Vanliga frågor och svar om ATEX och EcoQuip

Blästring med ATEX-godkänd utrustning


Vad är ATEX och varför krävs det?


ATEX-direktivet är en europeisk lag om utrustning och skyddssystem avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar. Kunderna utvärderar sitt arbetsområde och måste använda utrustning som har rätt klassificering för platsen i fråga.

 

Vad har EcoQuip för ATEX-märkning? Vad betyder de? Vilka standarder uppfylls?

 

atex-classifications-standards.png


EcoQuip ATEX-system uppfyller ATEX-standarderna SS-EN 13463-1 och SS-EN 13463-5. DataTrak uppfyller ATEX-standarden SS-EN 60079-11 avseende utrustning i egensäkert utförande.

Är hela systemet ATEX-godkänt eller bara komponenterna?

Hela EcoQuip ATEX-systemet är ATEX-godkänt. De olika artikelnumren framgår av bruksanvisningen.

Når systemet verkligen 200 °C (T3)?

Systemet når inte upp till 200 °C under normal användning. Den maximala temperaturen på 200 °C nås bara vid två samtidiga fel i DataTrak. Näst högsta temperatur nås vid rusningstillstånd då vattenpumpen körts torr. Pumpen når maximalt 135 °C.

På vilka platser är EcoQuip ATEX-systemet godkänt för användning?

EcoQuip ATEX-utrustningen har godkänts för användning i zon 1 och 2 enbart. Den är inte godkänd för användning i zon 0. Det innebär att systemet är godkänt för användning i en explosiv atmosfär med en blandning av lättantändliga ämnen som tillfälligtvis kan uppstå vid normal användning. Bild 1 illustrerar skillnaderna mellan de olika områdesklassificeringarna.

Lämnar originalytan intakt

Creative Fabrications började ursprungligen blästra med valnötsskal, men insåg snabbt att mediet var för mjukt. Därifrån gick de upp i hårdhet och experimenterade med olika mediatyper och beslutade i slutändan att använda glaspärlor (MOHS på 5,5-6) med EcoQuip 2 EQm eftersom det tog bort fläckar och rost från monumentet av rostfritt stål samtidigt som det efterlämnade en mycket liten profil. Glaspärlor används för allmän rengöring, kulhamring och kosmetisk efterbehandling av känsliga metallytor. Eftersom mediet är "mjukt" och inte skadar den ursprungliga ytan, är det idealiskt för restaureringsarbete. Dessutom är mediet vanligtvis tillverkat av återvunnet material och är säkert för miljön.

Företaget började använda en 3,18 cm slang med munstycke nr. 6, men bytte till munstycke nr. 8 för att öka produktionen och få mer volym. För att uppnå önskad produktion, hyrde Creative Fabrications en andra kompressor på 5,2 kubikmeter per minut för ett ökat luftflöde. Genom att skapa ett grenrör kopplade teamet de två kompressorerna till EQm. För att avsluta projektet, lade de till en behandling för rostfritt stål på monumentet för att förlänga skyddet mot eventuell framtida oxidation.

Julie Penrose-fontänen ångblästras med Graco EcoQuip 2

Bild 1: Områdesklassificering

 

Är EcoQuip ATEX-systemet egensäkert eller explosionssäkert? Är det klass 1, område 1 för USA/Kanada?

EcoQuip ATEX-systemet är klassat som icke-elektriskt. Det innehåller inga explosionssäkra komponenter. Systemet innehåller dock DataTrak som är ATEX-godkänt samt godkänt för klass 1, område 1. EcoQuip-systemet omfattas inte av det amerikanska/kanadensiska systemet för indelning i klasser/områden eftersom det är klassat som icke-elektriskt.

 

Systemet är ATEX-godkänt, men hur ligger det till med IECEx-godkännande för internationellt medgivande att medföra i en farlig miljö?

EcoQuip ATEX-systemet är klassat som icke-elektriskt. För närvarande utvärderar inte IECEx (internationella elektrotekniska kommissionen) inte icke-elektrisk utrustning för användning i farlig miljö. Icke-elektrisk utrustning beaktas bara i ATEX-direktivet. Graco följer detta direktiv genom en egen bedömning enligt SS-EN 13463-1 och SS-EN 13463-5 för icke-elektrisk utrustning för användning i explosionsfarliga omgivningar.

EcoQuip innehåller dock en DataTrak som också har godkänts för användning i explosiva områden enligt ATEX-direktivet. EcoQuip ATEX-systemet är klassificerat på samma sätt som all annan icke-elektrisk Graco-utrustning som exempelvis Xtreme-sprutor, Merkur-sprutor m.fl.

 

Hur skiljer sig EcoQuip ATEX-systemet från system för ”vanliga” områden?

EcoQuip ATEX-systemet har inte de dubbla anslutningar för elektrisk/pneumatisk reglering av blästringen. Den är enbart pneumatisk. Systemet måste förses med extra jordning. Av detta skäl finns en jordspik på baksidan av blästringsutrustningens skåp som måste anslutas till jord. Se avsnittet om jordning i bruksanvisningen.

Är EcoQuip-systemet gnistfritt? Är det godkänt för användning i explosionsfarliga miljöer?

EcoQuip ATEX-utrustningen har godkänts för användning i zon 1 och 2 enbart. Graco hävdar inte att EcoQuip-systemet är gnistfritt. Omfattande testning har utförts för att bedöma om gnistorna som uppstår när blästermaterialet träffar ytmaterialet ska betraktas som en gnistkälla.

I American Petroleum Institute (API) Recommended Practice 2027 anges att "gnistor som uppstår vid blästring betraktas vanligen inte som gnistkällor eftersom de har en relativt låg värmeenergi och kyls av det luft- eller vattenflöde som används vid blästring. Blästerflödet brukar vanligen också sprida och späda ut eventuella lättantändliga ångor i området där gnistor uppstår vilket minskar gnistbildningsrisken ännu mer."

Shell Research Ltd. utförde testet TRCP.2039 (reviderat) för att avgöra om gnistorna som uppstår när blästermaterialet träffar ytmaterialet kan vara en gnistkälla. Under testningen konstruerades en apparat med ett blästermunstycke, en stålplatta, ett tändstift samt gasinlopp. Vid testningen användes kopparbläster med grov och fin kornstorlek samt stålkulor. Blästermaterialet sprutades på en rostig stålplåt med 100 psi (7 bar), något som gav upphov till synliga gnistor.

Under blästringen matades ett kontrollerat flöde propan till apparaten i intervallet från undre till övre antändlighetsgräns. Under testningen användes tändstiftet för att antända atmosfären för att verifiera att en brandfarlig blandning av luft, bläster och gas föreligger.

Efter flera förflyttningar av gas- och blästerinloppen hade gnistorna då blästermaterialet träffade stålplåten inte lyckats antända atmosfären. Efter utförd testning skrevs följande i rapporten: ”Blästerflödena resulterade i ett stort antal gnistor men dessa var dova till färgen och syntes endast i mörkret. De antände aldrig den brandfarliga gasblandningen i testkammaren. Vi bedömer att detta kan bero på att gnistorna bär på låg energi och att de möjligen kyls ned av den omgivande luften innan de når explosionsgränsen.”

Kan jag blästra alla typer av material i explosionsfarliga miljöer?

Vid testningen på Shell Research Center användes två blästermaterial av kopparslagg som representerade grov- och finkornigt blästermaterial samt stålkulor som sprutades på en stålplåt. Detta gav upphov till gnistor men den explosiva atmosfären antändes inte. Användning av ett mjukare blästermaterial som exempelvis natriumbikarbonat vållar inte gnistor på samma sätt som hårdare material.

Är EcoQuip ATEX-systemet jordat från blästermunstycket till jord?

Kan ackumulerad statisk elektricitet utgöra en antändningskälla? EcoQuip ATEX-systemet är jordat från blästermunstycket, via slangen vidare till jord. Systemet innehåller en slang, kopplingar och ett munstycke som alla är ledande så att systemet blir korrekt elektriskt jordat. Jordningsinstruktionerna i bruksanvisningarna anger att användarna måste jorda utrustningen korrekt.

I bruksanvisningen står också att slangen måste bytas ut omedelbart om det totala motståndet från munstycke till jord överstiger 29 Mohm. I API RP 2027 står det att en avsevärd antändningsrisk vid blästring innebär att tillräckligt med statisk elektricitet skapas och ackumuleras under blästring för att avge en antändande gnista. Den statiska elektriciteten produceras när blästermaterialet flödar genom systemet, slangen och munstycket och sedan träffar ytmaterialet.

Vad är heta och kalla arbeten, och vilka tillstånd behöver jag vid blästring med ett EcoQuip ATEX-system?

API RP 2027-definitioner som används för blästring:

Varma arbeten:  Allt arbete som kan skapa tillräckligt med värmeenergi för att utgöra en antändningskälla i ett område där det finns risk för att en brandfarlig gas eller ånga kan förekomma i atmosfären i en koncentration inom det brandfarliga intervallet.

Kalla arbeten:  Allt arbete i samband med blästring som inte kan ge upphov till en antändningskälla.

I API RP 2027 anges att blästring som minst alltid ska kräva att ett tillstånd för heta arbeten utfärdas. Denna rapport avser endast torrblästring. Vid minst ett tillfälle har Brunei Shell Petroleum Company godkänt EcoQuip för kalla arbeten och gett tillstånd för sådana. Vid användning av EcoQuip måste dock typen av arbetstillstånd bedömas vid varje enskilt arbetstillfälle. I Shell-rapporten CPDP07 jämfördes konventionell torrblästring med ångblästring utförd på en havsbaserad oljerigg. I avsnitt 7.2 sammanfattas resultaten för olika aktiviteter.

Nr Aktivitet Våtblästring Vanlig torrblästring
1 Arbetstillstånd Tillstånd för KALLA ARBETEN Tillstånd för VARMA ARBETEN
2 Arbetskategori Kategoriseras som kallt arbete och påverkar därför inte plattformens produktivitet. Kategoriseras som varmt arbete. Borrhål måste stängas vilket påverkar plattformens produktivitet.


Tabell 5 – Jämförelse av ångblästring och konventionell torrblästring vid pågående aktiviteter

Referenser:

  1. API Publication 2027 (2007) – Ignition Hazards and Safe Work Practices for Abrasive Blasting of Atmospheric Storage Tanks in Hydrocarbon Service, 3rd ed.
  2. Singleton, D. W. "Blast Cleaning in Inflammable Atmospheres." Shell Research Ltd. TRCP.2039 (reviderad (februari 1976).
  3. Brunei Shell Petroleum Company (2014) – Final Inspection Report For Vapour Abrasive Blasting (VAB) on CPDP-07.
     

Testrapporter från tredje part

Kontakta en expert

Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Vänligen välj
Vänligen ange ett värde
Vänligen ange ett värde
Graco