Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie

Wstęp

Zasady prowadzenia działalności gospodarczej przez Graco

Zarząd firmy Graco Inc. przyjął następującą deklarację dotyczącą polityki strategicznej:

Firma Graco prowadzi swoją działalność w sposób etyczny i uczciwy oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami rządowymi. Od pracowników oczekujemy zrozumienia i przestrzegania Kodeksu Etyki i Postępowania w Biznesie oraz innych zasad firmy Graco, a także przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów prawa i rezygnacji z możliwości biznesowych, które mogłyby zagrozić standardom etycznym Graco. Kierownictwo zapewnia szkolenia i doradztwo w zakresie standardów etycznych Graco i zgodności z prawem.

Niniejszy Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie („Kodeks Postępowania”) ma na celu pomóc firmie Graco we wdrażaniu powyższych zasad i realizacji jej misji poprzez ochronę i umacnianie światowej reputacji firmy Graco jako firmy etycznej i przestrzegającej prawa. Ma on również pomóc w uniknięciu naruszeń prawa, które mogą być kosztowne i szkodliwe dla Graco. Niniejszy Kodeks Postępowania ma zastosowanie do dyrektorów, członków zarządu i pracowników firmy Graco Inc. oraz wszystkich jej spółek zależnych na całym świecie („Graco”). Niniejszy Kodeks Postępowania nie jest jednak umową o pracę.

Zarząd i kadra zarządzająca Graco Inc. opracowały misję, wizję i zasady strategiczne firmy Graco Inc., które określają podstawowy cel, przedmiot, zasady działania i wartości firmy Graco Inc. Misja, Wizja i Deklaracje Polityki Strategicznej są zawarte w osobnej dokumentacji i włączone do niniejszej polityki przez odniesienie.

 

Twoje obowiązki

Firma Graco oczekuje od pracowników zrozumienia niniejszego Kodeksu Postępowania i przestrzegania jego postanowień oraz wszystkich obowiązujących przepisów prawa. Od pracowników oczekuje się również uczciwej i rzetelnej pracy w ramach prowadzenia działalności Graco. Dział Prawny Graco jest zawsze dostępny, aby pomóc w przestrzeganiu prawa.

Oczywiście, niektóre działania nie są objęte niniejszym Kodeksem Postępowania ani prawem, a przepisy niektórych krajów ustanawiają niedopuszczalnie niskie standardy postępowania. W razie jakichkolwiek wątpliwości, należy być w stanie ocenić wszelkie rozważane działania w stosunku do poniższych standardów i odpowiedzieć „tak” na każde z poniższych pytań:

 • Czy jest to słuszne?
 • Gdyby działanie to miało wpływ na Ciebie, czy właśnie to chciałbyś zrobić?
 • Czy działanie będzie podlegać kontroli publicznej?
 • Czy czuł(a)byś się komfortowo, czytając o tym w jutrzejszej gazecie?
 • Czy będzie chronić i wzmacniać reputację Graco jako firmy etycznej?

Jeśli nie możesz odpowiedzieć „tak” na każde z tych pytań, musisz przeprowadzić dalszą ocenę sytuacji i omówić ją z przełożonym lub Działem Prawnym.

 

Obowiązywanie globalne

Niniejszy Kodeks Postępowania ma zastosowanie do osób i sytuacji we wszystkich krajach, w których firma Graco i jej spółki zależne prowadzą działalność. Wszyscy pracownicy podlegają przepisom prawnym kraju, w którym pracują i muszą ich przestrzegać. Jednak ponieważ Graco Inc., nasza firma macierzysta, jest korporacją amerykańską, prawo amerykańskie może mieć zastosowanie do postępowania firmy Graco, które ma miejsce poza granicami Stanów Zjednoczonych. Jeśli przestrzeganie niniejszego Kodeksu Postępowania lub prawa amerykańskiego wydaje się być sprzeczne z prawem lokalnym lub jeśli pracownik nie ma pewności co do tego, które prawo ma zastosowanie do jego działalności, zachęcamy do omówienia tej kwestii z Działem Prawnym.

 

Obowiązki zarządcze

Przedstawiciele kierownictwa Graco są odpowiedzialni za tworzenie środowiska pracy, w którym konsekwentnie przestrzega się najwyższych standardów etycznych, a także za zapewnienie przestrzegania Kodeksu Postępowania Graco i obowiązującego prawa. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za ochronę reputacji Graco. Poruszenie kwestii etycznych wymaga odwagi ze strony pracownika. W związku z tym Graco zachęca swoich menedżerów do prowadzenia polityki otwartych drzwi w odniesieniu do tych kwestii.

Program etyki i postępowania w biznesie Graco jest nadzorowany przez Komitet ds. Audytu Zarządu, który zatwierdziła niniejszy Kodeks Postępowania. Niniejszy Kodeks Postępowania nie może zostać uchylony, w całości ani w części, przez żadnego pracownika lub dyrektora Graco z wyjątkiem Komitetu ds. Audytu, a każde takie uchylenie musi zostać niezwłocznie ujawnione akcjonariuszom Graco. Za program odpowiedzialny jest Wiceprezes Wykonawczy i Główny Radca Prawny.

 

Pomoc i odpowiedzi na pytania

W żadnym kodeksie nie można przewidzieć wszystkich możliwych sytuacji. Jeśli potrzebujesz pomocy w zakresie interpretacji lub stosowania niniejszego Kodeksu Postępowania, możesz:

 • porozmawiać o tym ze swoim przełożonym;
 • skontaktować się z Kierownikiem Działu Kadr lub Działem Kadr;
 • zadzwonić do Działu Prawnego pod numer 612 623 6604 lub wysłać do niego faks pod numer 612 623 6944. Poza Stanami Zjednoczonymi należy najpierw wybrać odpowiedni międzynarodowy kod dostępu;
 • napisać na adres:

Graco Inc.
Attention: Legal Department
P.O. Box 1441
Minneapolis, Minnesota 55440-1441

Zgłaszanie podejrzewanych naruszeń

Jeśli wiesz o naruszeniu niniejszego Kodeksu Postępowania lub dowolnego prawa, bądź podejrzewasz, że miało to miejsce, zachęcamy do niezwłocznego i pełnego zgłoszenia sprawy. Możesz zgłaszać swoje obawy anonimowo we wszystkich krajach, z wyjątkiem tych, które zabraniają anonimowego zgłaszania.

Możesz zgłosić sprawę za pomocą jednej z poniższych metod:

 • porozmawiaj ze swoim przełożonym
 • zadzwoń, napisz lub wyślij e-mail do Działu Prawnego
 • E-mail gracoauditcommittee@graco.com
 • E-mail ethics@graco.com
 • zadzwoń na infolinię ds. etyki Graco pod numer 1 877 846 8913 (poza Stanami Zjednoczonymi najpierw wybierz odpowiedni kod kraju).

Infolinia ds. etyki Graco jest prowadzona przez firmę zewnętrzną. Infolinia obsługiwana w wielu językach jest poufna i dostępna na całym świecie przez 24 godziny na dobę.

Wszystkie zgłoszenia podejrzeń naruszenia przepisów zostaną dokładnie zbadane, w miarę możliwości w sposób poufny. Nie jest możliwe podjęcie żadnych działań odwetowych wobec jakiegokolwiek pracownika, który w dobrej wierze zgłosi naruszenie lub podejrzenie naruszenia. W większości przypadków osoba zgłaszająca zostanie powiadomiona o działaniach podjętych przez Graco. Jeżeli skarga dotyczy kwestii związanych z rachunkowością, kontrolą wewnętrzną lub audytem, zostanie ona zgłoszona do Przewodniczącego Komitetu ds. Audytu.

 

Dyscyplina i sankcje

Niniejszy Kodeks Postępowania ma istotne znaczenie dla firmy Graco. Każdy dyrektor, członek zarządu i pracownik ma obowiązek stosować się do niego. Naruszenie niniejszego Kodeksu Postępowania może prowadzić do nagany, zawieszenia, degradacji, tymczasowego zawieszenia lub zwolnienia z pracy. Uznanie naruszenia niniejszego Kodeksu Postępowania może również skutkować podjęciem sankcji dyscyplinarnych wobec pracowników. W niektórych przypadkach, pracownik, który naruszy niniejszy Kodeks Postępowania, może być zmuszony do zwrotu kosztów poniesionych przez Graco. Naruszenia prawa karnego mogą być kierowane do właściwych organów ścigania.

 

Dodatkowe egzemplarze

Aby uzyskać dodatkowe egzemplarze tej publikacji, należy skontaktować się z Kierownikiem Działu Kadr lub Działem Prawnym. Zamów numer publikacji 300624, wer. E, „Kodeks Etyki i Postępowania w Biznesie”." Niniejszy Kodeks Postępowania jest również dostępny w Internecie pod adresem www.graco.com oraz na wewnętrznej stronie internetowej Graco.

Informacje zawarte w niniejszym Kodeksie Postępowania zastępują poprzednie drukowane wersje Zasad postępowania w biznesie firmy Graco. Niniejszy Kodeks Postępowania może zostać zmieniony lub odwołany w dowolnym momencie. Niniejszy Kodeks Postępowania nie jest wyczerpujący.

 

Relacje biznesowe Graco

Prowadząc działalność gospodarczą firmy Graco, możesz mieć do czynienia z różnymi osobami i organizacjami, w tym z klientami, dostawcami i konkurentami, a także innymi pracownikami Graco. Wszystkie relacje biznesowe powinny opierać się na solidnych podstawach uczciwości i rzetelności.

Poniższe tematy dotyczą relacji Graco z naszymi klientami, konkurentami, dostawcami i innymi podmiotami spoza Graco.

 

Jakość

Jakość jest ważna dla Graco. Dążymy do doskonałości i ciągłej poprawy we wszystkim, co robimy. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za jakość naszej pracy. Zobowiązujemy się do zrozumienia potrzeb naszych klientów i spełnienia lub przekroczenia ich wymagań. Zobowiązujemy się do dostarczania naszych produktów na czas, bez wad i opóźnień.

 

Bezpieczeństwo produktu

Będziemy projektować, produkować, wprowadzać na rynek, instalować i serwisować (w stosownych przypadkach) produkty i systemy, które są bezpieczne w ich zamierzonych i przewidywalnych zastosowaniach. Wszystkie produkty Graco muszą spełniać wewnętrzne normy bezpieczeństwa Graco, przepisy zewnętrzne i normy odpowiednich jednostek certyfikujących. Pisemne normy i procedury bezpieczeństwa produktu w zakresie projektowania, produkcji i użytkowania muszą być zachowane dla wszystkich produktów.

 

Reprezentacja produktu

Prawda w reklamie

Unikamy jakichkolwiek zniekształceń faktów lub możliwości wprowadzenia błąd w naszych reklamach, literaturze, prezentacjach lub oświadczeniach publicznych. Wszystkie oświadczenia dotyczące produktów i usług Graco są prawdziwe i uzasadnione. Należy również wziąć pod uwagę całkowite wrażenie komunikatu. Należy unikać jakiegokolwiek pomijania faktów, niewłaściwego podkreślania lub wykorzystywania materiałów ilustracyjnych, które mogłyby wprowadzić w błąd przypadkowego czytelnika, słuchacza lub widza.

 

Zniesławienie

Nie możemy wygłaszać żadnych fałszywych lub wprowadzających w błąd uwag dotyczących firm konkurencyjnych lub jakichkolwiek osób, ich produktów i usług. Wszystkie produkty i usługi Graco będą sprzedawane na podstawie ich wartości merytorycznej. Dokonując porównań między produktami Graco a produktami konkurencji, musimy mieć pewność, że wszystkie stwierdzenia są prawdziwe, dokładne i nie wprowadzają w błąd.

 

Uczciwa konkurencja (przepisy antymonopolowe)

Przepisy antymonopolowe mają na celu ochronę konkurencji poprzez zakazanie działań, które mogłyby w nieuzasadniony sposób ograniczać funkcjonowanie wolnego i konkurencyjnego rynku. Naruszenie przepisów antymonopolowych jest niezwykle poważne i może skutkować wysokimi karami pieniężnymi, a nawet ściganiem karnym.

Zagadnienia wymienione poniżej stanowią istotne zagrożenie antymonopolowe. Działania w tych obszarach nie mogą być podejmowane bez uprzedniej konsultacji z Działem Prawnym.

 • Żaden pracownik firmy Graco nie może zawierać z firmą konkurencyjną żadnych umów, pisemnych lub ustnych, wyraźnych lub dorozumianych, dotyczących cen, warunków związanych z cenami (zniżki, rabaty, warunki płatności itp.), podziału rynków lub klientów, praktyk przetargowych, ani jakichkolwiek ograniczeń lub odmowy prowadzenia interesów z jakimkolwiek klientem. Ponieważ nawet same rozmowy mogą być interpretowane jako porozumienia, należy unikać jakichkolwiek rozmów z konkurencją na którykolwiek z tych tematów.
 • Graco nie narzuca ani nie dyktuje cen odsprzedaży produktów Graco dla klientów lub na terytoriach, na których takie produkty mogą być odsprzedawane.

Polityką firmy Graco jest pełne przestrzeganie zarówno litery, jak i ducha prawa antymonopolowego wszystkich krajów, w których Graco prowadzi działalność. Obejmuje to amerykańskie prawo antymonopolowe i odpowiednie przepisy innych krajów, w których firma Graco prowadzi swoją działalność. Od pracowników kadry zarządzającej oczekuje się utrzymania znajomości zasad tych przepisów antymonopolowych i niepodejmowania żadnych działań, które mogłyby naruszać te przepisy lub sprawiać wrażenie, że zostały podjęte z zamiarem ich naruszenia.

Przepisy prawa antymonopolowego mają zastosowanie zarówno do komunikacji formalnej, jak i nieformalnej. Pracownicy zaangażowani w działalność organizacji branżowych lub znajdujący się w innych sytuacjach umożliwiających nieformalną komunikację pomiędzy konkurentami, klientami lub dostawcami muszą być szczególnie wyczuleni na wymogi prawa.

Graco uważa, że przestrzeganie obowiązujących przepisów antymonopolowych ma tak duże znaczenie, że roszczenia wynikające z niewiedzy, dobrych intencji lub braku zasięgnięcia porady w odpowiednim czasie nie będą uznawane za usprawiedliwienie naruszeń.

 

Informacje dotyczące firm konkurencyjnych

Nie naruszamy praw konkurentów ani innych stron w zakresie gromadzenia i wykorzystywania informacji o konkurencji i będziemy przestrzegać wszystkich praw, które mają zastosowanie do informacji o konkurencji. Poniższe punkty pomogą Ci uniknąć naruszeń:

 • W celu uzyskania informacji o konkurencji można stosować tylko legalne i etyczne metody. Nie możemy angażować się w żadną działalność szpiegowską ani przemysłową, ani w żadne działania, które mogłyby zostać błędnie zinterpretowane jako takie.
 • Informacje o cenach, warunkach cenowych, klientach lub udziałach w rynku konkurenta nie powinny być uzyskiwane bezpośrednio od konkurenta lub od osoby, która jest prawnie zobowiązana do nieujawniania tych informacji.
 • Informacje poufne lub zastrzeżone dla konkurenta lub innej strony nie mogą być gromadzone ani wykorzystywane, chyba że strona ta dobrowolnie ujawni je firmie Graco.
 • Graco ściśle przestrzega postanowień wszystkich zawieranych przez siebie umów o poufności i nieujawnianiu informacji oraz podejmuje środki w celu zapewnienia zgodności. Poufne informacje innych stron nie są udostępniane osobom innym niż te, które „muszą znać” takie informacje, aby wykonywać swoje zadania dla Graco.
 • Wszelkie poufne lub zastrzeżone informacje innej strony, w tym konkurenta, które zostaną nieumyślnie ujawnione firmie Graco, nie mogą być wykorzystywane i muszą zostać niezwłocznie zwrócone właścicielowi.

Nie możemy zabiegać o żadne poufne lub zastrzeżone informacje konkurenta lub strony trzeciej, dostępne dla obecnego lub byłego pracownika lub konsultanta tej strony, ani wykorzystywać tych informacji. Musimy poinformować każdego obecnego lub byłego pracownika lub konsultanta firmy konkurencyjnej, który zostanie pracownikiem i/lub będzie świadczył usługi na rzecz Graco, że nie może on ujawniać ani wykorzystywać żadnych poufnych lub zastrzeżonych informacji firmy konkurencyjnej lub innej strony podczas wykonywania usług na rzecz Graco. Musimy również poinformować tę osobę, że musi przestrzegać wszystkich wymogów prawnych i umownych, jakie mogą ją obowiązywać w odniesieniu do takich informacji. Żaden pracownik kadr kierowniczych firmy Graco nie będzie wywierał na pracownika żadnej presji, dorozumianej lub wyraźnej, aby wykorzystał lub ujawnił informacje poufne poprzedniego pracodawcy.

 

Upominki biznesowe

Upominkami biznesowymi mogą być zaproszenia na posiłki, koktajle, zniżki, gościnność, imprezy rozrywkowe lub rekreacyjne, bilety, artykuły promocyjne, transport oraz wszelkie „wartościowe przedmioty”, za które odbiorca nie płaci godziwej wartości rynkowej.

Możemy przekazywać lub otrzymywać prezenty w kontaktach biznesowych Graco z klientami komercyjnymi i innymi podmiotami pozarządowymi, jeśli spełniają one poniższe zalecenia:

 • Nie naruszają prawa, przepisów lub rozsądnych zwyczajów rynku lub znanej polityki firmy odbiorcy bądź pracodawcy odbiorcy.;
 • Są rozsądne pod względem kosztów, kwoty, ilości i częstotliwości przekazywania;
 • Są właściwe co do czasu i miejsca;
 • Nie mają wpływu lub nie wydają się mieć wpływu na osąd biznesowy przekazującego lub odbiorcy;
 • Nie są przekazywane specjalnie w zamian za nawiązanie relacji biznesowych;
 • Mogą wytrzymać kontrolę publiczną bez szkody dla reputacji firmy Graco; oraz
 • Są odpowiednio ujmowane w księgach i zapisach rachunkowych Graco.

Pod żadnym pozorem nie należy przekazywać ani przyjmować pieniędzy jako korzyści biznesowej lub gratyfikacji.

Wytyczne te mają zastosowanie nawet wtedy, gdy nie wnioskuje się o zwrot kosztów od Graco.

Zasady dotyczące prezentów i gratyfikacji dla pracowników lub urzędników państwowych znacznie różnią się od tych wytycznych i są bardzo surowe. Patrz sekcje zatytułowane Relacje biznesowe z organami rządowymi i transakcje międzynarodowe w niniejszym Kodeksie Postępowania.

 

Korzystanie z oprogramowania

Większość oprogramowania komputerowego stanowi cenną własność intelektualną twórcy lub innego właściciela oprogramowania. Zazwyczaj jest ono chronione prawem autorskim, patentem i/lub tajemnicą handlową i jest udostępniane użytkownikom zgodnie z warunkami umów licencyjnych. Nieautoryzowane użycie tego zastrzeżonego oprogramowania na urządzeniach Graco może narazić zarówno użytkownika, jak i firmę Graco na poważną odpowiedzialność z tytułu naruszenia tych praw. Dlatego też firma Graco przyjęła zasadę, że całe oprogramowanie będące własnością stron trzecich może być używane na komputerach i innym sprzęcie firmy Graco tylko wtedy, gdy uzyskana zostanie licencja lub inne pozwolenie. Dział lub osoba odpowiedzialna za systemy informatyczne w danej lokalizacji jest odpowiedzialna i ma wyłączne uprawnienia do nabywania oraz instalowania oprogramowania na komputerach Graco. Pracownikom zabrania się samodzielnego pobierania jakiegokolwiek oprogramowania na komputery Graco, zarówno w celu zapewnienia, że nie jest ono używane przez osoby nieupoważnione, jak dla upewnienia się, że nie spowoduje ono żadnych problemów dotyczących kompatybilności.

 

Firma Graco i jej pracownicy

W celu zapewnienia pozytywnych relacji między firmą Graco a jej pracownikami, należy przestrzegać zaleceń zamieszczonych w poniższych rozdziałach.

Równość szans w zakresie zatrudnienia

Nasza polityka ma na celu zapewnienie równych szans zatrudnienia i traktowanie kandydatów i pracowników we wszystkich kontaktach z firmą bez względu na cechy osobiste, w tym rasę, płeć, wiek, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, religię, status weterana, ciążę, obywatelstwo, płeć, stan cywilny lub inne podstawy chronione prawem federalnym, stanowym lub lokalnym.

Zarząd jest odpowiedzialny za to, aby decyzje dotyczące rekrutacji, selekcji, rozwoju i awansu pracowników podejmowane były w oparciu wyłącznie o zasługi, kwalifikacje, wykazane umiejętności i osiągnięcia. Nie pozwól, aby wyżej wymienione cechy osobiste miały jakikolwiek wpływ na Twój osąd.

Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów prawa pracy i dotyczących zatrudnienia, niezależnie od miejsca naszej działalności. Wszelkie pytania dotyczące lokalnych wymagań, które muszą być przestrzegane, należy kierować do Kierownika Działu Kadr lub Działu Prawnego.

 

Molestowanie

Nie tolerujemy molestowania naszych pracowników ze względu na ich cechy osobiste, które mogą być chronione przez prawo. Te chronione cechy osobowe to rasa, płeć, wiek, pochodzenie narodowe, niepełnosprawność, religia, status weterana, ciąża, obywatelstwo, płeć, stan cywilny lub inne podstawy chronione prawem federalnym, stanowym lub lokalnym.

Molestowanie oparte na cechach objętych ochroną osobistą jest zachowaniem skierowanym przeciwko pracownikowi posiadającemu daną cechę oraz zastrasza, poniża lub obraża pracownika w sposób poważny i poniżający. Molestowanie może obejmować sugestywne lub obraźliwe odgłosy, mimikę twarzy, wulgarny język i gesty, pseudonimy, obelgi, uwłaczające komentarze, komiksy, żarty, groźby, wrogie akty i dotykanie.

Molestowanie seksualne jest jedną z form zakazanego molestowania. Molestowanie seksualne to niepożądane uwagi o charakterze uporczywym lub obraźliwym, skierowane przeciwko pracownikowi ze względu na jego płeć przez osobę, która wiedziała lub powinna była wiedzieć, że taka uwaga jest niepożądana. Molestowanie seksualne jest wystarczająco wszechobecnym lub poważnym zachowaniem o charakterze seksualnym, które zakłóca wykonywanie pracy przez pracownika lub tworzy zastraszające, wrogie lub obraźliwe środowisko pracy. Niektóre przykłady molestowania seksualnego to:

 • obiecywanie lub wręczanie pracownikowi nagrody, jeśli pracownik spełni prośbę o charakterze seksualnym;
 • grożenie odwetem lub stosowanie odwetu wobec pracownika, jeśli pracownik nie zastosuje się do żądania o charakterze seksualnym;
 • wygłaszanie jakichkolwiek aluzji seksualnych, wykonywanie gestów lub wygłaszanie poniżających komentarzy;
 • wyświetlanie lub dystrybucja zdjęć, przedmiotów lub materiałów pisemnych o charakterze seksualnym; oraz
 • niepożądane dotknięcie pracownika.

Przełożeni nie mogą dopuszczać się nękania lub działań odwetowych, a w razie nieodpowiednich wyników pracownika zawsze zwracają się do niego z odpowiednim szacunkiem, oferując doradztwo i/lub środki umożliwiające poprawę wyników.

Pracownik, który uważa, że był molestowany ze względu na swoje cechy osobiste, powinien niezwłocznie zgłosić to zachowanie swojemu przełożonemu, przedstawicielowi Działu Kadr, Działowi Prawnemu lub za pośrednictwem infolinii Graco ds. etyki.

Wszyscy pracownicy podlegają postępowaniu dyscyplinarnemu, aż do rozwiązania umowy o pracę włącznie, jeśli angażują się w nękanie, popełniając naruszenie naszej polityki. Ponadto przedstawiciele dostawców, niezależni wykonawcy, pracownicy najemni i odwiedzający, którzy dopuszczają się nękania pracowników Graco, muszą zostać usunięci z terenu firmy i wykluczeni z przyszłej współpracy z pracownikami Graco.

Odwet na pracownikach, którzy w dobrej wierze zgłaszają nękanie lub pomagają w rozpatrywaniu skarg dotyczących nękania, jest zabroniony. Zgłoszenia dotyczące podejrzenia odwetu należy składać przełożonemu pracownika, przedstawicielowi Działu Kadr, pracownikowi Działu Prawnego lub za pośrednictwem infolinii Graco ds. etyki.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo osobiste i zdrowie każdego pracownika Graco jest sprawą najwyższej wagi. Zapobieganie urazom i chorobom spowodowanym wykonywaną pracą ma pierwszeństwo w odniesieniu do wydajności operacyjnej. Kierownictwo firmy Graco zapewni wszelkie udogodnienia mechaniczne i fizyczne niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego i zdrowia swoich pracowników oraz będzie przestrzegać amerykańskiej ustawy o bezpieczeństwie i higienie pracy oraz porównywalnych przepisów na całym świecie.

 

Miejsce pracy wolne od narkotyków i alkoholu

Firma Graco jest żywotnie zainteresowana utrzymaniem bezpiecznych, zdrowych i efektywnych warunków pracy dla swoich pracowników. Wykazano, że używanie narkotyków i alkoholu ma negatywny wpływ na bezpieczeństwo, wydajność, jakość, integralność i morale. Firma Graco wdrożyła praktykę i zasady w odniesieniu do używania, posiadania i sprzedaży alkoholu i narkotyków.

Surowo zabraniamy używania, sprzedaży, nakłaniania do używania lub posiadania narkotyków, innych substancji kontrolowanych lub spożywania alkoholu w jakiejkolwiek ilości na terenie firmy Graco lub w miejscach pracy (w tym na parkingach). Do celów niniejszej polityki wyrażenie „używanie” obejmuje między innymi dopuszczenie do stosowania lub pozytywny wynik badania przesiewowego dotyczącego substancji odurzających lub alkoholu, wskazujący na obecność substancji odurzającej lub jej metabolitów bądź alkoholu na poziomie lub powyżej progowych poziomów wykrywania. Pewne wyjątki dotyczące spożycia alkoholu mogą zostać przyznane przez Dział Kadr podczas wydarzeń sponsorowanych przez Graco.

Graco uznaje, że nadużywanie narkotyków i alkoholu jest stanem uleczalnym. Pracownicy są zachęcani do dobrowolnego zasięgnięcia pomocy w ramach programu wsparcia dla pracowników lub ich planu opieki zdrowotnej. Niemniej jednak korzystanie z naszego programu wsparcia dla pracowników nie oznacza unieważnienia postępowania dyscyplinarnego, prowadzonego w przypadku, jeśli pracownik naruszył praktyki lub zasady Graco w zakresie narkotyków i alkoholu lub jeśli wyniki jego pracy były niższe niż oczekiwania jego przełożonego.

 

Stosowanie leków

Pracownik, który otrzymał receptę lub stosuje lek na jakiekolwiek dolegliwości medyczne lub inne schorzenia, które mogą w jakikolwiek sposób ograniczyć jego zdolność do wykonywania pracy, musi niezwłocznie powiadomić o tym swojego przełożonego lub Dział Kadr. Należy zasięgnąć odpowiedniej porady lekarskiej w celu ustalenia, czy dana osoba może pracować podczas przyjmowania leków. W przypadku stwierdzenia, że dana osoba nie jest w stanie wykonywać swojej pracy bez ograniczenia zdolności do jej wykonywania spowodowanego przyjmowaniem leków, pracownik zostanie przeniesiony na inne stanowisko lub otrzyma polecenie nie zgłaszania się do pracy do czasu ustąpienia stanu chorobowego, w związku z którym przyjmuje dane leki, bądź zaprzestania przyjmowania leków powodujących ograniczenie zdolności do pracy.

 

Konflikt interesów

Konflikt interesów ma miejsce zawsze wtedy, gdy perspektywa bezpośredniego lub pośredniego zysku osobistego (lub zysku wspólnika lub członka rodziny) mogłaby wpłynąć na ocenę sytuacji lub działania podejmowane w ramach pracy wykonywanej w firmie Graco. Obowiązkiem pracownika jest unikanie konfliktu między interesami Graco a jego osobistymi. Należy zawsze postępować zgodnie z najwyższymi standardami integralności, uczciwości i sprawiedliwego postępowania]. Należy unikać następujących sytuacji:

 • Praca dla lub reprezentowanie jakiegokolwiek klienta, dostawcy lub konkurenta, bez względu na charakter świadczonych usług, w czasie zatrudnienia lub reprezentowania firmy Graco;
 • Inwestowanie w firmę konkurencyjną, klienta lub dostawcę Graco, jeśli inwestycja jest na tyle znacząca, że może kolidować lub sprawiać wrażenie sprzecznej z obowiązkami wobec Graco;
 • Przyjmowanie osobistych korzyści, prezentów, płatności lub usług od osób chcących współpracować z firma Graco, z naruszeniem zasad dotyczących upominków biznesowych określonych w niniejszym Kodeksie Postępowania;
 • Pełnienie funkcji konsultanta dla firmy konkurenta, klienta lub dostawcy Graco;
 • Pełnienie funkcji właściciela, wspólnika, członka zarządu lub dyrektora dowolnej firmy nastawionej na zysk lub innej organizacji bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody wiceprezesa Graco lub pracownika wyższego szczebla.;
 • Używanie nazwy firmy Graco, list klientów i pracowników Graco do celów innych niż działalność lub funkcje pełnione w Graco bez uprzedniej pisemnej zgody wiceprezesa firmy Graco lub pracownika wyższego szczebla;
 • Korzystanie z możliwości biznesowych dostępnych dla firmy Graco do celów osobistych; oraz
 •  Wszelkie działania lub uzgodnienia (bezpośrednie lub pośrednie), które mogą kolidować lub być w uzasadniony sposób postrzegane jako sprzeczne z obowiązkami wobec firmy Graco.

 

Polityka zatwierdzania transakcji z osobami powiązanymi

Zasady zatwierdzania transakcji z osobami powiązanymi mają zastosowanie do wszelkich transakcji, porozumień lub relacji, bądź serii podobnych transakcji, porozumień lub relacji, których firma Graco jest uczestnikiem i w których osoba powiązana (zdefiniowana jako dyrektorzy, nominowani dyrektorzy, członkowie zarządu, akcjonariusze posiadający co najmniej pięć procent akcji i członkowie ich rodzin) ma bezpośredni lub pośredni interes, inny niż wymienione poniżej:

 • Wypłata wynagrodzenia przez Graco na rzecz osoby powiązanej za usługi świadczone przez osoby powiązane na rzecz Graco w charakterze, który powoduje, że osoba ta ma status „osoby powiązanej”; oraz
 • Transakcje ogólnie dostępne dla wszystkich pracowników lub wszystkich akcjonariuszy Graco na tych samych warunkach.

Komitet ds. Audytu Zarządu Graco musi zatwierdzić każdą transakcję z udziałem osoby powiązanej podlegającej niniejszym zasadom, przed rozpoczęciem transakcji z udziałem osoby powiązanej lub – jeśli zatwierdzenie transakcji przed jej rozpoczęciem nie jest wykonalne – transakcja musi zostać jak najszybciej przedłożona Komitetowi ds. Audytu lub Przewodniczącemu Komitetu ds. Audytu do zatwierdzenia. Komitet ds. Audytu lub jego Przewodniczący będą analizować następujące czynniki – oprócz wszelkich innych czynników, które Komitet ds. Audytu uzna za stosowne – przy podejmowaniu decyzji o zatwierdzeniu transakcji z osobą powiązaną:

 • Korzyści dla Graco;
 • Wpływ na niezależność dyrektora;
 • Dostępność innych źródeł porównywalnych produktów lub usług;
 • Warunki transakcji oraz to, czy są one uczciwe dla Graco;
 • Warunki dostępne dla niepowiązanych osób trzecich lub ogólnie dla pracowników; oraz
 • Czy transakcja jest istotna dla Graco.

Komitet ds. Audytu lub jego Przewodniczący może, według własnego uznania, zatwierdzić lub odrzucić każdą transakcję z osobą powiązaną. Zatwierdzenie transakcji z osobą powiązaną może być uzależnione od spełnienia przez Graco i osobę powiązaną określonych procedur wskazanych przez Komitet ds. Audytu lub jego Przewodniczącego.


Pożyczki osobiste

Graco nie udziela, nie ułatwia ani nie organizuje, bezpośrednio lub pośrednio, pożyczek osobistych żadnym dyrektorom, członkom kadry kierowniczej ani pracownikom, chyba że taka pożyczka (i) jest zgodna ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami prawnymi; oraz (ii) została wcześniej zatwierdzona przez Komitet ds. Audytu Zarządu. Niniejsze zasady nie zabraniają prawidłowego udzielania zaliczek na poczet kosztów podróży dla pracowników w ramach zwykłej działalności gospodarczej.


Nieuprawnione korzystanie z własności firmy

Wszystkie aktywa należące do firmy Graco mają określone funkcje związane z prowadzeniem działalności Graco. Aktywa Graco są przeznaczone do wykorzystania wyłącznie na korzyść firmy Graco. Niewłaściwe lub nieautoryzowane wykorzystanie może dotyczyć własności i zasobów pracowniczych firmy Graco. Korzystanie z własności lub obiektów firmy Graco do celów prywatnych (innych niż przypadkowe) jest zabronione. Ponadto zabronione jest korzystanie z usług innych pracowników Graco w regularnych godzinach pracy na własny użytek. Niniejsze zasady nie mają zastosowania do świadczeń lub usług, które zostały zatwierdzone do powszechnego użytku przez pracowników lub stanowią zatwierdzone świadczenie pracownicze zgodnie z wytycznymi Graco.


Media elektroniczne i ich bezpieczeństwo

Nasze media elektroniczne i systemy informatyczne są kluczowym elementem naszego sukcesu. Obsługa tych zasobów w sposób odpowiednio rozsądny i bezpieczny to wysiłek zespołowy, wymagający współpracy wszystkich pracowników Graco, wykonawców, konsultantów i pracowników tymczasowych.

Udostępniamy naszym pracownikom, kontrahentom, konsultantom i pracownikom tymczasowym różne systemy mediów elektronicznych do wykorzystania w ramach prowadzenia działalności Graco. Komputery Graco, systemy informatyczne, pliki i komunikacja elektroniczna, wiadomości e-mail i wszelkie inne technologie mediów elektronicznych są własnością firmy Graco. Graco ma prawo do przeglądania i monitorowania wszelkich informacji, chyba że jest to zabronione przez prawo lokalne. Użytkownicy nie powinni oczekiwać prywatności w odniesieniu do jakichkolwiek elementów, które tworzą, przechowują, wysyłają, otrzymują, przeglądają, do których uzyskują dostęp, a także które drukują lub pobierają, chyba że lokalne prawo stanowi inaczej.

Użytkownicy muszą przestrzegać naszych podstawowych zasad dotyczących wykorzystywania osobistego. Okazjonalne osobiste korzystanie z mediów i usług elektronicznych jest dozwolone, ale nie może wiązać się z żadnym niedozwolonym użyciem, nie może kolidować z obowiązkami służbowymi lub produktywnością użytkownika lub innych osób, nie może na bieżąco zużywać zasobów systemu lub pojemności pamięci, może być monitorowane w taki sam sposób, jak komunikacja biznesowa i musi być zgodne z postanowieniami niniejszej polityki.

Użytkownicy naszych systemów nigdy nie powinni korzystać z firmowych systemów mediów elektronicznych w następujących celach:

 • Przekazywanie bez upoważnienia wszelkich poufnych informacji o firmie Graco lub jej przedstawicielach, a także wszelkich materiałów chronionych prawem autorskim lub licencjonowanych.;
 • Wyszukiwanie, przeglądanie, uzyskiwanie dostępu, pobieranie, wysyłanie, odbieranie, rozpowszechnianie, przechowywanie, instalowanie, wyświetlanie lub drukowanie materiałów, komunikatów lub dokumentów o charakterze seksualnym, obraźliwym, obscenicznym, pornograficznym, obrażającym, zniesławiającym lub zawierającym groźby.;
 • Wyszukiwanie, przeglądanie, uzyskiwanie dostępu, pobieranie, wysyłanie, odbieranie, rozpowszechnianie, przechowywanie, instalowanie, wyświetlanie lub drukowanie materiałów, komunikatów lub dokumentów, które naruszają zasady firmy Graco dotyczące molestowania.
 • Udział w grach hazardowych, zakładach lub działaniach podobnego rodzaju;
 • Uczestniczenia w żartach, łańcuszkach, grach komputerowych, listach mailingowych niezwiązanych z wykonywaną pracą, czatach, grupach dyskusyjnych lub innych forach niezwiązanych z wykonywaną pracą.;
 • Działanie niezależnie jako kupujący lub sprzedający rzeczy osobiste lub prowadzenie jakichkolwiek czynności związanych z inną działalnością komercyjną, niepowiązaną z Graco;
 • Przesyłanie destrukcyjnych programów (np. wirusów, robaków lub samoreplikujących się kodów informatycznych);
 • Wysyłanie lub przekazywanie wiadomości lub materiałów, które próbują ukryć prawdziwą tożsamość nadawcy;
 • Używanie konta, hasła lub tożsamości innej osoby bez wyraźnego upoważnienia;
 • Umożliwienie dostępu do systemów Graco jakiejkolwiek osobie nieupoważnionej.;
 • Hakowanie lub podejmowanie prób uzyskania dostępu do poufnych danych, rejestrów, programów lub systemów elektronicznych Graco bez odpowiedniego upoważnienia lub próba ich złamania.;
 • Uczestniczenie w jakiejkolwiek działalności nielegalnej, nieetycznej, oszukańczej, złośliwej lub niewłaściwej; lub
 • Szyfrowanie wiadomości, dokumentów, programów, dzienników internetowych lub plików w celu zablokowania dostępu do nich dla Graco.

W razie jakichkolwiek zachowań niezgodnych z powyższymi zaleceniami, firma Graco może podjąć sankcje dyscyplinarne, włącznie z rozwiązaniem umowy o pracę. Mogą zostać również powiadomione odpowiednie organy władzy.


Sprzęt fotograficzny

Aparaty fotograficzne lub inny sprzęt fotograficzny, będący własnością firmy Graco lub przez nią wydawany, stanowią zagrożenie dla poufnych i zastrzeżonych informacji Graco oraz prywatności pracowników. Pracownikom, kontrahentom i osobom odwiedzającym nie wolno nigdy używać jakiegokolwiek rodzaju sprzętu fotograficznego ani funkcji fotograficznych w telefonach komórkowych do robienia zdjęć na terenie firmy Graco, podczas prowadzenia działalności dla Graco lub w ramach funkcji sponsorowanych przez Graco bez uprzedniego uzyskania zgody kierownictwa.


Oszustwa i kradzieże

Każde działanie pracownika polegające na oszustwie, defraudacji, sprzeniewierzeniu lub kradzieży jakiejkolwiek własności, w tym własności firmy Graco lub któregokolwiek z jej pracowników, dostawców lub klientów, jest wyraźnie zabronione, niezależnie od tego, czy działanie to może prowadzić do wszczęcia postępowania karnego.


Prywatność i dane osobowe

Utrzymanie i poszanowanie prywatności naszych pracowników, dystrybutorów, dostawców, klientów, inwestorów, akcjonariuszy i agentów ma kluczowe znaczenie dla naszego ciągłego, globalnego sukcesu. Prywatność danych dotyczy ochrony danych osobowych. Dane osobowe są szeroko zdefiniowane jako informacje lub dane dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby, takie jak dane dotyczące zatrudnienia, dane medyczne i finansowe. Dostęp do danych osobowych jest ściśle ograniczony do pracowników firmy, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i potrzebują tych informacji.

W większości krajów obowiązują przepisy regulujące zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych. Przepisy te różnią się pod względem zakresu, poziomu ochrony i egzekwowania praw. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tych przepisów, prosimy o kontakt z Działem Prawnym. Firma Graco dokłada wszelkich starań, aby przestrzegać obowiązujących przepisów prawa na całym świecie, a wszyscy pracownicy są odpowiedzialni za przestrzeganie wymogów obowiązujących w zakresie ochrony danych osobowych.

Odpowiedzialność wobec władz rządowych i społeczności

Przepisy dotyczące ochrony środowiska

Naszą polityką jest dążenie do zarządzania naszą działalnością w sposób, który chroni zasoby naturalne i środowisko naturalne. We wszystkich lokalizacjach i działaniach na całym świecie, firma Graco i jej pracownicy muszą:

 • przestrzegać lub wykraczać ponad wymogi wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji prawnych dotyczących ochrony środowiska;
 • postępować zgodnie z przyjętymi praktykami w zakresie ochrony środowiska we wszystkich swoich działaniach; oraz
 • nieustannie doskonalić swoje praktyki środowiskowe, zapobiegając zanieczyszczeniom i ograniczając wpływ swojej działalności na środowisko.

Kierownictwo firmy Graco przydzieli zasoby oraz przyjmie procesy i procedury, w tym wyznaczy i dokona przeglądu celów i zadań środowiskowych, aby zapewnić wdrożenie tej polityki.

Pracownik powinien niezwłocznie powiadomić swojego przełożonego lub Specjalistę ds. Ochrony Środowiska firmy Graco, jeśli wie lub podejrzewa, że doszło do wycieku lub uwolnienia niebezpiecznych materiałów lub jest świadomy innych rzeczywistych lub potencjalnych problemów środowiskowych w dowolnym zakładzie firmy Graco.

Firma Graco będzie przekazywać prawdziwe i dokładne informacje wszelkim organom rządowym wydającym koncesje lub zezwolenia w związku z każdym wnioskiem o wydanie jakiejkolwiek koncesji lub zezwolenia środowiskowego, bądź też wszelkich raportów okresowych, które mogą być wymagane.

 

Transakcje międzynarodowe

Ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych

Amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych (Foreign Corrupt Practices Act) i inne przepisy prawa amerykańskiego zabraniają firmie Graco, jej pracownikom i przedstawicielom na całym świecie oferowania, dokonywania płatności lub przekazywania czegokolwiek wartościowego urzędnikowi państwowemu, zagranicznej partii politycznej lub innemu kandydatowi na zagraniczne stanowisko polityczne w celu uzyskania, utrzymania lub zarządzania działalnością. Zasady firmy Graco nakazują ścisłe przestrzeganie tych przepisów.

Prawo dopuszcza pewne rzadkie wyjątki. Te rzadkie wyjątki muszą być dokładnie i prawidłowo zaksięgowane w dokumentacji finansowej firmy Graco (w tym jej wszelkich spółek zależnych). Przed dokonaniem takich płatności pracownicy muszą zasięgnąć porady Działu Prawnego.

Amerykańska ustawa o zagranicznych praktykach korupcyjnych wymaga również od firmy Graco i jej filii spoza Stanów Zjednoczonych prowadzenia dokładnych i kompletnych ksiąg i rejestrów finansowych oraz stosowania wewnętrznych kontroli księgowych. Żadne środki finansowe ani aktywa firmy Graco nie mogą być wykorzystywane do celów niezgodnych z prawem, niewłaściwych lub nieetycznych. Niedozwolone jest również tworzenie jakichkolwiek nieujawnionych, niezarejestrowanych lub tajnych środków finansowych ani dokonywać fałszywych zapisów w księgach finansowych w żadnym celu.

 

Przepisy eksportowe

Rząd Stanów Zjednoczonych wprowadził przepisy dotyczące kontroli eksportu, których celem jest zapewnienie, że transfer produktów, usług i technologii odbywa się w sposób zgodny z celami bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej. Przepisy te mają zastosowanie do wszelkich produktów eksportowanych ze Stanów Zjednoczonych oraz wszystkich towarów i technologii pochodzących ze Stanów Zjednoczonych, niezależnie od ich lokalizacji. Przepisy te mają zastosowanie do każdej firmy lub podmiotu zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych, a także każdego obywatela amerykańskiego, niezależnie od tego, gdzie się znajduje oraz każdej spółki zależnej od firmy amerykańskiej. Firma Graco i jej spółki zależne, zarówno z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, jak i poza nimi, muszą być świadome amerykańskich przepisów dotyczących kontroli eksportu ze Stanów Zjednoczonych i możliwości ich zastosowania do działalności Graco.

Stany Zjednoczone wprowadziły również ograniczenia dotyczące handlu, inwestycji i transakcji finansowych z określonymi krajami, organizacjami oraz osobami. Wszystkie transakcje międzynarodowe Graco muszą być odpowiednio sprawdzone i zatwierdzone przed ich dokonaniem.

Firma Graco i wszystkie jej spółki zależne mają zakaz eksportu produktów do krajów objętych embargiem handlowym Stanów Zjednoczonych lub sprzedaży na rzecz dowolnego podmiotu wymienionego na liście sporządzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Prawo amerykańskie wymaga również, aby licencje eksportowe były wydawane przez rząd amerykański na niektóre produkty sprzedawane przez Graco lub jakąkolwiek spółkę zależną Graco do niektórych krajów. Graco będzie na bieżąco sprawdzać wszystkie swoje produkty pod kątem zidentyfikowania wszelkich produktów, które mogą wymagać licencji i nie będzie prowadzić wysyłki produktów bez uzyskania odpowiedniej licencji.

Niezastosowanie się do tych przepisów może skutkować grzywnami, karą pozbawienia wolności, zawieszeniem lub cofnięciem przywileju eksportu ze Stanów Zjednoczonych oraz negatywnym rozgłosem wobec firmy i/lub osób fizycznych.

 

Przepisy dotyczące zakazu udziału w bojkocie

Zgodnie z prawem amerykańskim, firma Graco jest zobowiązana do zgłaszania rządowi amerykańskiemu wszelkich wniosków o udział w jakimkolwiek międzynarodowym bojkocie, w szczególności, jeśli chodzi o bojkot Izraela przez wiele krajów arabskich. Ten wymóg sprawozdawczy ma zastosowanie nawet wtedy, gdy transakcja handlowa nie została przeprowadzona. Firma Graco nie może spełnić żadnego takiego żądania.

Definicja „żądania” jest bardzo szeroka. Żądanie może być ustne lub pisemne, a także pochodzić bezpośrednio od klienta lub wynikać pośrednio z innego dokumentu, np. akredytywy. W związku z tym, cała dokumentacja klienta jest dokładnie sprawdzana. Żądanie takie może zawierać prośbę o dostarczenie informacji, podjęcie działań lub powstrzymanie się od podjęcia konkretnych działań, które wspierałyby bojkot Izraela przez Ligę Arabską.

Dział Prawny firmy Graco wydaje okresowe aktualizacje i prowadzi szkolenia w zakresie zgodności z amerykańskimi przepisami dotyczącymi zakazu udziału w bojkocie. W przypadku jakichkolwiek pytań, dotyczących w szczególności wszelkich oświadczeń lub dokumentów, które mogą mieć związek z bojkotem Izraela przez Ligę Arabską, należy skontaktować się z Działem Prawnym Graco. Nie należy odpowiadać na żądanie w sposób wskazany w żądaniu. Należy natychmiast skontaktować się telefonicznie z Działem Prawnym, który zgłosi wniosek do rządu Stanów Zjednoczonych i we współpracy z osobą, która otrzymała takie żądanie określi właściwą odpowiedź.

 

Import i cła

Firma Graco przestrzega wszystkich obowiązujących przepisów prawa i regulacji dotyczących wprowadzania towarów na teren Stanów Zjednoczonych lub innych krajów. Żaden pracownik nie może podejmować żadnych działań w celu niewłaściwego uchylania się od przestrzegania obowiązującej taryfy celnej, opłacania cła lub spełnienia innych wymogów obowiązujących w odniesieniu do przywozu towarów, w tym klasyfikacji, wyceny, opisu, dokumentacji, prowadzenia rejestrów i oznaczeń dotyczących kraju pochodzenia. Należy skontaktować się z Działem Prawnym w celu uzyskania wskazówek dotyczących importu i ceł.

 

Relacje gospodarcze z organami rządowymi

Obowiązuje zakaz dotyczących jakichkolwiek prezentów, zaproszeń na posiłki lub gratyfikacji

Bardzo ścisłe wytyczne zabraniają dokonywania jakichkolwiek płatności na rzecz urzędników jakichkolwiek władz Stanów Zjednoczonych, w odniesieniu do zaproszeń na lub napoje, a także zwrot kosztów podróży lub zakwaterowania. Zwykłe biznesowe uprzejmości ogólnie przyjęte na rynku biznesowym są uważane za próbę wywarcia niewłaściwego wpływu na urzędnika państwowego i mogą być interpretowane jako korupcja, łapówka lub nielegalna gratyfikacja. W związku z tym nie należy przekazywać żadnemu pracownikowi administracji publicznej w Stanach Zjednoczonych niczego wartościowego, w tym posiłków, napojów lub prezentów, nawet jeśli mają one znikomą wartość nominalną. Jeśli pracownik Graco i urzędnik państwowy uczestniczą w posiłku, każdy z nich powinien zapłacić pełną i sprawiedliwą część kosztów tego posiłku.

Urzędnicy rządowi powinni być świadomi przepisów regulujących te działania i powinni odrzucić wszelkie oferty prezentów i gratyfikacji. Nie należy jednak zakładać, że ponieważ urzędnik rządowy przyjmuje lub wydaje się być skłonny przyjąć taką ofertę, jest ona legalna lub właściwa.

Podobne przepisy zakazujące płatności lub prezentów dla urzędników państwowych obowiązują także w innych krajach, w których firma Graco prowadzi działalność. Przestrzegamy tych praw na całym świecie.

 

Łapówki

Zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych firma Graco zabrania swoim pracownikom oferowania, zabiegania o nie, przekazywania lub przyjmowania jakichkolwiek prezentów pieniężnych lub innych wartościowych przedmiotów w celu niewłaściwego uzyskania lub nagradzania korzystnego traktowania w związku z kontraktami na zamówienie władz Stanów Zjednoczonych.

Żaden pracownik, agent ani przedstawiciel firmy Graco nie będzie dopuszczał się korupcji wobec żadnej osoby, w tym zagranicznych urzędników i polityków, w celu uzyskania lub utrzymania działalności firmy Graco. Graco zabrania w szczególności oferowania, nakłaniania i przyjmowania jakichkolwiek łapówek i prowizji w jakiejkolwiek postaci. Działania te mogą stanowić czyny przestępcze.

 

Negocjacje dotyczące umów

Prawo zawiera szereg szczegółowych wymogów dotyczących negocjowania umów z rządem Stanów Zjednoczonych, które różnią się w zależności od rodzaju negocjowanej transakcji. Wymogi te są złożone, a kary za ich naruszanie mogą być surowe. Jeśli rozważasz sprzedaż jakichkolwiek produktów lub usług rządowi federalnemu, zadzwoń do Działu Prawnego.

 

Dochodzenia rządowe

Będziemy niezwłocznie i w pełni współpracować przy wszystkich rządowych dochodzeniach lub przesłuchaniach dotyczących możliwych naruszeń prawa. Pracownicy powinni udzielać pełnych i zgodnych z prawdą odpowiedzi na wszelkie zadawane im pytania. Graco troszczy się również o ochronę praw swoich pracowników i innych zainteresowanych stron. Dlatego też, każdy pracownik, do którego zwróci się jakakolwiek osoba, która twierdzi, że jest śledczym lub inspektorem rządowym, powinien niezwłocznie skontaktować się z Działem Prawnym przed udzieleniem odpowiedzi na jakiekolwiek pytania.

 

Pracownicy pełniący funkcję urzędników państwowych

Zachęcamy naszych pracowników do bycia aktywnymi obywatelami i do udziału w życiu politycznym. Pracownik Graco może być kandydatem lub zostać wybrany bądź powołany na lokalny, stanowy lub federalny urząd publiczny. Jeśli jesteś urzędnikiem państwowym, powinieneś traktować swoją rolę jako pracownik Graco i jako urzędnik państwowy oddzielnie. Dodatkowo przełożony lub inny pracownik nie może próbować wywierać niewłaściwego wpływu na działania pracownika w roli kandydata lub urzędnika publicznego.

Pracownicy pełnoetatowi i niepełnoetatowi oraz osoby przebywające na urlopie, pełniące funkcję urzędników państwowych, powinny:

 • podejmować decyzje jako urzędnik publiczny wyłącznie w oparciu o merytoryczne aspekty danej sprawy;
 • ściśle stosować się do obowiązujących przepisów prawa i zasad sprawozdawczości dotyczących właściwego postępowania kandydatów lub urzędników publicznych;
 • unikać wszelkich konfliktów interesów; oraz
 • nie wypowiadać się w imieniu firmy Graco ani nie działać w jej imieniu, wykonując obowiązki urzędnika publicznego.

 

Składki na cele polityczne

Zasoby firmy Graco nie mogą być wykorzystywane do wspierania partii politycznych, komitetów akcji politycznych lub kandydatów na stanowiska polityczne, oprócz przypadku i w zakresie, w jakim dyrektor generalny firmy uzna, że komitet akcji politycznych lub inna organizacja upoważniona zgodnie z prawem do udzielania wsparcia finansowego kandydatom na stanowiska polityczne będzie wspierać interesy biznesowe firmy. Składki zaproponowane przez Dyrektora Generalnego w łącznej kwocie lub wartości (a) 100 000 USD lub wyższej w danym roku obrotowym muszą zostać zatwierdzone przez Zarząd Spółki, natomiast w przypadku kwoty (b) niższej niż 100 000 USD – przez Prezesa Zarządu Spółki. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez Spółkę bezpośrednich wpłat na rzecz indywidualnych kandydatów. Poszczególni pracownicy są zachęcani do wspierania swoich partii i kandydatów, ale mogą to robić jedynie w swoim wolnym czasie i z własnych środków. Jeśli planowany wkład mógłby być w jakikolwiek sposób postrzegany jako angażujący fundusze, nieruchomości lub usługi Graco, należy skontaktować się z Działem Prawnym.

 

Informacje biznesowe

Poniższe informacje mają na celu zapewnienie odpowiedniej ochrony i właściwego zarządzania informacjami biznesowymi firmy Graco.

Informacje zastrzeżone i nieujawnianie informacji

Informacje, pomysły i własność intelektualna to cenne aktywa firmy Graco. Poufne informacje dotyczące pozycji konkurencyjnej i strategii firmy muszą być chronione przed niewłaściwym wykorzystaniem. Informacje takie obejmują metody produkcji, a także informacje dotyczące klientów, strategii biznesowej, kosztów lub marż poszczególnych produktów oraz tajemnic handlowych. Takie informacje będą przekazywane tylko osobom, które muszą je znać, aby wypełniać swoje obowiązki zawodowe. Pracownicy, członkowie zarządu i dyrektorzy są zobowiązani do zachowania poufności w odniesieniu do wszystkich takich informacji i ujawniania ich tylko wtedy, gdy jest to prawnie wymagane.

 

Dokładność sprawozdań i zapisów księgowych

Zarząd Graco jest odpowiedzialny za rzetelne i dokładne raportowanie wyników finansowych dla akcjonariuszy, banków i wierzycieli Graco. Jako spółka, której akcje są notowane na nowojorskiej giełdzie, Graco podlega wymogom Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, która reguluje format, treść i terminowość sprawozdań finansowych oraz biznesowych. Musimy również stosować się do innych obowiązujących lokalnych, stanowych i federalnych wymogów w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości, w tym związanych z naszymi programami świadczeń pracowniczych.

Firma Graco jest zobowiązana do opracowania i utrzymania silnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który zapewni wystarczającą pewność, że:

 • transakcje są odpowiednio autoryzowane i dokładnie rejestrowane w oparciu o zasady i procedury Graco.;
 • aktywa Graco są odpowiednio zabezpieczone;
 • sprawozdawczość finansowa i zarządcza jest wiarygodna i dokładna oraz odzwierciedla rzeczywistą działalność gospodarczą;
 • działania są zgodne z obowiązującymi wymogami prawnymi; oraz
 • działalność biznesowa jest efektywna i skuteczna.

Od każdego pracownika oczekuje się przestrzegania systemów i procesów kontroli wewnętrznej oraz uczestniczenia w ciągłym doskonaleniu naszych systemów kontroli wewnętrznej.

 

Współpraca z audytorami wewnętrznymi i zewnętrznymi

Każdy pracownik Graco musi w pełni współpracować zarówno z naszymi wewnętrznymi audytorami, jak i niezależnymi biegłymi rewidentami Graco w ramach wykonywaniu ich obowiązków. Współpraca obejmuje niezwłoczne udzielanie pełnych i wyczerpujących informacji w odpowiedzi na wszelkie pytania oraz bycie otwartym, uczciwym i szczerym wobec audytorów.

 

Ujawnianie informacji; Zgodność z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych

Staramy się przestrzegać wszystkich federalnych, stanowych i lokalnych praw i przepisów dotyczących papierów wartościowych. Federalne i stanowe prawo papierów wartościowych wymaga dokładnego i terminowego przekazywania pewnych istotnych informacji dotyczących działalności i wyników finansowych firmy Graco. Zabrania ono również obrotu papierami wartościowymi na podstawie wiedzy o istotnych informacjach niepublicznych.

 

Pełna i dokładna sprawozdawczość oraz ujawnianie informacji

Wszystkie informacje przekazywane przez firmę Graco, wymagane przez stanowe i federalne prawo papierów wartościowych oraz przez giełdę nowojorską, a także wszystkie informacje podane przez Graco muszą być pełne, uczciwe, dokładne, aktualne, zrozumiałe i niewprowadzające w błąd.

 

Informacje niepubliczne

Każdy pracownik, który dowie się o istotnych, niepublicznych informacjach dotyczących Graco lub firm, z którymi Graco prowadzi negocjacje lub konkuruje, nie może dokonywać następujących czynności:

 • Kupno lub sprzedaż akcji lub innych papierów wartościowych Graco lub jakiejkolwiek innej firmy, w zależności od przypadku; lub
 • Ujawnienie tych informacji osobom spoza Graco, dopóki informacje te nie zostaną podane do wiadomości publicznej, a rynki papierów wartościowych nie będą miały odpowiedniej możliwości ich przyswojenia.

Wszelkie informacje, które inwestor może uznać za istotne przy podejmowaniu decyzji o kupnie, sprzedaży lub posiadaniu papierów wartościowych, są uznawane za istotne. Przykłady istotnych informacji obejmują:

 • Wyniki finansowe;
 • Prognozy finansowe;
 • Zmiany dotyczące dywidendy;
 • Ewentualne fuzje, przejęcia i wspólne przedsięwzięcia;
 • Pozostałe zakupy i sprzedaż przedsiębiorstw;
 • Inwestycje w przedsiębiorstwach;
 • Uzyskanie lub utrata ważnych kontraktów; oraz
 • Istotne zmiany w produktach, istotne zmiany dotyczące sporów sądowych, istotne zmiany w zarządzaniu oraz istotne zmiany kierunku działalności.

Osoby mające dostęp do istotnych informacji

Oprócz powyższych ograniczeń, dyrektorzy, członkowie zarządu i niektórzy inni pracownicy Graco, którzy są uważani za „osoby mające dostęp do informacji poufnych” w rozumieniu przepisów dotyczących papierów wartościowych, muszą przestrzegać wytycznych dotyczących wykorzystywania informacji poufnych, wydawanych okresowo przez Dział Prawny i nie mogą kupować, sprzedawać ani w żaden inny sposób angażować się w żadne transakcje dotyczące akcji Graco bez uprzedniej konsultacji z wiceprezesem wykonawczym i radcą prawnym.

 

Graco