Etický kodex a pravidla obchodního chování

Úvod

Obchodní zásady společnosti Graco

Představenstvo společnosti Graco Inc. přijalo následující strategické prohlášení o zásadách:

Společnost Graco bude podnikat eticky a bezúhonně a v souladu se všemi platnými zákony a vládními předpisy. Každý zaměstnanec bude chápat etický kodex a pravidla obchodního chování společnosti Graco a řídit se jejich zásadami, bude dodržovat všechny platné zákony a zřekne se obchodních příležitostí, které by ohrozily etické standardy společnosti Graco. Vedení společnosti bude poskytovat školení a poradenství ohledně etických norem platných ve společnosti Graco a dodržování právních předpisů.

Tento Etický kodex a pravidla obchodního chování (dále jen „etický kodex“) jsou určeny k tomu, aby společnosti Graco pomohly k implementaci výše uvedených zásad a k dosažení jejího poslání ochranou a posílením celosvětové pověsti společnosti Graco jako společnosti, která dodržuje etická pravidla a zákony. Kodex má také pomoci zabránit porušování zákonů, které by mohlo být pro společnost Graco drahé a škodlivé. Tento etický kodex se vztahuje na ředitele, vedoucí pracovníky a zaměstnance společnosti Graco Inc. a všech jejích dceřiných společností po celém světě (dále jen „společnost Graco“). Tento etický kodex však není pracovní smlouvou.

Představenstvo a tým vedení společnosti Graco Inc. vypracovaly prohlášení společnosti Graco o poslání, vizi a strategických zásadách, která definují základní účely, cíle, principy činnosti a hodnoty společnosti Graco Inc. Prohlášení o poslání, vizi a strategických zásadách jsou obsažena v samostatné brožuře a jsou zde začleněna formou odkazu.

 

Vaše povinnosti

Společnost Graco očekává, že budete rozumět tomuto etickému kodexu a budete se chovat v souladu s ním a se všemi platnými zákony. Očekává se od vás také, že budete své činnosti v rámci společnosti Graco provádět čestně a bezúhonně. Právní oddělení společnosti Graco je vám k dispozici, aby vám pomohlo dodržovat zákony.

Na některé činnosti se samozřejmě tento etický kodex ani zákon nevztahuje a některé zákony stanoví nepřijatelně nízké standardy chování. Pokud máte pochybnosti, měli byste posoudit jakoukoliv činnost, kterou zvažujete, podle následujících standardů a odpovědět „ano“ na každou z těchto otázek:

 • Je to správná věc, kterou mám udělat?
 • Pokud jste byli ovlivněni činností, je to přesně to, co byste chtěli udělat?
 • Bude činnost schopna obstát při veřejném přezkoumání?
 • Nevadilo by vám, kdybyste si o této činnosti přečetli v zítřejších novinách?
 • Budete touto činností chránit a posilovat pověst společnosti Graco jako etické společnosti?

Pokud nemůžete odpovědět na každou z těchto otázek „ano“, je čas dále vyhodnotit situaci a projednat ji se svým nadřízeným nebo právním oddělením.

 

Globální použití

Tento etický kodex se vztahuje na jednotlivce a situace ve všech zemích, ve kterých společnost Graco a její dceřiné společnosti podnikají. Všichni zaměstnanci podléhají zákonům a předpisům země, ve které pracují, a musí se jimi řídit. Protože však společnost Graco Inc., naše mateřská společnost, je společnost registrovaná v USA, mohou se na chování společnosti Graco, ke kterému dochází mimo USA, přesto vztahovat zákony USA. Pokud se vám zdá, že dodržování tohoto etického kodexu nebo zákonů USA je v rozporu s místními zákony, nebo pokud si nejste jisti, které zákony se vztahují na vaši činnost, doporučujeme vám, abyste záležitost projednali s právním oddělením.

 

Povinnosti vedení

Manažeři společnosti Graco jsou zodpovědní za vytvoření takového pracovního prostředí, ve kterém jsou důsledně dodržovány nejvyšší etické standardy, a za zajištění toho, aby byl dodržován etický kodex společnosti Graco a aby byly dodržovány zákony. Všichni sdílíme odpovědnost za ochranu pověsti společnosti Graco. Vznesení otázky ohledně dodržování etiky vyžaduje od zaměstnanců jistou dávku odvahy. Společnost Graco proto své manažery vybízí, aby pro řešení těchto otázek udržovali zásady otevřených dveří.

Program etického kodexu a obchodního chování je ve společnosti Graco pod dohledem výboru pro audit představenstva, který tento etický kodex schválil. Tohoto etického kodexu se nemůže zcela ani zčásti zřeknout žádný úředníka nebo ředitel společnosti Graco s výjimkou případů, kdy tak učiní výbor pro audit, a jakékoliv takové zřeknutí se bude neprodleně sděleno akcionářům společnosti Graco. Za program jsou zodpovědní výkonný viceprezident a hlavní právní zástupce.

 

Pomoc s otázkami

Žádný kodex nemůže pokrýt všechny situace. Pokud potřebujete pomoc s výkladem nebo uplatňováním tohoto etického kodexu, můžete postupovat následujícím způsobem:

 • Proberte záležitost se svým nadřízeným.
 • Obraťte se na manažera personálního oddělení nebo na personální oddělení.
 • Kontaktujte právní oddělení telefonicky 612-623-6604 nebo faxem na čísle 612-623-6944. Mimo USA nejprve zadejte příslušný mezinárodní kód.
 • Pište na následující adresu:

Graco Inc.
Attention: Legal Department
P.O. Box 1441
Minneapolis, Minnesota 55440-1441

Nahlášení podezření na porušení

Pokud jste si vědomi porušení tohoto etického kodexu nebo jakéhokoliv zákona, nebo máte jakékoliv podezření, doporučujeme vám tuto záležitost neprodleně a v plném rozsahu oznámit. Své obavy můžete nahlásit anonymně ve všech zemích kromě těch, které anonymní hlášení zakazují.

Záležitost můžete nahlásit některým z následujících způsobů:

 • Proberte záležitost se svým nadřízeným.
 • Volejte, pište nebo pošlete e-mail právnímu oddělení:
 • E-mail: gracoauditcommittee@graco.com
 • E-mail: ethics@graco.com
 • Volejte na horkou linku etiky společnosti Graco na čísle 1-877-846-8913 (mimo USA nejprve zadejte příslušný kód země).

Horkou linku etiky společnosti Graco provozuje jejím jménem nezávislá společnost. Vícejazyčná horká linka je přístupná po celém světě, je důvěrná a je přístupná 24 hodin denně.

Všechny zprávy o podezření na porušení budou důkladně prošetřeny, v nejvyšší možné míře se zachováním důvěrnosti. Proti zaměstnancům, kteří nahlásí porušení nebo podezření na porušení v dobré víře, nebudou podniknuta žádná odvetná opatření. Ve většině případů budeme informovat oznamujícího o opatřeních ze strany společnosti Graco. Pokud se stížnost týká účetních záležitostí, kontrol interního auditu nebo auditních záležitostí, bude záležitost oznámena předsedovi výboru pro audit.

 

Disciplinární opatření a sankce

Tento etický kodex je nezbytnou součástí společnosti Graco. Každý ředitel, úředník a zaměstnanec je povinen se jím řídit. Porušení tohoto etického kodexu může vést k důtce, podmínečným trestům, odejmutí funkce, dočasnému pozastavení zaměstnání nebo propuštění ze zaměstnání. Schvalování porušení tohoto etického kodexu může také vést k disciplinárním opatřením vůči zaměstnanci. V některých případech může zaměstnanec, který poruší tento etický kodex, muset společnosti Graco uhradit vzniklé ztráty. Porušení trestního práva může být postoupeno příslušným orgánům k trestnímu stíhání.

 

Další kopie

Další kopie této publikace získáte u vedoucího personálního oddělení nebo právního oddělení. Vyžádejte si číslo publikace 300624, revize E, "Etický kodex a pravidla obchodního chování." Tento etický kodex je také k dispozici online na webu www.graco.com a na interních webových stránkách společnosti Graco.

Informace v tomto etického kodexu nahrazují předchozí tištěné verze pokynů pro obchodní chování společnosti Graco. Tento etický kodex může být kdykoliv změněn nebo zrušen. Tento etický kodex nezahrnuje všechny možné případy.

 

Obchodní vztahy společnosti Graco

Při podnikání v rámci společnosti Graco můžete jednat s různými lidmi a organizacemi, včetně zákazníků, dodavatelů a konkurentů, stejně jako s dalšími zaměstnanci společnosti Graco. Všechny obchodní vztahy by měly být založeny na pevných základech poctivosti a spravedlnosti.

Následující témata se zabývají vztahem společnosti Graco s našimi zákazníky, konkurenty, dodavateli a dalšími subjekty mimo společnost Graco.

 

Kvalita

Kvalita je pro společnost Graco velmi důležitá. Usilujeme o vynikající a neustálé zlepšování ve všem, co děláme. Všichni jsme zodpovědní za kvalitu naší vlastní práce. Zavázali jsme se porozumět požadavkům našich zákazníků, splnit je nebo je dokonce překonat. Zavázali jsme se dodávat naše produkty včas a bez závad nebo zpoždění.

 

Bezpečnost produktů

Konstruujeme, vyrábíme, prodáváme, instalujeme a servisujeme (tam, kde je to možné) produkty a systémy, které jsou bezpečné pro jejich zamýšlené a předvídatelné použití. Všechny produkty společnosti Graco musí splňovat interní bezpečnostní normy, externí předpisy a normy příslušných schvalovacích subjektů. Písemné normy bezpečnosti produktů a postupy pro návrh, výrobu a použití produktu musí být zachovány pro všechny produkty.

 

Prezentace produktu

Pravdivá reklama

V žádné z našich reklam, literatuře, vzorcích nebo jiných veřejných prohlášeních nesmí být použita jakákoliv nepravdivá prohlášení týkající se skutečností nebo zavádějící dojmy. Všechna prohlášení o produktech a službách společnosti Graco musí být pravdivá a odůvodněná. Je třeba vzít v úvahu také celkový dojem sdělení. Je třeba se vyhnout jakémukoliv opomenutí skutečnosti, neoprávněnému zdůraznění nebo použití ilustrativního materiálu, který by měl tendenci uvádět příležitostného čtenáře, posluchače nebo diváka v omyl.

 

Znevažování

Nebudeme činit žádné nepravdivé nebo zavádějící poznámky týkající se konkurenčních organizací či jednotlivců nebo jejich produktů a služeb. Všechny produkty a služby společnosti Graco budou prodávány na základě jejich předností. Při srovnávání produktů společnosti Graco s produkty konkurentů si musíme být jisti, že všechna prohlášení jsou skutečný, přesná a nezavádějící.

 

Spravedlivá hospodářská soutěž (antimonopolní opatření)

Antimonopolní zákony mají zachovat spravedlivou hospodářskou soutěž tím, že zakazují opatření, která by mohla nepřiměřeně omezit funkci volného a soutěživého trhu. Porušování antimonopolních pravidel je extrémně závažné a může vést k vysokým pokutám, případně trestnímu stíhání.

Následující oblasti představují značná rizika s ohledem na antimonopolní chování. Opatření v těchto oblastech nelze přijmout bez předchozí konzultace s právním oddělením.

 • Žádný zaměstnanec společnosti Graco neuzavře žádnou smlouvu, písemnou nebo ústní, výslovnou nebo předpokládanou, s konkurentem týkající se cen, cenových podmínek (slevy, marže, platební podmínky atd.), rozdělení trhů nebo zákazníků, nabídkových praktik nebo omezení či odmítnutí obchodovat s jakýmkoliv zákazníkem. Vzhledem k tomu, že ústní jednání mohou být interpretována jako dohody, vyhněte se jakýmkoliv rozhovorům s konkurenty o všech těchto tématech.
 • Společnost Graco nesmí nutit ani diktovat ceny při dalším prodeji účtované za produkty společnosti Graco nebo určovat zákazníky či území, kde mohou být tyto produkty dále prodávány.

Zásadou společnosti Graco je plně dodržovat literu i ducha antimonopolních zákonů všech zemí, ve kterých společnost Graco podniká. To zahrnuje antimonopolní zákony USA a příslušné zákony dalších zemí, kde společnost Graco podniká. Od vedoucích pracovníků se očekává, že budou obeznámeni se zásadami těchto antimonopolních zákonů a neudělají nic, co by mohlo takové zákony porušovat, ani nesmí vyvolat zdání ochoty k takovému porušování.

Ustanovení antimonopolních zákonů se vztahují na formální i neformální komunikaci. Zaměstnanci zapojení do činností obchodních sdružení nebo v jiných situacích umožňujících neformální komunikaci mezi konkurenty, zákazníky nebo dodavateli musí být obzvláště pozorní s ohledem na požadavky zákonů.

Společnost Graco považuje dodržování platných antimonopolních zákonů za natolik bezpodmínečně důležité, že tvrzení o nevědomosti, dobrých úmyslech nebo nevyhledání včasného poradenství nebudou přijata jako omluva za případné porušení.

 

Informace o konkurenci

Nebudeme porušovat zákonná práva konkurentů nebo jiných stran shromažďováním a používáním informací konkurentů a budeme dodržovat všechny zákony, které se vztahují na informace konkurentů. Následující body vám pomohou vyhnout se porušení:

 • K získání informací o konkurentech lze použít pouze zákonné a etické metody. Nebudeme se podílet na žádné výzvědné činnosti nebo průmyslové špionáži ani na žádných činnostech, které by mohly být jako takové nesprávně interpretovány.
 • Informace o cenách, cenových podmínkách, zákaznících nebo podílu na trhu konkurenta by neměly být získávány přímo od konkurenta nebo od někoho, kdo je ze zákona zavázán tyto informace nezveřejňovat.
 • Informace důvěrné nebo chráněné vzhledem ke konkurentovi nebo jiné straně nesmí být shromažďovány ani používány, pokud je tato strana nesdělila společnosti Graco dobrovolně.
 • Společnost Graco musí jednat přísně v souladu se všemi ustanoveními smluv o důvěrných informacích a nezpřístupnění, které uzavírá, a přijme opatření k zajištění souladu s nimi. Důvěrné informace jiných stran nebudou sdíleny nad rámec těch, kteří "musí" takové informace znát proto, aby mohli vykonávat svou práci ve společnosti Graco.
 • Jakékoliv důvěrné nebo chráněné informace jiné strany, včetně konkurentů, které jsou neúmyslně sděleny společnosti Graco, nebudou použity a musí být okamžitě vráceny vlastníkovi.

Nesmíme vyžadovat ani používat žádné důvěrné nebo chráněné informace konkurenta nebo jiné strany, které jsou k dispozici stávajícímu nebo bývalému zaměstnanci nebo konzultantovi této strany. Budeme informovat jakéhokoliv současného nebo bývalého zaměstnance nebo konzultanta konkurenta, který se stane zaměstnancem a/nebo poskytuje služby společnosti Graco, že se od něj očekává, že při poskytování služeb společnosti Graco nezveřejní ani nepoužije žádné důvěrné nebo vlastnické informace konkurenta či jiné strany. Rovněž této osobě řekneme, aby dodržovala všechny právní a smluvní požadavky, k jejichž dodržování může být daná osoba ohledně těchto informací zavázána. Žádný manažer společnosti Graco nebude vyvíjet žádný nepřímý nebo přímý tlak na zaměstnance, aby použil nebo zveřejnil důvěrné informace bývalého zaměstnavatele.

 

Obchodní dary

Obchodními dary mohou být jídlo, koktejly, slevy, pohostinské služby, zábava, rekreace, vstupenky, propagační předměty, doprava a jakékoliv hmotné nebo nehmotné "věci mající hodnotu", za které příjemce neplatí reálnou tržní hodnotu.

Můžeme dávat nebo přijímat dary při našich obchodních jednáních společnosti Graco s komerčními zákazníky a s dalšími nevládními stranami, pokud tyto dary splňují následující podmínky:

 • Neporušují zákony, předpisy nebo přiměřené zvyky trhu nebo známé zásady příjemce nebo jeho zaměstnavatele;
 • Mají přiměřenou cenu, množství, objem a četnost;
 • Jsou vhodné z hlediska času a místa;
 • Neovlivňují, a to ani zdánlivě, obchodní úsudek dárce nebo příjemce;
 • Nejsou poskytnuty specificky výměnou za obchodní příležitost;
 • Mohou obstát při veřejné kontrole, aniž by poškodily pověst společnosti Graco; a
 • Řádně se odráží v účetních knihách a záznamech společnosti Graco.

Za žádných okolností byste jako obchodní zdvořilost nebo dar neměli poskytovat nebo přijímat peníze.

Tyto pokyny platí i v případě, že by od společnosti Graco nebyla žádána úhrada ceny.

Pravidla týkající se darů a odměn pro vládní zaměstnance nebo úředníky se značně liší od těchto pokynů a jsou velmi přísná. Nahlédněte do oddílů s názvem Obchodování s vládou a Transakce mezinárodního obchodu v tomto etickém kodexu.

 

Použití softwaru

Většina počítačového softwaru je cenným duševním vlastnictvím vývojáře nebo jiného vlastníka softwaru. Software je obvykle chráněn autorským právem, patentem a/nebo obchodním tajemstvím a je k dispozici uživatelům na základě podmínek licenčních smluv. Neoprávněné použití tohoto vlastněného softwaru v zařízení společnosti Graco by mohlo vystavit uživatele i společnost Graco vážným závazkům plynoucím z porušení těchto práv. Proto je zásadou společnosti Graco, aby veškerý software vlastněný třetí stranou byl používán na počítačích a jiných zařízeních společnosti Graco pouze v případě, že k tomu byla získána licence nebo jiné povolení. Oddělení nebo osoba odpovědná za informační systémy na vašem pracovišti má odpovědnost a výhradní pravomoc získávat a instalovat software na počítačích společnosti Graco. Zaměstnanci mají zakázáno nahrávat software do počítačů společnosti Graco sami, aby nedocházelo k neoprávněnému použití softwaru a aby software nezpůsoboval problémy s kompatibilitou.

 

Společnost Graco a její zaměstnanci

Tyto části musí být dodržovány, aby byl zajištěn pozitivní vztah mezi společností Graco a jejími zaměstnanci.

Rovné pracovní příležitosti

Naší zásadou je poskytovat rovné pracovní příležitosti a zacházet s uchazeči a zaměstnanci při všech jednáních se společností bez ohledu na osobní vlastnosti, včetně rasy, pohlaví, věku, národního původu, zdravotního postižení, náboženství, statusu veterána, těhotenství, občanství, pohlaví, rodinného stavu nebo jakéhokoliv jiného faktoru chráněného federálními, státními nebo místními zákony.

Vedení odpovídá za to, že rozhodnutí týkající se náboru, výběru, rozvoje a povyšování zaměstnanců jsou založena na výhradně zásluhách, kvalifikacích, prokázaných dovednostech a úspěších. Nedovolte, aby výše uvedené osobní vlastnosti ovlivnily váš úsudek.

Dodržujeme všechny platné pracovní a zaměstnanecké zákony, ať působíme kdekoliv. S případnými dotazy týkajícími se místních požadavků, které musíte splnit, se obraťte na svého manažera personálního oddělení nebo na právní oddělení.

 

Obtěžování

Netolerujeme obtěžování našich zaměstnanců na základě osobních vlastností, které mohou mít a které jsou chráněny zákonem. Mezi tyto chráněné osobní vlastnosti patří rasa, pohlaví, věk, národnostní původ, zdravotní postižení, náboženství, statusu veterána, těhotenství, občanství, pohlaví, rodinný stav nebo jakýkoliv jiný faktor chráněný federálními, státními nebo místními zákony.

Obtěžování na základě osobních chráněných vlastností znamená chování, které se zaměřuje na zaměstnance, jenž má danou vlastnost, a zastrašuje, ponižuje nebo uráží takového zaměstnance závažným a ponižujícím způsobem. Obtěžování může zahrnovat sugestivní nebo urážlivé zvuky, výrazy obličeje, vulgární jazyk a gesta, přezdívky, nadávky, hanlivé komentáře, karikatury, vtipy, výhrůžky, nepřátelské činy a dotyky.

Jednou z forem zakázaného obtěžování je sexuální obtěžování. Sexuální obtěžování je nežádoucí pozornost trvalé nebo urážlivé povahy namířená proti zaměstnanci na základě jeho pohlaví, a to ze stany osoby, která věděla nebo měla vědět, že taková pozornost je nežádoucí. Sexuální obtěžování je dostatečně pronikavé nebo závažné sexuálně orientované chování, které narušuje pracovní výkon zaměstnance nebo vytváří zastrašující, nepřátelské či urážlivé pracovní prostředí. Některé příklady sexuálně obtěžujícího chování jsou následující:

 • Přislíbení nebo udělení odměny zaměstnanci, pokud zaměstnanec vyhoví sexuálně orientovanému požadavku;
 • Vyhrožování odvetou nebo odplatou vůči zaměstnanci, pokud zaměstnanec nevyhoví sexuálně orientovanému požadavku;
 • Pošilhávání, činění sexuálních narážek, gest nebo ponižujících komentářů;
 • Zobrazování nebo distribuce sexuálně orientovaných obrázků, předmětů nebo písemných materiálů; a
 • Nežádoucí dotýkání se zaměstnance.

Vedoucí pracovníci se nepodílejí na obtěžování nebo odvetných opatřeních v případech, kdy se s plným respektem zabývají nedostatečným výkonem zaměstnance prostřednictvím poradenství a/nebo opatření ke zlepšení pracovních výkonů.

Zaměstnanec, který se domnívá, že byl obtěžován na základě svých osobních vlastností, by měl neprodleně oznámit takové chování svému vedoucímu pracovníkovi, zástupci personálního oddělení, právnímu oddělení nebo na horké lince etiky společnosti Graco.

Pokud se zaměstnanci dopustí obtěžování v rozporu s našimi zásadami, budou vystaveni disciplinárnímu řízení, včetně možnosti ukončení pracovního poměru. Kromě toho zástupci prodejců, nezávislí dodavatelé, pronajatí zaměstnanci a návštěvníci, u kterých bylo zjištěno, že obtěžovali zaměstnance společnosti Graco, budou vykázáni z areálu pracoviště a vyloučeni z budoucích jednání se zaměstnanci společnosti Graco.

Jsou zakázána jakákoliv odvetná opatření vůči zaměstnancům, kteří v dobré víře nahlásí obtěžování nebo pomáhají při vyšetřování stížností na obtěžování. Zprávy o podezření z odvetných opatření by měly být předány vedoucímu pracovníkovi zaměstnance, zástupci personálního oddělení, členovi právního oddělení nebo na horkou linku etiky společnosti Graco.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví

Bezpečnost a ochrana zdraví každého zaměstnance společnosti Graco má prvořadý význam. Prevence pracovních úrazů a nemocí má přednost před produktivitou provozu společnosti. Vedení společnosti Graco poskytne veškerá mechanická a fyzická zařízení a prostředky potřebné pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví svých zaměstnanců a bude dodržovat zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a srovnatelné právní předpisy po celém světě.

 

Pracoviště bez přítomnosti alkoholu a omamných látek

Společnost Graco má zásadní zájem na zachování bezpečných, zdravých a efektivních pracovních podmínek pro své zaměstnance. Bylo prokázáno, že užívání alkoholu a omamných látek nepříznivě ovlivňuje bezpečnost, produktivitu, kvalitu, bezúhonnost a morálku. Společnost Graco zavedla praktická a pracovní pravidla týkající se užívání, držení a prodeje alkoholu a omamných látek.

Důrazně zakazujeme užívání, prodej, nabízení nebo držení omamných látek, jiných regulovaných látek nebo užívání alkoholu v jakémkoliv množství v jakýchkoliv prostorách nebo pracovištích (včetně parkovišť) společnosti Graco. Pro účely této zásady „užívání“ zahrnuje kromě jiného užívání nebo pozitivní výsledek screeningového testu na přítomnost omamných látek a alkoholu, který indikuje přítomnost omamné látky nebo jejích metabolitů či alkoholu, a to na úrovni detekce prahových hodnot nebo nad ní. Určité výjimky týkající se konzumace alkoholu mohou být poskytnuty personálnímu oddělení pro akce sponzorované společností Graco.

Společnost Graco si uvědomuje, že zneužívání omamných látek a alkoholu jsou léčitelné stavy. Zaměstnanci jsou vyzýváni, aby dobrovolně vyhledali pomoc prostřednictvím našeho programu pomoci zaměstnancům nebo svého zdravotního pojištění. Použití našeho programu pomoci zaměstnancům však nevylučuje disciplinární řízení, pokud zaměstnanec porušil zásady nebo pravidla společnosti Graco týkající se omamných látek a alkoholu, nebo pokud byl výkon nižší než očekávání jeho nadřízeného pracovníka.

 

Užívání léků

Zaměstnanec, kterému byl předepsán nebo který užívá lék pro jakýkoliv zdravotní nebo jiný problém, který by mohl jakýmkoliv způsobem narušit jeho schopnost vykonávat práci, musí okamžitě informovat svého nadřízeného nebo personální oddělení. Budou vyhledány vhodné lékařské rady s cílem určit, zda pracovník může pracovat při užívání takových léků. Pokud se zjistí, že pracovník nemůže vykonávat svou práci bez narušení způsobeného léky, bude zaměstnanec přeřazen na jiné místo nebo bude vyzván, aby nechodil do práce, dokud stav, pro který je takový lék užíván, se již nebude vyskytovat, nebo dokud užívání léků způsobujících takové narušení nebude přerušeno.

 

Střet zájmů

Ke střetu zájmů dochází vždy, když vyhlídka přímého nebo nepřímého osobního zisku (nebo zisku společníka nebo rodinného příslušníka) může ovlivnit váš úsudek nebo jednání v rámci společnosti Graco. Je vaší odpovědností vyhnout se střetu mezi zájmy společnosti Graco a vašimi osobními zájmy. Musíte se chovat v souladu s nejvyššími standardy bezúhonnosti, poctivosti a spravedlivého jednání. Je třeba se vyhnout následujícím situacím:

 • Práce pro zákazníka, dodavatele nebo konkurenta, nebo jejich zastupování, a to bez ohledu na povahu poskytovaných služeb, zatímco je pracovník zaměstnán u společnosti Graco nebo ji zastupuje;
 • Investování do konkurenta, zákazníka nebo dodavatele společnosti Graco, pokud je investice natolik významná, že může být v rozporu s vašimi povinnostmi vůči společnosti Graco;
 • Přijímání osobních darů, plateb nebo služeb od těch, kteří chtějí obchodovat se společností Graco, a to v rozporu se zásadami pro poskytování obchodních darů v tomto etickém kodexu;
 • Působení na pozici konzultant konkurenta, zákazníka nebo dodavatele společnosti Graco;
 • Působení jako majitel, hlavní partner, úředník nebo ředitel jakékoliv ziskové korporace nebo jiné organizace bez předchozího získání písemného souhlasu od vedoucího pracovníka společnosti Graco ve funkci viceprezidenta nebo vyšší;
 • Použití jména společnosti Graco, seznamu zákazníků či seznamu zaměstnanců pro jakýkoliv jiný účel než pro podnikání nebo v rámci funkce ve společnosti Graco bez předchozího získání písemného souhlasu od vedoucího pracovníka společnosti Graco ve funkci viceprezidenta nebo vyšší;
 • Osobní využití obchodní příležitosti, kterou má dostupnou společnost Graco; a
 •  Jakákoliv činnost nebo ujednání (přímé nebo nepřímé), které by mohly být v rozporu s vašimi povinnostmi vůči společnosti Graco, nebo by mohly být považovány za konfliktní s vaší odpovědností vůči společnosti Graco.

 

Zásady schvalování transakcí spřízněných osob

Zásady schvalování transakcí spřízněných osob se vztahují na jakoukoliv transakci, ujednání nebo vztah či jakoukoliv řadu podobných transakcí, ujednání nebo vztahů, kterých je společnost Graco účastníkem a ve kterých má spřízněná osoba (definovaná jako ředitelé společnosti Graco, kandidáti na ředitele, vedoucí pracovníci, pětiprocentní akcionáři a jejich příslušní rodinní příslušníci) přímý nebo nepřímý zájem, kromě následujících:

 • Vyplacení náhrady škody společností Graco spřízněné osobě za službu spřízněné osoby společnosti Graco v postavení nebo funkcích, které vedou k získání postavení osoby jako „spřízněné osoby“; a
 • Transakce jsou obecně dostupné všem zaměstnancům nebo všem akcionářům společnosti Graco za stejných podmínek.

Výbor pro audit představenstva společnosti Graco musí schválit jakoukoliv transakci spřízněné osoby, na kterou se vztahují tyto zásady, a to ještě před zahájením transakce se spřízněnou osobou, nebo pokud není možné transakci schválit před jejím zahájením, bude transakce předložena výboru pro audit nebo předsedovi výboru pro audit ke schválení co nejdříve. Výbor pro audit nebo jeho předseda budou kromě dalších faktorů, které výbor pro audit považuje za vhodné, při rozhodování, zda schválí transakci spřízněné osoby, analyzovat následující faktory:

 • Výhody pro společnost Graco;
 • Dopad na nezávislost ředitele;
 • Dostupnost jiných zdrojů pro srovnatelné produkty nebo služby;
 • Podmínky transakce a to, zda jsou vůči společnosti Graco spravedlivé;
 • Podmínky, které jsou k dispozici třetím stranám, jež nejsou ve spřízněném vztahu, nebo zaměstnancům obecně; a
 • Zda je transakce pro společnost Graco významná.

Výbor pro audit nebo jeho předseda mohou podle svého uvážení schválit nebo zamítnout jakoukoliv transakci spřízněné osoby. Schválení transakce se spřízněnou osobou může být podmíněno tím, že společnost Graco a spřízněná osoba se budou řídit určitými postupy určenými výborem pro audit nebo jeho předsedou.


Osobní půjčky

Společnost Graco nesmí přímo ani nepřímo usnadňovat ani zajišťovat žádné osobní půjčky řediteli, úředníkovi nebo zaměstnanci, pokud taková půjčka (i) není v souladu se všemi platnými zákony a předpisy; a (ii) je předem schválena výborem pro audit představenstva. Tyto zásady nezakazují řádně schválené zálohy na cestovní výdaje pro zaměstnance v běžném obchodním styku.


Neoprávněné použití majetku společnosti

Veškerý majetek vlastněný společností Graco má specifické funkce související s provozováním podnikání společnosti Graco. Aktiva společnosti Graco jsou určena výhradně ku prospěchu společnosti Graco. Nesprávné nebo neoprávněné použití se vztahuje na majetek a osobní prostředky společnosti Graco. Osobní používání majetku nebo zařízení společnosti Graco (jiné než příležitostné použití) je zakázáno. Kromě toho je zakázáno využívat služby ostatních zaměstnanců společnosti Graco během běžné pracovní doby pro osobní potřebu. Tyto zásady se nevztahují na výhody nebo služby, které byly schváleny pro všeobecné použití zaměstnanci nebo byly schváleny jako zaměstnanecké požitky v souladu s pokyny společnosti Graco.


Elektronická média a jejich bezpečnost

Naše elektronická média a informační systémy jsou klíčovou součástí našeho úspěchu. Nakládání s těmito zdroji s řádným úsudkem a odpovídající bezpečností je týmovým úsilím, které vyžaduje spolupráci všech zaměstnanců, dodavatelů, konzultantů a dočasných pracovníků společnosti Graco.

Našim zaměstnancům, dodavatelům, konzultantům a dočasným pracovníkům zpřístupníme různé elektronické mediální systémy, které lze využít při podnikání v rámci společnosti Graco. Počítače, informační systémy, elektronické soubory a komunikace společnosti Graco, e-mailové zprávy a jakékoliv další technologie elektronických médií jsou majetkem společnosti Graco. Společnost Graco má právo nahlížet na veškeré informace a sledovat je, pokud to místní zákony nezakazují. Uživatelé nesmí očekávat ochranu soukromí v ničem, co vytvářejí, ukládají, odesílají, přijímají, zobrazují, tisknou či stahují nebo k čemu přistupují, pokud místní zákony nestanoví jinak.

Uživatelé musí dodržovat naše základní pravidla pro osobní použití. Náhodné osobní použití elektronických médií a služeb je povoleno, ale nesmí zahrnovat žádné zakázané způsoby použití, nesmí zasahovat do obchodních povinností nebo produktivity uživatele či jiných osob, nesmí průběžně využívat systémové prostředky nebo kapacity úložišť, může být sledováno stejným způsobem jako obchodní komunikace a musí být v souladu s ustanoveními těchto zásad.

Uživatelé systémů by nikdy neměli používat firemní elektronické mediální systémy k následujícímu:

 • Bez povolení přenášet jakékoliv důvěrné informace o zástupcích společnosti Graco nebo samotné společnosti Graco nebo jakýkoliv materiál chráněný autorskými právy nebo licencovaný;
 • Procházet, prohlížet, přistupovat, stahovat, odesílat, přijímat, šířit, ukládat, instalovat, zobrazovat nebo tisknout materiály, komunikaci nebo dokumenty, které jsou sexuálně explicitní, urážlivé, obscénní, pornografické, hanlivé, pomlouvačné nebo výhružné;
 • Procházet, prohlížet, přistupovat, stahovat, odesílat, přijímat, šířit, ukládat, instalovat, zobrazovat nebo tisknout materiály, komunikaci nebo dokumenty, které porušují zásady společnosti Graco týkající se obtěžování.
 • Hazardovat, sázet nebo se účastnit podobných aktivit;
 • Podílet se na vtipech, řetězových dopisech, počítačových hrách, nesouvisející mailingových seznamech, chatování, diskusních skupinách nebo jiných fórech nesouvisejících s prací;
 • Jednat samostatně jako kupující nebo prodávající osobních věcí nebo se zapojovat do činnosti, která by podporovala obchodní činnost nesouvisející se společností Graco;
 • Přenášet škodlivé programy (například viry, červy nebo samoreplikační kód);
 • Odesílat nebo přenášet zprávy nebo materiály, které se pokoušejí skrýt skutečnou identitu odesílatele;
 • Používat účty, hesla nebo identitu jiné osoby bez výslovného oprávnění;
 • Povolovat neoprávněným osobám přístup do systémů společnosti Graco;
 • Hackovat nebo se pokoušet o získání přístupu nebo narušovat bezpečnost důvěrných elektronických dat, záznamů, programů nebo systémů společnosti Graco bez příslušného povolení;
 • Podílet se na nezákonné, neetické, podvodné, škodlivé nebo nevhodné činnosti; nebo
 • Šifrovat zprávy, dokumenty, programy, internetové protokoly nebo soubory s cílem zablokovat přístup společnosti Graco.

Společnost Graco může přijmout disciplinární opatření, včetně ukončení pracovního poměru, v důsledku chování, které je v rozporu s výše uvedenými zásadami. Rovněž mohou být informovány odpovědné orgány.


Fotografické vybavení

Telefony s fotoaparáty nebo jiné fotografické vybavení, ať už v osobním vlastnictví, nebo vydané společností Graco, ohrožují důvěrné a chráněné informace společnosti Graco a soukromí zaměstnanců. Zaměstnanci, dodavatelé a návštěvníci nesmí nikdy používat jakýkoliv typ fotografického vybavení nebo fotografické funkce ve svých mobilních telefonech a fotografovat v prostorách společnosti Graco, při provádění podnikání v rámci společnosti Graco nebo na akcích sponzorovaných společností Graco, aniž by k tomu nejprve obdrželi souhlas vedení.


Podvody a krádeže

Jakýkoliv úkon zaměstnance, který zahrnuje podvod, zpronevěru, zneužití nebo krádež jakéhokoliv majetku, včetně majetku společnosti Graco nebo jejího zaměstnance, dodavatelů nebo zákazníků, je výslovně zakázán, bez ohledu na to, zda by tento čin mohl vést k obvinění z trestné činnosti či nikoliv.


Ochrana osobních údajů a osobní údaje

Zachování a respektování soukromí našich zaměstnanců, distributorů, dodavatelů, zákazníků, investorů, akcionářů a zástupců je rozhodující pro náš pokračující globální úspěch. Zásady ochrany osobních údajů se zabývají ochranou osobních údajů. Osobní údaje jsou obecně definovány jako informace nebo údaje o identifikované nebo identifikovatelné osobě, jako jsou pracovní, lékařské a finanční údaje. Přístup k osobním údajům je důrazně omezen na ty zaměstnance společnosti, kteří mají odpovídající oprávnění a obchodní potřebu používat tyto informace.

Většina zemí má zákony upravující shromažďování a používání osobních údajů. Tyto zákony se liší rozsahem, úrovní ochrany a vymahatelností. Máte-li dotazy týkající se těchto zákonů, obraťte se na právní oddělení. Společnost Graco je odhodlána dodržovat platné zákony po celém světě a všichni zaměstnanci jsou zodpovědní za dodržování platných požadavků na ochranu osobních údajů.

Odpovědnost vůči vládě a veřejnosti

Zákony na ochranu životního prostředí

Naší zásadou je snažit se řídit naše podniky způsobem, který šetří přírodní zdroje a chrání životní prostředí. Na všech pracovištích a při aktivitách po celém světě společnost Graco a její zaměstnanci musí postupovat takto:

 • Dodržovat nebo překonávat požadavky všech platných zákonů a předpisů na ochranu životního prostředí;
 • Přijmout zavedené postupy ochrany životního prostředí ve všech svých provozech; a
 • Neustále zlepšovat své postupy ochrany životního prostředí, předcházet znečištění a snižovat dopad svých činností na životní prostředí.

Vedení společnosti Graco přidělí zdroje a přijme procesy a postupy, včetně stanovení a přezkumu environmentálních cílů a záměrů, aby zajistilo, že tato zásada bude zavedena.

Pokud víte nebo máte podezření, že došlo k úniku nebo uvolnění nebezpečných materiálů, nebo jste si vědomi jiných skutečných nebo potenciálních problémů týkajících se životního prostředí v jakémkoliv zařízení společnosti Graco, měli byste okamžitě informovat svého nadřízeného nebo specialistu na životní prostředí společnosti Graco.

Společnost Graco poskytne pravdivé a přesné informace vládním licenčním nebo povolujícím orgánům v souvislosti s jakoukoliv žádostí o ekologickou licenci nebo povolení nebo jakékoliv pravidelné zprávy, které mohou být požadovány.

 

Transakce mezinárodního obchodu

Zákon o korupčních praktikách v zahraničí

Zákon o korupčních praktikách v zahraničí a další zákony USA zakazují společnosti Graco, jejím zaměstnancům a zástupcům po celém světě nabízet, provádět platby nebo dávat cokoliv hodnotného zahraničnímu (neamerickému) vládnímu úředníkovi, zahraniční politické straně nebo jakémukoliv kandidátovi na zahraniční politickou funkci za účelem získání, zachování nebo směrování vlastního podnikání. Zásadou společnosti Graco je důsledně dodržovat tyto zákony.

Zákon umožňuje určité vzácné výjimky. Tyto vzácné výjimky musí být přesně a řádně zaúčtovány ve finančních záznamech společnosti Graco (včetně dceřiných společností). Zaměstnanci musí před provedením takových plateb požádat o radu právní oddělení.

Zákon USA o korupčních praktikách v zahraničí také vyžaduje, aby společnost Graco a její neamerické dceřiné společnosti vedly přesné a úplné účetní knihy a záznamy a zavedly interní účetní kontroly. Žádné finanční prostředky nebo aktiva společnosti Graco nesmí být použity k nezákonným, nesprávným nebo neetickým účelům, nesmí být vytvořeny žádné nezveřejněné, nezaznamenané nebo tajné finanční prostředky a aktiva ani nesmí být za žádným účelem vytvořeny žádné falešné zápisy do finančních knih.

 

Vývozní předpisy

Vláda USA zavedla zákony o kontrole vývozu, jejichž cílem je zajistit, aby transfery produktů, služeb a technologií byly uskutečněny způsobem, který je v souladu s cíli národní bezpečnosti a cíli zahraniční politiky. Tyto zákony se vztahují na všechny položky vyvážené z USA a veškeré zboží a technologie mající původ v USA, ať se nacházejí kdekoliv. Tyto zákony se vztahují na všechny společnosti nebo subjekty se sídlem v USA, všechny občany USA, ať se nacházejí kdekoliv, a jakékoliv dceřiné společnosti amerických společností. Společnost Graco a její dceřiné společnosti, a to jak v USA, tak mimo USA, musí být informovány o kontrolních opatření vývozu platných v USA a jejich platnosti pro podnikání společnosti Graco.

USA také omezují obchodní, investiční a finanční transakce s určitými zeměmi, organizacemi a jednotlivci. Všechny transakce mezinárodního obchodu společnosti Graco musí být řádně prověřeny a licencovány dříve, než k nim dojde.

Společnost Graco a všechny její dceřiné společnosti mají zakázáno vyvážet produkty do jakékoliv země, na kterou se vztahuje obchodní embargo USA, nebo prodávat jakémukoliv subjektu stanovenému vládou USA.

Zákony USA také vyžadují, aby vládou USA byly vydány vývozní licence pro některé produkty prodávané společností Graco nebo dceřinou společností společnosti Graco do určitých zemí. Společnost Graco průběžně kontroluje všechny své produkty, zda neobsahují jakékoliv produkty, které by mohly vyžadovat licenci, a nebude dodávat produkty bez získání řádné licence.

Nedodržení těchto zákonů může mít za následek pokuty, uvěznění, pozastavení nebo zrušení výsady vyvážet z USA a negativní publicitu vůči společnosti a/nebo jednotlivcům.

 

Zákony proti bojkotu

Podle zákonů USA je společnost Graco povinna hlásit vládě USA, pokud obdrží jakoukoliv žádost o účast v mezinárodním bojkotu, zejména bojkotu státu Izrael mnoha arabskými zeměmi. Tento požadavek na podání hlášení platí i v případě, že obchodní transakce není dokončena. Společnosti Graco je rovněž zakázáno takové žádosti vyhovět.

Definice „žádosti“ je velmi široká. Žádost může být ústní nebo písemná, může pocházet přímo od zákazníka nebo být předána nepřímo prostřednictvím jiného dokumentu, například akreditivu. V důsledku toho musí být veškerá zákaznická dokumentace pečlivě přezkoumána. Taková žádost může požadovat po prodávajícím, aby poskytl informace, přijal opatření nebo se zdržel konkrétních kroků, které by dále podpořily bojkot státu Izrael Ligou arabských národů.

Právní oddělení společnosti Graco vydává pravidelné aktualizace a provádí školení týkající se dodržování zákonů USA proti bojkotu. Máte-li jakékoliv dotazy týkající se zejména jakéhokoliv prohlášení nebo dokumentu, které podle vašeho názoru mohou souviset s bojkotem státu Izrael Ligou arabských národů, měli byste se obrátit na právní oddělení společnosti Graco. Nereagujte na požadavek způsobem, který je uveden v žádosti. Okamžitě kontaktuje právní oddělení, které ohlásí žádost vládě USA a bude s vámi spolupracovat na sestavení vhodné odpovědi.

 

Dovoz a cla

Společnost Graco bude dodržovat všechny platné zákony a předpisy upravující vstup zboží do USA nebo jakékoliv jiné země. Žádný zaměstnanec nepodnikne žádné kroky k nesprávnému vyhýbání se jakékoliv celní sazbě nebo clu či jinému platnému požadavku týkajícímu se dovozu zboží, včetně klasifikace, ocenění, popisu, dokumentace, vedení záznamů a označení země původu. Doporučujeme vám, abyste se obrátili na právní oddělení s žádostí o radu týkající se dovozu a cel.

 

Obchodování s vládou

Žádné dárky, jídlo ani spropitné

Velmi přísné směrnice zakazují jakýkoliv typ platby zaměstnancům vlády USA za stravu, občerstvení, cestovní výdaje nebo výdaje na ubytování. Obchodní zdvořilosti běžné na komerčním trhu jsou považovány za pokus o nesprávné ovlivnění vládního úředníka a mohou být vykládány jako úplatek, „malou domů“ nebo nezákonný dar. Proto neposkytujte žádnému zaměstnanci vlády USA nic hodnotného, včetně jídel, občerstvení nebo dárků, a to ani v případě, že mají nominální hodnotu. Pokud zaměstnanec společnosti Graco a státní zaměstnanec spolu jedí, každý by si měl zaplatit svůj plný a spravedlivý podíl na nákladech na jídlo.

Státní zaměstnanci by si měli být vědomi předpisů, kterými se tyto činnosti řídí, a měli by odmítnout jakoukoliv nabídku darů a spropitného. Nepředpokládejte však, že když vládní zaměstnanec přijímá nebo se zdá být ochoten přijmout takovou nabídku, je to legální nebo vhodné.

Podobné zákony zakazující platby nebo dary vládním úředníkům existují i v jiných zemích, kde společnost Graco podniká. Tyto zákony dodržujeme po celém světě.

 

Úplatky

V souladu s právními předpisy USA společnost Graco zakazuje svým zaměstnancům nabízet, vyžadovat, poskytovat nebo přijímat jakýkoliv dar peněz nebo jiné hodnotné věci za účelem nesprávného získání nebo odměňování příznivým zacházením v souvislosti se smlouvami uzavřenými s vládou USA.

Žádný zaměstnanec, zástupce nebo pracovník společnosti Graco nepodplatí žádnou osobu, včetně zahraničních úředníků a politiků za účelem získání nebo udržení podnikání pro společnost Graco. Společnost Graco výslovně zakazuje nabízení, poskytování nebo přijímání jakékoliv formy úplatku nebo úplatku. Tyto činnosti mohou představovat trestné činy.

 

Dojednávání smluv

Zákon má řadu specifických požadavků pro jednání o smlouvách s vládou USA, které se liší v závislosti na typu transakce, která je sjednávána. Tyto požadavky jsou složité a pokuty za jejich porušení mohou být závažné. Pokud uvažujete o prodeji jakýchkoliv produktů nebo služeb federální vládě, kontaktujte nejprve právní oddělení.

 

Vládní vyšetřování

Budeme neprodleně a plně spolupracovat se všemi vládními vyšetřovacími nebo přezkoumacími orgány, které se týkají možného porušení zákona. Zaměstnanci musí poskytnout úplné a pravdivé odpovědi na všechny otázky, které jim byly položeny. Společnost Graco je také odhodlána zajistit ochranu zákonných práv svých zaměstnanců a dalších zúčastněných stran. Proto každý zaměstnanec, který je osloven kýmkoliv, kdo prohlašuje, že je vládní vyšetřovatel nebo inspektor, by měl před zodpovězením jakékoliv otázky neprodleně kontaktovat právní oddělení.

 

Zaměstnanci sloužící jako veřejní činitelé

Povzbuzujeme naše zaměstnance, aby byli dobrými občany a aktivně se zapojili do politického procesu. Zaměstnanec společnosti Graco může být kandidátem, může být volen nebo může být jmenován do místní, státní nebo federální veřejné funkce. Pokud sloužíte jako veřejný činitel, měli byste si udržovat svou roli zaměstnance společnosti Graco a roli veřejného činitele oddělené. Kromě toho se nadřízený nebo jiný zaměstnanec nesmí pokoušet vyvíjet nepatřičný vliv na jednání zaměstnance v roli tohoto zaměstnance jako kandidáta nebo veřejného činitele.

Zaměstnanci na plný a částečný úvazek a zaměstnanci na dovolené, kteří slouží jako veřejní činitelé, by měli:

 • Rozhodovat jako veřejný činitel pouze na základě podstaty věci;
 • Důrazně dodržovat platné zákony a předpisy pro podávání zpráv, kterými se řídí řádné chování kandidátů nebo veřejných činitelů;
 • Vyhnout se střetům zájmů; a
 • Při plnění povinností veřejného činitele nemluvit ani jednat jménem společnosti Graco.

 

Politické příspěvky

Zdroje společnosti Graco nesmí být použity na podporu politických stran, výborů politických akcí nebo kandidátů, pokud a v takovém rozsahu, v jakém generální ředitel společnosti určí, že výbor politických akcí nebo jiná organizace oprávněné poskytovat finanční podporu politickým kandidátům podpoří obchodní zájmy společnosti. Příspěvky navržené generálním ředitelem v souhrnné výši nebo hodnotě (a) 100 000 USD nebo vyšší za fiskální rok musí být schváleny představenstvem společnosti a (b) nižší než 100 000 USD musí být schváleny předsedou představenstva společnosti. Přímé příspěvky společnosti jednotlivým kandidátům nejsou povoleny. Jednotliví zaměstnanci jsou povzbuzováni k podpoře svých vlastních stran a kandidátů, ale musí tak učinit ve svém volném čase a z vlastních prostředků. Pokud by se na plánovaný příspěvek mohlo jakkoliv pohlížet jako na takový, který se týká fondů, majetku nebo služeb společnosti Graco, kontaktujte právní oddělení.

 

Obchodní informace

Následující zásady jsou navrženy tak, aby zajistily odpovídající ochranu a řádnou správu obchodních informací společnosti Graco.

Vlastnické informace a nezpřístupnění

Informace, nápady a duševní vlastnictví jsou cennými aktivy společnosti Graco. Důvěrné informace týkající se konkurenčního postavení a strategie musí být chráněny před zneužitím. Tyto informace zahrnují výrobní metody, informace týkající se zákazníků, obchodní strategie, nákladů na produkt nebo marže a obchodní tajemství. Tyto informace budou distribuovány pouze těm, kteří je potřebují znát, aby splnili své pracovní povinnosti. Zaměstnanci, vedoucí pracovníci a ředitelé musí zachovávat důvěrnost všech těchto informací a zveřejňovat je pouze tehdy, je-li to zákonem nařízeno.

 

Přesnost zpráv a účetních záznamů

Vedení společnosti Graco má povinnost spravedlivě a přesně hlásit finanční výsledky akcionářům, bankám a věřitelům společnosti Graco. Jako společnost, jejíž akcie obchodují na newyorské burze cenných papírů, podléhá společnost Graco požadavkům Komise pro cenné papíry a burzy, která reguluje formát, obsah a včasnost finančních a obchodních zpráv. Musíme také dodržovat další platné místní, státní a federální požadavky týkající se účetnictví a vykazování, a to včetně těch, které se týkají námi poskytovaných zaměstnaneckých výhod.

Společnost Graco je povinna zavést a udržovat robustní a účinný systém vnitřní kontroly, který poskytne přiměřenou záruku, že:

 • Transakce jsou řádně autorizovány a přesně zaznamenávány na základě zásad a postupů společnosti Graco;
 • Aktiva společnosti Graco jsou odpovídajícím způsobem chráněna;
 • Vykazování finančních informací a jejich řízení je spolehlivé a přesné a odráží skutečnou obchodní činnost;
 • Činnosti jsou v souladu s platnými právními požadavky; a
 • Obchodní operace jsou efektivní a účinné.

Od každého zaměstnance se očekává, že bude dodržovat systémy a procesy vnitřní kontroly a bude se podílet na neustálém zlepšování našich vnitřních kontrol.

 

Spolupráce s interními a externími auditory

Každý zaměstnanec společnosti Graco bude plně spolupracovat jak s našimi interními auditory, tak s nezávislými auditory společnosti Graco při plnění jejich povinností. Spolupráce zahrnuje okamžité poskytnutí úplných a vyčerpávajících informací v reakci na jakoukoliv žádost a dále otevřenost, poctivost a upřímnost vůči auditorům.

 

Zveřejňování informací; Soulad se zákony o cenných papírech

Snažíme se dodržovat všechny federální, státní a místní zákony a předpisy týkající se cenných papírů. Federální a státní zákony o cenných papírech vyžadují přesné a včasné vykazování určitých podstatných informací týkajících se obchodních a finančních výsledků a stavu společnosti Graco. Rovněž zakazují osobám obchodovat s cennými papíry na základě znalostí podstatných neveřejných informací.

 

Úplné a přesné vykazování a zveřejňování

Všechna zveřejnění společnosti Graco požadovaná podle státních a federálních zákonů o cenných papírech a požadavků newyorské burzy cenných papírů a všech veřejných sdělení společnosti Graco musí být úplná, spravedlivá, přesná, včasná, srozumitelná a nezavádějící.

 

Neveřejné informace

Zaměstnanec, který se dozví o podstatných neveřejných informacích týkajících se společnosti Graco nebo firem, s nimiž společnost Graco jedná nebo s nimiž soutěží, nesmí:

 • Koupit ani prodat akcie nebo jiné cenné papíry společnosti Graco nebo jakékoliv takové společnosti; nebo
 • Sdělovat tyto informace komukoliv mimo společnost Graco, dokud nebudou informace zveřejněny a trhy s cennými papíry nebudou mít dostatečnou možnost je vstřebat.

Veškeré informace, které by investor mohl považovat za důležité při rozhodování o tom, zda koupit, prodat nebo držet cenné papíry, se považují za podstatné. Příklady podstatných informací:

 • Finanční výsledky;
 • Finanční prognózy;
 • Změny dividend;
 • Možné fúze, akvizice a společné podniky;
 • Ostatní nákupy a prodeje společností;
 • Investice do společností;
 • Získání nebo ztráta důležitých smluv; a
 • Důležitý vývoj produktů, významný vývoj v soudních sporech, významné změny v řízení a významné změny ve směru podnikání.

Zasvěcené osoby

Kromě výše uvedených omezení se ředitelé, vedoucí pracovníci společnosti Graco a někteří další zaměstnanci, kteří jsou považováni za „zasvěcené osoby“ pro účely zákonů o cenných papírech, musí řídit pokyny pro obchodování zasvěcených osob, které jsou pravidelně vydávány právním oddělením, a nesmí kupovat, prodávat ani jinak provádět jakékoliv transakce s akciemi společnosti Graco bez předchozí konzultace s výkonným viceprezidentem a hlavním právním zástupcem.

 

Graco