodą, a następnie otworzyć wlotowy zawór kulowy.
  • Zamknąć zawór kulowy płukania i zawór kulowy materiału ściernego. Zamknąć miernik dozowania wody, jeżeli jest wykorzystywany w urządzeniu.
  • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję OFF (Wył.).
  • Wyłączyć wyłącznik awaryjny.
   • Pompa wodna nie będzie działać, dopóki nie zostanie wyłączona funkcja zatrzymania awaryjnego.
  • Wyrównać pokrywkę ze szczeliną szpilki, a następnie silnie wcisnąć i obrócić uchwyt o 90 stopni po ustawieniu sworznia pod szczeliną wspornika. Prawidłowe zablokowanie szpilki będzie utrzymywać pokrywkę aż do zwolnienia.
  • Otworzyć zawór spustowy zbiornika.
  • Dolać 10 gal (30 l) świeżej wody do zbiornika. Dodać materiał ścierny (patrz Parametry techniczne dotyczące pojemności w podręczniku).
  • Zamknąć zawór spustowy zbiornika.
  • Użyć węża ogrodowego lub węża do płukania do nalania materiału ściernego do zbiornika oraz usunięcia materiału ściernego z pokrywki i uszczelki.
   • Upewnić się, że woda znajduje się powyżej uszczelki pokrywki, a uszczelka pokrywki jest zamknięta. Brak przestrzegania tego zalecenia przed doprowadzeniem ciśnienia do zbiornika może spowodować odniesienie poważnych obrażeń przez operatora.
  • Kiedy woda osiągnie poziom uszczelki pokrywki, obrócić uchwyt w celu zwolnienia szpilki pokrywki.
  • Obrócić zawór rozdzielczy w pozycję BLAST (Strumieniowanie).
 • Używając zaworu dozowania wody, dokonać regulacji poziomu wilgotności mieszanki podczas strumieniowania.
  • Wcisnąć przełącznik strumienia powietrza i ustawić ciśnienie powietrza na maksymalnie 175 psi (12,06 bar, 1,26 MPa).
  • Otworzyć zawór kulowy ścierniwa.
 • Zmniejszyć ciśnienie strumieniowania i ponownie sprawdzić zapylenie.
 • W miarę możliwości należy użyć materiału ściernego o większej ziarnistości lub twardszego.
 • Zamknąć zawór dozowania wody.
 • W miarę możliwości użyć materiału abrazyjnego o ziarnistości 20.
 • Jeżeli nie jest to możliwe, zmienić ustawienie CPM aż do chwili, kiedy strumień poprawi się.

Opisano w podręczniku 3A3489

 • Optymalne ustawienie zaworu pomiarowego materiału ściernego i odpowiadająca mu wartość CPM w układzie MediaTrak różnią się w znaczącej mierze od zastosowania i wydajności oczekiwanej przez użytkownika. W Ogólnym Przewodniku Zastosowań w podręczniku zamieszczone zostały informacje dotyczące ogólnie akceptowanego zakresu wartości CPM, w zależności od rodzaju podłoża i ustawienia ciśnienia strumieniowania. Obszar zaznaczony na szaro odpowiada typowemu zakresowi ustawień ciśnienia strumieniowania oraz odpowiadających im ustawień CPM dla danego podłoża.
 • Aby znaleźć zalecane ustawienie CPM, należy wybrać tabelę odpowiadającą w największym możliwym stopniu rodzajowi podłoża, które będzie piaskowane. Określić ustawienie ciśnienia strumieniowania dla wykorzystywanego materiału oraz powierzchni profilu, jaka ma zostać uzyskana. Następnie, korzystając z krzywych na wykresie, wybrać najbardziej odpowiednie ustawienie CPM.
 • W przypadku użytkowników niedoświadczonych zalecane jest wybranie ciśnienia strumieniowania znajdującego się w pobliżu dolnej granicy zaznaczonego zakresu. Zwiększyć ciśnienie strumieniowania i wartość CPM, aż do uzyskania odpowiedniego profilu i współczynnika usuwania powłoki.

Graco