Regelsæt om etik og forretningsskik

Introduktion

Gracos politik for forretningsadfærd

Graco Inc.'s bestyrelse har vedtaget følgende strategiske erklæring:

Graco vil drive sin forretning etisk og med integritet og i overensstemmelse med alle gældende love og statslige regler. Hver medarbejder skal forstå og følge Gracos regelsæt om etik og forretningsskik og andre virksomhedspolitikker, overholde alle gældende love og give afkald på forretningsmuligheder, der ville kompromittere Gracos etiske standarder. Ledelsen vil give træning og rådgivning om Gracos etiske standarder og overholdelse af lovgivningen.

Dette regelsæt om etik og forretningsskik ("adfærdskodeks") er beregnet til at hjælpe Graco med at gennemføre ovennævnte politik og nå sin mission ved at beskytte og styrke Gracos verdensomspændende ry som et etisk og lovlydigt selskab. Det er også beregnet til at hjælpe med at undgå lovovertrædelser, der kan være dyre og skadelige for Graco. Denne adfærdskodeks gælder for direktører, ledende medarbejdere og ansatte i Graco Inc. og alle dets datterselskaber over hele verden ("Graco"). Denne adfærdskodeks er dog ikke en ansættelseskontrakt.

Graco Inc.'s bestyrelse og ledelsesteam har udviklet Gracos erklæringer om mission, vision og strategiske politikker, som beskriver Graco Inc.'s grundlæggende formål, mål, driftsprincipper og værdier. Erklæringer om Mission, Vision og Strategisk politik er indeholdt i en separat pjece og er medtaget heri som reference.

 

Dit ansvar

Graco forventer, at du forstår denne adfærdskodeks og overholder den og alle gældende love. Det forventes også, at du gennemfører dine Graco-aktiviteter med ærlighed og integritet. Gracos juridiske afdeling står til rådighed for at hjælpe dig med at overholde loven.

Naturligvis vil nogle aktiviteter ikke være omfattet af denne adfærdskodeks eller af loven, og nogle love sætter uacceptabelt lave adfærdsstandarder. I tvivlstilfælde skal du være i stand til at bedømme enhver handling, du overvejer, i forhold til følgende standarder og svare "ja" på hvert af disse spørgsmål:

 • Er det den rigtige ting at gøre?
 • Hvis du blev berørt af handlingen, er det så sådan, du ville have gjort?
 • Kan handlingen holde til en offentlig undersøgelse?
 • Ville du være tryg ved at læse om den i morgendagens avis?
 • Vil handlingen beskytte og forbedre Gracos ry som en etisk virksomhed?

Hvis du ikke kan svare "ja" på hvert af disse spørgsmål, er det tid til at evaluere situationen yderligere og drøfte den med din supervisor eller den juridiske afdeling.

 

Global anvendelse

Denne adfærdskodeks gælder for enkeltpersoner og situationer i alle lande, hvor Graco og dets datterselskaber driver forretning. Alle medarbejdere er underlagt og skal overholde lovene og forskrifterne i det land, hvor de arbejder. Da Graco Inc., vores moderselskab, er et amerikansk selskab, kan amerikansk lov muligvis finde anvendelse på Graco-adfærd, der finder sted uden for USA. Hvis overholdelse af denne adfærdskodeks eller amerikansk lovgivning forekommer at være i strid med lokal lovgivning, eller hvis du er uklar om hvilke love der gælder for dine aktiviteter, opfordrer vi dig til at drøfte sagen med den juridiske afdeling.

 

Ledelsens forpligtelser

Gracos ledere er ansvarlige for at skabe et arbejdsmiljø, hvor de højeste etiske standarder konsekvent praktiseres, og for at sikre, at Gracos adfærdskodeks følges, og loven overholdes. Vi deler alle et ansvar for at beskytte Gracos omdømme. Det kræver mod for en medarbejder at gøre opmærksom på et etisk problem. Derfor opfordrer Graco sine ledere til at følge en "åben dør-politik" for håndtering af disse spørgsmål.

Gracos program for etik og forretningsskik er under tilsyn af bestyrelsens revisionsudvalg, der har godkendt denne adfærdskodeks. Denne adfærdskodeks kan ikke fraviges, helt eller delvist, for nogen ledende medarbejder hos eller direktør for Graco, med undtagelse af ​​revisionsudvalget, og enhver sådan frafaldelse skal straks oplyses til Gracos aktionærer. Executive Vice President og General Counsel er ansvarlige for programmet.

 

Hjælp med spørgsmål

Intet regelsæt kan dække alle situationer. Hvis du får brug for hjælp til at fortolke eller anvende denne adfærdskodeks, kan du:

 • Drøfte sagen med din supervisor.
 • Kontakte din Human Resource Manager eller Human Resources Department.
 • Ringe til den juridiske afdeling på 612-623-6604 eller sende en fax til den juridiske afdeling på 612-623-6944. Uden for USA skal du huske at tilføje den gældende landekode.
 • Skrive til:

Graco Inc.
Attention: Legal Department
P.O. Box 1441
Minneapolis, Minnesota 55440-1441

Rapportering af mistanke om overtrædelser

Hvis du kender til eller har mistanke om en overtrædelse af denne adfærdskodeks eller nogen lovgivning, opfordres du til straks og fuldt ud at rapportere sagen. Du kan rapportere dit anliggende anonymt i alle lande undtagen dem, der forbyder anonym rapportering.

Du kan rapportere sagen via en af ​​følgende metoder:

 • Drøft sagen med din supervisor.
 • Ring, skriv eller e-mail den juridiske afdeling
 • E-mail gracoauditcommittee@graco.com
 • E-mail ethics@graco.com
 • Ring til Graco Ethics Hotline på 1-877-846-8913 (uden for USA skal du huske at tilføje den relevante landekode)

Graco Ethics Hotline drives af en tredjepart. Den flersprogede hotline er tilgængelig over hele verden, er fortrolig og kan benyttes 24 timer i døgnet.

Alle rapporter om mistanke om overtrædelser vil blive undersøgt grundigt og fortroligt så vidt muligt. Der vil ikke være repressalier mod nogen medarbejder, der indberetter en overtrædelse eller mistanke om overtrædelse i god tro. I de fleste tilfælde underretter vi den person, der rapporterede anliggendet, om Graco's foranstaltninger. Hvis en klage vedrører regnskab, intern revisionskontrol eller revision, rapporteres den til formanden for revisionsudvalget.

 

Disciplinære foranstaltninger og sanktioner

Denne adfærdskodeks er en væsentlig del af Graco. Alle direktører, ledende medarbejdere og medarbejdere skal følge adfærdskodekset. Overtrædelser af denne adfærdskodeks kan føre til irettesættelse, prøvetid, degradering, midlertidig suspension eller afskedigelse. Billigelse af en overtrædelse af denne adfærdskodeks kan også resultere i disciplinære tiltag over for medarbejdere. I visse tilfælde vil en medarbejder, der overtræder denne adfærdskodeks, muligvis skulle godtgøre Graco for tab. Overtrædelser af straffeloven kan henvises til de relevante myndigheder til retsforfølgning.

 

Yderligere eksemplarer

Hvis du ønsker yderligere eksemplarer af denne publikation, skal du kontakte din Human Resource Manager eller den juridiske afdeling. Anmod om publikation nummer 300624, Rev. E, "Regelsæt om etik og forretningsskik." Denne adfærdskodeks er også tilgængelig online på www.graco.com og på Gracos interne websted.

Oplysningerne i denne adfærdskodeks erstatter tidligere trykte versioner af Gracos retningslinjer for forretningsadfærd . Denne adfærdskodeks kan ændres eller tilbagekaldes når som helst. Denne adfærdskodeks er ikke altomfattende.

 

Gracos forretningsforhold

Når du udfører forretningsaktiviteter for Graco, kan du komme i kontakt med en række personer og organisationer, herunder kunder, leverandører og konkurrenter samt andre Graco-medarbejdere. Alle forretningsforbindelser skal være baseret på et solidt fundament af ærlighed og retfærdighed.

De nedenstående emner omhandler Gracos forhold til vores kunder, konkurrenter, leverandører og andre uden for Graco.

 

Kvalitet

Kvalitet er vigtig for Graco. Vi stræber efter fremragende og kontinuerlig forbedring af alt, hvad vi gør. Vi er alle ansvarlige for kvaliteten af ​​vores eget arbejde. Vi er forpligtet til at forstå vores kunders' behov og opfylde  eller overgå dem. Vi er forpligtet til at levere vores produkter til tiden og uden fejl eller forsinkelser.

 

Produktsikkerhed

Vi designer, fremstiller, markedsfører, installerer og servicerer (hvor relevant) produkter og systemer, der er sikre til deres tilsigtede og påregnelige brug. Alle Graco-produkter skal opfylde Graco's interne sikkerhedsstandarder, eksterne bestemmelser og standarderne fra de relevante godkendelsesenheder. Skriftlige produktsikkerhedsstandarder og procedurer for produktdesign, produktion og anvendelse skal opretholdes for alle produkter.

 

Produktrepræsentation

Sandfærdig reklamering

Vi vil undgå enhver form for fejlinformation eller vildledende indtryk i ​​vores reklamer, litteratur, udstillinger eller andre offentlige udsagn. Alle udsagn om Graco-produkter og -tjenester skal være sande og underbyggede. Den samlede virkning af meddelelsen skal også overvejes. Enhver udeladelse af fakta, uretmæssig fremhævelse eller brug af illustrativt materiale, der har tendens til at vildlede en tilfældig læser, lytter eller seer, skal undgås.

 

Nedsættende udsagn

Vi fremsætter ikke usande eller vildledende bemærkninger vedrørende konkurrerende virksomheder eller enkeltpersoner eller deres produkter og tjenester. Alle Graco-produkter og -tjenester sælges på baggrunde af deres kvalifikationer og fordele. Når vi foretager sammenligninger mellem Graco-produkter og konkurrenter, skal vi være sikre på, at alle udsagn er saglige, nøjagtige og ikke vildledende.

 

Fair konkurrence (antitrust)

Antitrustlovene har til formål at sikre konkurrencen ved at forbyde handlinger, der i urimelig grad kan begrænse funktionen af ​​et frit og konkurrencedygtigt marked. Antitrustovertrædelser er ekstremt alvorlige og kan resultere i høje bøder og endog strafforfølgning.

Følgende områder udgør væsentlige antitrustrisici. Handlinger på disse områder kan ikke træffes uden først at have konsulteret den juridiske afdeling.

 • Ingen Graco-medarbejdere må indgå nogen aftale, skriftlig eller mundtlig, udtrykkelig eller underforstået, med en konkurrent om priser, prisrelaterede vilkår (rabatter, prisafslag, betalingsbetingelser osv.), fordeling af markeder eller kunder, budpraksis eller begrænsning eller nægtelse af at gøre forretninger med nogen kunde. Da samtaler kan fortolkes som aftaler, skal man undgå al samtale med konkurrenter om et af disse emner.
 • Graco må ikke påtvinge eller diktere videresalgspriser, der opkræves for Graco-produkter eller kunder eller territorier, hvor sådanne produkter kan videresælges.

Det er Gracos politik at overholde både bogstavet og ånden i antitrustlovgivningen i alle lande, hvor Graco driver forretning. Dette inkluderer amerikanske antitrustlove og relevante love i andre lande, hvor Graco driver forretning. Ledelsesmedarbejdere forventes at opretholde fortrolighed med principperne i disse antitrustlovgivninger og ikke gøre noget, der kan være i strid med sådanne love, eller give indtryk af, at de har til hensigt at overtræde dem.

Bestemmelserne i antitrustlovgivningen gælder for både formel og uformel kommunikation. Medarbejdere, der er involveret i handelsforeningsaktiviteter eller andre situationer, der muliggør uformel kommunikation mellem konkurrenter, kunder eller leverandører, skal være særligt opmærksomme på kravene i lovgivningen.

Graco anser overholdelse af gældende antitrustlovgivning som så afgørende vigtig, at påstande om uvidenhed, gode intentioner eller manglende opsøgning af rettidig rådgivning ikke accepteres som en undskyldning for overtrædelser.

 

Konkurrencemæssige oplysninger

Vi krænker ikke konkurrenters eller andre parters juridiske rettigheder i forbindelse med indsamling og brug af konkurrencemæssige oplysninger og vil overholde alle love, der gælder for oplysninger tilhørende konkurrenter. Følgende punkter hjælper dig med at undgå overtrædelser:

 • Der må kun bruges lovlige og etiske metoder til at opnå konkurrencemæssige oplysninger. Vi vil ikke engagere os i spionage- eller industrispionage-aktivitet eller aktiviteter, der kan fortolkes fejlagtigt som sådanne.
 • Oplysninger om en konkurrents prisfastsættelse, prisbetingelser, kunder eller markedsandel må ikke indhentes direkte fra konkurrenten eller fra en person, der er juridisk forpligtet til ikke at videregive disse oplysninger.
 • Oplysninger, der er fortrolige eller tilhører en konkurrent eller anden part, må ikke indsamles eller bruges, medmindre denne part frivilligt videregiver dem til Graco.
 • Graco skal nøje overholde bestemmelserne i alle fortrolige informations- og fortrolighedsaftaler, som Graco indgår, og træffe foranstaltninger for at sikre overholdelse. Fortrolige oplysninger fra andre parter må ikke deles med andre end dem, der har "behov for at kende" sådanne oplysninger for at udføre deres job for Graco.
 • Alle fortrolige eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger fra en anden part, herunder en konkurrent, som uforvarende videregives til Graco, må ikke bruges og skal straks returneres til ejeren.

Vi vil ikke anmode om eller bruge fortrolige eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger fra en konkurrent eller anden part, der er tilgængelig for en nuværende eller tidligere medarbejder hos eller konsulent for denne part. Vi vil informere enhver nuværende eller tidligere medarbejder hos eller konsulent for en konkurrent, der bliver medarbejder hos og/eller udfører tjenester for Graco, om at han eller hun forventes ikke at videregive eller bruge fortrolige eller ejendomsretligt beskyttede oplysninger fra konkurrenten eller en anden part i forbindelse med at udføre tjenester til Graco. Vi vil også bede vedkommende om at overholde alle juridiske og kontraktmæssige krav, som personen måtte have vedrørende sådanne oplysninger. Ingen Graco-manager vil lægge pres, implicit eller eksplicit, på nogen medarbejder med henblik på at bruge eller videregive fortrolige oplysninger fra en tidligere arbejdsgiver.

 

Forretningsgaver

Forretningsgaver kan være måltider, cocktails, rabatter, frynsegoder, underholdning, rekreation, billetter, salgsfremmende genstande, transport og enhver håndgribelig eller immateriel "ting af værdi", for hvilken modtageren ikke betaler den fair markedsværdi.

Vi må give eller modtage gaver i forbindelse med vores Graco-forretningsaktiviteter med kommercielle kunder og med andre ikke-statslige parter, hvis de overholder følgende retningslinjer:

 • De overtræder ikke lovgivningen, forskrifterne eller rimelige skikke på markedet eller den kendte politik hos modtageren eller modtagerens arbejdsgiver;
 • De er rimelige i forhold til pris, mængde, kvantum og hyppighed;
 • De er passende med hensyn til tid og sted;
 • De har ikke indflydelse på og ser ikke ud til at have indflydelse på giverens eller modtagerens forretningsmæssige vurdering;
 • De gives ikke specifikt til gengæld for forretning;
 • De kan holde til en offentlig undersøgelse uden at skade Graco's omdømme; og
 • De afspejles korrekt i Gracos regnskaber og fortegnelser.

Du må under ingen omstændigheder give eller modtage penge som en forretningsmæssig gunstbevisning eller som frynsegode.

Disse retningslinjer gælder, selv når der ikke søges refusion fra Graco.

Reglerne vedrørende gaver og frynsegoder til statsansatte eller embedsmænd adskiller sig væsentligt fra disse retningslinjer og er meget strenge. Se afsnittene Handel med offentlige myndigheder og Udførelse af international handel i denne adfærdskodeks.

 

Brug af software

Størstedelen af computersoftware er en værdifuld intellektuel ejendom, som tilhører udvikleren eller en anden ejer af softwaren. Den er normalt beskyttet af ophavsret, patent og/eller forretningshemmelighed og stilles til rådighed for brugere under licensaftalens vilkår. Uautoriseret brug af denne ophavsretligt beskyttede software på Graco-udstyr kan udsætte både brugeren og Graco for alvorligt erstatningsansvar som følge af krænkelse af disse rettigheder. Derfor er det Graco's politik, at al software, der ejes af en tredjepart, kun må bruges på Graco-computere og andet udstyr, hvis der er opnået en licens eller anden tilladelse. Afdelingen eller den person, der er ansvarlig for informationssystemer på din lokalitet, har ansvaret og har som den eneste myndighed til at erhverve og installere software på Graco-computere. Det er forbudt for medarbejdere selv at indlæse software på Graco-computere, både for at sikre, at der ikke sker uautoriseret brug af software, og for at softwaren ikke vil medføre kompatibilitetsproblemer.

 

Graco og vores medarbejdere

Disse afsnit skal følges for at sikre et positivt forhold mellem Graco og dennes medarbejdere.

Lige beskæftigelsesmuligheder

Vores politik er at give lige beskæftigelsesmuligheder og at behandle ansøgere og ansatte i alle interaktioner med virksomheden uden hensyntagen til personlige karakteristika, herunder race, køn, alder, national oprindelse, handicap, religion, veteranstatus, graviditet, statsborgerskab, køn, civilstand eller ethvert andet grundlag beskyttet af regional, statslig eller lokal lovgivning.

Ledelsen er ansvarlig for at sikre, at beslutninger vedrørende rekruttering, udvælgelse, udvikling og forfremmelse af medarbejdere er baseret på fortjeneste, kvalifikationer, demonstrerede færdigheder og præstationer. Tillad ikke, at de ovennævnte personlige karakteristika påvirker din vurdering.

Vi følger alle gældende arbejds- og ansættelseslove, uanset hvor vi opererer. Kontakt din Human Resource Manager eller den juridiske afdeling i tilfælde af spørgsmål om lokale krav, som du skal overholde.

 

Chikane

Vi tolererer ikke chikane af vores medarbejdere baseret på personlige karakteristika, de måtte have, og som er beskyttet af loven. Disse personlige beskyttede karakteristika er race, køn, alder, national oprindelse, handicap, religion, veteranstatus, graviditet, statsborgerskab, køn, civilstand eller ethvert andet grundlag beskyttet af regional, statslig eller lokal lovgivning.

Chikane baseret på en personlig beskyttet egenskab er adfærd, som er rettet mod en medarbejder, der besidder det pågældende karakteristika, og intimiderer, ydmyger eller fornærmer medarbejderen på en grov og nedværdigende måde. Chikane kan omfatte suggestive eller fornærmende lyde, ansigtsudtryk, vulgært sprog og gestikulering, øgenavne, nedsættende bemærkninger og kommentarer, karikaturtegninger, vittigheder, trusler, fjendtlige handlinger og berøringer.

Seksuel chikane er én form for forbudt chikane. Seksuel chikane er uønsket opmærksomhed af vedvarende eller stødende karakter rettet mod en medarbejder baseret på medarbejderens køn af en person, der vidste eller burde have vidst, at sådan en opmærksomhed er uvelkommen. Seksuel chikane er tilstrækkelig udbredt eller grov seksuelt orienteret adfærd, der forstyrrer medarbejderens jobpræstationer eller skaber et truende, fjendtligt eller stødende arbejdsmiljø. Nogle eksempler på seksuelt chikanerende opførsel er:

 • At love eller give medarbejderen en belønning, hvis medarbejderen indvilliger i en seksuelt orienteret anmodning;
 • Trusler om gengældelse eller faktisk gengældelse mod medarbejderen, hvis medarbejderen ikke indvilliger i en seksuelt orienteret anmodning;
 • Lystne blikke, seksuelle antydninger, gestikulation eller nedværdigende kommentarer;
 • Visning eller distribution af seksuelt orienterede billeder, genstande eller skriftligt materiale; og
 • Uvelkommen berøring af medarbejderen.

Supervisorer begår ikke chikane eller gengældelse, når de på respektfuld vis drøfter en medarbejders utilstrækkelige præstationer i form af rådgivning og/eller foranstaltninger til forbedring af arbejdsindsatsen.

En medarbejder, der mener, at han eller hun er blevet chikaneret på baggrund af hans/ hendes personlige karakteristika, skal straks rapportere adfærden til sin supervisor, en Human Resources-præsentant, den juridiske afdeling eller Graco Ethics Hotline.

Alle medarbejdere risikerer disciplinære foranstaltninger, til og med opsigelse af deres stilling, hvis de udøver chikane i strid med vores politik. Derudover kan sælgerrepræsentanter, uafhængige leverandører, lejede medarbejdere og besøgende, der har vist sig at have chikaneret en Graco-medarbejder, blive fjernet fra faciliteterne og udelukket fra fremtidig interaktion med Graco-medarbejdere.

Gengældelse mod medarbejdere, der i god tro rapporterer chikane eller hjælper med at undersøge klager over chikane, er forbudt. Rapporter om mistanke om gengældelse skal fremsendes til medarbejderens supervisor, en Human Resources-repræsentant, et medlem af den juridiske afdeling eller Graco Ethics Hotline.

 

Sundhed og sikkerhed

Den personlige sikkerhed og sundhed for alle Graco-medarbejdere er af største betydning. Forebyggelse af erhvervsskader og -sygdomme har forrang over driftsproduktivitet. Graco-ledelsen leverer alle nødvendige mekaniske og fysiske faciliteter til sikring af personalets personlige sikkerhed og sundhed og overholder arbejdsmiljøloven og tilsvarende lovgivning over hele verden.

 

Rusmiddel- og alkoholfri arbejdsplads

Graco har en absolut afgørende interesse i at opretholde sikre, sunde og effektive arbejdsforhold for sine medarbejdere. Brug af rusmidler og alkohol har vist sig at have en negativ indvirkning på sikkerhed, produktivitet, kvalitet, integritet og moral. Graco har implementeret en praksis og arbejdsregler med hensyn til brug, besiddelse og salg af alkohol og rusmidler.

Vi forbyder på det strengeste brug, opfordring til brug, salg eller besiddelse af rusmidler, andre kontrollerede stoffer eller brug af alkohol, i en hvilken som helst mængde, på alle Gracos lokaler eller arbejdssteder (inklusive parkeringspladser). I forbindelse med denne politik vil "brug" omfatte, men ikke være begrænset til, indrømmelse af brug eller et positivt resultat i et rusmiddel- & eller alkoholscreeningstest, der indikerer tilstedeværelsen af ​​et rusmiddel eller dets metabolitter, eller alkohol ved eller over grænseværdierne. Visse undtagelser vedrørende alkoholforbrug kan indrømmes af Human Resources til Graco-sponsorerede begivenheder.

Graco anerkender, at rusmiddel- og alkoholmisbrug kan behandles. Medarbejdere opfordres til frivilligt at søge hjælp gennem vores medarbejderhjælpeprogram eller deres helbredsforsikring. Brug af vores medarbejderhjælpeprogram vil dog ikke udelukke disciplinære tiltag, hvis en medarbejder har overtrådt Graco's rusmiddel- og alkoholpraksis eller -regler, eller hvis præstationsniveauet har ligget under vedkommendes supervisor's forventninger.

 

Brug af medicin

En medarbejder, der har fået ordineret, eller som bruger et lægemiddel for en hvilken som helst medicinsk eller anden tilstand, der på nogen måde kan forringe hans/hendes evne til at udføre sit job, skal straks underrette sin supervisor eller Human Resources. Der vil blive søgt passende lægehjælp for at afgøre, om personen kan arbejde, mens han/hun tager medicinen. Hvis det fastslås, at personen ikke er i stand til at udføre sit job uden forringelse forårsaget af medicinen, vil medarbejderen blive omplaceret eller instrueret om ikke at møde op på arbejde, før den tilstand, som en sådan medicin tages for, ikke længere foreligger, eller brugen af ​​den medicin, der forårsager forringelsen, er ophørt.

 

Interessekonflikt

En interessekonflikt opstår, når udsigten til direkte eller indirekte personlig gevinst (eller gevinsten for en forretningspartner eller et familiemedlem) kan påvirke din vurdering eller dine handlinger i forbindelse med Gracos forretningsaktiviteter. Det er dit ansvar at undgå en konflikt mellem Gracos interesser og dine personlige interesser. Du skal opføre dig i henhold til de højeste standarder for integritet, ærlighed og fair handel. Følgende situationer skal undgås:

 • At arbejde for eller repræsentere en kunde, leverandør eller konkurrent, uanset arten af ​​de tjenester, der leveres, mens du er ansat hos eller repræsenterer Graco;
 • Investering i en Graco-konkurrent, kunde eller leverandør, hvis investeringen er betydelig nok til muligvis at være i konflikt eller forekomme at være i konflikt med dit ansvar over for Graco;
 • Modtagelse af personlige gaver, betalinger eller tjenester fra alle, der ønsker at handle med Graco, i strid med politikken for forretningsgaver i denne adfærdskodeks;
 • At fungere som konsulent for en konkurrent, kunde eller leverandør til Graco;
 • At fungere som indehaver, interessent, leder eller direktør for ethvert profitorienteret selskab eller en anden virksomhed uden først at få skriftligt samtykke fra en Graco-koncernchef med rang af vice president eller højere;
 • Brug af Graco's navne-, kunde- eller medarbejderlister til noget andet formål end Graco-forretning eller -funktioner uden forudgående skriftlig godkendelse fra en Graco-koncernchef med rang af vice president eller højere;
 • Personlig udnyttelse af en forretningsmulighed, der er tilgængelig for Graco; og
 •  Enhver form for aktiviteter eller arrangementer (direkte eller indirekte), der kan være i konflikt med eller med rimelighed kan betragtes som i konflikt med dit ansvar over for Graco.

 

Politik for godkendelse af transaktioner med relaterede personer

Politikken for godkendelse af transaktioner med relaterede personer gælder for enhver form for transaktion, arrangement eller forhold, eller en hvilken som helst serie af lignende transaktioner, arrangementer eller forhold, hvori Graco er deltager, og hvor en associeret person (defineret som Gracos direktører, direktørkandidater, ledere, aktionærer med en beholdning på over fem procent samt enhver af deres respektive familiemedlemmer) har en direkte eller indirekte interesse, bortset fra følgende:

 • Udbetaling af godtgørelse fra Graco til en associeret person for den associerede persons tjeneste for Graco i den eller de egenskaber, der giver anledning til personens status som "associeret person;" og
 • Transaktioner, som generelt er tilgængelige for alle medarbejdere eller alle aktionærer i Graco på samme vilkår.

Revisionsudvalget for Gracos bestyrelse skal godkende enhver transaktion med associerede personer, der er underlagt denne politik, inden transaktionen med den associerede person påbegyndes, eller hvis det ikke er praktisk muligt at godkende transaktionen inden påbegyndelse, vil transaktionen blive forelagt revisionsudvalget eller formanden for revisionsudvalget til ratifikation så hurtigt som muligt. Revisionsudvalget eller dets formand vil analysere følgende faktorer ud over eventuelle andre faktorer, som revisionsudvalget finder passende, for at afgøre, om en transaktion med associerede personer skal godkendes:

 • Fordelene for Graco;
 • Indvirkningen på en direktørs uafhængighed;
 • Tilgængeligheden af ​​andre kilder til sammenlignelige produkter eller tjenester;
 • Betingelserne for transaktionen samt om de er rimelige over for Graco;
 • De tilgængelige vilkår for ikke-associerede tredjeparter eller for medarbejdere generelt; og
 • Om transaktionen er væsentlig for Graco.

Revisionsudvalget eller dets formand kan efter eget skøn godkende eller nægte enhver transaktion med en associeret person. Godkendelse af en transaktion med en associeret person kan være betinget af, at Graco og den associerede person følger visse procedurer pålagt af revisionsudvalget eller dets formand.


Personlige lån

Graco må ikke give, tilvejebringe eller arrangere direkte eller indirekte personlige lån til nogen direktør, leder eller medarbejder, medmindre et sådant lån (i) er i overensstemmelse med alle gældende love og regler; og (ii) er godkendt på forhånd af bestyrelsens revisionsudvalg. Denne politik forbyder ikke korrekt godkendte forskud på rejseudgifter til medarbejdere i forbindelse normale forretningsaktiviteter.


Uautoriseret brug af virksomhedens ejendom

Alle aktiver ejet af Graco har specifikke funktioner relateret til driften af ​​Gracos forretning. Graco-aktiver er goder, der udelukkende tilhører Graco. Forkert eller uautoriseret brug gælder for Gracos ejendom og personaleressourcer. Personlig brug af Gracos ejendom eller faciliteter (undtagen tilfældig brug) er forbudt. Derudover er det forbudt at bruge tjenester fra andre Graco-medarbejdere i den almindelige arbejdstid til personlig brug. Denne politik gælder ikke for fordele eller tjenester, der er godkendt til almindelig medarbejderbrug eller som en godkendt medarbejderfordel i henhold til Gracos retningslinjer.


Elektroniske medier og sikkerhed

Vores elektroniske medie- og informationssystemer er en kritisk komponent til sikring af vores succes. Håndtering af disse ressourcer med anvendelse af sund dømmekraft og passende sikkerhed er en teamindsats, der kræver samarbejde mellem alle Gracos medarbejdere, leverandører, konsulenter og midlertidigt ansatte.

Vi stiller forskellige elektroniske mediesystemer til rådighed for vores medarbejdere, leverandører, konsulenter og midlertidigt ansatte til brug i forbindelse med Gracos forretningsaktiviteter. Gracos computere, informationssystemer, elektroniske filer og kommunikation, e-mailbeskeder og al anden elektronisk medieteknologi tilhører Graco. Graco har ret til at se og overvåge alle oplysninger, medmindre det er forbudt i henhold til lokal lovgivning. Brugere bør ikke forvente fortrolighed i noget af det, de opretter, gemmer, sender, modtager, får vist, får adgang til, udskriver eller downloader, medmindre lokal lovgivning bestemmer andet.

Brugere skal følge vores grundlæggende regler for personlig brug. Tilfældig personlig brug af elektroniske medier og tjenester er tilladt, men må ikke indebære nogen forbudt brug, må ikke indvirke på brugerens eller andres forretningsansvar eller produktivitet, må ikke vedvarende forbruge systemressourcer eller lagerkapacitet, kan blive overvåget på samme måde som forretningskommunikation og skal overholde bestemmelserne i denne politik.

Systembrugere må aldrig bruge virksomhedens elektroniske mediesystemer til at:

 • Overføre fortrolige oplysninger om Graco eller Gracos agenter eller ethvert ophavsretligt beskyttet eller licenseret materiale uden tilladelse;
 • Gennemse, se, få adgang til, downloade, sende, modtage, formidle, opbevare, installere, vise eller udskrive materiale, informationsudvekslinger eller dokumenter, der er seksuelt eksplicitte, stødende, uanstændige, pornografiske, fornærmende, ærekrænkende eller truende;
 • Gennemse, se, få adgang til, downloade, sende, modtage, formidle, opbevare, installere, vise eller udskrive materiale, informationsudvekslinger eller dokumenter, der overtræder Gracos chikane-politik.
 • Spille hasardspil, vædde eller deltage i lignende aktiviteter;
 • Deltage i vittigheder, kædebreve, computerspil, ikke-arbejdsrelaterede mailinglister, elektroniske chatrum, nyhedsgrupper eller andre ikke-arbejdsrelaterede fora;
 • Handle uafhængigt som køber eller sælger af personlige ejendele eller deltage i en aktivitet, der ville fremme ikke-Graco-relateret kommerciel aktivitet;
 • Overføre destruktive programmer (f.eks. virusser, orme eller selvreplikerende kode);
 • Sende eller overføre meddelelser eller materiale, der forsøger at skjule afsenderens sande identitet;
 • Bruge en anden persons konto, adgangskode eller identitet uden udtrykkelig tilladelse;
 • Tillade nogen uautoriseret person at få adgang til Gracos systemer;
 • Hacke eller forsøge på at få adgang til eller tilsidesætte sikkerheden af ​​fortrolige elektroniske data, optegnelser, programmer eller systemer tilhørende Graco uden behørig godkendelse;
 • Deltage i ulovlig, uetisk, bedragerisk, ondsindet eller upassende aktivitet; eller
 • Kryptere meddelelser, dokumenter, programmer, internetlogfiler eller filer for at blokere Gracos adgang til disse.

Graco kan tage disciplinære skridt, til og med opsigelse, for adfærd, der er uforenelig med ovenstående praksis. Myndigheder kan også blive underrettet.


Fotografisk udstyr

Kameratelefoner eller andet fotografisk udstyr, hvad enten det er personligt ejet eller udleveret af Graco, bringer Gracos fortrolige og beskyttede oplysninger og medarbejdernes privatliv i fare. Medarbejdere, leverandører og besøgende må aldrig bruge nogen form for fotografisk udstyr eller fotofunktion på deres mobiltelefoner til at tage billeder i Gracos lokaler, mens de udfører Graco-forretningsaktiviteter eller deltager i Graco-sponsorerede funktioner, uden først at få ledelsens tilladelse til dette.


Bedrageri og tyveri

Enhver handling fra en medarbejder, der involverer bedrageri, underslæb, misbrug eller tyveri af ejendom, herunder Gracos eller nogen af ​​virksomhedens medarbejdere, leverandører eller kunder, er udtrykkeligt forbudt, uanset om handlingen kan resultere i en strafferetlig procedure.


Privatliv og personlige data

Opretholdelse af og respekt for privatlivets fred for vores medarbejdere, forhandlere, leverandører, kunder, investorer, aktionærer og agenter er afgørende for vores fortsatte globale succes. Datasikkerhed vedrører beskyttelsen af ​​personlige data. Personoplysninger defineres bredt som information eller data om en identificeret eller identificerbar person, såsom ansættelses-, medicinske og økonomiske data. Adgang til personoplysninger er strengt begrænset til virksomhedspersonale, der har passende autorisation og et forretningsbehov for disse oplysninger.

De fleste lande har love, der regulerer indsamling og brug af personoplysninger. Disse love varierer i omfang, beskyttelsesniveau og håndhævelse. Kontakt den juridiske afdeling, hvis du har spørgsmål om disse love. Graco har forpligtet sig til at overholde gældende love over hele verden, og alle medarbejdere er ansvarlige for at overholde gældende krav til databeskyttelse.

Regerings- og samfundsmæssige ansvar

Miljølove

Det er vores politik at stræbe efter at håndtere vores forretninger på en måde, der bevarer naturressourcerne og beskytter miljøet. På alle steder og i aktiviteter overalt i verden vil Graco og dets ansatte:

 • Overholde eller overstige kravene i alle gældende miljølove og -bestemmelser;
 • Anvende accepteret miljøpraksis i alle sine aktiviteter; og
 • Løbende fortsætte med at forbedre sin miljøpraksis, forhindre forurening og reducere den indvirkning, vores aktiviteter har på miljøet.

Gracos ledelse tildeler ressourcerne og vedtager processer og procedurer, herunder fastsættelse og gennemgang af miljømål, for at sikre, at denne politik gennemføres.

Du bør straks underrette din supervisor eller Gracos miljøspecialist, hvis du ved eller har mistanke om, at der er sket udslip eller frigivelse af farlige materialer, eller hvis du er opmærksom på andre faktiske eller potentielle miljøproblemer i noget Graco-anlæg.

Graco vil give sandfærdige og nøjagtige oplysninger til myndigheders licens- eller godkendelsesmyndigheder i forbindelse med enhver ansøgning om miljølicenser eller tilladelser eller periodiske rapporter, der måtte være påkrævet.

 

Udførelse af international forretning

Foreign Corrupt Practices Act (Amerikansk lov om udenlandsk korrupt praksis)

Foreign Corrupt Practices Act og andre amerikanske love forbyder Graco, vores ansatte og agenter overalt i verden at tilbyde, betale eller give noget af værdi til nogen udenlandske (ikke-amerikanske) embedsmænd, udenlandske politisk partier eller kandidater til udenlandske politiske embeder med det formål at opnå, fastholde eller lede forretning. Graco's politik er at overholde disse love nøje.

Loven tillader visse sjældne undtagelser. Disse sjældne undtagelser skal registreres nøjagtigt og korrekt i Graco's (inklusive eventuelle datterselskaber) regnskaber. Medarbejdere skal søge rådgivning fra den juridiske afdeling, inden de foretager sådanne betalinger.

Den amerikanske Foreign Corrupt Practices Act kræver også, at Graco og vores datterselskaber, der ikke er amerikanske, skal føre nøjagtige og komplette regnskaber og fortegnelser og føre intern regnskabskontrol. Ingen Graco-midler eller -aktiver må bruges til ulovlige, upassende eller uetiske formål; og der må ikke oprettes skjulte, ikke-registrerede eller hemmelige midler eller aktiver, og der må ikke noteres falske poster i regnskaber til noget formål.

 

Eksportbestemmelser

Den amerikanske regering har indført eksportkontrollove til at sikre, at overførsler af produkter, tjenester og teknologi gennemføres på en måde, der er i overensstemmelse med national sikkerhed og udenrigspolitiske mål. Disse love gælder for alle varer, der eksporteres fra USA, og alle varer og teknologier, der kommer fra USA, uanset hvor de befinder sig. Disse love gælder for ethvert selskab eller enhver enhed beliggende i USA, enhver amerikansk statsborger, hvor som helst, og ethvert datterselskab af et amerikansk selskab. Graco og vores datterselskaber, både USA-baserede og ikke USA-baserede, skal være opmærksomme på amerikanske eksportkontroller og deres anvendelse på Gracos forretningsaktiviteter.

USA begrænser også handel, investeringer og finansielle transaktioner med visse lande, organisationer og enkeltpersoner. Alle internationale Graco-transaktioner skal screenes korrekt og autoriseres, inden de finder sted.

Graco og alle datterselskaber har forbud mod at eksportere produkter til ethvert land underlagt en amerikansk handelsembargo eller sælge til en enhed, der er registreret på en forbudsliste af den amerikanske regering.

Amerikansk lov kræver også, at der udstedes eksportlicenser af den amerikanske regering for visse produkter, der sælges af Graco eller et hvilket som helst Graco-datterselskab til visse lande. Graco vil løbende gennemgå alle sine produkter for produkter, der muligvis kræver licens, og vil ikke sende produkter uden at have den korrekte licens.

Manglende overholdelse af disse love kan resultere i bøder, fængsel, suspension eller tilbagekaldelse af retten til at eksportere fra USA samt negativ omtale for virksomheden og/eller enkeltpersoner.

 

Anti-boykotlove

I henhold til amerikansk lovgivning er Graco forpligtet til at rapportere til den amerikanske regering om modtagelse af enhver anmodning om at deltage på nogen måde i en international boykot, og især boykotten af ​​Israel i mange arabiske lande. Dette rapporteringskrav gælder, selvom forretningstransaktionen ikke er gennemført. Graco har også forbud mod at efterkomme en sådan anmodning.

Definitionen af "anmodning" er meget bred. Anmodningen kan være mundtlig eller skriftlig, den kan komme direkte fra kunden eller indirekte gennem et andet dokument, såsom et akkreditiv. Derfor skal al kundedokumentation nøje undersøges. En sådan anmodning kan bede sælgeren om at give oplysninger, tage skridt eller undlade at tage særlige skridt, der kan fremme eller støtte den arabiske ligas boykot af Israel.

Graco's Legal Department udsender periodiske opdateringer og gennemfører uddannelse i overholdelse af de amerikanske anti-boykotlove. Hvis du har spørgsmål, specielt vedrørende enhver form for erklæring eller dokument, som du mener kan være relateret til den arabiske ligas boykot af Israel, skal du kontakte Graco's Legal Department. Svar ikke på anmodningen på den måde,som anmodningen instruerer dig om. Ring straks til Legal Department, som rapporterer anmodningen til den amerikanske regering og samarbejder med dig om at finde den rette måde at reagere på.

 

Import og told

Graco overholder alle gældende love og regler, der regulerer indførsel af varer til USA eller ethvert andet land. Ingen medarbejdere må tage skridt til utilbørligt at undgå enhver told eller afgift eller andre gældende krav vedrørende import af varer, herunder klassificering, værdiansættelse, beskrivelse, dokumentation, journalføring og oprindelseslandsmærkning. Vi opfordrer dig til at kontakte Legal Department for vejledning vedrørende import og told.

 

Forretningsaktiviteter med regeringen

Ingen gaver, måltider eller frynsegoder

Meget strenge retningslinjer forbyder enhver form for betaling til amerikanske statsansatte for måltider, forfriskninger, rejse- eller opholdsudgifter. Normale forretningsrelaterede erkendtligheder på det kommercielle marked betragtes som et forsøg på utilbørlig indflydelse på regeringsembedsmanden og kan fortolkes som bestikkelse, kickback eller ulovlige frynsegoder. Giv derfor ingen amerikanske medarbejdere noget af værdi, inklusive måltider, forfriskninger eller gaver, selvom de er af nominel værdi. Hvis en Graco-medarbejder og en statsansat deler et måltid, skal hver betale deres fulde og rimelige andel af omkostningerne ved måltidet.

Statsansatte skal være opmærksomme på de regler, der gælder for disse aktiviteter, og bør afvise ethvert tilbud om gaver og frynsegoder. Antag dog ikke, at fordi en statsansat accepterer eller synes at være villig til at acceptere et sådant tilbud, at det er lovligt eller passende.

Lignende love, der forbyder betaling eller gaver til embedsmænd, findes i andre lande, hvor Graco driver forretning. Vi overholder disse love over hele verden.

 

Returkommission

I henhold til amerikansk lov forbyder Graco nogen af ​​sine medarbejdere at tilbyde, anmode om, levere eller acceptere enhver gave af penge eller andre ting af værdi med henblik på utilbørligt at opnå eller belønne gunstig behandling i forbindelse med amerikanske offentlige kontrakter.

Ingen medarbejder, agent eller repræsentant for Graco må bestikke nogen person, inklusive udenlandske embedsmænd og politikere, for at opnå eller bevare forretning for Graco. Graco forbyder specifikt at tilbyde, give, anmode om eller modtage nogen form for bestikkelse eller kickback. Disse aktiviteter kan udgøre kriminelle handlinger.

 

Kontraktforhandlinger

Loven indeholder en række specifikke krav til forhandling af kontrakter med den amerikanske regering, der varierer afhængigt af den type transaktion, der forhandles om. Disse krav er komplekse, og sanktioner for overtrædelse af dem kan være alvorlige. Hvis du overvejer at sælge produkter eller tjenester til den regionale regering, skal du ringe til Legal Department.

 

Offentlige undersøgelser

Vi vil samarbejde hurtigt og fuldt ud med alle offentlige undersøgelser eller interview, der involverer mulige lovovertrædelser. Medarbejdere skal give fuldstændige og sandfærdige svar på spørgsmål, der stilles til dem. Graco bestræber sig også på at beskytte de juridiske rettigheder for sine medarbejdere og andre interessenter. Derfor skal alle medarbejdere, der kontaktes af enhver, der hævder at være en offentlig efterforsker eller inspektør, straks kontakte Legal Department, inden de besvarer spørgsmål.

 

Medarbejdere, der tjener som embedsmænd

Vi opfordrer vores medarbejdere til at være gode samfundsborgere og til at deltage aktivt i den politiske proces. En Graco-medarbejder kan være en kandidat til eller blive valgt eller udpeget til et lokalt, statsligt eller regionalt offentligt kontor. Hvis du tjener som offentlig embedsmand, skal du holde din rolle som Graco-medarbejder og som offentlig embedsmand adskilt. Derudover må en supervisor eller andre medarbejdere ikke forsøge at udøve unødig indflydelse på en medarbejders handlinger i den pågældende medarbejders rolle som kandidat eller offentlig embedsmand.

Hel- og deltidsansatte og medarbejdere på orlov, der tjener som offentlige embedsmænd, skal:

 • Træffe beslutninger som offentlig embedsmand udelukkende baseret på de pågældende forholds realiteter;
 • Nøje overholde de gældende love og rapporteringsforskrifter, der gælder for korrekt adfærd for kandidater eller offentlige embedsmænd;
 • Undgå interessekonflikter; og
 • Ikke tale eller handle på vegne af Graco, mens de udfører opgaver som offentlige embedsmænd.

 

Politiske bidrag

Gracos ressourcer må ikke bruges til at støtte politiske partier, politiske aktionskomiteer eller kandidater, medmindre og i det omfang virksomhedens Chief Executive Officer beslutter, at et politisk handlingsudvalg eller en anden organisation, der lovligt er bemyndiget til at yde økonomisk støtte til politiske kandidater, vil fremme virksomhedens forretningsinteresser. Bidrag foreslået af virksomhedens Chief Executive Officer på et samlet beløb eller en værdi af (a) \100.000 $ eller derover pr. regnskabsår skal godkendes af selskabets bestyrelse, og (b) bidrag på mindre end \100.000 $ skal godkendes af selskabets formand for bestyrelsen. Direkte bidrag fra virksomheden til individuelle kandidater er ikke tilladt. Individuelle medarbejdere opfordres til at støtte deres egne partier og kandidater, men de skal gøre det i deres egen tid og med deres egne midler. Hvis et planlagt bidrag på nogen måde kan betragtes som involverende Gracos midler, ejendom eller tjenester, skal du ringe til Legal Department.

 

Forretningsoplysninger

Følgende er udarbejdet til at sikre tilstrækkelig beskyttelse og korrekt håndtering af Gracos forretningsoplysninger.

Ophavsretligt beskyttede oplysninger og ikke-offentliggørelse

Oplysninger, ideer og intellektuel ejendom er værdifulde Graco-aktiver. Fortrolige oplysninger vedrørende konkurrenceposition og strategi skal beskyttes mod misbrug. Sådanne oplysninger inkluderer fremstillingsmetoder, oplysninger relateret til kunder, forretningsstrategi, produktomkostninger eller margener, og forretningshemmeligheder. Sådanne oplysninger videregives kun til dem, der har behov for at kende det for at opfylde deres arbejdsopgaver. Medarbejdere, ledere og direktører skal opretholde fortroligheden af alle sådanne oplysninger og kun videregive dem, når lovgivningen kræver det.

 

Nøjagtighed af rapporter og regnskaber

Gracos ledelse har ansvaret for på fair og nøjagtig vis at rapportere økonomiske resultater til Graco's aktionærer, banker og kreditorer. Som et selskab, hvis aktie handles på New York Stock Exchange, er Graco underlagt kravene fra den amerikanske Securities and Exchange Commission, som regulerer formatet, indholdet og rettidigheden af finansielle rapporter og forretningsrapporter. Vi skal også overholde andre gældende lokale, statslige og regionale regnskabs- og rapporteringskrav, herunder dem, der er relateret til vores personalegodeordninger.

Graco er forpligtet til at udvikle og vedligeholde et stærkt og effektivt internt kontrolsystem til at give rimelig sikkerhed for, at:

 • Transaktioner bliver godkendt korrekt og registreret nøjagtigt, baseret på Gracos politikker og procedurer;
 • Gracos aktiver bliver tilstrækkeligt beskyttet;
 • Finansiel rapportering og ledelsesrapportering er pålidelig og nøjagtig og afspejler den faktiske forretningsaktivitet;
 • Aktiviteter overholder gældende juridiske krav; og
 • Forretningen drives effektivt og virksomt.

Det forventes, at alle medarbejdere følger de interne kontrolsystemer og processer og deltager i den løbende forbedring af vores interne kontrol.

 

Samarbejde med interne og eksterne revisorer

Alle Graco-medarbejdere skal samarbejde fuldt ud med både vores interne revisorer og Graco's uafhængige revisorer i udførelsen af ​​deres opgaver. Samarbejdet inkluderer omgående at give fuldstændige og komplette oplysninger som svar på enhver anmodning og være åben, ærlig og redelig over for revisorerne.

 

Videregivelse af oplysninger; Overholdelse af værdipapirlove

Vi bestræber os på at overholde alle regionale, statslige og lokale værdipapirlove og -bestemmelser. Regionale og statslige værdipapirlove kræver nøjagtig og rettidig rapportering af visse væsentlige oplysninger vedrørende Graco's forretningsmæssige og økonomiske resultater og forhold. De forbyder også folk at handle værdipapirer baseret på viden om væsentlige ikke-offentlige oplysninger.

 

Fuld og nøjagtig rapportering og afgivelse af oplysninger

Alle oplysninger fra Graco', der kræves i henhold til statslige og regionale værdipapirlove og som krævet af New York Stock Exchange, og alle Graco's offentlige informationsudvekslinger, skal være fulde, retfærdige, præcise, rettidige, forståelige og ikke vildledende.

 

Ikke-offentlige oplysninger

Enhver medarbejder, der bliver opmærksom på væsentlig ikke-offentlige oplysninger relateret til Graco eller firmaer, som Graco forhandler eller konkurrerer med, må ikke:

 • Købe eller sælge aktier eller andre værdipapirer i Graco eller et andet sådant firma, alt efter omstændighederne; eller
 • Videregive disse oplysninger til nogen uden for Graco, før oplysningerne er videregivet til offentligheden og værdipapirmarkederne har haft tilstrækkelig mulighed for at tilegne sig dem.

Alle oplysninger, som en investor måtte betragte som vigtige for at beslutte, om man skal købe, sælge eller beholde værdipapirer, betragtes som væsentlige. Eksempler på væsentlige oplysninger inkluderer:

 • Finansielle resultater;
 • Finansielle prognoser;
 • Ændringer i udbytte;
 • Mulige fusioner, opkøb og joint ventures;
 • Andre køb og salg af virksomheder;
 • Investeringer i virksomheder;
 • Tildeling eller tab af vigtige kontrakter; og
 • Vigtig produktudvikling, større hændelser relateret til retsprocesser, større ledelsesændringer og større ændringer i forretningskurs.

Insidere

Ud over de ovennævnte begrænsninger skal Graco-direktører, ledere og visse andre medarbejdere, der betragtes som "insidere" i forbindelse med værdipapirlovene, følge retningslinjerne for insiderhandel som periodisk udstedt af Legal Department, og disse personer må ikke købe, sælge eller på anden måde engagere sig i nogen form for transaktioner af Graco-aktier uden forudgående konsultation med Executive Vice President og General Counsel.

 

Graco