Dlaczego zewnętrzna certyfikacja ATEX urządzenia natryskowego jest ważna

W odniesieniu do obszarów zagrożonych wybuchem dyrektywa ATEX (ATmosphères EXplosibles) obejmuje dwie główne dyrektywy Unii Europejskiej. Dyrektywa 2014/34/UE reguluje cechy sprzętu, który może być używany w obszarach niebezpiecznych; Dyrektywa 99/92/WE reguluje bezpieczeństwo i zdrowie pracowników w obszarach niebezpiecznych. W tym artykule skupiamy się na pierwszej z nich.

Zgodnie z dyrektywą 2014/34/UE produkty są klasyfikowane w trzech kategoriach:

Kategoria 1: produkt jest bezpieczny nawet w przypadku wystąpienia dwóch niezależnych od siebie uszkodzeń;

Kategoria 2: produkt jest bezpieczny nawet w przypadku wystąpienia jednego uszkodzenia;

Kategoria 3: produkt jest bezpieczny podczas normalnej pracy.

Jeżeli producent tworzy produkt należący do kategorii 3 (urządzenie jest bezpieczne podczas normalnej pracy), będzie on odpowiedni do użytku wyłącznie w obszarach, w których atmosfera wybuchowa może wystąpić tylko w przypadku uszkodzenia. Urządzenia kategorii 1 i 2, które są instalowane w obszarach zagrożonych wybuchem, muszą być monitorowane nie tylko przez producenta, ale także przez niezależną jednostkę notyfikowaną, która może ocenić ich zgodność z dyrektywą ATEX i certyfikować produkt.

Wybór produktu z odpowiednią certyfikacją ATEX ma zatem istotne konsekwencje. Na przykład wiele miejsc pracy może nie być uważanych za tradycyjne strefy niebezpieczne, ale nadal może w nich występować atmosfera wybuchowa lub potencjalnie wybuchowa (lub może ona powstawać w wyniku prowadzonych tam działań). Przykładem są warsztaty, w których powstają lub są uwalnianie łatwopalne gazy lub opary, takie jak zakłady lakiernicze.

W takim przypadku wybór urządzenia natryskowego z certyfikatem ATEX jest bezpieczną i rozsądną opcją. Elektryczne urządzenie do natryskiwania hydrodynamicznego KING firmy Graco to pierwsze na świecie elektryczne urządzenie do hydrodynamicznego natryskiwania powłok ochronnych zatwierdzone do użycia w strefach niebezpiecznych. Certyfikaty ATEX, IECEx i certyfikat klasy 1 dział 1 pozwalają używać natryskiwaczy KING w zakładach chemicznych, lakierniach, rafineriach i na platformach wiertniczych oraz w innych miejscach, gdzie iskrzenie mogłoby stanowić problem.

System KING jest w pełni przetestowany i certyfikowany przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną (jednostkę notyfikowaną). Odróżnia nas to od innych producentów, którzy dostarczają urządzenia z własnym certyfikatem przeznaczone do użytku w mniej niebezpiecznych atmosferach wybuchowych. Po certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną urządzenie jest oznaczane symbolem EX. Certyfikacja elektrycznych natryskiwaczy KING gwarantuje, że nadają się one do użytku w środowiskach niebezpiecznych.

Skontaktuj się z ekspertem

Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Wybierz
Wprowadź wartość
Wprowadź wartość
Graco