Zakelijke gedragscode

Inleiding

Graco-beleid inzake bedrijfsvoering

De Raad van Bestuur van Graco Inc. heeft de volgende strategische beleidsverklaring vastgesteld:

Graco zal haar zaken op een ethische manier en met integriteit uitvoeren, en in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en overheidsvoorschriften. Elke werknemer zal de zakelijke gedragscode en andere bedrijfsbeleidslijnen van Graco begrijpen en volgen, alle toepasselijke wetten naleven en afstand nemen van zakelijke kansen die de ethische normen van Graco in gevaar zouden brengen. Het management zal training en advies geven over de ethische normen en wettelijke naleving van Graco.

Deze Code of Ethics and Business Conduct (""Gedragscode"") is bedoeld om Graco te helpen bij de implementatie van bovengenoemd beleid en om haar missie te verwezenlijken door de wereldwijde reputatie van Graco als ethisch en gezagsgetrouw bedrijf te beschermen en te verbeteren. Het is ook bedoeld om wetsovertredingen te helpen voorkomen die duur en schadelijk kunnen zijn voor Graco. Deze Gedragscode is van toepassing op de bestuurders, functionarissen en werknemers van Graco Inc. en al haar dochterondernemingen wereldwijd ("Graco"). Deze Gedragscode is echter geen arbeidsovereenkomst.

De Raad van Bestuur en het managementteam van Graco Inc. hebben de Missie, Visie en Strategische Beleidsverklaringen van Graco ontwikkeld, waarin het basisdoel, de doelstellingen, de bedrijfsprincipes en de waarden van Graco Inc. worden uiteengezet. De Missie, Visie en Strategische Beleidsverklaringen zijn opgenomen in een apart boekje en zijn hierin opgenomen door middel van verwijzing.

 

Uw verantwoordelijkheden

Graco verwacht dat u deze Gedragscode begrijpt en dat u deze en alle toepasselijke wetten naleeft. Er wordt ook van u verwacht dat u uw Graco-activiteiten op een eerlijke en integere manier uitvoert. De juridische afdeling van Graco is beschikbaar om u te helpen de wet na te leven.

Natuurlijk vallen sommige activiteiten niet onder deze Gedragscode of onder de wet, en sommige wetten stellen onaanvaardbaar lage gedragsnormen. In geval van twijfel moet u elke actie die u overweegt tegen de volgende normen kunnen beoordelen en op elk van deze vragen "Ja" kunnen antwoorden:

 • Is dit het juiste om te doen?
 • Als u door de actie getroffen zou worden, is het dan wat u had willen doen?
 • Zal de actie de publieke controle doorstaan?
 • Zou u het comfortabel vinden om dit in de krant van morgen te lezen?
 • Zal het de reputatie van Graco als ethisch bedrijf beschermen en versterken?

Als u niet op elk van deze vragen met "Ja" kunt antwoorden, is het tijd om de situatie verder te evalueren en te bespreken met uw supervisor of de juridische afdeling.

 

Wereldwijde toepassing

Deze Gedragscode is van toepassing op personen en situaties in alle landen waar Graco en haar dochterondernemingen zakendoen. Alle werknemers zijn onderworpen aan en moeten zich houden aan de wet- en regelgeving van het land waarin ze werken. Omdat Graco Inc., ons moederbedrijf, echter een Amerikaanse onderneming is, kan de Amerikaanse wet van toepassing zijn op het gedrag van Graco dat buiten de VS plaatsvindt. Als de naleving van deze Gedragscode of de Amerikaanse wet in strijd lijkt te zijn met de lokale wetgeving, of als u niet zeker weet welke wetten van toepassing zijn op uw activiteiten, raden we u aan om de kwestie te bespreken met de juridische afdeling.

 

Verplichtingen van het management

De managers van Graco zijn verantwoordelijk voor het creëren van een werkomgeving waarin de hoogste ethische normen consequent worden toegepast en voor de naleving van de Gedragscode van Graco en van de wet. We delen allemaal de verantwoordelijkheid om de reputatie van Graco te beschermen. Er is moed voor nodig om een medewerker een ethische kwestie aan de orde te laten stellen. Daarom moedigt Graco haar managers aan om een open-deurbeleid te voeren om deze kwesties aan te pakken.

Het Graco-programma voor ethiek en bedrijfsvoering staat onder toezicht van het auditcomité van de Raad van Bestuur dat deze Gedragscode heeft goedgekeurd. Van deze Gedragscode mag geen enkele functionaris of bestuurder van Graco geheel of gedeeltelijk afstand doen, behalve door het auditcomité, en een dergelijke ontheffing moet onmiddellijk worden bekendgemaakt aan de aandeelhouders van Graco. De Executive Vice President en General Counsel zijn verantwoordelijk voor het programma.

 

Hulp bij vragen

Geen enkele code kan alle situaties dekken. Wanneer u hulp nodig heeft bij het interpreteren of toepassen van deze Gedragscode, kunt u het volgende doen:

 • Bespreek de kwestie met uw supervisor.
 • Neem contact op met uw manager personeelszaken of de afdeling personeelszaken.
 • Bel de juridische afdeling op 612-623-6604 of stuur een fax naar de juridische afdeling op 612-623-6944. Buiten de VS moet u eerst de toepasselijke internationale toegangscode kiezen.
 • Schrijf naar:

Graco Inc.
Ter attentie van: Juridische afdeling
P.O. Box 1441
Minneapolis, Minnesota 55440-1441, VS

Melding van vermoedelijke overtredingen

Als u weet of vermoedt dat deze Gedragscode of enige andere wet wordt overtreden, wordt u aangemoedigd om de kwestie onmiddellijk en volledig te melden. U kunt uw bezorgdheid anoniem melden in alle landen, behalve in de landen die anonieme meldingen verbieden.

U kunt de zaak melden via een van de volgende methoden:

 • Bespreek de kwestie met uw supervisor
 • Bel, schrijf of e-mail de juridische afdeling
 • Stuur een e-mail naar gracoauditcommittee@graco.com
 • Stuur een e-mail naar ethics@graco.com
 • Bel de Graco Ethics Hotline op 1-877-846-8913 (kies buiten de VS eerst de toepasselijke landcode)

Een derde partij runt de Graco Ethics Hotline. De meertalige hotline is overal ter wereld toegankelijk, is vertrouwelijk en kan 24 uur per dag worden geraadpleegd.

Alle meldingen van vermoedelijke overtredingen zullen grondig en, voor zover mogelijk, vertrouwelijk worden onderzocht. Er zullen geen represailles worden genomen tegen een werknemer die te goeder trouw een overtreding of een vermoedelijke overtreding meldt. In de meeste gevallen zullen we de verslaggever op de hoogte brengen van de actie die wordt ondernomen door Graco. Indien een klacht betrekking heeft op de boekhouding, de interne auditcontroles of auditaangelegenheden, zal deze worden gerapporteerd aan de voorzitter van het auditcomité.

 

Discipline en sancties

Deze Gedragscode is een essentieel onderdeel van Graco. Elke bestuurder, functionaris en werknemer is verplicht om deze te volgen. Overtredingen van deze Gedragscode kunnen leiden tot berisping, proeftijd, degradatie, tijdelijke schorsing of ontslag. Ook het dogen van een overtreding van deze Gedragscode kan leiden tot disciplinaire maatregelen voor de werknemer. In bepaalde gevallen kan een werknemer die deze Gedragscode overtreedt, worden gehouden aan het betalen van een vergoeding voor verliezen die worden geleden door Graco. Overtredingen van het strafrecht kunnen worden doorverwezen naar de bevoegde autoriteiten voor vervolging.

 

Extra kopieën

Neem voor extra exemplaren van deze publicatie contact op met uw manager personeelszaken of de juridische afdeling. Verzoek om publicatienummer 300624, Rev. E, "Code of Ethics and Business Conduct." Deze Gedragscode is ook online beschikbaar op www.graco.com en op de interne website van Graco.

De informatie in deze Gedragscode vervangt eerdere gedrukte versies van de Gedragscode en Richtlijnen van Graco. Deze Gedragscode kan te allen tijde worden gewijzigd of ingetrokken. Deze Gedragscode is niet allesomvattend.

 

Zakelijke relaties van Graco

Bij het uitvoeren van Graco-activiteiten kunt u te maken krijgen met verschillende mensen en organisaties, waaronder klanten, leveranciers en concurrenten, maar ook met andere Graco-medewerkers. Alle zakelijke relaties moeten gebaseerd zijn op een solide basis van eerlijkheid en rechtvaardigheid.

De volgende onderwerpen hebben betrekking op de relatie van Graco met onze klanten, concurrenten, leveranciers en anderen buiten Graco.

 

Kwaliteit

Kwaliteit is belangrijk voor Graco. We streven naar het optimale en naar constante verbetering in alles wat we doen. We zijn allemaal verantwoordelijk voor de kwaliteit van ons eigen werk. We zijn toegewijd aan het begrijpen van de eisen van onze klanten en het voldoen aan of overtreffen van deze eisen. Wij streven ernaar onze producten op tijd en zonder gebreken of vertragingen te leveren.

 

Productveiligheid

Wij zullen (indien van toepassing) producten en systemen ontwerpen, produceren, op de markt brengen, installeren en onderhouden die veilig zijn voor het beoogde en te verwachten gebruik. Alle Graco-producten moeten voldoen aan de interne veiligheidsnormen van Graco, aan externe voorschriften en aan de normen van de desbetreffende goedkeuringsinstanties. Voor alle producten moeten schriftelijke productveiligheidsnormen en -procedures voor het ontwerp, de productie en het gebruik van het product worden gehandhaafd.

 

Productvertegenwoordiging

Waarheid in de reclame

Wij zullen elke onjuiste vermelding van feiten of misleidende indruk in onze reclame, literatuur, tentoonstellingen of andere openbare verklaringen vermijden. Alle verklaringen over Graco-producten en -diensten moeten waarheidsgetrouw en onderbouwd zijn. Er moet ook rekening worden gehouden met de totale indruk van het bericht. Het weglaten van feiten, het ten onrechte benadrukken of gebruiken van illustratief materiaal dat een toevallige lezer, luisteraar of toeschouwer zou kunnen misleiden, wordt vermeden.

 

Geringschattende uitlatingen

We zullen geen onjuiste of misleidende opmerkingen maken over concurrerende organisaties of personen, of over hun producten en diensten. Alle Graco-producten en -diensten zullen op basis van hun verdiensten worden verkocht. Wanneer we vergelijkingen maken tussen Graco-producten en die van concurrenten, moeten we er zeker van zijn dat alle verklaringen feitelijk, accuraat en niet misleidend zijn.

 

Eerlijke concurrentie (antitrust)

De antitrustwetten zijn bedoeld om de concurrentie in stand te houden door acties te verbieden die de werking van een vrije en concurrerende markt op onredelijke wijze zouden kunnen beperken. Schendingen van de antitrustwetgeving zijn uiterst ernstig en kunnen leiden tot zware boetes en zelfs strafrechtelijke vervolging.

De volgende gebieden houden aanzienlijke risico's voor de antitrustwetgeving in. Acties op deze gebieden kunnen niet worden ondernomen zonder eerst de juridische afdeling te raadplegen.

 • Geen enkele Graco-medewerker zal een schriftelijke of mondelinge, expliciete of impliciete overeenkomst aangaan met een concurrent met betrekking tot prijzen, prijsgerelateerde voorwaarden (kortingen, rabatten, betalingsvoorwaarden, enz.), toewijzing van markten of klanten, biedpraktijken, of beperken of weigeren om zaken te doen met een klant. Omdat gesprekken kunnen worden geïnterpreteerd als afspraken, dient u elk gesprek met concurrenten over een van die onderwerpen te vermijden.
 • Graco zal de wederverkoopprijzen die worden aangerekend voor Graco-producten, of klanten of gebieden waar dergelijke producten mogen worden doorverkocht, niet afdwingen of dicteren.

Het is het beleid van Graco om zowel de letter als de geest van de antitrustwetten van alle landen waarin Graco zakendoet volledig na te leven. Dit omvat de Amerikaanse antitrustwetten en de relevante wetten van andere landen waarin Graco zakendoet. Van de managementmedewerkers wordt verwacht dat zij vertrouwd zijn met de principes van deze antitrustwetten en dat zij niets doen wat in strijd is met deze wetten of de schijn wekt van een intentie om deze te overtreden.

De bepalingen van de antitrustwetten zijn van toepassing op zowel formele als informele mededelingen. Werknemers die betrokken zijn bij activiteiten van brancheorganisaties of in andere situaties die informele communicatie tussen concurrenten, klanten of leveranciers mogelijk maken, moeten bijzonder alert zijn op de vereisten van de wet.

Graco vindt de naleving van de toepasselijke antitrustwetten zo belangrijk dat beweringen van onwetendheid, goede bedoelingen of het niet tijdig inwinnen van advies niet worden geaccepteerd als een excuus voor overtredingen.

 

Informatie concurrenten

We zullen de wettelijke rechten van concurrenten of andere partijen niet schenden bij het verzamelen en gebruiken van concurrentie-informatie en zullen alle wetten die van toepassing zijn op de informatie van concurrenten opvolgen. De volgende punten zullen u helpen om overtredingen te voorkomen:

 • Alleen legale en ethische methoden kunnen worden gebruikt om informatie over de concurrentie te verkrijgen. We zullen ons niet bezighouden met spionage- of industriële spionageactiviteiten, of activiteiten die als zodanig verkeerd geïnterpreteerd zouden kunnen worden.
 • Informatie over de prijsstelling, de prijsvoorwaarden, de klanten of het marktaandeel van een concurrent mag niet rechtstreeks worden verkregen van de concurrent of van iemand die wettelijk verplicht is deze informatie niet bekend te maken.
 • Informatie die vertrouwelijk of eigendom is van een concurrent of andere partij mag niet worden verzameld of gebruikt, tenzij die partij deze vrijwillig aan Graco heeft verstrekt.
 • Graco zal de bepalingen van alle vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsovereenkomsten die worden aangegaan strikt naleven en zal maatregelen nemen om de naleving ervan te verzekeren. Vertrouwelijke informatie van andere partijen mag niet worden gedeeld buiten diegenen die dergelijke informatie op basis van "need to know" nodig hebben om hun taken voor Graco uit te voeren.
 • Alle vertrouwelijke of eigendomsinformatie van een andere partij, met inbegrip van een concurrent, die per ongeluk aan Graco wordt onthuld, mag niet worden gebruikt en moet onmiddellijk aan de eigenaar worden geretourneerd.

Wij zullen geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van een concurrent of andere partij vragen of gebruiken die beschikbaar is voor een huidige of voormalige werknemer of adviseur van die partij. Wij zullen elke huidige of voormalige werknemer of adviseur van een concurrent die werknemer wordt en/of diensten voor Graco verricht, ervan op de hoogte stellen dat van hem of haar wordt verwacht dat hij of zij geen vertrouwelijke of bedrijfseigen informatie van de concurrent of een andere partij openbaar maakt of gebruikt bij het verrichten van diensten voor Graco. We zullen de persoon ook vertellen dat hij of zij moet voldoen aan alle wettelijke en contractuele vereisten die hij of zij kan hebben met betrekking tot dergelijke informatie. Geen enkele Graco-manager zal impliciet of expliciet druk uitoefenen op een werknemer om de vertrouwelijke informatie van een voormalige werkgever te gebruiken of openbaar te maken.

 

Zakelijke geschenken

Relatiegeschenken kunnen bestaan uit maaltijden, cocktails, kortingen, gastvrijheid, amusement, recreatie, tickets, promotieartikelen, vervoer en alle materiële of immateriële "zaken van waarde" waarvoor de ontvanger niet de reële marktwaarde betaalt.

We kunnen geschenken geven of ontvangen tijdens onze zakelijke Graco-interacties met commerciële klanten en met andere niet-overheidspartijen als deze voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Ze zijn niet in strijd met de wet, regelgeving of redelijke gebruiken van de markt of het bekende beleid van de ontvanger of de werkgever van de ontvanger;
 • Ze zijn redelijk in kosten, bedrag, hoeveelheid en frequentie;
 • Ze zijn geschikt wat betreft tijd en plaats;
 • Ze hebben geen invloed op of lijken het zakelijke oordeel van de gever of de ontvanger niet te beïnvloeden;
 • Ze worden niet specifiek in ruil voor transacties gegeven;
 • Ze kunnen de publieke controle doorstaan zonder de reputatie van Graco te schaden; en
 • Ze komen goed tot uiting in de boeken en administratie van Graco.

Onder geen enkele omstandigheid mag u geld geven of ontvangen als zakelijke beleefdheid of fooi.

Deze richtlijnen zijn ook van toepassing als er geen terugbetaling van Graco wordt gevraagd.

De regels met betrekking tot geschenken en giften aan overheidsmedewerkers of -ambtenaren wijken aanzienlijk af van deze richtlijnen en zijn zeer streng. Zie de paragrafen met de titel Business with the Government (zakendoen met de overheid) and Transacting International Business (internationale verhandelingen) in deze Gedragscode.

 

Gebruik van de software

De meeste computersoftware is het waardevolle intellectuele eigendom van de ontwikkelaar of andere eigenaar van de software. Het is meestal beschermd door het auteursrecht, patent en/of handelsgeheim en wordt ter beschikking gesteld aan gebruikers onder de voorwaarden van licentieovereenkomsten. Het ongeoorloofde gebruik van deze propriëtaire software op Graco-apparatuur kan zowel de gebruiker als Graco blootstellen aan ernstige aansprakelijkheid voor schending van deze rechten. Daarom is het onderdeel van het beleid van Graco dat alle software die eigendom is van een derde partij alleen wordt gebruikt op Graco-computers en andere apparatuur als er een licentie of andere toestemming is verkregen. De afdeling of de persoon die verantwoordelijk is voor de informatiesystemen op uw locatie heeft de verantwoordelijkheid en de enige bevoegdheid om software op Graco-computers aan te schaffen en te installeren. Het is werknemers verboden om zelf software op Graco-computers te laden, zowel om er zeker van te zijn dat er geen ongeoorloofd gebruik van de software wordt gemaakt als om er zeker van te zijn dat de software geen compatibiliteitsproblemen zal veroorzaken.

 

Graco en haar medewerkers

Deze paragrafen moeten worden gevolgd om een positieve relatie tussen Graco en haar medewerkers te garanderen.

Gelijke kansen op werk

Ons beleid is erop gericht om gelijke werkgelegenheidskansen te bieden en sollicitanten en werknemers in alle interacties met het bedrijf te behandelen zonder onderscheid te maken tussen persoonlijke kenmerken, waaronder ras, sekse, leeftijd, nationale afkomst, handicap, religie, veteranenstatus, zwangerschap, burgerschap, geslacht, burgerlijke staat of enige andere basis die door de federale, staats- of lokale wetgeving wordt beschermd.

Het management is er verantwoordelijk voor dat beslissingen over werving, selectie, ontwikkeling en promotie van werknemers gebaseerd zijn op verdienste, kwalificaties, aangetoonde vaardigheden en prestaties. Laat de hierboven genoemde persoonlijke kenmerken uw oordeel niet beïnvloeden.

We houden ons aan alle toepasselijke arbeids- en werkgelegenheidswetten in alle regio's waar we actief zijn. Neem contact op met uw manager personeelszaken of de juridische afdeling als u vragen hebt over de lokale vereisten waaraan u moet voldoen.

 

Intimidatie

Wij tolereren geen intimidatie van onze medewerkers op basis van persoonlijke kenmerken die door de wet worden beschermd. Deze persoonlijke beschermde kenmerken zijn ras, sekse, leeftijd, nationale afkomst, handicap, religie, veteranenstatus, zwangerschap, burgerschap, geslacht, burgerlijke staat of enige andere basis die door de federale, staats- of lokale wetgeving wordt beschermd.

Intimidatie op basis van een persoonlijk beschermd kenmerk is gedrag dat gericht is op een werknemer die het kenmerk bezit en de werknemer op een ernstige en vernederende manier intimideert, vernedert of beledigt. Intimidatie kan bestaan uit suggestieve of beledigende geluiden, gezichtsuitdrukkingen, vulgair taalgebruik en gebaren, bijnamen, belasteringen, denigrerende opmerkingen, cartoons, grappen, bedreigingen, vijandige handelingen en aanrakingen.

Seksuele intimidatie is een vorm van verboden intimidatie. Seksuele intimidatie is ongewenste aandacht van hardnekkige of beledigende aard die gericht is tegen een werknemer op basis van het geslacht van de werknemer door een persoon die wist of had moeten weten dat dergelijke aandacht ongewenst is. Seksuele intimidatie is voldoende doordringend of ernstig seksueel georiënteerd gedrag dat de werkprestaties van de werknemer belemmert of een intimiderende, vijandige of beledigende werkomgeving creëert. Enkele voorbeelden van seksueel intimiderend gedrag zijn:

 • Het beloven of geven van een beloning aan de werknemer als de werknemer een seksueel getint verzoek inwilligt;
 • Dreigen met het nemen van revanche of represailles tegen de werknemer als de werknemer niet voldoet aan een seksueel getint verzoek;
 • Wellustige blikken, het maken van seksuele toespelingen, gebaren of vernederende opmerkingen;
 • Het tonen of verspreiden van seksueel georiënteerde foto's, objecten of geschreven materiaal; en
 • Ongewenste aanraking van de werknemer.

Supervisors zijn niet betrokken bij intimidatie of represailles wanneer zij de ontoereikende prestaties van een werknemer met respect aanpakken door middel van counseling en/of maatregelen ter verbetering van het werk.

Een werknemer die denkt dat hij of zij wordt geïntimideerd op basis van zijn of haar persoonlijke kenmerken, moet het gedrag onmiddellijk melden aan zijn of haar supervisor, een vertegenwoordiger van personeelszaken, de juridische afdeling of de Graco-hotline voor ethiek.

Alle werknemers zijn onderworpen aan disciplinaire maatregelen, tot en met de beëindiging van hun dienstverband, als zij in strijd met ons beleid betrokken zijn bij intimidatie. Bovendien worden vertegenwoordigers van leveranciers, onafhankelijke aannemers, ingehuurde werknemers en bezoekers die een Graco-medewerker blijken te hebben geïntimideerd van het terrein verwijderd en uitgesloten van toekomstige interactie met Graco-medewerkers.

Vergelding tegen werknemers die te goeder trouw melding maken van intimidatie of helpen bij het onderzoeken van klachten over intimidatie is verboden. Meldingen van vermoedelijke vergelding moeten worden gedaan aan de supervisor van de werknemer, een vertegenwoordiger van personeelszaken, een lid van de juridische afdeling of de Graco-ethische hotline.

 

Gezondheid en veiligheid

De persoonlijke veiligheid en gezondheid van elke Graco-medewerker is van primair belang. De preventie van beroepsmatig veroorzaakte letsels en ziekten zal voorrang krijgen op de operationele productiviteit. Het management van Graco zorgt voor alle mechanische en fysieke faciliteiten die nodig zijn voor de persoonlijke veiligheid en gezondheid van haar werknemers en voldoet aan de wet op de veiligheid en gezondheid op het werk en vergelijkbare wetgeving in de hele wereld.

 

Drugs- en alcoholvrije werkplek

Graco heeft een vitaal belang bij het handhaven van veilige, gezonde en efficiënte werkomstandigheden voor haar werknemers. Het is gebleken dat het gebruik van drugs en alcohol een negatieve invloed heeft op de veiligheid, productiviteit, kwaliteit, integriteit en het moreel. Graco heeft een praktijk en werkregels geïmplementeerd met betrekking tot het gebruik, het bezit en de verkoop van alcohol en drugs.

We verbieden ten strengste het gebruik, de verkoop, het vragen of het bezit van drugs, andere gereglementeerde stoffen of het gebruik van alcohol, in welke hoeveelheid dan ook, binnen alle Graco-gebouwen of -werkplaatsen (inclusief parkeerterreinen). Voor de toepassing van dit beleid omvat het "gebruik" onder meer, maar niet uitsluitend, de erkenning van het gebruik of een positief resultaat van een drugs- en alcoholscreeningstest die wijst op de aanwezigheid van een drug of de metabolieten daarvan, of van alcohol op of boven de drempelwaarde voor detectie. Bepaalde uitzonderingen met betrekking tot alcoholgebruik kunnen door personeelszaken worden toegestaan voor door Graco gesponsorde evenementen.

Graco erkent dat drugs- en alcoholmisbruik behandelbare aandoeningen zijn. Medewerkers worden aangemoedigd om vrijwillig hulp te zoeken via ons hulpprogramma voor medewerkers of hun gezondheidsplan. Het gebruik van ons hulpprogramma voor werknemers zal echter geen disciplinaire maatregelen uitsluiten als een werknemer de drugs- en alcoholpraktijken of -regels van Graco heeft overtreden, of als de prestaties onder de verwachtingen van zijn of haar supervisor zijn geweest.

 

Gebruik van medicijnen

Een werknemer die een recept heeft gekregen of die een geneesmiddel gebruikt voor een medische of andere aandoening die zijn of haar vermogen om de functie uit te oefenen op enigerlei wijze zou kunnen aantasten, moet zijn of haar supervisor of personeelszaken onmiddellijk op de hoogte stellen. Er zal passend medisch advies worden ingewonnen om te bepalen of het individu kan werken tijdens het innemen van de medicatie. Indien wordt vastgesteld dat de persoon niet in staat is zijn of haar functie uit te oefenen zonder dat er sprake is van een beperking als gevolg van de medicatie, wordt de werknemer overgeplaatst of wordt hem of haar opgedragen zich niet te melden totdat de aandoening waarvoor de medicatie wordt gebruikt niet meer aanwezig is, of het gebruik van medicatie die een beperking veroorzaakt, is gestaakt.

 

Belangenverstrengeling

Er is sprake van belangenverstrengeling wanneer het vooruitzicht van direct of indirect persoonlijk gewin (of het gewin van een medewerker of familielid) uw oordeel of handelingen in de bedrijfsvoering van Graco zou kunnen beïnvloeden. Het is uw verantwoordelijkheid om een conflict tussen de belangen van Graco en uw persoonlijke belangen te vermijden. U moet u gedragen met de hoogste normen van integriteit, eerlijkheid en eerlijke handel]. De volgende situaties moeten worden vermeden:

 • Werken voor of vertegenwoordigen van een klant, leverancier of concurrent, ongeacht de aard van de geleverde diensten, terwijl u in dienst bent bij Graco of Graco vertegenwoordigt;
 • Investeren in een concurrent, klant of leverancier van Graco, als de investering belangrijk genoeg is om mogelijk in conflict te komen of lijkt te komen met uw verantwoordelijkheden tegenover Graco;
 • Het aannemen van persoonlijke geschenken, betalingen of diensten van personen die zaken willen doen met Graco in strijd met het beleid inzake relatiegeschenken in deze Gedragscode;
 • Het optreden als adviseur voor een concurrent, klant of leverancier van Graco;
 • Dienen als eigenaar, algemene partner, functionaris of bestuurder van een op winst gericht bedrijf of andere organisatie zonder eerst schriftelijke toestemming te krijgen van een Graco-bedrijfsfunctionaris met een functie van vicepresident of hoger;
 • Het gebruik van de naam van Graco, klanten- of werknemerslijsten voor enig ander doel dan Graco-activiteiten of -functies zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van een Graco-bedrijfsfunctionaris met een functie van vicepresident of hoger;
 • Persoonlijk gebruikmaken van een zakelijke mogelijkheid die Graco ter beschikking staat; en
 •  Elke activiteit of regeling (direct of indirect) die in strijd kan zijn met uw verantwoordelijkheden tegenover Graco, of die redelijkerwijs als strijdig kan worden beschouwd.

 

Beleid inzake goedkeuring van transacties met gelieerde personen

Het beleid inzake de goedkeuring van transacties met gelieerde personen is van toepassing op elke transactie, regeling of relatie of elke reeks van gelijkaardige transacties, regelingen of relaties waaraan Graco deelneemt en waarin een gelieerd persoon (gedefinieerd als de Graco-bestuurders, kandidaat-bestuurders, functionarissen, aandeelhouders met een belang van vijf procent en elk van hun respectieve familieleden) een direct of indirect belang heeft, met uitzondering van het volgende:

 • Betaling van een vergoeding door Graco aan een gelieerde persoon voor de dienstverlening van de gelieerde personen aan Graco in de hoedanigheid of hoedanigheden die aanleiding geven tot de status van "gelieerde persoon;" en
 • Transacties zijn over het algemeen beschikbaar voor alle werknemers of alle aandeelhouders van Graco onder dezelfde voorwaarden.

Het auditcomité van de Raad van Bestuur van Graco moet elke transactie met een gelieerde persoon die onder dit beleid valt, goedkeuren voor de aanvang van de transactie met een gelieerde persoon of, indien het niet mogelijk is om de transactie goed te keuren voor de aanvang, zal de transactie zo snel mogelijk worden voorgelegd aan het auditcomité of de voorzitter van het auditcomité ter bekrachtiging. Het auditcomité of zijn voorzitter zal de volgende factoren analyseren, naast alle andere factoren die het auditcomité gepast acht, om te bepalen of een transactie met een gelieerde persoon moet worden goedgekeurd:

 • De voordelen voor Graco;
 • De impact op de onafhankelijkheid van een bestuurder;
 • De beschikbaarheid van andere bronnen voor vergelijkbare producten of diensten;
 • De voorwaarden van de transactie en of deze eerlijk zijn tegenover Graco;
 • De voorwaarden die beschikbaar zijn voor niet-gelieerde derden of voor werknemers in het algemeen; en
 • Of de transactie essentieel is voor Graco.

Het auditcomité of zijn voorzitter kan, naar eigen goeddunken, elke transactie met een gelieerde persoon goedkeuren of afwijzen. De goedkeuring van een transactie met een gelieerde persoon kan afhankelijk worden gesteld van het feit of Graco en de gelieerde persoon bepaalde procedures volgen die door het auditcomité of de voorzitter ervan worden aangewezen.


Persoonlijke leningen

Graco zal geen persoonlijke leningen aangaan, faciliteren of regelen, direct of indirect, aan een bestuurder, functionaris of werknemer, tenzij een dergelijke lening (i) in overeenstemming is met alle toepasselijke wetten en voorschriften; en (ii) vooraf is goedgekeurd door het auditcomité van de Raad van Bestuur. Dit beleid verbiedt niet dat werknemers in het kader van de normale bedrijfsuitoefening naar behoren geautoriseerde reiskostenvergoedingen ontvangen.


Onbevoegd gebruik van bedrijfseigendommen

Alle activa die eigendom zijn van Graco hebben specifieke functies die verband houden met de bedrijfsvoering van Graco. De activa van Graco komen uitsluitend ten goede aan Graco. Onjuist of ongeoorloofd gebruik is van toepassing op de eigendommen en personele middelen van Graco. Persoonlijk gebruik van de eigendommen of faciliteiten van Graco (anders dan incidenteel gebruik) is verboden. Bovendien is het gebruik van diensten van andere Graco-medewerkers tijdens de reguliere werkuren voor persoonlijk gebruik verboden. Dit beleid is niet van toepassing op voordelen of diensten die zijn goedgekeurd voor algemeen gebruik door de werknemers of als een goedgekeurde personeelsuitkering volgens de richtlijnen van Graco.


Elektronische media en de beveiliging ervan

Onze elektronische media en informatiesystemen zijn een cruciaal onderdeel van ons succes. Het omgaan met deze middelen met een goed beoordelingsvermogen en de juiste beveiliging is een teaminspanning die de medewerking vereist van alle Graco-medewerkers, contractanten, adviseurs en uitzendkrachten.

We stellen verschillende elektronische mediasystemen ter beschikking van onze medewerkers, contractanten, adviseurs en uitzendkrachten om te gebruiken in de bedrijfsvoering van Graco. Graco-computers, informatiesystemen, elektronische bestanden en communicatie, e-mailberichten en alle andere elektronische mediatechnologieën zijn eigendom van Graco. Graco heeft het recht om alle informatie te bekijken en te controleren, tenzij dit verboden is volgens de lokale wetgeving. Gebruikers mogen geen verwachting hebben van privacy in alles wat ze creëren, opslaan, verzenden, ontvangen, bekijken, openen, afdrukken of downloaden, tenzij de lokale wetgeving anders bepaalt.

Gebruikers moeten zich houden aan onze basisregels voor persoonlijk gebruik. Incidenteel persoonlijk gebruik van elektronische media en diensten is toegestaan, maar mag niet gepaard gaan met verboden gebruik, mag niet interfereren met de zakelijke verantwoordelijkheden of de productiviteit van de gebruiker of van anderen, mag niet voortdurend systeembronnen of opslagcapaciteit verbruiken, mag op dezelfde manier worden gecontroleerd als zakelijke communicatie en moet voldoen aan de bepalingen van dit beleid.

Systeemgebruikers mogen nooit gebruik maken van de elektronische mediasystemen van het bedrijf om:

 • Zonder toestemming vertrouwelijke informatie over Graco of Graco-agenten, of enig auteursrechtelijk beschermd of gelicentieerd materiaal door te geven;
 • Te bladeren, bekijken, openen, downloaden, verzenden, ontvangen, verspreiden, opslaan, installeren, weergeven of afdrukken van materiaal, mededelingen of documenten die seksueel expliciet, aanstootgevend, obsceen, pornografisch, beledigend, lasterlijk of bedreigend zijn;
 • Te bladeren, bekijken, openen, downloaden, verzenden, ontvangen, verspreiden, opslaan, installeren, weergeven of afdrukken van materialen, mededelingen of documenten die in strijd zijn met het intimidatiebeleid van Graco.
 • Te gokken, wedden of deel te nemen aan soortgelijke activiteiten;
 • Deel te nemen aan grappen, kettingbrieven, computerspelletjes, niet-werkgerelateerde mailinglijsten, prikbordchatrooms, nieuwsgroepen of andere niet-werkgerelateerde fora;
 • Onafhankelijk te handelen als koper of verkoper van persoonlijke zaken of een activiteit te ontplooien die niet-Graco-gerelateerde commerciële zaken zou bevorderen;
 • Destructieve programma's (bijv. virussen, wormen of zelfreplicerende code) over te brengen;
 • Berichten of materiaal te sturen of over te brengen die de ware identiteit van de afzender probeert te verbergen;
 • Het account, het wachtwoord of de identiteit van een ander individu zonder expliciete toestemming te gebruiken;
 • Elke onbevoegde persoon toe te staan om toegang te krijgen tot de systemen van Graco;
 • Te hacken of te proberen toegang te krijgen tot de veiligheid van vertrouwelijke elektronische gegevens, dossiers, programma's of systemen van Graco of deze te vernietigen zonder de juiste autorisatie;
 • Deel te nemen aan illegale, onethische, frauduleuze, kwaadwillige of ongepaste activiteiten; of
 • Berichten, documenten, programma's, internetlogs of bestanden te versleutelen om de toegang voor Graco te blokkeren.

Graco kan disciplinaire maatregelen nemen, tot en met ontslag, voor gedrag dat niet in overeenstemming is met de bovenstaande praktijk. De autoriteiten kunnen ook op de hoogte worden gesteld.


Fotografische apparatuur

Cameratelefoons of andere fotoapparatuur, persoonlijk eigendom of verstrekt door Graco, brengen de vertrouwelijke en eigendomsinformatie van Graco en de privacy van de medewerkers in gevaar. Werknemers, contractanten en bezoekers mogen nooit fotoapparatuur of fotofuncties op hun mobiele telefoons gebruiken om foto's te maken in de gebouwen van Graco, tijdens het uitvoeren van Graco-activiteiten of bij door Graco gesponsorde werkzaamheden, zonder dat het management daarvoor eerst toestemming heeft gegeven.


Fraude en diefstal

Elke handeling van een werknemer die fraude, verduistering, misbruik of diefstal van eigendommen inhoudt, met inbegrip van die van Graco of een van haar werknemers, leveranciers of klanten, is uitdrukkelijk verboden, ongeacht of de handeling al dan niet kan leiden tot een strafrechtelijke procedure.


Privacy en persoonsgegevens

Het handhaven en respecteren van de privacy van onze werknemers, distributeurs, leveranciers, klanten, investeerders, aandeelhouders en agenten is van cruciaal belang voor ons voortdurende wereldwijde succes. Gegevensprivacy heeft betrekking op de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden in grote lijnen gedefinieerd als informatie of gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals dienstverband, medische en financiële gegevens. De toegang tot persoonsgegevens is strikt beperkt tot bedrijfspersoneel dat over de juiste autorisatie beschikt en een zakelijke behoefte heeft aan die informatie.

De meeste landen hebben wetten die de verzameling en het gebruik van persoonsgegevens regelen. Deze wetten variëren in omvang, beschermingsniveau en handhaving. Neem contact op met de juridische afdeling als u vragen heeft over deze wetten. Graco is toegewijd aan het naleven van de toepasselijke wetten wereldwijd en alle medewerkers zijn verantwoordelijk voor het naleven van de toepasselijke vereisten inzake gegevensprivacy.

Verantwoordelijkheid van de overheid en de gemeenschap

Milieuwetten

Het is ons beleid om te streven naar een bedrijfsvoering die de natuurlijke hulpbronnen ontziet en het milieu beschermt. In alle locaties en activiteiten wereldwijd zullen Graco en haar medewerkers:

 • De eisen van alle toepasselijke milieuwet- en regelgeving naleven of overtreffen;
 • In al haar activiteiten aanvaarde milieupraktijken toepassen; en
 • Voortdurend de milieupraktijken verbeteren, vervuiling voorkomen en de impact van de activiteiten op het milieu verminderen.

Het Graco-management zal de middelen toewijzen en processen en procedures aannemen, waaronder het vaststellen en herzien van milieudoelstellingen en -doelen, om ervoor te zorgen dat dit beleid wordt uitgevoerd.

U moet uw supervisor of de Graco-milieuspecialist onmiddellijk op de hoogte brengen als u weet of vermoedt dat er gevaarlijke materialen zijn gemorst of vrijgekomen, of als u op de hoogte bent van andere werkelijke of potentiële milieuproblemen in een Graco-vestiging.

Graco zal waarheidsgetrouwe en nauwkeurige informatie verstrekken aan de vergunningverlenende overheidsinstanties in verband met elke aanvraag voor een milieuvergunning of -licentie of elke periodieke rapportage die vereist kan zijn.

 

Internationaal zakendoen

Foreign Corrupt Practices Act (Amerikaanse wet op corrupte praktijken in het buitenland)

De Foreign Corrupt Practices Act en andere Amerikaanse wetten verbieden Graco, haar werknemers en agenten wereldwijd om iets van waarde aan te bieden, te betalen of te geven aan een buitenlandse (niet-Amerikaanse) overheidsambtenaar, een buitenlandse politieke partij of een kandidaat voor een buitenlands politiek ambt met als doel het verkrijgen, behouden of sturen van diensten. Het beleid van Graco is om zich strikt aan deze wetten te houden.

De wet staat bepaalde zeldzame uitzonderingen toe. Deze zeldzame uitzonderingen moeten nauwkeurig en naar behoren worden verantwoord in de financiële administratie van Graco (met inbegrip van eventuele dochterondernemingen). Medewerkers moeten advies inwinnen bij de juridische afdeling voordat zij dergelijke betalingen doen.

De Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act vereist ook dat Graco en haar niet-Amerikaanse dochterondernemingen een nauwkeurige en volledige financiële boekhouding bijhouden en interne boekhoudcontroles uitvoeren. Graco-middelen of -activa mogen niet worden gebruikt voor onwettige, ongepaste of onethische doeleinden; er mogen geen geheime of niet-geregistreerde fondsen of activa worden vastgesteld en er mogen geen valse boekingen worden gedaan voor welk doel dan ook.

 

Uitvoerregelingen

De regering van de Verenigde Staten heeft wetten voor exportcontrole ingevoerd die ervoor moeten zorgen dat de overdracht van producten, diensten en technologie wordt uitgevoerd op een manier die in overeenstemming is met de doelstellingen op het gebied van de nationale veiligheid en het buitenlands beleid. Deze wetten zijn van toepassing op elk product dat wordt uitgevoerd uit de VS en op alle goederen en technologie van oorsprong uit de VS, waar deze zich ook bevinden. Deze wetten zijn van toepassing op elke onderneming of entiteit die in de VS is gevestigd, op elke Amerikaanse burger, waar dan ook gevestigd, en op elke dochteronderneming van een Amerikaans bedrijf. Graco en haar dochterondernemingen, zowel in de VS als daarbuiten, moeten op de hoogte zijn van de Amerikaanse exportcontroles en de toepasselijkheid daarvan op de activiteiten van Graco.

De VS beperkt ook de handel, investeringen en financiële transacties met bepaalde landen, organisaties en personen. Alle internationale Graco-transacties moeten goed worden gescreend en goedgekeurd voordat deze plaatsvinden.

Het is Graco en al haar dochterondernemingen verboden om producten te exporteren naar landen waarvoor een Amerikaans handelsembargo geldt of om deze te verkopen aan een entiteit die door de Amerikaanse overheid op de zwarte lijst is geplaatst.

De Amerikaanse wetgeving vereist ook dat er door de Amerikaanse overheid exportvergunningen worden afgegeven voor bepaalde producten die door Graco of een dochteronderneming van Graco aan bepaalde landen worden verkocht. Graco zal al haar producten voortdurend controleren op producten waarvoor mogelijk een vergunning nodig is, en zal geen producten verzenden zonder de juiste vergunning te verkrijgen.

Het niet naleven van deze wetten kan leiden tot boetes, gevangenisstraf, opschorting of intrekking van het privilege om te exporteren uit de VS en negatieve publiciteit opleveren tegen het bedrijf en/of individuen.

 

Anti-boycotwetten

Volgens de Amerikaanse wet is Graco verplicht om aan de Amerikaanse overheid te rapporteren over elk verzoek om op enigerlei wijze deel te nemen aan een internationale boycot, in het bijzonder de boycot van Israël door veel Arabische landen. Deze rapportageverplichting geldt ook als de bedrijfstransactie niet is voltooid. Het is Graco ook verboden om aan een dergelijk verzoek te voldoen.

De definitie van "verzoek" is zeer ruim. Het verzoek kan mondeling of schriftelijk zijn, het kan direct van de klant komen of indirect via een ander document, bijvoorbeeld een kredietbrief. Bijgevolg moet alle klantendocumentatie zorgvuldig worden onderzocht. Een dergelijk verzoek kan de verkoper vragen informatie te verstrekken, actie te ondernemen of af te zien van bepaalde acties die de boycot van Israël door de Arabische Liga bevorderen of ondersteunen.

De juridische afdeling van Graco geeft regelmatig updates en geeft trainingen over de naleving van de Amerikaanse anti-boycotwetten. Als u vragen hebt, met name over een verklaring of document waarvan u denkt dat het verband houdt met de boycot van Israël door de Arabische Liga, moet u contact opnemen met de juridische afdeling van Graco. Reageer niet op het verzoek op de door het verzoek aangegeven wijze. Bel onmiddellijk de juridische afdeling die het verzoek zal rapporteren aan de Amerikaanse overheid en met u zal samenwerken om het juiste antwoord te bepalen.

 

Invoer en Douane

Graco zal voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot het binnenbrengen van goederen in de Verenigde Staten of enig ander land. Geen enkele werknemer zal enige actie ondernemen om zich op ongepaste wijze te onttrekken aan enig douanetarief of -heffing of andere toepasselijke vereiste met betrekking tot de invoer van goederen, met inbegrip van de classificatie, waardebepaling, beschrijving, documentatie, administratie en de markeringen van het land van oorsprong. We raden u aan contact op te nemen met de juridische afdeling voor advies over de invoer en de douane.

 

Zakendoen met de overheid

Geen geschenken, maaltijden of giften

Zeer strikte richtlijnen verbieden elke vorm van betaling aan werknemers van de Amerikaanse overheid voor maaltijden, consumpties, reis- of verblijfskosten. Normale zakelijke hoffelijkheden op de commerciële markt worden beschouwd als een poging om de overheidsambtenaar op ongepaste wijze te beïnvloeden en kunnen worden geïnterpreteerd als omkoping, smeergeld of een onwettige gift. Geef daarom aan geen enkele Amerikaanse overheidswerknemer iets van waarde, inclusief maaltijden, consumpties of geschenken, zelfs niet als deze van nominale waarde zijn. Als een Graco-werknemer en een overheidswerknemer een maaltijd delen, moeten ze elk hun volledige en eerlijke deel van de kosten van de maaltijd betalen.

Overheidsmedewerkers dienen zich bewust te zijn van de regels die gelden voor deze activiteiten en dienen elk aanbod van geschenken en giften af te wijzen. Ga er echter niet van uit dat, omdat een overheidswerknemer een dergelijk aanbod accepteert of bereid lijkt te zijn te accepteren, het legaal of gepast is.

Soortgelijke wetten die betalingen of giften aan overheidsambtenaren verbieden, bestaan in andere landen waar Graco zakendoet. We houden ons wereldwijd aan deze wetten.

 

Steekpenningen

Overeenkomstig de Amerikaanse wetgeving verbiedt Graco haar werknemers om geld of andere zaken van waarde aan te bieden, te vragen, te verstrekken of te aanvaarden met als doel het ongepast verkrijgen of belonen van een gunstige behandeling in verband met Amerikaanse overheidscontracten.

Geen enkele werknemer, agent of vertegenwoordiger van Graco zal een persoon omkopen, inclusief buitenlandse ambtenaren en politici, om diensten voor Graco te verkrijgen of te behouden. Graco verbiedt specifiek het aanbieden, geven, vragen of ontvangen van enige vorm van omkoping of steekpenningen. Deze activiteiten zouden criminele handelingen kunnen zijn.

 

Contractonderhandelingen

De wet heeft een aantal specifieke vereisten vastgesteld voor contractonderhandelingen met de Amerikaanse overheid, die variëren afhankelijk van het soort transactie waarover wordt onderhandeld. Deze eisen zijn complex en de straffen voor het overtreden ervan kunnen zwaar zijn. Als u overweegt producten of diensten aan de federale overheid te verkopen, bel dan de juridische afdeling.

 

Onderzoeken van de overheid

Wij zullen onmiddellijk en volledig meewerken aan alle overheidsonderzoeken of -interviews die betrekking hebben op mogelijke wetsovertredingen. De medewerkers geven volledige en waarheidsgetrouwe antwoorden op alle vragen die aan hen worden gesteld. Graco maakt zich ook zorgen over de bescherming van de wettelijke rechten van haar werknemers en andere belanghebbenden. Daarom moet elke werknemer die benaderd wordt door iemand die beweert een overheidsonderzoeker of -inspecteur te zijn, onmiddellijk contact opnemen met de juridische afdeling voordat hij of zij vragen beantwoordt.

 

Werknemers in dienst van de overheid

We moedigen onze medewerkers aan om goede burgers te zijn en actief deel te nemen aan het politieke proces. Een Graco-werknemer kan een kandidaat zijn of worden gekozen of aangesteld voor een openbaar lokaal, staats- of federaal ambt. Als u een openbaar ambtenaar bent, moet u uw rol als Graco-medewerker en als openbaar ambtenaar gescheiden houden. Bovendien mag een leidinggevende of andere werknemer niet proberen om ongepaste invloed uit te oefenen op de handelingen van een werknemer in zijn of haar rol als kandidaat of overheidsambtenaar.

Voltijd- en deeltijdwerknemers en werknemers met verlof die als ambtenaar werkzaam zijn:

 • Moeten als overheidsambtenaar uitsluitend beslissingen nemen op basis van de verdiensten van kwesties;
 • Moeten zich strikt houden aan de geldende wetten en meldingsvoorschriften met betrekking tot het juiste gedrag van kandidaten of openbaar ambtenaren;
 • Moeten eventuele belangenconflicten vermijden; en
 • Mogen niet namens Graco spreken of handelen terwijl zij verantwoordelijkheden uitvoeren als openbaar ambtenaar.

 

Politieke bijdragen

De middelen van Graco mogen niet worden gebruikt om politieke partijen, politieke actiecomités of kandidaten te ondersteunen, tenzij en voor zover de Chief Executive Officer van het bedrijf bepaalt dat een politiek actiecomité of andere organisatie die wettelijk bevoegd is om financiële steun te verlenen aan politieke kandidaten, de zakelijke belangen van het bedrijf zal bevorderen. Bijdragen voorgesteld door de Chief Executive Officer voor het totale bedrag of de totale waarde van (a) 100.000 dollar of meer per boekjaar moeten worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van het bedrijf, en (b) minder dan 100.000 dollar moeten worden goedgekeurd door de voorzitter van de Raad van Bestuur van het bedrijf. Rechtstreekse bijdragen van de onderneming aan individuele kandidaten zijn niet toegestaan. Individuele medewerkers worden aangemoedigd om hun eigen partijen en kandidaten te ondersteunen, maar ze moeten dit in hun eigen tijd en met hun eigen middelen doen. Als een geplande bijdrage op enigerlei wijze kan worden beschouwd als een betrokkenheid van Graco-fondsen, -eigendommen of -diensten, neem dan contact op met de juridische afdeling.

 

Bedrijfsinformatie

Het volgende is bedoeld om een adequate bescherming en een goed beheer van de bedrijfsinformatie van Graco te garanderen.

Vertrouwelijke informatie en geheimhouding

Informatie, ideeën en intellectueel eigendom zijn waardevol voor Graco. Vertrouwelijke informatie over de concurrentiepositie en de strategie moet worden beschermd tegen misbruik. Dergelijke informatie omvat productiemethoden, informatie met betrekking tot klanten, de bedrijfsstrategie, productkosten of -marges en handelsgeheimen. Dergelijke informatie zal alleen worden verspreid onder degenen die deze informatie nodig hebben om hun verantwoordelijkheden te kunnen vervullen. Werknemers, functionarissen en bestuurders dienen de vertrouwelijkheid van al deze informatie te bewaren en deze alleen bekend te maken wanneer zij daartoe wettelijk verplicht zijn.

 

Nauwkeurigheid van de verslagen en de boekhouding

Het management van Graco heeft de verantwoordelijkheid om de financiële resultaten eerlijk en nauwkeurig te rapporteren aan de aandeelhouders, banken en crediteuren van Graco. Als bedrijf waarvan de aandelen op de New York Stock Exchange worden verhandeld, is Graco onderworpen aan de vereisten van de Securities and Exchange Commission, die het formaat, de inhoud en de tijdigheid van de financiële en bedrijfsverslagen regelt. We moeten ook voldoen aan andere toepasselijke lokale, staats- en federale boekhoudkundige en rapporteringsvereisten, met inbegrip van de vereisten met betrekking tot onze beloningsregelingen voor werknemers.

Graco is verplicht om een sterk en effectief intern controlesysteem te ontwikkelen en te onderhouden om met redelijke zekerheid te kunnen garanderen dat:

 • Transacties naar behoren worden geautoriseerd en nauwkeurig worden geregistreerd op basis van het beleid en de procedures van Graco;
 • De activa van Graco voldoende zijn beschermd;
 • De financiële en managementrapportage betrouwbaar en accuraat is en de werkelijke bedrijfsactiviteiten weerspiegelt;
 • De activiteiten voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften; en
 • De bedrijfsvoering effectief en efficiënt is.

Van iedere medewerker wordt verwacht dat hij/zij zich houdt aan de interne controlesystemen en -processen en dat hij/zij deelneemt aan de voortdurende verbetering van onze interne controles.

 

Samenwerking met interne en externe auditors

Elke Graco-medewerker zal volledige medewerking verlenen aan zowel onze interne auditors als met de onafhankelijke openbare accountants van Graco bij de uitvoering van hun taken. De medewerking omvat het tijdig verstrekken van volledige informatie in antwoord op elk verzoek en een open, eerlijke en openhartige houding ten opzichte van de auditors.

 

Openbaarmaking van informatie; naleving van de effectenwetgeving

Wij streven ernaar om te voldoen aan alle federale, staats- en lokale effectenwetten en -regelgeving. De federale en staatswetten op het gebied van effecten vereisen een nauwkeurige en tijdige rapportering van bepaalde wezenlijke informatie met betrekking tot de activiteiten en financiële resultaten en toestand van Graco. Ook verbieden deze wetten het verhandelen van effecten door personen op basis van kennis van wezenlijke niet-openbare informatie.

 

Volledige en nauwkeurige rapportage en openbaarmaking

Alle bekendmakingen van Graco die vereist zijn volgens de staats- en federale effectenwetgeving en zoals vereist door de New York Stock Exchange, en alle openbare mededelingen van Graco, moeten volledig, waarheidsgetrouw, nauwkeurig, tijdig, begrijpelijk en niet misleidend zijn.

 

Niet-openbare informatie

Elke werknemer die zich bewust wordt van belangrijke niet-openbare informatie met betrekking tot Graco of bedrijven waarmee Graco onderhandelt of concurreert, mag dit niet doen:

 • Aandelen of andere waardepapieren van Graco of een dergelijke onderneming, al naar gelang het geval, kopen of verkopen; of
 • Deze informatie bekendmaken aan iemand buiten Graco totdat de informatie bekend is gemaakt aan het publiek en de effectenmarkten voldoende kans hebben gehad om deze informatie op te nemen.

Alle informatie die een belegger belangrijk kan achten bij de beslissing om effecten te kopen, te verkopen of aan te houden, wordt als wezenlijk beschouwd. Voorbeelden van wezenlijke informatie zijn onder andere:

 • Financiële resultaten;
 • Financiële prognoses;
 • Veranderingen in de dividenden;
 • Mogelijke fusies, overnames en joint ventures;
 • Andere aankopen en verkopen van bedrijven;
 • Investeringen in bedrijven;
 • Het verkrijgen of verliezen van belangrijke contracten; en
 • Belangrijke productontwikkelingen, belangrijke ontwikkelingen op het gebied van procesvoering, grote managementwijzigingen en grote veranderingen in de bedrijfsrichting.

Insiders

Naast de voorgaande beperkingen moeten bestuurders, functionarissen en bepaalde andere werknemers van Graco die beschouwd worden als "insiders" voor de toepassing van de effectenwetgeving de richtlijnen volgen voor handel met voorkennis zoals periodiek uitgegeven door de juridische afdeling, en mogen geen aandelen van Graco kopen, verkopen of op een andere manier verhandelen zonder voorafgaand overleg met de Executive Vice President en de General Counsel.

 

Graco